தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Kalithogai

 • kalittokai

  mukavurai                              Back

  eTTut tokai n'UlkaLuL pAvin peyaraip
  peRRa tokai n'UlkaL pApATalum kalittokaiyum,
  akan ain'tiNaiyAkiya akapporuT
  ceytikaLaip pATutaRku uriya takuti vAyn'ta
  pAvAka iv iraNTinaiyum tolkAppiyar
  kuRittuLLanar.

  n'ATaka vazakkinum ulakiyal vazakkinum
  pATal cAnRa pulaneRi vazakkam
  kaliyE paripATTu Ayiru pAgkinum
  uriyatAkum enmanAr pulavar (akat.53)

  enpatu tolkAppiyaratu vAkku. iccUttirattil
  'enmanAr pulavar' enRu kuRippatanAl, Aciriyar
  tolkAppiyar kAlattiRku munpEyE
  akapporuL ilakkiya vazakkil paripATalum
  kaliyum mutanmai peRRu viLagkina
  enpatu pulanAm.

  pA amaippilum pApATalum kaliyum potum
  oppumai uTaiyana. iv iraNTaiyum veNpA
  n'aTaittu enattolkAppiyA kURuvA. koccakam,
  arAkam, curitakam, eruttu, ennum uRuppukaL
  iv iraNTu pAviRkum potumaiyAnavai.
  mElum, iv iraNTaiyum icaippATTu
  enavum uraiyAciriyA mutaliyOr kuRittuLLanA.
  ivvakai oppumaikaLAl ivaRRai vERupaTuttik
  kaNTu koLLutal attanai eLitanRu. 'pApATal
  pAn'tu varuvatu; aHtAvatu. kaliyuRuppup
  pOlAtu pala aTiyum ERRu varuvatu'
  (ceyyu. 118) enap pErAciriyA kURum viLakkam
  iv iraNTu pATalkaLin vERRumait
  tanmaiyai oruvARu pulappaTuttum.

  cagkattAr tokutta kalippATTu n'URRaimpatu
  enap pErAciriyarum (ceyyu. 149, 153, 154, 155, 160),
  iRaiyanAr akapporuL uraiyAciriyarum (cU.1)
  kuRittuLLanA. Enaiya tokai n'UlkaLiR
  pOlap pATalkaLil citaivum kuRaivum inRi,
  kali n'URRaimpatum ippozutum vazagkuvatu
  tamiz makkaLin tavappayan enalAm.

  n'URRaimpatu pATalkaLuL mutaR pATal kaTavuL
  vAzttu. pinnA, pAlai, kuRijci, marutam,
  mullai, n'eytal enRa vAcaiyil
  ain'tiNaikaLukkum uriya pATalkaL
  amain'tuLLana. ivai muRaiyE 35, 29, 35, 17, 33
  pATalkaLaik koNTuLLana. ip pakutikaLai
  marutak kali (ceyyu. 155), mullaik kali
  (ceyyu. 156), ena vazagkiyatOTu marutap
  pATTu (ceyyu. 160), mullaip pATTu
  (ceyyu. 154, 155), kuRijcip pATTu
  (ceyyu. 160), enavum pErAciriyA
  tamatu uraiyil vazagkiyuLLanA.

  perug kaTugkOn pAlai; kapilan kuRijci;
  marutan iLan'Akan marutam; arujcOzan
  n'alluruttiran mullai; n'allan'tuvan n'eytal
  kalvi valAr kaNTa kali.

  ena vazagkum pATal ain'tiNaip pakutikaLum
  vevvERu AciriyarkaLAl pATap peRRavai
  enak kURukinRatu. itanait tokuttAr,
  tokuppittAr paRRiya kuRippu n'Ul iRutiyil
  kANappeRavillai. uraiyAciriyarAkiya
  n'accinArkkiniyA kuRippilirun'tu n'eytaR
  pakutiyaic ceyta n'allan'tuvanArE kaTavuL
  vAzttup pATalaiyum pATi, it tokaiyait
  tokuttAr enRu koLLa iTan'tarukiRatu,

  kalittokaiyai mutan mutalAkap patippitta
  (1887) ci.vai. tAmOtaram piLLai avAkaL
  'n'allan'tuvanAr kalittokai' enRE
  kuRittuLLAr, pErAciriyA es.vaiyApurip
  piLLai avAkaLum tAm Agkilattil
  ezutiya tamiz ilakkiya varalARRil, n'eytaR
  pakutiyin AciriyarAkak kuRikkappeRRa
  n'allan'tuvanArE Enaiya pakutikaLukkum
  AciriyarAyiruttal kUTum enRu ezutiyuLLAr.
  aivA pATiyatAkak kURum tanip pATal mikap
  piRpaTTa kAlattatu enRum. n'Ulin n'aTai,
  amaippu, pOkku, mutaliya cila tani
  iyalpukaLaik kavanittAlum iHtu orE
  AciriyA iyaRRiyatAkum enRE
  koLLattakkatAyuLLatu enRum, ivA
  karutukinRAr ( mARupaTTa karuttukaL kalittokai paRRi
  n'ilavuvatAl, ci.vai.tAmOtaram piLLai
  avAkaL kuRittapaTi, kOttavA
  peyarAlEyE, 'n'allan'tuvanAr kalittokai'
  enRu kuRikkalAm enat tOnRukiRatu.

  ovvoru pATalin kIzum avvap
  pATalukku uriya kURRu viLakkam paRRiya
  pazaiya kuRippu uLLatu. ik kuRippukaL
  cila pATalkaLil tolkAppiya
  mERkOLkaLuTan mika n'INTum
  cellukinRana. vERu cila pATalkaLil
  mun pATalukku uriya kURRE van'tAl,
  'ituvum atu' enRu kuRikkappaTTuLLatu.
  itanAl ovvoru pATalin toTakkattilum,
  'innAr kURRu' enpatu viLagkac curukkamAkak
  kURRup paRRiya talaippu iTappeRRuLLatu.
  mElum, talaivan, talaivi, tOzi,
  mutaliyOratu uraiyATalAka varum
  pATalkaLil maTTum pEcuvOrin peyA
  viLagkac ciRu talaippukaL
  amaikkap peRRuLLana.

  kalittokai muzumaikkum n'accinArkkiniyAn
  ciRan'ta urai amain'tuLLatu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 05-09-2016 06:13:17(இந்திய நேரம்)