தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Ampal

  • Ampal

    36. marutam
    pakuvAy varAaR pal vari irum pOttuk
    koTu vAy irumpin kOL irai tuRRi,
    Ampal mel aTai kiziya, kuvaLaik
    kUmpu viTu pal malar citaiyap pAyn'tu, ezun'tu,
    5
    aril paTu vaLLai Ay koTi mayakki,
    tUNTil vETTuvan vAgka vArAtu,
    kayiRu iTu katac cEp pOla, matam mikku,
    n'AL, kayam uzakkum pUk kEz Ura!
    varu punal vaiyai vAr maNal akan tuRai,
    10
    tiru marutu Ogkiya viri malark kAvil,
    n'aRum pal kUn'taR kuRun' toTi maTan'taiyoTu
    vatuvai ayarn'tanai enpa. alarE,
    koy cuval puravik koTit tErc ceziyan
    AlagkAnattu akan talai civappa,
    15
    cEral, cempiyan, cinam kezu titiyan,
    pOr val yAnaip polam pUN ezini,
    n'Ar ari n'aRavin erumaiyUran,
    tEm kamaz akalattup pularn'ta cAn'tin
    irugkO vENmAn, iyal tErp porun'an, enRu
    20
    ezuvar n'al valam aTagka, oru pakal
    muraicoTu veNkuTai akappaTuttu, urai cela,
    konRu, kaLamvETTa jAnRai,
    venRi koL vIrar Arppinum peritE!
    talaimakaL parattaiyiR pirin'tu van'ta talaimakanoTu pulan'tu colliyatu. - maturai n'akkIrar

    96. marutam
    n'aRavu uN maNTai n'uTakkalin, iRavuk kalittu,
    pUTTu aRu villin kUTTumutal teRikkum
    pazanap poykai aTaikaraip pirampin
    ara vAy anna am muL n'eTug koTi
    5
    aruvi Ampal akal aTai tuTakki,
    acaivaral vATai tUkkalin, Utuulai
    vicai vAgku tOlin, vIgkupu jekizum
    kazaniam paTappaik kAjci Ura!
    'oN toTi AyattuLLum n'I n'ayan'tu
    10
    koNTanai' enpa 'Or kuRumakaL' atuvE
    cempoR cilampin, ceRin'ta kuRagkin,
    am kaluz mAmai, aHtai tan'tai,
    aNNal yAnai aTu pOrc cOzar,
    veNNel vaippin paruvUrp paRan'talai,
    15
    iru peru vEn'tarum porutu kaLattu oziya,
    oLiRu vAL n'al amark kaTan'ta jAnRai,
    kaLiRu kavar kampalai pOla,
    alar AkinRatu, palar vAyp paTTE.
    tOzi vAyil maRuttatu. marutam pATiya iLagkaTugkO

    196. marutam
    n'eTug koTi n'uTagkum n'aRavu mali pAkkattu,
    n'AL tuRaippaTTa mOTTu iru varAal
    tuTikkaN kozug kuRai n'oTuttu, uNTu ATi,
    vETTam maRan'tu, tujcum kozun'arkkup pATTi
    5
    Ampal akal ilai, amalai vej cORu
    tIm puLip pirampin tiraLkani peytu,
    viTiyal vaikaRai iTUum Ura!
    toTukalam; kuRuka vAral tan'tai
    kaN kavin azittatan tappal, teRuvara,
    10
    onRumozik kOcark konRu, muraN pOkiya,
    kaTun' tErt titiyan azun'tai, koTug kuzai
    annimijiliyin iyalum
    n'in n'alat takuviyai muyagkiya mArpE.
    parattaiyiR pirin'tu van'ta talaimakaRkuc kizatti colliyatu. - paraNar

    256. marutam
    piNagku aril vaLLai n'ITu ilaip potumpila
    maTi tuyil munaiiya vaL ukir yAmai
    n'oTi viTu kallin pOki, akantuRaip
    pakuvAy n'iRaiya, n'ugkin kaLLin
    5
    n'ukarvAr arun'tu makizpu iyagku n'aTaiyoTu
    tIm perum pazanam uzakki, ayalatu
    Ampal mel aTai oTugkum Ura!
    poyyAl; aRiven, n'in mAyam. atuvE
    kaiyakappaTTamai aRiyAy; n'erun'ai
    10
    mai ezil uNkaN maTan'taiyoTu vaiyai
    Er taru putup punal uritinin n'ukarn'tu,
    parattai Ayam karappavum, ollAtu
    kavvai AkinRAl, peritE; kANtakat
    tol pukaz n'iRain'ta pal pUg kazani,
    15
    karumpu amal paTappai, perum peyark kaLLUr,
    tiru n'utaR kuRumakaL aNi n'alam vavviya
    aRanilALan,'aRiyEn' enRa
    tiRan il vej cUL aRi kari kaTAay,
    muRi Ar perug kiLai ceRiyap paRRi,
    20
    n'IRu talaippeyta jAnRai,
    vIRu cAl avaiyattu Arppinum peritE.
    tOzi talaimakaRku vAyil maRuttatu. - maturait tamizk kUttanAr kaTuvan maLLanAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 02:09:21(இந்திய நேரம்)