தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

211-220

 • 211-220

  211. pAlai
  kELAy, ella! tOzi! vAliya
  cutai virin'tanna pal pU marAam
  paRai kaNTanna pA aTi n'On tAL
  tiN n'ilai maruppin vayak kaLiRu urijutoRum,
  5
  taN mazai Aliyin tAay, uzavar
  veNNel vittin aRaimicai uNagkum
  pani paTu cOlai vEgkaTattu umpar,
  mozi peyar tEettar Ayinum, n'alkuvar
  kuziyiTaik koNTa kanRuTaip peru n'irai
  10
  piTi paTu pUcalin eytAtu oziya,
  kaTuj cina vEn'tan Evalin eyti,
  n'eTuj cEN n'ATTil talaittArp paTTa
  kallA ezini pal eRin'tu azuttiya
  vankaN katavin veNmaNi vAyil,
  15
  matti n'ATTiya kal kezu panit tuRai,
  n'Ir olittanna pEer
  alar n'amakku oziya, azap pirin'tOrE.
  pirivinkaN vERupaTTa talaimakaLatu vERupATu kaNTu tOzi colliyatu. -mAmUlanAr

  212. kuRijci
  tA il n'al pon taiiya pAvai
  viN tavaz iLa veyiR koNTu n'inRanna,
  miku kavin eytiya, tokukural aimpAl,
  kiLaiaril n'ANaR kizagku maNaRku InRa
  5
  muLai Oranna muL eyiRRut tuvar vAy,
  n'ayavan taivarum cevvazi n'al yAz
  icai Orttanna in tIm kiLavi,
  aNagku cAl arivaiyai n'acaii, perug kaLiRRu
  inam paTi n'Irin kalagkiya pozutil,
  10
  peRal arug kuraiyaL ennAy, vaikalum,
  innA aruj curam n'In'ti, n'IyE
  ennai innaR paTuttanai; minnu vacipu
  uravuk kAr kaTuppa maRali main'tuRRu,
  viravu mozik kaTTUr vENTuvazik koLIi,
  15
  paTai n'ilA ilagkum kaTal maruL tAnai
  maTTu aviz teriyal maRap pOrk kuTTuvan
  poru muraN peRAatu vilagku cinam ciRan'tu,
  ceruc cey munpoTu mun'n'Ir muRRi,
  Ogkutiraip pauvam n'Igka OTTiya
  20
  n'Ir mAN eHkam n'iRattuc cenRu azun'tak
  kUr matan aziyarO n'ejcE! AnAtu
  eLiyaL allOT karuti,
  viLiyA evvam talait tan'tOyE.
  allakuRippaTTu n'Igkum talaimakan tan n'ejcinai n'erugkic colliyatu. -paraNar

  213. pAlai
  vinai n'avil yAnai viRaR pOrt toNTaiyar
  ina mazai tavazum ERRu aru n'eTug kOTTu
  Ogku veL aruvi vEgkaTattu umpar,
  koykuzai atiral vaiku pular alari
  5
  curi irum pittai curumpu paTac cUTi,
  ikal munait tarIiya ERuTaip peru n'irai
  n'anai mutir n'aRavin n'AT pali koTukkum
  vAl n'iNap pukavin vaTukar tEettu,
  n'izaR kavin izan'ta n'Ir il n'IL iTai
  10
  azal avir aruj curam n'eTiya ennAtu,
  akaRal Ayn'tanar Ayinum, pakal celap
  pal katir vAgkiya paTu cuTar amaiyattup
  peru maram konRa kAl puku viyan punattu,
  eri maruL katira tiru maNi imaikkum
  15
  velpOr vAnavan kollik kuTa varai
  vEy ozukku anna, cAy iRaip paNait tOL
  perug kavin citaiya n'Igki, AnROr
  arum peRal ulakam amiztoTu peRinum,
  cenRu, tAm n'ITalOilarE enRum
  20
  kalam peyak kavizn'ta kazal toTit taTak kai,
  valam paTu venRi vAy vAL, cOzar
  ilagku n'Irk kAviri izipunal varitta
  aRal ena n'eRin'ta kUn'tal,
  uRal in cAyaloTu onRutal maRan'tE.
  piriviTai vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRIiyatu. - tAyagkaNNanAr

  214. mullai
  akal iru vicumpakam putaiyap pAay,
  pakal uTan karan'ta, pal katir, vAnam
  irug kaLiRRu ina n'irai kuLirppa vIci,
  perum peyal azi tuLi pozital AnAtu;
  5
  vEn'tanum vem pakai muraNi En'tuilai,
  viTu katir n'eTu vEl imaikkum pAcaRai,
  aTu pukaz mEvaloTu kaNpaTai ilanE;
  amarum n'am vayinatuvE; n'amar ena
  n'am aRivu teLin'ta pommal Oti
  10
  yAgku AkuvaLkoltAnE OgkuviTaip
  paTu cuvaR koNTa paku vAyt teL maNi
  A peyar kOvalar AmpaloTu aLaii,
  paiyuL n'al yAz cevvazi vakuppa,
  Ar uyir aNagkum teL icai
  15
  mAri mAlaiyum tamiyaL kETTE?
  pAcaRaikkaN talaimakaL tan n'ejciRkuc colliyatu. - vaTama vaNNakkan pEri cAttanAr

  215. pAlai
  'vilagku iruj cimaiyak kunRattu umpar,
  vERu pal moziya tEem munni,
  vinai n'acaiip parikkum uran miku n'ejcamoTu
  punai mAN eHkam vala vayin En'ti,
  5
  celal mANpu uRRa n'umvayin, vallE,
  valan Aka!' enRalum n'anRuman tilla
  kaTuttatu pizaikkuvatuAyin, toTutta
  kai viral kavvum kallAk kATci,
  koTumaram piTitta kOTA vankaN,
  10
  vaTi n'avil ampin Eval ATavar,
  AL azittu uyartta ajcuvaru patukkai,
  kUr n'utic cev vAy eruvaic cEval
  paTu piNap pain' talai toTuvana kuzIi,
  mallal mociviral oRRi, maNi koNTu,
  15
  val vAyp pETaikkuc coriyum AgkaN,
  kazin'tOrkku iragkum n'ejcamoTu
  ozin'tu ivaN uRaital ARRuvOrkkE.
  celavu uNarttiya tOzi, talaimakaL kuRippaRin'tu, talaimakanaic celavu azugkuvittatu. - iRagku kuTik kunRa n'ATan

  216. marutam
  'n'AN koL n'uN kOlin mIn koL pAN makaL
  tAn punal aTaikaraip paTutta varAal,
  n'Ar ari n'aRavu uNTu irun'ta tan'taikku,
  vajci viRakin cuTTu, vAy uRukkum
  5
  taN tuRai Uran peNTir emmaip
  peTTAgku mozipa' enpa; av alarp
  paTTanam Ayin, ini evan Akiyar;
  kaTal ATu makaLir koyta jAzalum,
  kazani uzavar kuRRa kuvaLaiyum,
  10
  kaTi miLaip puRavin pUtta mullaiyoTu,
  pal iLag kOcar kaNNi ayarum,
  mallal yANarc cellik kOmAn
  eRiviTattu ulaiyAc ceRi curai veL vEl
  Atan ezini aru n'iRattu azuttiya
  15
  perug kaLiRRu evvam pOla,
  varun'tupamAtu, avar cEri yAm celinE.
  talaimakaTkup pAgkAyinAr kETpa, tanakkup pAgkAyinArkkup parattai colliyatu. - aiyUr muTavanAr

  217. pAlai
  'peytu puRan'tan'ta pogkal veN mazai,
  eHku uRu pajcit tuyp paTTanna,
  tuvalai tUval kaziya, akal vayal
  n'ITu kazaik karumpin kaNaik kAl vAn pUk
  5
  kOTaip pULaiyin vATaiyoTu tuyalvara,
  pAcilai potuLiya putaltoRum pakanRai
  n'Il uN paccai n'iRam maRaittu aTaicciya
  tOl eRi pANTilin vAliya malara,
  kOzilai avaraik kozu mukai aviza,
  10
  Uz uRu tOnRi oN pUt taLai viTa,
  pulamtoRum kurukinam n'arala, kallena
  akanRu uRai makaLir aNi tuRan'tu n'aTugka,
  aRciram van'tanRu; amain'tanRu itu ena,
  ep poruL peRinum, piriyanminO' enac
  15
  ceppuval vAziyO, tuNaiyuTaiyIrkkE;
  n'alkAk kAtalar n'alan uNTu tuRan'ta
  pAz paTu mEni n'Okki, n'Oy pora,
  iNar iRupu uTaiyum n'ejcamoTu, puNarvu vETTu,
  eyiRu tIp piRappat tiruki,
  20
  n'aTugkutum piriyin yAm kaTu pani uzan'tE.
  pirivu uNarttiya tOzikkut talaimakaL ARRAmai mItUrac colliyatu. -kazArkkIran eyiRRiyAr

  218. kuRijci
  'kiLai pArATTum kaTu n'aTai vayak kaLiRu
  muLai tarupu UTTi, vENTu kuLaku arutta,
  vAL n'iRa uruvin oLiRupu minni,
  parUu uRaip pal tuLi citaRi, vAn n'avinRu,
  5
  peru varai n'aLir cimai atira vaTTittu,
  puyal ERu uraiiya viyal iruL n'aTu n'AL,
  viRal izaip polin'ta kANpu in cAyal,
  taTaiit tiraNTa n'in tOL cErpu allatai,
  paTAavAkum, em kaN' ena, n'Iyum,
  10
  'iruL mayagku yAmattu iyavuk keTa vilagki,
  vari vayagku irum puli vazagkun'arp pArkkum
  peru malai viTarakam vara aritu' ennAy,
  vara eLitAka eNNuti; atanAl,
  n'uNNitin kUTTiya paTu mAN Aram
  15
  taNNitu kamazum n'in mArpu, oru n'AL
  aTaiya muyagkEm Ayin, yAmum
  viRal izai n'ekizac cAaytum; atuvE
  annai aRiyinum aRika! alar vAy
  ampal mUtUr kETpinum kETka!
  20
  vaNTu iRai koNTa eri maruL tOnRiyoTu,
  oN pU vEgkai kamazum
  taN peruj cAral pakal van'tImE!
  tOzi talaimakaLai iTattu uyttu van'tu, pakaRkuRi n'Ern'ta vAypATTAl, talai makanai varaivu kaTAyatu. - kapilar

  219. pAlai
  cIr kezu viyan n'akarc cilampu n'aka iyali,
  Orai AyamoTu pan'tu ciRitu eRiyinum,
  'vArAyO!' enRu Etti, pEr ilaip
  pakanRai vAl malar pani n'iRain'tatu pOl
  5
  pAl pey vaLLam cAlkai paRRi,
  'en pATu uNTanaiAyin, oru kAl,
  n'un'tai pATum uN' enRu UTTi,
  'piRan'tataRkoNTum ciRan'tavai ceytu, yAn
  n'alam punain'tu eTutta en polan'toTik kuRumakaL
  10
  aRanilALanoTu iRan'tanaL, ini' ena,
  maRan'tu amain'tu irAa n'ejcam n'OvEn
  'pon vArn'tanna vai vAl eyiRRuc
  cen'n'Ay verIiya pukar uzai oruttal
  pori arai viLavin pun puRa viLai puzal,
  15
  azal eRi kOTai tUkkalin, kOvalar
  kuzal ena n'inaiyum n'Ir il n'IL iTai,
  maTat takai meliyac cAay,
  n'aTakkumkol? ena, n'Oval yAnE.
  makaT pOkkiya tAy colliyatu. - kayamanAr

  220. n'eytal
  Urum cEriyum uTan iyain'tu alar eza,
  tEroTu maRukiyum, paNi mozi payiRRiyum,
  keTAat tIyin uru kezu cellUr,
  kaTAa yAnaik kuzUuc camam tataiya,
  5
  man marugku aRutta mazu vAL n'eTiyOn
  mun muyanRu aritinin muTitta vELvi,
  kayiRu arai yAtta kAN taku vanappin,
  arug kaTi n'eTun' tUN pOla, yAvarum
  kANalAkA mAN ezil Akam
  10
  uLLutoRum panikkum n'ejcinai, n'IyE
  n'eTum puRa n'ilaiyinai, varun'tinaiAyin,
  muzagku kaTal Otam kAlaik koTkum,
  pazam pal n'ellin UNUr AgkaN,
  n'OlA irum puL pOla, n'ejcu amarn'tu,
  15
  kAtal mARAk kAmar puNarcciyin,
  irug kazi mukan'ta ceg kOl av valai
  muTagku puRa iRavoTu ina mIn ceRikkum
  n'eTug katirk kazanit taN cAykkAnattu,
  yANart taN paNai uRum ena, kAnal
  20
  Ayam Ayn'ta cAy iRaip paNait tOL
  n'al ezil citaiyA Emam
  col init teyya, yAm teLiyumARE.
  iravukkuRi van'tu n'Igkum talaimakanai etirppaTTut tOzi colliyatu. -maturai marutan iLan'AkanAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 00:19:15(இந்திய நேரம்)