தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

ATumpu-aTumpu

 • aTumpu

  80. n'eytal
  koTun' tAL mutalaiyoTu kOTTumIn vazagkum
  irug kazi iTTuc curam n'In'ti, iravin
  van'tOymanRa taN kaTaR cErppa!
  n'inakku evan ariyamO, yAmE? en'tai
  5
  puNar tiraip parappakam tuzaiit tan'ta
  pal mIn uNagkaR paTupuL Opputum.
  muNTakam kalitta mutun'Ir aTaikarai
  oN pal malara kavaTTu ilai aTumpin
  ceg kEz men koTi Azi aRuppa,
  10
  ina maNip puravi n'eTun' tEr kaTaii,
  min ilaip polin'ta viLagku iNar aviz pon
  taN n'aRum pain' tAtu uRaikkum
  punnaiam kAnal, pakal van'tImE.
  iravukkuRi van'ta talaimakaRkut tOzi colliyatu. - marugkUr kizAr perug kaNNanAr

  160. n'eytal
  oTugku Ir Oti n'inakkum aRRO?
  n'aTugkinRu, aLittu, en n'iRai il n'ejcam.
  aTumpu koTi citaiya vAgki, koTug kazik
  kuppai veN maNaR pakkam cErtti,
  5
  n'iRaic cUl yAmai maRaittu InRu, putaitta
  kOTTu vaTTu uruvin pulavu n'ARu muTTai
  pArppu iTan Akum aLavai, pakuvAyk
  kaNavan Ompum kAnal am cErppan:
  muL uRin ciRattal ajci, mella
  10
  vAvu uTaimaiyin vaLpin kATTi,
  Et tozil n'avinRa ezil n'aTaip puravi
  cezu n'Irt taN kazi n'In'talin, Azi
  n'utimukam kuRain'ta poti mukiz n'eytal,
  pAmpu uyar talaiyin, cAmpuvana n'ivappa,
  15
  ira van'tanRAl tiN tEr; karavAtu
  ollena olikkum iLaiyaroTu val vAy
  aravac cIRUr kANa,
  pakal van'tanRAl, pAypari ciRan'tE.
  tOzi varaivu malin'tu colliyatu. kumuzijAzalAr n'appacalaiyAr

  320. n'eytal
  Ogku tiraip parappin vAgku vicaik koLIi,
  timilOn tan'ta kaTug kaN vaya mIn,
  tazai aNi alkul celvat tagkaiyar,
  vizavu ayar maRukin vilai enap pakarum
  5
  kAnal am ciRukuTi, peru n'Irc cErppa!
  malar Er uNkaN em tOzi evvam
  alar vAy n'Igka, n'I aruLAy poyppinum,
  n'eTug kazi tuzaiiya kuRug kAl annam
  aTumpu amar ekkar am ciRai uLarum,
  10
  taTavu n'ilaip punnait tAtu aNi, perun' tuRai
  n'aTugku ayir pOzn'ta koTujci n'eTun' tEr
  vaNTaR pAvai citaiya van'tu, n'I
  tOL putitu uNTa jAnRai,
  cULum poyyO, kaTal aRi kariyE?
  pakaRkuRikkaN van'ta talaimakanait tOzi varaivu kaTAyatu. - maturaik kUlavANikan cIttalaic cAttanAr

  330. n'eytal
  kazip pUg kuRRum, kAnal alkiyum,
  vaNTaR pAvai vari maNal ayarn'tum,
  inpuRap puNarn'tum, iLi varap paNin'tum,
  tan tuyar veLippaTat tavaRi, n'am tuyar
  5
  aRiyAmaiyin, ayarn'ta n'ejcamoTu
  cellum, annO; mel am pulampan!
  celvOn peyar puRattu iragki, mun n'inRu,
  takaiiya cenRa en n'iRai il n'ejcam
  eytinRukollO tAnE? eytiyum,
  10
  kAmam ceppa, n'AN inRukollO?
  utuva kAN, avar Urn'ta tErE;
  kuppai veN maNaR kuvavumicaiyAnum,
  ekkart tAzai maTalvayinAnum,
  Ay koTip pAcaTumpu pariya Urpu izipu,
  15
  ciRukuTip paratavar perug kaTal maTutta
  kaTuj celal koTun' timil pOla,
  n'ivan'tu paTu tORRamoTu ikan'tu mAyummE!
  talaimakaRkuk kuRai n'Ern'ta tOzi talaimakaTkut kuRai n'ayappak kURiyatu. -ulOccanAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 02:08:52(இந்திய நேரம்)