தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Mullai(taLavam, Mauval)-mullai(taLavam, Mauval)

 • mullai(taLavam, mauval)

  4. mullai
  mullai vain' n'unai tOnRa, illamoTu
  paig kAR konRai men piNi aviza,
  irumpu tirittanna mA iru maruppin,
  paral aval aTaiya, iralai, teRippa,
  5
  malarn'ta jAlam pulampu puRakkoTuppa,
  karuvi vAnam kataz uRai citaRi,
  kAr ceytanRE, kavin peRu kAnam.
  kuragku uLaip polin'ta koycuvaR puravi,
  n'arampu Arttanna, vAgku vaLpu ariya,
  10
  pUtta pogkart tuNaiyoTu vatin'ta
  tAtu uN paRavai pEtuRal ajci,
  maNi n'A Artta mAN vinait tEran,
  uvakkAN tOnRum kuRum poRai n'ATan,
  kaRagku icai vizavin uRan'taik kuNAtu,
  15
  n'eTum perug kunRattu amanRa kAn'taT
  pOtu aviz alarin n'ARum
  Ay toTi arivai! n'in mAN n'alam paTarn'tE.
  tOzi talaimakaLaip paruvag kATTi vaRpuRuttiyatu. - kuRugkuTi marutanAr

  21. pAlai
  'manai iLa n'occi mauval vAl mukait
  tuNai n'iraittanna, mA vIz, veN pal,
  av vayiRRu, akanRa alkul, taiit
  tAz men kUn'tal, taTa men paNait tOL,
  5
  maTan'tai mAN n'alam pulampa, cEy n'ATTuc
  cellal' enRu, yAn collavum, ollAy,
  vinai n'ayan'tu amain'tanaiAyin, manai n'akap
  pal vERu veRukkai tarukam vallE,
  ezu ini, vAzi, en n'ejcE! puri iNar
  10
  mel aviz am cinai pulampa, vallOn
  kOTu aRai kompin vI ukat tINTi,
  marAam alaitta maNa vAyt tenRal,
  curam cel maLLar curiyal tURRum,
  enRUz n'inRa pun talai vaippil,
  15
  parun'tu iLaippaTUum pARu talai Omai
  irug kal viTarakattu, InRu iLaippaTTa,
  men puniRRu am piNavu pacittena, paig kaT
  cen'n'Ay ERRai kEzal tAkka,
  iriyaR piNaval tINTalin, parIic
  20
  ceg kAy utirn'ta paig kulai In'tin
  paral maN cuvala muraN n'ilam uTaitta
  val vAyk kaNicci, kUz Ar, kOvalar
  URAtu iTTa uvalaik kUval,
  veN kOTu n'ayan'ta anpu il kAnavar
  25
  ikazn'tu iyagku iyavin akazn'ta kuzi cettu,
  irug kaLiRRu ina n'irai, tUrkkum
  perug kal attam vilagkiya kATE.
  poruL valikkappaTTup pirin'ta talaimakan iTaic curattun'inRu mILaluRRa n'ejcinaik kazaRiyatu. - kAvanmullaip pUtanAr

  23. pAlai
  maNkaN kuLirppa, vIcit taN peyal,
  pATu ulan'tanRE, paRaik kural ezili;
  putalmicait taLavin ital muT cen' n'anai
  n'erugku kulaip piTavamoTu orugku piNi aviza,
  5
  kATE kammenRanRE; avala,
  kOTu uTain'tanna kOTaR paim payir,
  patavin pAvai, munaii, matavu n'aTai
  aNNal iralai amar piNai tazIi,
  taN aRal parukit tAzn'tupaTTanavE;
  10
  anaiyakol vAzi, tOzi! manaiya
  tAzvin n'occi, cUzvana malarum
  mauval, mAc cinai kATTi,
  av aLavu enRAr, ANTuc cey poruLE!
  talaimakan pirivinkaN talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - orOTOkattuk kan'tarattanAr

  43. pAlai
  kaTal mukan'tu koNTa kamaj cUl mA mazai
  cuTar n'imir minnoTu valan Erpu, iragki,
  enRUz uzan'ta pun talai maTap piTi
  kai mAy n'Ittam kaLiRRoTu paTIiya,
  5
  n'ilanum vicumpum n'Ir iyain'tu onRi,
  kuRun'Irk kannal eNNun'ar allatu
  katir marugku aRiyAtu, ajcuvarap pAay,
  taLi mayagkinRE taN kural ezili; yAmE
  koy akai mullai kAloTu mayagki,
  10
  mai irug kAnam n'ARum n'aRu n'utal,
  pal irug kUn'tal, mel iyal maTan'tai
  n'al ezil Akam cErn'tanam; enRum
  aLiyarO aLiyartAmE aLi inRu
  Etil poruTpiNip pOki, tam
  15
  in tuNaip piriyum maTamaiyOrE!
  talaimakan poruL kaTaikkUTTiya n'ejciRkuc colliyatu.- maturaiyAciriyar n'allan'tuvanAr

  64. mullai
  kaLaiyum iTanAl pAka! uLai aNi
  ulaku kaTappanna puL iyaR kali mA
  vakai amai vanappin vaLpu n'I teriya,
  taLavup piNi avizn'ta taN patap peru vazi,
  5
  aitu ilagku akal ilai n'ey kani n'On kAz
  veL vEl iLaiyar vIgku pari muTuka,
  celavu n'Am ayarn'tanam Ayin, peyala
  kaTu n'Ir varitta cen' n'ilamarugkin,
  viTu n'eRi Ir maNal, vAraNam citara,
  10
  pAmpu uRai puRRattu Irm puRam kutti,
  maNNuTaik kOTTa aNNal EeRu
  uTan n'ilai vETkaiyin maTa n'Aku tazIi,
  Urvayin peyarum pozutil, cErpu uTan,
  kanRu payir kurala, manRu n'iRai pukutarum
  15
  A pUN teN maNi aitu iyampu in icai
  pulampu koL mAlai kETToRum
  kalagkinaL uRaivOL kaiyaRu n'ilaiyE.
  vinai muRRi mILum talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - ArkkATu kizAr makanAr veLLaik kaNNattanAr

  74. mullai
  vinai valampaTutta venRiyoTu makiz ciRan'tu,
  pOr val iLaiyar tAL valam vAztta,
  taN peyal pozin'ta paituRu kAlai,
  kuruti uruvin oN cem mUtAy
  5
  peru vazi marugkil ciRu pala varippa,
  paig koTi mullai men patap putu vI
  veN kaLar arimaNal n'an pala tAay,
  vaNTu pOtu avizkkum taN kamaz puRavil,
  karug kOTTu iralaik kAmar maTap piNai
  10
  maruNTa mAn n'Okkam kANtoRum, 'n'in n'inain'tu
  "tiN tEr valava! kaTavu" enak kaTaii,
  inRE varuvar; AnRikam pani' ena,
  vanpuRai in col n'an pala payiRRum
  n'in valittu amaikuvenmannO alkal
  15
  punkaN mAlaiyoTu porun'ti, koTug kOR
  kallAk kOvalar Utum
  val vAyc ciRu kuzal varuttAkkAlE!
  talaimakan pirivinkaN azin'ta kizatti vaRpuRuttum tOzikkuc colliyatu. - maturaik kavuNiyan pUtattanAr

  84. mullai
  malaimicaik kulaiiya uru kezu tiruvil
  paNai muzagku ezili pauvam vAgki,
  tAz peyaR peru n'Ir, valan Erpu, vaLaii,
  mAtiram putaippap pozitalin, kANvara
  5
  iru n'ilam kaviniya EmuRukAlai
  n'eruppin anna ciRu kaT panRi,
  ayirkkaT paTAart tujcu, puRam putaiya,
  n'aRu vI mullai n'AL malar utirum
  puRavu aTain'tirun'ta aru munai iyavin
  10
  cIRUrOLE, oNNutal! yAmE,
  eri purai pal malar piRaza vAgki,
  arijar yAtta alagku talaip peruj cUTu
  kaL Ar vinaijar kaLamtoRum maRukum
  taNNaTai tazIiya koTi n'uTagku Ar eyil
  15
  arun' tiRai koTuppavum koLLAn, cinam ciRan'tu,
  vinaivayin peyarkkum tAnai,
  punaitAr, vEn'tan pAcaRaiyEmE!
  talaimakan pAcaRaiyilirun'tu colliyatu. - maturai ezuttALan

  94. mullai
  tEm paTu cimayap pAgkarp pampiya
  kuvai ilai mucuNTai veN pUk kuzaiya,
  vAn enap pUtta pAnAT kagkul,
  maRit turUut tokutta paRip puRa iTaiyan
  5
  taN kamaz mullai tOnRiyoTu viraii,
  vaNTu paTat toTutta n'Ir vAr kaNNiyan,
  aitu paTu koLLi agkai kAya,
  kuRu n'ari uLampum kUr iruL n'eTu viLi
  ciRu kaT panRip peru n'irai kaTiya,
  10
  mutaip punam kAvalar n'inaittirun'tu Utum
  karug kOTTu OcaiyoTu orugku van'tu icaikkum
  van pulak kATTu n'ATTatuvE anpu kalan'tu
  Arvam ciRan'ta cAyal,
  irum pal kUn'tal, tirun'tizai UrE!
  vinai muRRi mILum talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu; talaimakan pAgkaRkuc coRRatUum Am. - n'anpalUrc ciRu mEtAviyAr

  117. pAlai
  mauvaloTu malarn'ta mAk kural n'occiyum,
  av vari alkul Ayamum, uLLAL,
  Etilan poymmozi n'ampi, Er vinai
  vaLam kezu tiru n'akar pulampap pOki,
  5
  veruvaru kavalai AgkaN, aruLvara,
  karug kAl Omai ERi, veN talaip
  parun'tu peTai payirum pAz n'ATTu AgkaN,
  polan'toTi teLirppa vIci; cEvaTic
  cilampu n'aka iyalic cenRa en makaTkE
  10
  cAn'tu uLar vaNar kural vAri, vakaivakuttu;
  yAn pOtu tuNaippa, takaram maNNAL,
  tan Oranna takai veg kAtalan
  veRi kamaz pal malar punaiyap pinnuviTa,
  ciRupuRam putaiya n'eRipu tAzn'tanakol
  15
  n'eTug kAl mAattu UzuRu veN pazam
  koTun' tAL yAmai pArppoTu kavarum
  poykai cUzn'ta, poyyA yANar,
  vANan ciRukuTi vaTAatu
  tIm n'Irk kAnyARRu avir aRal pOnRE?
  makaT pOkkiya cevilittAy colliyatu. - .........

  124. mullai
  'n'an kalam kaLiRRoTu n'aNNAr En'ti,
  van'tu tiRai koTuttu, vaNagkinar, vazimozin'tu
  cenRIka' enpaAyin, vEn'tanum
  n'ilam vakun'tuRAa INTiya tAnaiyoTu
  5
  inRE pukutal vAyvatu; n'anRE.
  mATa mAN n'akarp pATu amai cEkkait
  tuni tIr koLkai n'am kAtali inituRa,
  pAcaRai varuttam vITa, n'Iyum
  minnu n'imirn'tanna pon iyaR punai paTai,
  10
  koycuval, puravi, kai kavar vayagku pari,
  vaN peyaRku avizn'ta paig koTi mullai
  vI kamaz n'eTu vazi UtuvaNTu iriya,
  kAlai eyta, kaTavumati mAlai
  an'tik kOvalar am paNai imiz icai
  15
  aramiya viyalakattu iyampum
  n'irai n'ilai jAyil n'eTu matil UrE.
  talaimakan tErppAkaRku uraittatu. - maturai aRuvai vANikan iLavETTanAr

  134. mullai
  vAnam vAyppak kavini, kAnam
  kamaj cUl mA mazai kAr payan'tu iRuttena,
  maNi maruL pUvai aNi malar iTaiiTai,
  cem puRa mUtAy parattalin, n'an pala
  5
  mullai vI kazal tAay, vallOn
  ceykai anna cen' n'ilap puRavin;
  vAap pANi vayagku toziR kalimAt
  tAat tAL iNai mella otugka,
  iTi maRan'tu, Emati valava! kuvimukai
  10
  vAzai vAn pU UzuRupu utirn'ta
  ozikulai anna tirimaruppu ERRoTu
  kaNaik kAl am piNaik kAmar puNar n'ilai
  kaTumAn tEr oli kETpin,
  n'aTun'AT kUTTam Akalum uNTE.
  vinai muRRi mINTa talaimakan pAkaRku uraittatu. - cIttalaic cAttanAr

  144. mullai
  ''varutum'' enRa n'ALum poyttana;
  ari Er uNkaN n'Irum n'illA;
  taN kArkku InRa paig koTi mullai
  vai vAy vAl mukai avizn'ta kOtai
  5
  pey vanappu izan'ta katuppum uLLAr,
  aruL kaNmARalO mARuka an'til
  aRan ajcalarE! Ayizai! n'amar' enac
  ciRiya collip periya pulappinum,
  pani paTu n'aRun' tAr kuzaiya, n'ammoTu,
  10
  tuni tIr muyakkam peRROL pOla
  uvakkun'aL vAziya, n'ejcE! vicumpin
  ERu ezun'tu muzagkinum mARu ezun'tu cilaikkum
  kaTAa yAnai koTkum pAcaRai,
  pOr vETTu ezun'ta maLLar kaiyatai
  15
  kUr vAT kuvimukam citaiya n'URi,
  mAn aTi marugkil peyartta kuruti
  vAna mInin vayin vayin imaippa,
  amar Orttu, aTTa celvam
  tamar virain'tu uraippak kETkum jAnRE.
  vinai muRRiya talaimakan tan n'ejciRkuc uraippAnAy, pAkaRkuc colliyatu. - maturai aLakkar jAzalAr makanAr maLLanAr

  164. mullai
  katir kaiyAka vAgki, jAyiRu
  paitu aRat teRutalin, payam karan'tu mARi,
  viTuvAyppaTTa viyan kaN mA n'ilam
  kATu kavin etirak kanai peyal pozitalin;
  5
  poRi vari ina vaNTu Arppa, pala uTan
  n'aRu vI mullaiyoTu tOnRi tOnRa.
  veRi EnRanRE vI kamaz kAnam.
  'evankol maRRu avar n'ilai?' ena mayagki,
  iku pani uRaikkum kaNNoTu inaipu, Agku
  10
  innAtu uRaivi tol n'alam peRUum
  itu n'aR kAlam; kaNTicin pakaivar
  matil mukam murukkiya toTi citai maruppin,
  kan'tu kAl ocikkum yAnai,
  vej cina vEn'tan vinai viTappeRinE!
  pAcaRaikkaN irun'ta talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - maturait tamizk kUttan n'AkantEvanAr

  191. pAlai
  attap pAtirit tuyt talaip putu vI
  eri itaz alariyoTu iTai paTa viraii,
  vaN tOTTut toTutta vaNTu paTu kaNNi,
  tOl putai ciraRRu aTi, kOluTai umaNar
  5
  Ur kaNTanna Aram vAgki,
  aruj curam ivarn'ta acaivu il n'On tAL
  tirun'tu pakaTTu iyampum koTu maNi, purin'tu avar
  maTi viTu vILaiyoTu, kaTitu etir OTi,
  Omai am perug kATTu varUum vampalarkku
  10
  Emam ceppum enRUz n'IL iTai,
  arum poruL n'acaii, pirin'tu uRai valli,
  cenRu, vinai eNNutiAyin, n'anRum,
  uraitticin vAzi en n'ejcE! 'n'irai mukai
  mullai arun'tum melliya Aki,
  15
  aRal ena virin'ta uRal in cAyal
  oli irug kUn'tal tERum' ena,
  valiya kURavum vallaiyO, maRRE?
  talaimakan tan n'ejciRkuc celavu azugkiyatu. - orOTOkattuk kan'tarattanAr

  204. mullai
  ulaku uTan n'izaRRiya tolaiyA veNkuTai,
  kaTal pOl tAnai, kalimA, vazuti
  venRu amar uzan'ta viyan perum pAcaRaic
  cenRu, vinai muTittanam Ayin, inRE
  5
  kArp peyaRku etiriya kANtaku puRavil,
  kaNam koL vaNTin am ciRait tozuti
  maNam kamaz mullai mAlai Arppa,
  utukkAN van'tanRu pozutE; val virain'tu,
  celka, pAka! n'in n'al vinai n'eTun' tEr
  10
  veNNel arin'ar maTi vAyt taNNumai
  pal malarp poykaip paTu puL Oppum
  kAy n'el paTappai vANan ciRukuTit
  taNTalai kamazum kUn'tal,
  oN toTi maTan'tai tOL iNai peRavE.
  vinai muRRiya talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - maturaik kAmakkaNi n'appAlattanAr

  216. marutam
  'n'AN koL n'uN kOlin mIn koL pAN makaL
  tAn punal aTaikaraip paTutta varAal,
  n'Ar ari n'aRavu uNTu irun'ta tan'taikku,
  vajci viRakin cuTTu, vAy uRukkum
  5
  taN tuRai Uran peNTir emmaip
  peTTAgku mozipa' enpa; av alarp
  paTTanam Ayin, ini evan Akiyar;
  kaTal ATu makaLir koyta jAzalum,
  kazani uzavar kuRRa kuvaLaiyum,
  10
  kaTi miLaip puRavin pUtta mullaiyoTu,
  pal iLag kOcar kaNNi ayarum,
  mallal yANarc cellik kOmAn
  eRiviTattu ulaiyAc ceRi curai veL vEl
  Atan ezini aru n'iRattu azuttiya
  15
  perug kaLiRRu evvam pOla,
  varun'tupamAtu, avar cEri yAm celinE.
  talaimakaTkup pAgkAyinAr kETpa, tanakkup pAgkAyinArkkup parattai colliyatu. - aiyUr muTavanAr

  234. mullai
  kAr payam pozin'ta n'Ir tikaz kAlai,
  n'uN ayir paran'ta taN aya marugkin,
  n'irai paRai annattu anna, virai parip
  pul uLaik kalimA mellitin koLIiya,
  5
  vaLpu orugku amaiyap paRRi, muLkiya
  pal katir Azi mel vazi aRuppa,
  kAl ena maruLa, ERi, n'Ul iyal
  kaN n'Okku ozikkum paN amai n'eTun' tEr
  val virain'tu Urmati n'al valam peRun'a!
  10
  tatar tazai munaiiya teRi n'aTai maTap piNai
  ERu puNar uvakaiya URu ila ukaLa,
  am ciRai vaNTin men paRait tozuti
  mullai n'aRu malart tAtu n'ayan'tu Uta,
  ellai pOkiya pullen mAlai,
  15
  puRavu aTain'tirun'ta uRaivu in n'al Ur,
  kazi paTar uzan'ta pani vAr uNkaN
  n'al n'iRam paran'ta pacalaiyaL
  min n'Er Otip pinnup piNi viTavE.
  talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - pEyanAr

  244. mullai
  '''pacai paTu paccai n'ey tOyttanna
  cEy uyar cinaiya mAc ciRaip paRavai
  pakal uRai mutu maram pulampap pOki,
  mukai vAy tiRan'ta n'akai vAy mullai
  5
  kaTimakaL katuppin n'ARi, koTimicai
  vaNTinam tavirkkum taN patak kAlai
  varinum, vArAr Ayinum, ANTu avarkku
  initukol, vAzi tOzi?'' ena, tan
  pal itaz mazaik kaN n'allakam civappa,
  10
  arun' tuyar uTaiyaL ivaL' ena virumpip
  pANan van'tanan, tUtE; n'Iyum
  pul Ar puravi, val virain'tu, pUTTi,
  n'eTun' tEr Urmati, valava!
  muTin'tanRu amma, n'Am munniya vinaiyE!
  vinai muRRiya talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - maturai.......maLLanAr

  254. mullai
  'n'arai virAvuRRa n'aRu men kUn'taR
  cem mutu ceviliyar pala pArATTa,
  polan cey kiNkiNi n'alam peRu cEvaTi
  maNal mali muRRattu n'ilam vaTuk koLAa,
  5
  manai uRai puRavin ceg kAR cEval
  tuNaiyoTu kuRum paRai payiRRi, mEl cela,
  viLaiyATu Ayattu iLaiyOrk kANtoRum
  n'amvayin n'inaiyum n'al n'utal arivai
  pulampoTu vatiyum kalagku ajar akala,
  10
  vEn'tu uRu toziloTu vERu pulattu alki,
  van'tu vinai muTittanam Ayin, n'Iyum,
  paNai n'ilai munaiiya, vinai n'avil, puravi
  izai aNi n'eTun' tEr Azi uRuppa,
  n'uN koTi minnin, paim payir tumiya,
  15
  taLava mullaiyoTu talaii, taNNena
  veRi kamaz koNTa vI tatai puRavin
  n'eTi iTai pin paTak kaTavumati, enRu yAn
  colliya aLavai, n'ITAtu, vallena,
  tAr maNi mA aRivuRAa,
  20
  Ur n'aNit tan'tanai, uvakai yAm peRavE!
  vinai muRRi van'tu eytiya talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - maturai aRuvai vANikan iLavETTanAr

  314. mullai
  'n'Ilattu anna n'Ir poti karuvin,
  mA vicumpu atira muzagki, Aliyin
  n'ilam taNNenRu kAnam kuzaippa,
  inam tEr uzavar in kural iyampa,
  5
  maRiyuTai maTap piNai tazIi, puRavin
  tirimaruppu iralai paim payir ukaLa,
  Ar peyal utaviya kAr cey kAlai,
  n'Ul n'eRi n'uNagkiya kAl n'avil puravi
  kallenak kaRagku maNi iyampa, vallOn
  10
  vAc cela vaNakkiya tAp pari n'eTun' tEr
  Irm puRavu iyagku vazi aRuppa, tIm toTaip
  paiyuL n'al yAz cevvazi piRappa,
  in' n'ilai vArAr Ayin, tam n'ilai
  evankol? pANa! uraitticin, ciRitu' ena,
  15
  kaTavuT kaRpin maTavOL kURa,
  cey vinai azin'ta maiyal n'ejcin
  tuni koL paruvaral tIra, van'tOy!
  initu ceytanaiyAl; vAzka, n'in kaNNi!
  vEli cuRRiya vAl vI mullaip
  20
  perun' tAr kamazum, virun'tu oli, katuppin
  in n'akai iLaiyOL kavava,
  mannuka, peruma! n'in malarn'ta mArpE!
  vinai muRRip pukun'ta talaimakaRkut tOzi colliyatu. - maturai aLakkar jAzAr makanAr ammaLLanAr

  324. mullai
  virun'tum peRukun'aL pOlum, tirun'tu izait
  taTa men paNait tOL, maTa mozi arivai
  taLir iyal kiLLai ini tinin eTutta
  vaLarAp piLLait tUvi anna,
  5
  uLar peyal vaLartta, paim payirp puRavil
  paRaik kaN anna n'iRaic cunai tORum
  tuLi paTu mokkuL tuLLuvana cAla,
  toLi poru pokuTTut tOnRuvana mAya,
  vaLi cinai utirttalin, veRi koLpu tAay,
  10
  ciraR ciRaku Eyppa aRaRkaN varitta
  vaNTu uN n'aRu vI tumitta n'Emi
  taN n'ila marugkil pOzn'ta vaziyuL,
  n'irai cel pAmpin viraipu n'Ir muTuka,
  cellum, n'eTun'takai tErE
  15
  mullai mAlai n'akar pukal Ayn'tE!
  vinai muRRiya talaimakan karuttu uNarn'tu uzaiyar colliyatu. -okkUr mAcAttiyAr

  364. mullai
  mAtiram putaiyap pAay, kAl vIzttu,
  ERuTaip peru mazai pozin'tena, avaltORu
  ATu kaLap paRaiyin vari n'uNal kaRagka,
  Ay pon avir izai tUkkiyanna
  5
  n'ITu iNark konRai kavin peRa, kATu uTan
  cuTar purai tOnRip putal talaik koLAa,
  mullai illamoTu malara, kalla
  paku vAyp paij cunai mA uNa malira,
  kAr toTagkinRE kAlai; kAtalar
  10
  vej cina vEn'tan viyan perum pAcaRai,
  venRi vETkaiyoTu n'ammum uLLAr;
  yAtu ceyvAmkol? tOzi! n'Otakak
  kolai kuRittanna mAlai
  tunaitaru pOztin, n'In'talO aritE!
  paruvam kaNTu azin'ta talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - maturai marutagkizAr makanAr perugkaNNanAr

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 02:17:58(இந்திய நேரம்)