தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Kuruku(n'Arai)-kuruku(n'Arai)

 • kuruku(n'Arai)

  13. pAlai
  tan kaTaR piRan'ta muttin Aramum,
  munai tiRai koTukkum tuppin, tan malait
  teRal aru marapin kaTavuT pENi,
  kuRavar tan'ta can'tin Aramum,
  5
  iru pEr Aramum ezil peRa aNiyum
  tiru vIz mArpin tennavan maRavan
  kuziyil koNTa marAa yAnai
  moziyin uNarttum ciRu varai allatu,
  varai n'ilai inRi iravalarkku Iyum,
  10
  vaL vAy ampin, kOTaip porun'an
  paNNi taiiya payam kezu vELviyin,
  vizumitu n'ikazvatu Ayinum teRku Erpu,
  kazi mazai pozin'ta pozutu koL amaiyattu,
  cAyal in tuNai ivaT pirin'tu uRaiyin,
  15
  n'Oy inRAka ceyporuL! vayiRpaTa
  mAcu il tU maTi virin'ta cEkkai,
  kavavu inpuRAmaik kazika vaLa vayal,
  azal n'uti anna tOkai InRa
  kazani n'el In kavaimutal alagkal
  20
  n'irampu akan ceRuvil varampu aNaiyAt tuyalvara,
  pulampoTu van'ta pozutu koL vATai,
  ilagku pUg karumpin Er kazai irun'ta
  veN kuruku n'arala, vIcum
  n'uN pal tuvalaiya taN pani n'ALE!
  poruLvayiR piriyaluRRa talaimakanait tOzi celavazugkuvittatu; uTampaTTa tUum Am. - perun'talaic cAttanAr

  40. n'eytal
  kAnal, mAlaik kazip pUk kUmpa,
  n'Il n'iRap perug kaTal pATu ezun'tu olippa,
  mIn Ar kurukin men paRait tozuti
  kuvai irum punnaik kuTampai cEra,
  5
  acai vaNTu Arkkum alkuRukAlai,
  tAzai taLarat tUkki, mAlai
  azitaka van'ta koNTaloTu kazi paTark
  kAmar n'ejcam kaiyaRupu inaiya,
  tuyaram ceytu n'am aruLAr Ayinum
  10
  aRAaliyarO avaruTaik kENmai!
  aLi inmaiyin avaN uRai munaii,
  vAraRkatilla tOzi! kazani
  veNNel arin'ar pinRait tatumpum
  taNNumai verIiya taTan' tAL n'Arai
  15
  ceRi maTai vayirin piLiRRi, peNNai
  akamaTal cEkkum tuRaivan
  in tuyil mArpil cenRa en n'ejcE!
  talaimakan poruLvayiR pirin'tavazi, kizatti tOzikkuc colliyatu.- kunRiyanAr

  55. pAlai
  kAyn'tu celaR kanali kal pakat teRutalin,
  In'tu kuruku urukum enRUz n'IL iTai,
  uLi muka vem paral aTi varuttuRAlin,
  viLi muRai aRiyA vEy kari kAnam,
  5
  vayak kaLiRRu anna kALaiyoTu en makaL
  kazin'tataRku azin'tanROilenE! ozin'tu yAm
  Utu ulaik kurukin uL uyirttu, acaii,
  vEvatu pOlum veyya n'ejcamoTu
  kaNpaTai peREn, kanava oN paTaik
  10
  karikAl vaLavanoTu veNNip paRan'talaip
  porutu puN n'ANiya cEralAtan
  azi kaLa marugkin vAL vaTakkirun'tena,
  innA in urai kETTa cAnROr
  arum peRal ulakattu avanoTu celIiyar,
  15
  perumpiRitu AkiyAgku pirin'tu ivaN
  kAtal vENTi, eR tuRan'tu
  pOtalcellA en uyiroTu pulan'tE.
  puNarn'tuTan pOna talaimakaTku iragkiya tAy teruTTum ayalilATTiyArkku uraittatu. - mAmUlanAr

  100. n'eytal
  araiyuRRu amain'ta Aram n'Ivi,
  puraiyap pUNTa kOtai mArpinai,
  n'al akam vaTuk koLa muyagki, n'I van'tu,
  ellinil peyartal enakkumAr initE.
  5
  perun' tirai muzakkamoTu iyakku avin'tirun'ta
  koNTal iravin irug kaTal maTutta
  kozu mIn koLpavar iruL n'Igku oN cuTar
  OTAp pUTkai vEn'tan pAcaRai,
  ATu iyal yAnai aNi mukattu acaitta
  10
  OTai oN cuTar oppat tOnRum
  pATun'art toTutta kai vaN kOmAn,
  pariyuTai n'al tErp periyan, viriiNarp
  punnaiam kAnal puRan'tai muntuRai
  vampa n'Araiinan olittanna
  15
  ampal vAytta teyya taN pular
  vaikuRu viTiyal pOkiya erumai
  n'eytal am putu malar mAn'tum
  kaitai am paTappai em azugkal UrE!
  tOzi varaivu kaTAyatu. - ulOccanAr

  141. pAlai
  amma vAzi, tOzi! kaimmikak
  kanavum kagkultORu iniya; n'anavum
  punai vinai n'al il puLLum pAgkina;
  n'ejcum n'anipukanRu uRaiyum; ejcAtu
  5
  ulaku tozil ulan'tu, n'Ajcil tujci,
  mazai kAln'Igkiya mAka vicumpil
  kuRu muyal maRu n'iRam kiLara, mati n'iRain'tu,
  aRumIn cErum akal iruL n'aTu n'AL;
  maRuku viLakkuRuttu, mAlai tUkki,
  10
  paza viRal mUtUrp palaruTan tuvanRiya
  vizavu uTan ayara, varukatil amma!
  tuvarap pularn'tu tU malar kajali,
  takaram n'ARum taN n'aRug katuppin
  putu maNa makaTUu ayiniya kaTi n'akarp
  15
  pal kOTTu aTuppil pAl ulai irIi,
  kUzaik kUn'taR kuRun' toTi makaLir
  peruj cey n'ellin vAgkukatir muRittu,
  pAcaval iTikkum irug kAz ulakkaik
  kaTitu iTi verIiya kamajcUl veN kuruku
  20
  tIm kulai vAzai Ogku maTal irAtu;
  n'eTug kAl mAattuk kuRum paRai payiRRum
  cel kuTi n'iRutta perum peyark karikAl
  vel pOrc cOzan iTaiyARRu anna
  n'al icai veRukkai tarumAr, pal poRip
  25
  pulik kEz uRRa pUviTaip peruj cinai
  n'aran'ta n'aRum pU n'AL malar utira,
  kalai pAyn'tu ukaLum, kal cEr vEgkai,
  tEm kamaz n'eTu varaip piRagkiya
  vEgkaTa vaippiR curan iRan'tOrE.
  'piriviTai ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti uraittatu. - n'akkIrar

  145. pAlai
  vEr muzutu ulaRi n'inRa puzaRkAl,
  tEr maNi icaiyin ciLvITu Arkkum,
  vaRRal maratta poR talai Oti
  veyiR kavin izan'ta vaippin paiyuL koLa,
  5
  n'uNNitin n'ivakkum veN jemai viyan kATTu
  AL il attattu, aLiyaL avanoTu
  vALvari poruta puN kUr yAnai
  pukar citai mukatta kuruti vAra,
  uyar cimai n'eTug kOTTu urum ena muzagkum
  10
  'aruj curam iRan'tanaL' enpa peruj cIr
  anni kuRukkaip paRan'talai, titiyan
  tol n'ilai muzu mutal tumiyap paNNiya
  n'annar mel iNarp punnai pOla,
  kaTu n'avaip paTIiyarmAtO kaLi mayil
  15
  kujcarak kurala kurukOTu Alum,
  tujcA muzavin, tuyttu iyal vAzkkai,
  kUzuTait tan'tai iTanuTai varaippin,
  Uz aTi otugkinum uyagkum aim pAR
  ciRu pal kUn'taR pOtu piTittu aruLAtu,
  20
  eRi kOl citaiya n'URavum ciRupuRam,
  'enakku urittu' ennAL, n'inRa en
  amark kaN ajjaiyai alaitta kaiyE!
  makaTpOkkiya cevilittAy colliyatu. - kayamanAr

  176. marutam
  kaTal kaNTanna kaN akan parappin
  n'ilam paka vIzn'ta vEr mutir kizagkin
  kazai kaNTanna tUmpuTait tiraL kAl,
  kaLiRRuc cevi anna pAcaTai marugkil,
  5
  kazu n'ivan'tanna kozu mukai iTai iTai
  muRuval mukattin pal malar tayagka,
  pUtta tAmaraip puL imiz pazanattu,
  vEppu n'anai anna n'eTug kaN n'IrjeNTu
  irai tEr veN kuruku ajci, ayalatu
  10
  olitta pakanRai iruj cERRu aLLal,
  titalaiyin varippa OTi, virain'tu tan
  n'Ir mali maN aLaic ceRiyum Ura!
  manai n'aku vayalai maran ivar kozug koTi
  ari malar AmpaloTu Artazai taii,
  15
  vizavu ATu makaLiroTu tazUu aNip polin'tu,
  malar Er uNkaN mAN izai munkaik
  kuRun' toTi tuTakkiya n'eTun' toTar viTuttatu
  uTanRanaL pOlum, n'in kAtali? em pOl
  pul uLaik kuTumip putalvaR payan'tu,
  20
  n'elluTai n'eTu n'akar n'in inRu uRaiya,
  enna kaTattaLO, maRRE? tan mukattu
  ezutu ezil citaiya azutanaL Egki,
  aTittena urutta tittip pal Uz
  n'oTittenac civan'ta mel viral tirukupu,
  25
  kUrn'unai mazukiya eyiRRaL
  Ur muzutum n'uvalum n'iR kANiya cenmE.
  tOzi talaimakanai vAyil maRuttatu. marutam- pATiya iLagkaTugkO

  178. kuRijci
  vayirattanna vai En'tu maruppin,
  vetir vEr anna parUu mayirp panRi
  paRaik kaN anna n'iRaic cunai paruki,
  n'Ilattanna akal ilaic cEmpin
  5
  piNTam anna kozug kizagku mAn'ti,
  piTi maTin'tanna kal micai Uz izipu,
  yARu cErn'tanna URu n'Irp paTAarp
  paim putal n'aLi cinaik kuruku irun'tanna,
  vaN piNi avizn'ta veN kUtALattu
  10
  alagku kulai alari tINTi, tAtu uka,
  pon urai kaTTaLai kaTuppak kANvara,
  kiLai amal ciRu tinai viLai kural mEyn'tu,
  kaN initu paTukkum n'al malai n'ATanoTu
  uNarn'tanai puNarn'ta n'Iyum, n'in tOT
  15
  paNaik kavin aziyAtu tuNaip puNarn'tu, enRum,
  taval il ulakattu uRaiiyarO tOzi
  'ellaiyum iravum ennAtu, kallenak
  koNTal vAn mazai pozin'ta vaikaRait
  taN pani aRciram tamiyOrkku aritu' ena,
  20
  kanavinum pirivu aRiyalanE; atantalai
  mun tAn kaNTa jAnRinu m
  pin peritu aLikkum, tan paNpinAnE.
  tOzi varaivu malin'tu colliyatu. - paraNar

  190. n'eytal
  tirai uzan'tu acaiiya n'iraivaLai AyamoTu
  uppin kuppai ERi, el paTa,
  varu timil eNNum tuRaivanoTu, UrE
  oru tan koTumaiyin alar pATummE;
  5
  alamaral mazaik kaN amarn'tu n'OkkAL;
  alaiyal vAzi! vENTu, annai! uyarcimaip
  potumpil, punnaic cinai cErpu irun'ta
  vampa n'Arai iriya, oru n'AL,
  pogku varal UtaiyoTu puNari alaippavum,
  10
  uzaikkaTal vazagkalum uriyan; atantalai
  irug kazip pukAar porun'tat tAkki
  vayac cuRA eRin'tena, valavan azippa,
  ezil payam kunRiya ciRai azi tozila
  n'iraimaNip puravi virain'aTai tavira,
  15
  izumen kAnal vizu maNal acaii,
  Ayn'ta pariyan van'tu, ivaN
  mAnRa mAlaic cErn'tanRO ilanE!
  tOzi cevilittAykku aRattoTu n'inRatu. - ulOccanAr

  217. pAlai
  'peytu puRan'tan'ta pogkal veN mazai,
  eHku uRu pajcit tuyp paTTanna,
  tuvalai tUval kaziya, akal vayal
  n'ITu kazaik karumpin kaNaik kAl vAn pUk
  5
  kOTaip pULaiyin vATaiyoTu tuyalvara,
  pAcilai potuLiya putaltoRum pakanRai
  n'Il uN paccai n'iRam maRaittu aTaicciya
  tOl eRi pANTilin vAliya malara,
  kOzilai avaraik kozu mukai aviza,
  10
  Uz uRu tOnRi oN pUt taLai viTa,
  pulamtoRum kurukinam n'arala, kallena
  akanRu uRai makaLir aNi tuRan'tu n'aTugka,
  aRciram van'tanRu; amain'tanRu itu ena,
  ep poruL peRinum, piriyanminO' enac
  15
  ceppuval vAziyO, tuNaiyuTaiyIrkkE;
  n'alkAk kAtalar n'alan uNTu tuRan'ta
  pAz paTu mEni n'Okki, n'Oy pora,
  iNar iRupu uTaiyum n'ejcamoTu, puNarvu vETTu,
  eyiRu tIp piRappat tiruki,
  20
  n'aTugkutum piriyin yAm kaTu pani uzan'tE.
  pirivu uNarttiya tOzikkut talaimakaL ARRAmai mItUrac colliyatu. -kazArkkIran eyiRRiyAr

  226. marutam
  uNarkuven allen; uraiyal n'in mAyam;
  n'AN ilai manRa yANar Ura!
  akaluL AgkaN, am pakai maTivai,
  kuRun' toTi, makaLir kurUup punal munaiyin,
  5
  pazanap paij cAy kozuti, kazanik
  karan'tai am ceRuvin veN kuruku Oppum,
  val vil eRuzt tOL, paratavar kOmAn,
  pal vEl matti, kazAar muntuRai,
  n'eTu veN marutoTu vajci cAaya,
  10
  viTiyal van'ta peru n'Irk kAviri,
  toTi aNi munkai n'I veyyOLoTu
  mun n'AL ATiya kavvai, in' n'AL,
  vali mikum munpin pANanoTu, mali tArt
  tittan veLiyan uRan'tai n'AL avaip
  15
  pATu in teN kiNaip pATu kETTu ajci,
  pOr aTu tAnaik kaTTi
  porAatu OTiya Arppinum peritE.
  talaimakaRkut tOzi vAyil maRuttatu. - paraNar

  235. pAlai
  amma vAzi, tOzi! poruL purin'tu
  uLLArkollO, kAtalar? uLLiyum,
  ciRan'ta ceytiyin maRan'tanarkollO?
  payan n'ilam kuzaiya vIci, peyal munin'tu,
  5
  viNTu munniya koNTal mA mazai
  magkul aRkamoTu pogkupu tuLippa,
  vATaiyoTu n'ivan'ta Ay itazt tOnRi
  cuTar koL akalin curugku piNi aviza,
  curi mukiz mucuNTaip poti aviz vAn pU
  10
  vicumpu aNi mInin pacum putal aNiya,
  kaLavan maN aLaic ceRiya, akal vayal
  kiLai viri karumpin kaNaikkAl vAn pU
  mAri am kurukin Iriya kuragka,
  n'ani kaTuj civappoTu n'Amam tORRi,
  15
  pani kaTi koNTa paNpu il vATai
  maruLin mAlaiyoTu aruL inRi n'aliya,
  'n'utal iRaikoNTa ayal aRi pacalaiyoTu
  tol n'alam citaiyac cAay,
  ennaLkol aLiyaL?' ennAtOrE.
  talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaimakaL, ARRAmai mItUra, tOzikkuc colliyatu. - kazArkkIran eyiRRiyAr

  260. n'eytal
  maNTilam mazuka, malai n'iRam kiLara,
  vaNTinam malar pAyn'tu Uta, mImicaik
  kaNTaR kAnal kurukinam olippa,
  tirai pATu aviya, timil tozil maRappa,
  5
  karai ATu alavan aLaivayin ceRiya,
  cekkar tOnRa, tuNai puNar anRil
  ekkarp peNNai aka maTal cEra,
  kazi malar kamaz mukam karappa, pozil manaip
  punnai n'aRu vI pon n'iRam koLAa,
  10
  ellai paippayak kazippi, el uRa,
  yAgku Akuvalkol yAnE? n'IgkAtu,
  mutu marattu uRaiyum muravu vAy mutu puL
  katumenak kuzaRum, kazutu vazagku, arai n'AL,
  n'ejcu n'ekiz paruvaral ceyta
  15
  anpilALan aRivu n'ayan'tEnE.
  iravukkuRikkaN talaimakan ciRaippuRamAka, tOziyAl col eTukkappaTTu,talaimakaL colliyatu. - mOcik karaiyanAr

  273. pAlai
  vicumpu vicaittu ezun'ta kUtaLag kOtaiyin,
  pacug kAl veN kuruku vAp paRai vaLaii,
  Arkali vaLavayin pOtoTu parappa,
  pulam puniRu tIrn'ta putu varal aRciram,
  5
  n'alam kavar pacalai n'aliyavum, n'am tuyar
  aRiyArkollO, tAmE? aRiyinum,
  n'am manattu anna menmai inmaiyin,
  n'ammuTai ulakam uLLArkollO?
  yAgku ena uNarkO, yAnE? vIgkupu
  10
  talai varampu aRiyAt takai varal vATaiyoTu
  mulaiyiTait tOnRiya n'Oy vaLar iLa muLai
  acaivuTai n'ejcattu uyavut tiraL n'ITi,
  UrOr eTutta ampal am cinai,
  ArAk kAtal avir taLir parappi,
  15
  pulavar pukazn'ta n'Ar il peru maram
  n'ila varai ellAm n'izaRRi,
  alar arumpu Uzppavum vArAtOrE.
  pirivinkaN talaimakaL aRivu mayagkic colliyatu.-auvaiyAr

  276. marutam
  n'IL irum poykai irai vETTu ezun'ta
  vALai veN pOttu uNIiya, n'Arai tan
  aTi aRivuRutal ajci, paipayak
  kaTi ilam pukUum kaLvan pOla,
  5
  cAay otugkum tuRai kEz UranoTu
  Avatu Aka! ini n'AN uNTO?
  varukatil amma, em cEri cEra!
  ari vEy uNkaN avan peNTir kANa,
  tArum tAnaiyum paRRi, Ariyar
  10
  piTi payinRu tarUum perug kaLiRu pOla,
  tOL kan'tAkak kUn'talin piNittu, avan
  mArpu kaTi koLLEn Ayin, ArvuRRu
  iran'tOrkku IyAtu ITTiyOn poruLpOl,
  paran'tu veLippaTAtu Aki,
  15
  varun'tukatilla, yAy Ompiya n'alanE!
  talaimakaTkup pAgkAyinAr kETpap parattai colliyatu. - paraNar

  300. n'eytal
  n'AL valai mukan'ta kOL val paratavar
  n'uNagku maNal AgkaN uNagkap peymmAr,
  paRi koL koLLaiyar, maRuka ukka
  mIn Ar kurukin kAnal am perun' tuRai,
  5
  ellai taN pozil cenRena, celIiyar,
  tEr pUTTu ayara Eey, vAr kOl
  ceRi toTi tirutti, pARu mayir n'Ivi,
  'cel ini, maTan'tai! n'in tOziyoTu, manai' enac
  colliyaaLavai, tAn peritu kaluzn'tu,
  10
  tIgku AyinaL ivaL Ayin, tAgkAtu,
  n'otumalar pOlap piriyin, katumenap
  piRitu onRu Akalum ajcuval; atanAl,
  cENin varun'ar pOlap pENA,
  irug kali yANar em ciRu kuTit tOnRin,
  15
  val etir koNTu, mellitin vinaii,
  'tuRaiyum mAnRanRu pozutE; cuRavum
  Otam malkalin, mARu AyinavE;
  ellinRu; tOnRal! cellAtIm' ena,
  emar kuRai kURat tagki, EmuRa,
  20
  iLaiyarum puraviyum inpuRa, n'Iyum
  il uRai n'al virun'tu ayartal
  ollutum, peruma! n'I n'alkutal peRinE.
  pakaRkuRi van'tu n'Igkum talaimakaRkut tOzi colliyatu. - ulOccanAr maNi miTai pavaLam muRRumn'ittilak kOvai

  306. marutam
  perum peyar makizn'a! pENAtu akanmO!
  paran'ta poykaip pirampoTu n'ITiya
  muT kompu Igkait tuyt talaip putu vI
  InRa mAttin iLan' taLir varuTa,
  5
  vAr kuruku uRagkum n'Ir cUz vaLa vayal
  kazanik karumpin cAyp puRam Urn'tu,
  pazana yAmai pacu veyil koLLum
  n'elluTai maRukin n'annar Ura!
  ituvO maRRu n'in cemmal? mANTa
  10
  mati Er oL n'utal vayagku izai orutti
  ikazn'ta collum colli, civan'ta
  Ay itaz mazaik kaN n'Oy uRa n'Okki,
  taN n'aRug kamaz tAr parIiyinaL, n'ummoTu
  UTinaL ciRu tuni ceytu em
  15
  maNal mali maRukin iRan'ticinOLE.
  tOzi talaimakaRku vAyil maRuttatu - maturaik kUlavANikan cIttalaic cAttanAr

  360. n'eytal
  pal pUn' taN pozil, pakal uTan kazippi,
  oru kAl Urtip paruti am celvan
  kuTavayin mA malai maRaiya, koTug kazit
  taN cERRu aTaiiya kaNaik kAl n'eytal
  5
  n'uN tAtu uNTu vaNTinam tuRappa,
  veruvaru kaTun' tiRal iru perun' teyvattu
  uru uTan iyain'ta tORRam pOla,
  an'ti vAnamoTu kaTal aNi koLAa,
  van'ta mAlai peyarin, maRRu ivaL
  10
  perum pulampinaLE teyya; atanAl,
  pANi pizaiyA mAN vinaik kali mA
  tujcu Ur yAmattut teviTTal Ompi,
  n'eTun' tEr akala n'Ikki, paiyenak
  kunRu izi kaLiRRin kuvavu maNal n'In'ti,
  15
  iravin vammO uravu n'Irc cErppa!
  ina mIn arun'tu n'AraiyoTu panaimicai
  anRil cEkkum munRil, pon ena
  n'al malar n'aRu vI tAam
  punnai n'aRum pozil ceyta n'am kuRiyE.
  pakaRkuRi van'ta talaimakaRkut tOzi pakaRkuRi maRuttu, iravukkuRi n'Ern'tatu. - maturaik kaNNattanAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 02:28:27(இந்திய நேரம்)