தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

KAkkai-kAkkai

 • kAkkai

  170. n'eytal
  kAnalum kazaRAtu; kaziyum kURAtu;
  tEn imir n'aRu malarp punnaiyum moziyAtu;
  oru n'in allatu piRitu yAtum ilanE;
  irug kazi malarn'ta kaN pOl n'eytal
  5
  kamaz itaz n'ARRam amiztu ena n'acaii,
  taN tAtu Utiya vaNTinam kaLi ciRan'tu,
  paRaii taLarum tuRaivanai, n'IyE,
  collal vENTumAl alava! palkAl
  kaitaiam paTucinai evvamoTu acAam
  10
  kaTaR ciRu kAkkai kAmar peTaiyoTu
  kOTTumIn vazagkum vETTam maTi parappin
  veL iRAk kanavum n'aLLen yAmattu,
  'n'in uRu vizumam kaLain'tOL
  tan uRu vizumam n'In'tumO!' enavE.
  talaimakaL kAmam mikka kazipaTar kiLaviyAR coRRatu. - maturaik kaLLiR kaTaiyattan veNNAkanAr

  313. pAlai
  'inip piRitu uNTO? ajcal Ompu!' ena
  aNik kavin vaLara muyagki, n'ejcam
  piNittOr cenRa ARu n'inain'tu, alkalum,
  kuLittup poru kayalin kaN pani malka,
  5
  aiya Aka veyya uyirA,
  iravum ellaiyum paTar aTa varun'ti,
  aravu n'ugku matiyin n'utal oLi karappa,
  tam alatu illA n'am ivaN oziya,
  poruL purin'tu akanRanar Ayinum, aruL purin'tu,
  10
  varuvar vAzi, tOzi! periya
  n'itiyam corin'ta n'Ivi pOlap
  pAmpu Un tEmpum vaRam kUr kaTattiTai,
  n'IgkA vampalar kaNai iTat tolain'tOr
  vaci paTu puNNin kuruti mAn'ti,
  15
  oRRuc cel mAkkaLin oTugkiya kurala,
  il vazip paTUum kAkkaik
  kal uyar piRagkal malai iRan'tOrE.
  piriviTai vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu. - pAlai pATiya perugkaTugkO

  319. pAlai
  maNi vAyk kAkkai mA n'iRap perug kiLai
  piNi vIz Alattu alagku cinai ERi,
  koTu vil eyinar kuRumpiRku Ukkum
  kaTu vinai maRavar villiTat tolain'tOr
  5
  paTu piNam kavarum pAz paTu n'anan'talai,
  aNagku ena urutta n'Okkin, aiyena
  n'uNagkiya n'ucuppin, n'uN kEz mAmai,
  pon vI vEgkaip putu malar puraiya
  n'al n'iRattu ezun'ta, cuNagku aNi vana mulai,
  10
  curumpu Ar kUn'tal, perun' tOL, ivaLvayin
  pirin'tanir akaRal cUzin, arum poruL
  eytukamAtO n'umakkE; koy tazait
  taLir Er anna, tAgku aru matukaiyaL,
  melliyaL, iLaiyaL, n'ani pEr anpinaL,
  15
  'celvEm' ennum n'um etir,
  'ozivEm' ennum oNmaiyO ilaLE!
  celavu uNarttiya talaimakaRkut tOzi celavu azugkac colliyatu. -erukkATTUrt tAyagkaNNanAr

  327. pAlai
  'inpamum iTumpaiyum, puNarvum pirivum,
  n'anpakal amaiyamum iravum pOla,
  vERu vERu iyala Aki, mARu etirn'tu,
  uLa' ena uNarn'tanaiAyin, orUum
  5
  innA vej curam, n'al n'acai turappa,
  tunnalum takumO? tuNivu il n'ejcE!
  n'I cela valittanaiAyin, yAvatum
  n'inaitalum ceytiyO emmE kanai katir
  Avi av vari n'Ir ena n'acaii,
  10
  mA tavap parikkum maral tiragku n'anan'talai,
  kaLar kAl yAtta kaN akal parappin
  cev varai kozi n'Ir kaTuppa, aravin
  av vari urivai aNavarum marugkin,
  puRRu arai yAtta pular cinai maratta,
  15
  main' n'iRa uruvin, maNik kaN, kAkkai
  pain' n'iNam kavarum paTu piNak kavalaic
  cenROr celpuRattu iragkAr konROr,
  kOl kazipu iragkum atara,
  vEy payil azuvam iRan'ta pinnE?
  poruL kaTaikkUTTiya n'ejcinaik kazaRiyatu. - marugkUrp pAkaic cAttan pUtanAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 02:28:03(இந்திய நேரம்)