தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

KUkai(kuTijai, An'tai)-kUkai(kuTijai, An'tai)

 • kUkai(kuTijai, An'tai)

  9. pAlai
  kol vinaip polin'ta, kUrg kuRum puzukin,
  villOr tUNi vIgkap peyta
  appu n'unai Eyppa arumpiya iruppai,
  ceppu aTar anna ceg kuzai akamtORu,
  5
  izutin anna tIm puzal tuyvAy
  uzutu kAN tuLaiya Aki, Ar kazalpu,
  Ali vAnin kAloTu pARi,
  tuppin anna ceg kOTTu iyavin,
  n'eyttOr mImicai n'iNattin parikkum
  10
  attam n'aNNiya am kuTic cIRUr
  koTu n'uN Oti makaLir Okkiya
  toTi mAN ulakkait tUNTu ural pANi,
  n'eTu mAl varaiya kuTijaiyOTu iraTTum
  kunRu pin oziyap pOki, uram turan'tu,
  15
  jAyiRu paTinum, 'Ur cEyttu' enAtu,
  tunai pari turakkum tujcAc celavin
  emminum, virain'tu val eyti, pal mAN
  Ogkiya n'al il oru ciRai n'ilaii,
  pAgkarp palli paTutoRum paravi,
  20
  kanRu puku mAlai n'inROL eyti,
  kai kaviyAc cenRu, kaN putaiyAk kuRuki,
  piTik kai anna pinnakam tINTi,
  toTik kai taivarat tOyn'tanRukollO
  n'ANoTu miTain'ta kaRpin, vAL n'utal,
  25
  am tIm kiLavik kuRumakaL
  men tOL peRa n'acaiic cenRa en n'ejcE?
  vinaimuRRi mINTa talaimakan tErppAkan kETpac colliyatu. - kallATanAr

  19. pAlai
  anRu avaN ozin'tanRum ilaiyE; van'tu n'ani
  varun'tinai vAzi, en n'ejcE! parun'tu irun'tu
  uyA viLi payiRRum, yA uyar, n'anan'talai,
  uruL tuTi makuLiyin poruL terin'tu icaikkum
  5
  kaTug kuraR kuTijaiya n'eTum perug kunRam,
  emmoTu iRattalumcellAy; pin n'inRu,
  oziyac cUzn'tanaiAyin, tavirAtu,
  cel ini; ciRakka, n'in uLLam! vallE
  maRaval Ompumati, emmE n'aRavin
  10
  cEyitaz anaiya Aki, kuvaLai
  mA itaz puraiyum malir koL Ir imai,
  uLLakam kanala uLLutoRu ulaRi,
  pazagkaN koNTa, kalizn'tu vIz, avir aRal
  veyya ukutara, verIi, paiyena,
  15
  cil vaLai corin'ta mel iRai munkai
  pU vI koTiyin pullenap pOki,
  aTarcey Ay akal cuTar tuNai Aka,
  iyagkAtu vatin'ta n'am kAtali
  uyagku cAy ciRupuRam muyagkiya pinnE!
  n'ejcinAR poruL valikkappaTTup pirin'ta talaimakan, talaimakaL n'alan n'ayan'tu uLLiya n'ejcinaik kazaRiyatu. - porun'til iLagkIranAr

  89. pAlai
  teRu katir jAyiRu n'aTu n'inRu kAytalin,
  uRu peyal vaRan'ta OTu tEr n'anan' talai,
  uruttu ezu kurala kuTijaic cEval,
  pul cAy viTarakam pulampa, varaiya
  5
  kal eRi icaiyin iraTTum AgkaN,
  ciLvITu kaRagkum ciRiilai vElattu
  UzuRu viLain'eRRu utira, kAziyar
  kavvaip parappin vev uvarppu oziya,
  kaLari paran'ta kal n'eTu marugkin,
  10
  viLar Un tinRa vIgkucilai maRavar
  mai paTu tiN tOL malira vATTi,
  poRai mali kazutai n'eTu n'irai tazIiya
  tirun'tu vAL vayavar arun' talai tumitta
  paTu pulAk kamazum jATpil, tuTi ikuttu,
  15
  arug kalam teRutta perum pukal valattar,
  vil kezu kuRumpil kOL muRai pakukkum
  kollai irum punam n'eTiya ennAtu,
  mellen cEvaTi meliya Eka
  vallun'aLkollO tAnE tEm peytu
  20
  aLavuRu tIm pAl alaippavum uNNAL,
  iTu maNaR pan'taruL iyalum,
  n'eTu men paNait tOL, mAayOLE?
  makaTpOkkiya cevilittAy colliyatu. - maturaikkAjcip pulavar

  148. kuRijci
  panait tiraL anna paru Er eRuzt taTak kai,
  kolaic cinam tavirA matanuTai munpin,
  vaNTu paTu kaTAattu, uyar maruppu, yAnai
  taN kamaz cilampin maram paTat tolaicci;
  5
  uRu puli uraRak kutti; viRal kaTin'tu;
  ciRu tinaip perum punam vavvum n'ATa!
  kaTum parik kutirai Aay eyinan
  n'eTun' tEr jimiliyoTu porutu, kaLam paTTena,
  kANiya cellAk kUkai n'ANi,
  10
  kaTum pakal vazagkAtAagku, iTumpai
  peritAl amma ivaTkE; atanAl
  mAlai, varutal vENTum cOlai
  muLai mEy perug kaLiRu vazagkum
  malai mutal aTukkatta ciRu kal ARE.
  pakal varuvAnai 'iravu varuka' enRatu. - paraNar

  158. kuRijci
  'urum uraRu karuviya peru mazai talaii,
  peyal AnRu avin'ta tUgkuiruL n'aTun'AL,
  minnu n'imirn'tanna kanagkuzai imaippa,
  pinnu viTu n'eRiyin kiLaiiya kUn'talaL,
  5
  varai izi mayilin olkuvanaL otugki,
  miTai Urpu iziya, kaNTanen, ivaL' ena
  alaiyal vAzi! vENTu, annai! n'am paTappaic
  cUruTaic cilampil, cuTarppU vEyn'tu
  tAm vENTu uruvin aNagkumAr varumE;
  10
  n'anavin vAyE pOlat tujcun'ark
  kanavu ANTu maruTTalum uNTE; ivaLtAn
  cuTar inRu tamiyaLum panikkum; veruvara
  manRa marAatta kUkai kuzaRinum,
  n'ejcu azin'tu araNam cErum; atantalaip
  15
  pulik kaNattanna n'Ay toTarviTTu,
  murukan anna cIRRattuk kaTun' tiRal
  en'taiyum illan Aka,
  ajcuvaL allaLO, ivaL itu ceyalE?
  talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzi cevilittAykkuc colluvALAy,talaimakan kETpac colliyatu. - kapilar

  283. pAlai
  n'al n'eTug katuppoTu perun' tOL n'Ivi,
  n'in ivaN ozital ajciya enninum,
  celavu talaikkoNTa peru vituppu uRuvi
  pal kavar maruppin mutu mAn pOkki,
  5
  cil uNAt tan'ta cIRUrp peNTir
  tirivayin, tevuTTum cEN pulak kuTijaip
  paital men kural aitu van'tu icaittoRum,
  pOkun'ar pulampum ARE EkutaRku
  ariya Akum ennAmai, kari maram
  10
  kaN akai iLag kuzai kAlmutal kavini,
  vicumpuTan iruNTu, vemmai n'Igka,
  pacug kaN vAnam pAy taLi pozin'tena,
  pul n'ukumpu eTutta n'al n'eTug kAnattu,
  UTTuRu pajcip picir paran'tanna
  15
  vaNNa mUtAy taN n'ilam varippa,
  iniya Akuka taNin'tE
  innA n'Ippin n'innoTu celaRkE.
  uTanpOkku valitta tOzi talaimakaRkuc colliyatu. - maturai marutan iLan'AkanAr

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 02:28:42(இந்திய நேரம்)