தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

TEkku-tEkku

 • tEkku

  107. pAlai
  n'I celavu ayarak kETToRum, pala n'inain'tu,
  anpin n'ejcattu, ayAap poRai melin'ta
  en akattu iTumpai kaLaimAr, n'innoTu
  karug kal viyal aRaik kiTappi, vayiRu tinRu
  5
  irum puli tuRan'ta ERRumAn uNagkal,
  n'eRi cel vampalar uvan'tanar AgkaN,
  olikazai n'ellin ariciyoTu OrAgku
  An n'ilaip paLLi aLai peytu aTTa
  vAl n'iNam urukkiya vAal veN cORu
  10
  pukar arait tEkkin akal ilai mAn'tum
  kallA n'IL mozik kata n'Ay vaTukar
  val AN aru munai n'In'ti, allAn'tu,
  uku maN URu ajcum oru kAR paTTattu
  innA ERRattu izukki, muTam kUrn'tu,
  15
  oru tanittu ozin'ta uranuTai n'On pakaTu
  am kuzai iruppai aRai vAy vAn puzal
  pul uLaic ciRAar villin n'Ikki,
  marai kaTin'tu UTTum varaiakac cIRUr
  mAlai in tuNaiAki, kAlaip
  20
  pacu n'anai n'aRu vIp parUup paral uRaippa,
  maNa manai kamazum kAnam
  tuNai Ir Oti en tOziyum varumE.
  tOzi talaimakaL kuRippu aRin'tu van'tu, talaimakaRkuc colliyatu.- kAvirippUmpaTTinattuk kArikkaNNanAr

  143. pAlai
  ceyvinaip pirital eNNi, kaimmikak
  kATu kavin oziyak kaTug katir teRutalin,
  n'ITu cinai vaRiya Aka, ollena
  vATu pal akal ilai kOTaikku oyyum
  5
  tEkku amal aTukkattu AgkaN mEkku ezupu,
  muLi ariR piRan'ta vaLi vaLar kUr eric
  cuTar n'imir n'eTug koTi viTar mukai muzagkum
  'vem malai aruj curam n'In'ti aiya!
  cERum' enRa ciRu coRku ivaTkE,
  10
  vacai il vem pOr vAnavan maRavan
  n'acaiyin vAzn'arkku n'an kalam curakkum,
  poyyA vAyvAL, punaikazal, piTTan
  mai tavaz uyar cimaik kutiraik kavAan
  akal aRai n'eTuj cunai, tuvalaiyin malarn'ta
  15
  taN kamaz n'Ilam pOla,
  kaN pani kaluzn'tana; n'OkO yAnE.
  poruLvayiR piriyak karutiya talaimakanai, tOzi, talaimakaLatu ARRAmai kaNTu, celavu azugkuvittatu. - AlampEri cAttanAr

  225. pAlai
  anpum, maTanum, cAyalum, iyalpum,
  enpu n'ekizkkum kiLaviyum, piRavum,
  onRupaTu koLkaiyoTu OrAgku muyagki,
  inRE ivaNam Aki, n'ALai,
  5
  putal ivar ATu amai, tumpi kuyinRa
  akalA am tuLai, kOTai mukattalin,
  n'Irkku iyagku ina n'iraip pinRai vAr kOl
  Ayk kuzal pANiyin aitu van'tu icaikkum,
  tEkku amal cOlaik kaTaRu Ogku aruj curattu,
  10
  yAtta tUNit talai tiRan'tavaipOl,
  pUtta iruppaik kuzai poti kuvi iNar
  kazal tuLai muttin cen' n'ilattu utira,
  mazai tuLi maRan'ta am kuTic cIRUrc
  cEkkuvam kolO n'ejcE! pUp punai
  15
  puyal ena olivarum tAz irug kUn'tal,
  ceRi toTi munkai, n'am kAtali
  aRivu ajar n'Okkamum pulaviyum n'inain'tE?
  poruL kaTaikkUTTiya n'ejciRkut talaimakan colliyatu. - eyinan'tai makanAr iLagkIranAr

  299. pAlai
  ellaiyum iravum, vinaivayin pirin'ta
  munnam, mun uRupu aTaiya uLLiya
  pati maRan'tu uRaital vallinam Ayinum,
  atu maRan'tu uRaital aritu AkinRE
  5
  kaTu vaLi eTutta kAl kazi tEkkilai
  n'eTu viLip parun'tin veRi ezun'tAgku,
  vicumpu kaN putaiyap pAay, pala uTan
  akal iTam cellun'ar aRivu keTat tAay,
  kavalai karakkum kATu akal attam,
  10
  cey poruL marugkin celavu tanakku uraittena,
  vaiku n'ilai matiyam pOla, paiyena,
  pulampu koL avalamoTu, putuk kavin izan'ta
  n'alam kezu tirumukam iRaijci, n'ilam kiLaiyA,
  n'IroTu poruta Ir itaz mazaik kaN
  15
  ikutaru teN pani Akattu uRaippa,
  kAl n'ilaicellAtu, kazi paTark kalagki,
  n'A n'aTukkuRRa n'avilAk kiLaviyoTu,
  aRal maruL kUn'talin maRaiyinaL,' tiRal mANTu
  tirun'tukamAtO, n'um celavu' ena veytu uyirA,
  20
  paruvaral evvamoTu azin'ta
  peru vituppuRuvi pEtuRu n'ilaiyE.
  iTaic curattup pOkAn'inRa talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. -eyinan'tai makanAr iLagkIranAr

  311. pAlai
  irum piTip paricilar pOlak kaTai n'inRu,
  arug kaTik kAppin akal n'akar oru ciRai,
  ezutiyanna tiN n'ilaik katavam
  kazutu vazagku arai n'AL, kAvalar maTin'tena,
  5
  tiRan'tu n'ap puNarn'tu, 'n'ummin ciRan'tOr
  immai ulakattu il' enap pal n'AL
  pommal Oti n'Iviya kAtaloTu,
  payam talaippeyarn'tu mAtiram vempa,
  varuvazi vampalarp pENi, kOvalar
  10
  maza viTaip pUTTiya kuzAayt tIm puLi
  cevi aTai tIrat tEkkilaip pakukkum
  pulli n'al n'ATTu umpar, cel aruj
  curam iRan'tu Ekinum, n'ITalar
  aruL mozit tERRi, n'am akanRicinOrE.
  pirivinkaN vERupaTTa talaimakaTkut tOzi colliyatu. - mAmUlanAr

  315. pAlai
  'kUzaiyum kuRu n'eRik koNTana; mulaiyum
  cUzi men mukam ceppuTan etirina;
  peN tuNai cAnRanaL, ivaL' enap pal mAN
  kaN tuNai Aka n'Okki, n'erun'aiyum,
  5
  ayirttanRumannE, n'ejcam; peyarttum,
  aRiyAmaiyin ceRiyEn, yAnE;
  perum peyar vazuti kUTal anna tan
  arug kaTi viyal n'akarc cilampum kaziyAL,
  cENuRac cenRu, vaRuj cunaikku olki,
  10
  puRavuk kuyinRu uNTa pun kAy n'ellik
  kOTai utirtta kuvi kaN pacug kAy,
  aRu n'Ul paLigkin tuLaik kAcu kaTuppa,
  vaRu n'ilattu utirum attam, katumena,
  kUr vEl viTalai poyppap pOki,
  15
  cEkkuvaL kollOtAnE tEkkin
  akal ilai kavitta putal pOl kurampai,
  Un puzukku ayarum munRil,
  kAn kezu vAzn'ar ciRukuTiyAnE.
  makaT pOkkiya tAy colliyatu. - kuTavAyil kIrattanAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 02:03:21(இந்திய நேரம்)