தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

N'aNTu(jeNTu, KaLavan, Alavan)-n'aNTu(jeNTu, KaLavan, Alavan)

 • n'aNTu(jeNTu, kaLavan, alavan)

  20. n'eytal
  perun'Ir azuvattu en'tai tan'ta
  kozu mIn uNagkaR paTu puL Oppi,
  ekkarp punnai in n'izal acaii,
  cekkar jeNTin kuNTu aLai keNTi,
  5
  jAzal Ogku cinait toTutta koTug kazit
  tAzai vIz kayiRRu Ucal tUgki,
  koNTal iTu maNal kuravai munaiyin
  veN talaip puNari AyamoTu ATi,
  maNip pUm pain' tazai taii, aNittakap
  10
  pal pUg kAnal alkinam varutal
  kavvai n'al aNagku uRRa, iv Ur,
  koTitu aRi peNTir coRkoNTu, annai
  kaTi koNTanaLE tOzi! 'perun'tuRai,
  ellaiyum iravum ennAtu, kallena
  15
  valavan Ayn'ta vaN pari
  n'ilavu maNal koTkum Or tEr uNTu' enavE.
  pakaRkuRi van'ta talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzi talaimakaTkuc colluvALAy, talaimakan kETpac colliyatu. - ulOccanAr

  176. marutam
  kaTal kaNTanna kaN akan parappin
  n'ilam paka vIzn'ta vEr mutir kizagkin
  kazai kaNTanna tUmpuTait tiraL kAl,
  kaLiRRuc cevi anna pAcaTai marugkil,
  5
  kazu n'ivan'tanna kozu mukai iTai iTai
  muRuval mukattin pal malar tayagka,
  pUtta tAmaraip puL imiz pazanattu,
  vEppu n'anai anna n'eTug kaN n'IrjeNTu
  irai tEr veN kuruku ajci, ayalatu
  10
  olitta pakanRai iruj cERRu aLLal,
  titalaiyin varippa OTi, virain'tu tan
  n'Ir mali maN aLaic ceRiyum Ura!
  manai n'aku vayalai maran ivar kozug koTi
  ari malar AmpaloTu Artazai taii,
  15
  vizavu ATu makaLiroTu tazUu aNip polin'tu,
  malar Er uNkaN mAN izai munkaik
  kuRun' toTi tuTakkiya n'eTun' toTar viTuttatu
  uTanRanaL pOlum, n'in kAtali? em pOl
  pul uLaik kuTumip putalvaR payan'tu,
  20
  n'elluTai n'eTu n'akar n'in inRu uRaiya,
  enna kaTattaLO, maRRE? tan mukattu
  ezutu ezil citaiya azutanaL Egki,
  aTittena urutta tittip pal Uz
  n'oTittenac civan'ta mel viral tirukupu,
  25
  kUrn'unai mazukiya eyiRRaL
  Ur muzutum n'uvalum n'iR kANiya cenmE.
  tOzi talaimakanai vAyil maRuttatu. marutam- pATiya iLagkaTugkO

  235. pAlai
  amma vAzi, tOzi! poruL purin'tu
  uLLArkollO, kAtalar? uLLiyum,
  ciRan'ta ceytiyin maRan'tanarkollO?
  payan n'ilam kuzaiya vIci, peyal munin'tu,
  5
  viNTu munniya koNTal mA mazai
  magkul aRkamoTu pogkupu tuLippa,
  vATaiyoTu n'ivan'ta Ay itazt tOnRi
  cuTar koL akalin curugku piNi aviza,
  curi mukiz mucuNTaip poti aviz vAn pU
  10
  vicumpu aNi mInin pacum putal aNiya,
  kaLavan maN aLaic ceRiya, akal vayal
  kiLai viri karumpin kaNaikkAl vAn pU
  mAri am kurukin Iriya kuragka,
  n'ani kaTuj civappoTu n'Amam tORRi,
  15
  pani kaTi koNTa paNpu il vATai
  maruLin mAlaiyoTu aruL inRi n'aliya,
  'n'utal iRaikoNTa ayal aRi pacalaiyoTu
  tol n'alam citaiyac cAay,
  ennaLkol aLiyaL?' ennAtOrE.
  talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaimakaL, ARRAmai mItUra, tOzikkuc colliyatu. - kazArkkIran eyiRRiyAr

  260. n'eytal
  maNTilam mazuka, malai n'iRam kiLara,
  vaNTinam malar pAyn'tu Uta, mImicaik
  kaNTaR kAnal kurukinam olippa,
  tirai pATu aviya, timil tozil maRappa,
  5
  karai ATu alavan aLaivayin ceRiya,
  cekkar tOnRa, tuNai puNar anRil
  ekkarp peNNai aka maTal cEra,
  kazi malar kamaz mukam karappa, pozil manaip
  punnai n'aRu vI pon n'iRam koLAa,
  10
  ellai paippayak kazippi, el uRa,
  yAgku Akuvalkol yAnE? n'IgkAtu,
  mutu marattu uRaiyum muravu vAy mutu puL
  katumenak kuzaRum, kazutu vazagku, arai n'AL,
  n'ejcu n'ekiz paruvaral ceyta
  15
  anpilALan aRivu n'ayan'tEnE.
  iravukkuRikkaN talaimakan ciRaippuRamAka, tOziyAl col eTukkappaTTu,talaimakaL colliyatu. - mOcik karaiyanAr

  280. n'eytal
  pon aTarn'tanna oL iNarc cerun'tip
  pal malar vEyn'ta n'alam peRu kOtaiyaL,
  tiNi maNal aTai karai alavan ATTi
  acaiyinaL irun'ta Ay toTik kuRumakaL,
  5
  n'alamcAl vizup poruL kalam n'iRai koTuppinum,
  peRal arugkuraiyaL Ayin, aRam terin'tu,
  n'Am uRai tEem marUup peyarn'tu, avanoTu
  iru n'Irc cErppin uppuTan uzutum,
  peru n'Irk kuTTam puNaiyoTu pukkum,
  10
  paTuttanam, paNin'tanam, aTuttanam, iruppin,
  tarukuvankollO tAnE viri tiraik
  kaN tiraL muttam koNTu, jAgkart
  tEn imir akan karaip pakukkum
  kAnal am perun' tuRaip paratavan emakkE?
  talaimakaLaik kaNNuRRu n'Igkum talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu; alla kuRippaTTup pOkAn'inRavan colliyatUum Am, - ammUvanAr

  350. n'eytal
  kaziyE, ciRu kural n'eytaloTu kAvi kUmpa,
  eRi tirai Otam taral AnAtE;
  tuRaiyE, marugkin pOkiya mAk kavai maruppin
  iruj cERRu Ir aLai alavan n'Ippa,
  5
  vazagkun'ar inmaiyin pATu AnRanRE;
  koTu n'ukam n'uzain'ta kaNaik kAl attiri
  vaTi maNi n'eTun' tEr pUNa EvAtu,
  En'tu ezil mazaik kaN ivaL kuRaiyAkac
  cEn'tanai cenmO peru n'Irc cErppa!
  10
  ilagku irum parappin eRi cuRA n'Ikki,
  valampuri mUzkiya vAn timiR paratavar
  oli talaip paNilam Arppa, kallena,
  kali kezu koRkai etirkoLa, izitarum
  kuvavu maNal n'eTug kOTTu AgkaN,
  15
  uvakkAN tOnRum, em ciRu n'al UrE!
  pakaRkuRi van'tu n'Igkum talaimakaRkut tOzi colliyatu. - cEn'tan kaNNanAr

  380. n'eytal
  tEr cEN n'Ikki, tamiyan van'tu, 'n'um
  Ur yAtu?' enna, n'aNi n'aNi otugki,
  mun n'AL pOkiya tuRaivan, n'erun'ai,
  akal ilai n'Aval uNtuRai utirtta
  5
  kani kavin citaiya vAgkik koNTu, tan,
  tAzai vEr aLai, vIz tuNaikku iTUum
  alavaR kATTi, 'n'aRpARRu itu' ena,
  n'inain'ta n'ejcamoTu, n'eTitu peyarn'tOnE;
  utuk kAN tOnRum, tErE inRum;
  10
  n'Am etir koLLAm Ayin, tAn atu
  tuNikuvan pOlAm; n'ANu mika uTaiyan;
  veN maNal n'eTug kOTTu maRaikO?
  amma, tOzi! kURumati n'IyE.
  pinninRa talaimakaRkuk kuRai n'Ern'ta tOzi talaimakaTkuk kuRai n'ayappak kURiyatu. - maturai marutan iLan'AkanAr

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 02:23:44(இந்திய நேரம்)