தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

71-80

 • 71-80

  71. pAlai
  n'iRain'tOrt tErum n'ejcamoTu, kuRain'tOr
  payan inmaiyin paRRu viTTu, orUum
  n'ayan il mAkkaL pOla, vaNTinam
  cunaip pU n'Ittu, cinaip pUp paTara,
  5
  mai il mAn inam maruLa, paiyena
  ven'tu ARu ponnin an'ti pUppa,
  aiyaRivu akaRRum kaiyaRu paTarOTu
  akal iru vAnam am majcu Ina,
  pakal ARRuppaTutta pazagkaN mAlai,
  10
  kAtalarp pirin'ta pulampin n'Otaka,
  Ar ajar uRun'ar aru n'iRam cuTTik
  kUr eHku eRijarin alaittal AnAtu,
  eL aRa iyaRRiya n'izal kAN maNTilattu
  uL Utu Aviyin paippaya n'uNuki,
  15
  matukai mAytal vENTum peritu azin'tu,
  itu kol vAzi, tOzi! en uyir
  vilagku veg kaTu vaLi eTuppat
  tuLagku marap puLLin tuRakkum pozutE?
  poruLvayiR pirin'ta iTattu ARRALAya talaimakaTkut tOzi colliyatu - an'tiyiLagkIranAr

  72. kuRijci
  iruL kizippatu pOl minni, vAnam
  tuLi talaikkoNTa n'aLi peyal n'aTun'AL,
  minmini moytta muravu vAyp puRRam
  pon eRi pitirin cuTara vAgki,
  5
  kurumpi keNTum perugkai ERRai
  irumpu cey kol enat tOnRum AgkaN,
  ARE aru marapinavE; yARE
  cuTTun'arp panikkum cUruTai mutalaiya;
  kazai mAy n'Ittam kal porutu iragka,
  10
  'ajcuvam tamiyam' ennAtu, majcu cuman'tu,
  ATukazai n'aralum aNagkuTaik kavAan,
  Ir uyirp piNavin vayavup paci kaLaiiya,
  irug kaLiRu aTTa peruj cina uzuvai
  n'Ama n'allarAk katirpaTa umizn'ta
  15
  mEy maNi viLakkin pulara Irkkum
  vAL n'aTan'tanna vazakku arug kavalai,
  uLLun'ar uTkum kal aTarc ciRu n'eRi,
  aruL puri n'ejcamoTu eHku tuNaiyAka
  van'tOn koTiyanum allan; tan'ta
  20
  n'I tavaRu uTaiyaiyum allai; n'invayin
  AnA arum paTar ceyta
  yAnE, tOzi! tavaRu uTaiyEnE.
  talaimakan iravuk kuRikkaN ciRaippuRattAnAka, talaimakaL tOzikkuc colliyatu; tOzi talaimakaTkuc colliyatUum Am.- erumai veLiyanAr makanAr kaTalanAr

  73. pAlai
  pinnoTu muTitta maNNA mucci
  n'ey kani vIz kuzal akappaTat taii;
  veruku iruL n'Okkiyanna katir viTupu
  oru kAz muttam iTaimulai viLagka,
  5
  vaNagkuRu kaRpoTu maTam koLac cAay,
  n'in n'Oyt talaiyaiyum allai; teRuvara
  'en AkuvaLkol, aLiyaLtAn?' ena,
  en azipu iragkum n'innoTu yAnum
  ARu anRu ennA vERu al kATci
  10
  iruvEm n'am paTar tIra varuvatu
  kANiya vammO kAtal am tOzi!
  koTi piNagku arila iruL koL n'Akam
  maTi patam pArkkum, vayamAn tuppin,
  Enal am ciRutinaic cENOn kaiyataip
  15
  piTik kai amain'ta kanal vAyk koLLi
  viTu poRic cuTarin minni, avar
  cenRa tEettu n'inRatAl, mazaiyE.
  talaimakan poruLvayiR pirikinRAn kuRitta paruva varavu kaNTu azin'ta talaimakaTkut tOzi colliyatu. - erumai veLiyanAr

  74. mullai
  vinai valampaTutta venRiyoTu makiz ciRan'tu,
  pOr val iLaiyar tAL valam vAztta,
  taN peyal pozin'ta paituRu kAlai,
  kuruti uruvin oN cem mUtAy
  5
  peru vazi marugkil ciRu pala varippa,
  paig koTi mullai men patap putu vI
  veN kaLar arimaNal n'an pala tAay,
  vaNTu pOtu avizkkum taN kamaz puRavil,
  karug kOTTu iralaik kAmar maTap piNai
  10
  maruNTa mAn n'Okkam kANtoRum, 'n'in n'inain'tu
  "tiN tEr valava! kaTavu" enak kaTaii,
  inRE varuvar; AnRikam pani' ena,
  vanpuRai in col n'an pala payiRRum
  n'in valittu amaikuvenmannO alkal
  15
  punkaN mAlaiyoTu porun'ti, koTug kOR
  kallAk kOvalar Utum
  val vAyc ciRu kuzal varuttAkkAlE!
  talaimakan pirivinkaN azin'ta kizatti vaRpuRuttum tOzikkuc colliyatu. - maturaik kavuNiyan pUtattanAr

  75. pAlai
  "aruL anRu Aka, ALvinai, ATavar
  poruL" ena valitta poruL al kATciyin
  main'tu mali uLLamoTu tujcal cellAtu,
  eri cinam tavazn'ta irug kaTaRRu aTaimutal
  5
  kari kutir maratta kAna vAzkkai,
  aTu puli munpin, toTu kazal maRavar
  tonRu iyal ciRukuTi manRu n'izaR paTukkum
  aNNal n'eTu varai, Am aRap pularn'ta
  kal n'eRip paTarkuvar Ayin n'al n'utal,
  10
  ceyir tIr koLkai, cil mozi, tuvar vAy,
  avir toTi munkai, Ay izai, makaLir
  Aram tAgkiya alar mulai Akattu,
  ArAk kAtaloTu tAriTaik kuzaiyAtu
  cenRu paTu viRaR kavin uLLi, enRum
  15
  iragkun'ar allatu, peyartan'tu, yAvarum
  tarun'arum uLarO, iv ulakattAn?' ena-
  mAri Igkai mAt taLir anna
  am mA mEni, aitu amai n'ucuppin;
  pal kAcu n'iraitta, kOTu En'tu, alkul;
  20
  mel iyal kuRumakaL! pulan'tu pala kURi
  AnA n'Oyai Aka, yAnE
  piriyac cUztalum uNTO,
  aritu peRu ciRappin n'invayinAnE?'
  'poruLvayiR pirivar' ena vERupaTTa talaimakaTku, 'piriyAr'enat tOzi colliyatu. - maturaippOttanAr

  76. marutam
  maN kanai muzavoTu makiz mikat tUgka,
  taN tuRai Uran em cEri van'tena
  in kaTug kaLLin aHtai kaLiRRoTu
  n'an kalan Iyum n'AL makiz irukkai
  5
  avai puku porun'ar paRaiyin, AnAtu,
  kazaRupa enpa, avan peNTir; 'an'til,
  kaccinan, kazalinan, tEm tAr mArpinan,
  vakai amaip polin'ta, vanappu amai, teriyal,
  curiyal am porun'anaik kANTirO? ena,
  10
  Atiman'ti pEtuRRu inaiya,
  ciRai paRain'tu uraiic cegkuNakku ozukum
  am taN kAviri pOla,
  koNTu kai valittal cUzn'ticin, yAnE.
  'talaimakanai n'ayappittuk koNTAL' enRu kazaRak kETTa parattai,talaimakaTkup pAgkAyinAr kETpa, colliyatu. - paraNar

  77. pAlai
  'n'al n'utal pacappavum, ALvinai tarIiyar,
  tun arug kAnam tunnutal n'anRu' enap
  pinninRu cUzn'tanai Ayin, n'anRu innAc
  cUzn'ticin vAziya, n'ejcE! veytuRa
  5
  iTi umiz vAnam n'Igki, yAgkaNum
  kuTi patippeyarn'ta cuTTuTai mutu pAz,
  kayiRu piNik kuzici Olai koNmAr,
  poRi kaNTu azikkum AvaNamAkkaLin,
  uyir tiRam peyara, n'al amark kaTan'ta
  10
  taRukaNALar kuTar tarIi, teRuvara,
  cej cevi eruvai, ajcuvara ikukkum
  kal atark kavalai pOkin, cIRUrp
  pul arai ittip pukar paTu n'Izal
  el vaLi alaikkum, iruL kUr mAlai,
  15
  vAnavan maRavan, vaNagkuvil taTak kai,
  AnA n'aRavin vaN makiz, piTTan
  porun'tA mannar aruj camattu uyartta
  tirun'tuilai eHkam pOla,
  arun' tuyar tarum, ivaL pani vAr kaNNE.
  talaimakan piriyak karutiya n'ejciRkuc collic celavazugkuvittatu.- marutan iLa n'AkanAr

  78. kuRijci
  'n'anan'talaik kAnattu ALi ajci,
  inam talaittarUum eRuz kiLar munpin,
  vari jimiRu Arkkum, vAy puku, kaTAttu,
  poRi n'utaR polin'ta vayak kaLiRRu oruttal
  5
  irum piNart taTak kaiyin, EmuRat tazuva,
  kaTujcUl maTap piTi n'aTugkum cAral,
  tEm pizi n'aRavin kuRavar munRil,
  mun'tUz Ay malar utira, kAn'taL
  n'ITu itaz n'eTun' tuTuppu ociya, taNNena
  10
  vATai tUkkum varupani aRciram,
  n'am il pulampin, tam Urt tamiyar
  en Akuvarkol aLiyartAm?' ena,
  em viTTu akanRa cil n'AL, ciRitum,
  uLLiyum aRitirO Ogkumalain'ATa!
  15
  ulakuTan tiritarum palar pukaz n'al icai
  vAymozik kapilan cUza, cEy n'inRu
  cezuj ceyn' n'ellin viLaikatir koNTu,
  taTan' tAL Ampal malaroTu kUTTi,
  yANTu pala kaziya, vENTuvayiR pizaiyAtu,
  20
  AL iTUuk kaTan'tu, vAL amar uzakki,
  En'tukOTTu yAnai vEn'tar OTTiya,
  kaTum parip puravik kai vaN pAri
  tIm perum paij cunaip pUtta
  tEm kamaz putu malar n'ARum ivaL n'utalE?
  kaLavuk kAlattup pirin'tu van'ta talaimakaRkut tOzi colliyatu.- maturai n'akkIranAr

  79. pAlai
  tOT patan amaitta karug kai ATavar
  kanai poRi piRappa n'URi, vinaip paTarn'tu,
  kalluRuttu iyaRRiya val uvarp paTuvil,
  pAr uTai marugkin URal maNTiya
  5
  van pulam tumiyap pOki, kogkar
  paTu maNi Ayam n'Irkku n'imirn'tu cellum
  cEtA eTutta cen' n'ilak kurUut tukaL
  akal iru vicumpin UnRit tOnRum
  n'anan'talai azuvam, n'ammoTu tuNaippa,
  10
  'vallAgku varutum' ennAtu, alkuvara
  varun'tinai vAzi, en n'ejcE! iruj ciRai
  vaLai vAyp parun'tin vAn kaT pETai,
  ATutoRu kanaiyum av vAyk kaTun' tuTik
  koTu vil eyinar kOT curam paTara,
  15
  n'eTu viLi payiRRum n'irampA n'IL iTai,
  kal piRagku attam pOki,
  n'illAp poruT piNip pirin'ta n'IyE.
  poruLvayiR pirin'ta talaimakan iTaic curattut tan n'ejciRkuc colliyatu. - kuTavAyiR kIrattanAr

  80. n'eytal
  koTun' tAL mutalaiyoTu kOTTumIn vazagkum
  irug kazi iTTuc curam n'In'ti, iravin
  van'tOymanRa taN kaTaR cErppa!
  n'inakku evan ariyamO, yAmE? en'tai
  5
  puNar tiraip parappakam tuzaiit tan'ta
  pal mIn uNagkaR paTupuL Opputum.
  muNTakam kalitta mutun'Ir aTaikarai
  oN pal malara kavaTTu ilai aTumpin
  ceg kEz men koTi Azi aRuppa,
  10
  ina maNip puravi n'eTun' tEr kaTaii,
  min ilaip polin'ta viLagku iNar aviz pon
  taN n'aRum pain' tAtu uRaikkum
  punnaiam kAnal, pakal van'tImE.
  iravukkuRi van'ta talaimakaRkut tOzi colliyatu. - marugkUr kizAr perug kaNNanAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 00:17:30(இந்திய நேரம்)