தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Palli-palli

 • palli

  9. pAlai
  kol vinaip polin'ta, kUrg kuRum puzukin,
  villOr tUNi vIgkap peyta
  appu n'unai Eyppa arumpiya iruppai,
  ceppu aTar anna ceg kuzai akamtORu,
  5
  izutin anna tIm puzal tuyvAy
  uzutu kAN tuLaiya Aki, Ar kazalpu,
  Ali vAnin kAloTu pARi,
  tuppin anna ceg kOTTu iyavin,
  n'eyttOr mImicai n'iNattin parikkum
  10
  attam n'aNNiya am kuTic cIRUr
  koTu n'uN Oti makaLir Okkiya
  toTi mAN ulakkait tUNTu ural pANi,
  n'eTu mAl varaiya kuTijaiyOTu iraTTum
  kunRu pin oziyap pOki, uram turan'tu,
  15
  jAyiRu paTinum, 'Ur cEyttu' enAtu,
  tunai pari turakkum tujcAc celavin
  emminum, virain'tu val eyti, pal mAN
  Ogkiya n'al il oru ciRai n'ilaii,
  pAgkarp palli paTutoRum paravi,
  20
  kanRu puku mAlai n'inROL eyti,
  kai kaviyAc cenRu, kaN putaiyAk kuRuki,
  piTik kai anna pinnakam tINTi,
  toTik kai taivarat tOyn'tanRukollO
  n'ANoTu miTain'ta kaRpin, vAL n'utal,
  25
  am tIm kiLavik kuRumakaL
  men tOL peRa n'acaiic cenRa en n'ejcE?
  vinaimuRRi mINTa talaimakan tErppAkan kETpac colliyatu. - kallATanAr

  88. kuRijci
  mutaic cuvaR kalitta mUric cen'tinai
  Ogku vaNarp perug kural uNIiya, pAgkarp
  pakuvAyp pallip pATu Orttu, kuRukum
  puruvaip panRi varu tiRam n'Okki,
  5
  kaTug kaik kAnavan kazutumicaik koLIiya
  n'eTuj cuTar viLakkam n'Okki, van'tu, n'am
  n'aTugku tuyar kaLain'ta n'annarALan
  cenRanankollO tAnE kunRattu
  irum puli tolaitta perug kai yAnaik
  10
  kavuL malipu izitarum kAmar kaTAam
  iruj ciRait tozuti Arppa, yAz cettu,
  irug kal viTar aLai acuNam Orkkum
  kAmpu amal iRumpil pAmpu paTat tuvanRi,
  koTu viral uLiyam keNTum
  15
  vaTu Az puRRina vazakku aru n'eRiyE?
  iravukkuRi van'ta talaimakan ciRaippuRattAnAkat tOzi colliyatu.- Izattup pUtan tEvanAr

  151. pAlai
  'tam n'ayan'tu uRaivOrt tAgki, tAm n'ayan'tu
  in amar kELiroTu EmuRak kezIi,
  n'akutal ARRAr n'alkUrn'tOr!' ena,
  miku poruL n'inaiyum n'ejcamoTu aruL piRitu
  5
  Apaman vAzi, tOzi! kAl viripu
  uRuvaLi eRitoRum kalagkiya poRi varik
  kalaimAn talaiyin mutalmutaR kavartta
  kOTal am kavaTTa kuRug kAl uzujcil
  tARu cinai viLain'ta n'eRRam, ATumakaL
  10
  arik kOR paRaiyin, aiyena olikkum
  patukkaittu Aya cetukkai n'Izal,
  kaLLi muL araip porun'ti, cellun'arkku
  uRuvatu kURum, ciRu cen' n'Avin
  maNi Orttanna teN kural
  15
  kaNi vAy, palliya kATu iRan'tOrE!
  talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaimakaL colliyatu.-kAvanmullaip pUtarattanAr

  289. pAlai
  cilai ERaTTa kaNai vIz vampalar
  uyar patukku ivarn'ta tatar koTi atiral
  n'eTu n'ilai n'aTukal n'AT palik kUTTum
  curaniTai vilagkiya maran Ogku iyavin,
  5
  van'tu, vinai valitta n'amvayin, enRum,
  terumaral uLLamoTu varun'tal AnAtu,
  n'ekizA men piNi vIgkiya kai ciRitu
  avizinum, uyavum Ay maTat takuvi
  cEN uRai pulampin n'AL muRai izaitta
  10
  tiN cuvar n'Okki, n'inain'tu, kaN pani,
  n'ekiz n'Ul muttin, mukiz mulait teRippa,
  mai aRa virin'ta paTai amai cEkkai
  ai men tUvi aNai cErpu acaii,
  maiyal koNTa matan azi irukkaiyaL
  15
  pakuvAyp palli paTutoRum paravi,
  'n'alla kURu' ena n'aTugki,
  pullen mAlaiyoTu porumkol tAnE?
  pirin'tu pOkAn'inRa talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - eyinan'tai makan iLagkIranAr

  351. pAlai
  vERRu n'ATTu uRaiyuL viruppuRap pENi,
  peRal arug kELir pin van'tu viTuppa,
  poruL akappaTutta pukal mali n'ejcamoTu
  kuRai vinai muTitta n'iRaivu in iyakkam
  5
  aRivuRUumkollO tAnE katir teRa,
  kazal ilai ukutta kAl poru tAz cinai,
  azal akain'tanna am kuzaip potumpil,
  puzal vI iruppaip pun kATTu attam,
  maRutaral uLLamoTu kuRuka, tORRiya
  10
  cey kuRi Azi vaikaltORu eNNi,
  ezutu cuvar n'inain'ta azutu vAr mazaik kaN
  vilagku vIz arip pani polag kuzait teRippa,
  tirun'tuizai munkai aNal acaittu UnRi,
  irun'tu aNai mItu, porun'tuzik kiTakkai,
  15
  varun'tu tOL pUcal kaLaiyum marun'tu ena
  uLLutoRu paTUum palli,
  puLLut tozutu uRaivi cevimutalAnE?
  poruL muRRi maRuttarAn'inRa talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. -porun'til iLagkIranAr

  387. pAlai
  tirun'tuizai n'ekizn'tu, perun' tOL cAay,
  ari matar mazaik kaN kaluzac celvIr!
  varuvIr Akutal uraimin mannO
  pUk kaN paRain'ta pun talaic ciRAaroTu
  5
  av vari konRa kaRai cEr vaL ukirp
  pacai viral pulaitti n'eTitu picain'tu UTTiya
  pUn' tukil imaikkum, polan kAz alkul,
  av vari citaiya n'Okki, vev vinaip
  payil aril kiTan'ta vETTu viLi verIi,
  10
  varip puRa italin maNik kaT pETai
  n'uN poRi aNin'ta eruttin, kUr muT
  ceg kAl, cEval payirum AgkaN,
  vil INTu aruj camam tataiya n'URi,
  n'al icai n'iRutta n'ANuTai maRavar
  15
  n'irai n'ilai n'aTukal porun'ti, imaiyAtu,
  irai n'acaiik kiTan'ta mutu vAyp palli
  ciRiya teRRuvatuAyin, 'periya
  OTai yAnai uyarn'tOr Ayinum,
  n'inRAgkup peyarum kAnam
  20
  cenROrman' ena irukkiRpOrkkE.
  talaimakaLatu kuRippu aRin'tu, tOzi talaimakanaic celavu azugkac colliyatu. - maturai marutan iLan'AkanAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 02:24:16(இந்திய நேரம்)