தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

KiLi(kiLLai)-kiLi(kiLLai)

 • kiLi(kiLLai)

  12. kuRijci
  yAyE, kaNNinum kaTug kAtalaLE;
  en'taiyum, n'ilan uRap poRAan; 'cIRaTi civappa,
  evan, ila! kuRumakaL! iyagkuti?' ennum;
  yAmE, pirivu inRu iyain'ta tuvarA n'aTpin,
  5
  iru talaip puLLin Or uyirammE;
  Enal am kAvalar AnAtu ArttoRum,
  kiLi viLi payiRRum veLil ATu peruj cinai,
  vizuk kOT palavin pazup payam koNmAr,
  kuRavar UnRiya kurampai putaiya,
  10
  vEgkai tAaya tEm pAy tORRam
  puli cettu, verIiya pukarmuka vEzam,
  mazai paTu cilampil kazaipaTa, peyarum
  n'al varai n'ATa! n'I varin,
  melliyal Orum tAn vAzalaLE.
  pakaRkuRi vArAn'inRa talaimakan tOziyAl ceRippu aRivuRukkappaTTu, 'iravuk kuRi vArA varaival' enRARku, atuvum maRuttu, varaivu kaTAyatu. - kapilar

  28. kuRijci
  meyyin tIrA mEvaru kAmamoTu
  eyyAy Ayinum, uraippal tOzi!
  koyyA munnum, kural vArpu, tinaiyE
  aruvi AnRa paig kAl tORum
  5
  iruvi tOnRina palavE. n'IyE,
  muruku muraNkoLLum tEm pAy kaNNi,
  pariyal n'AyoTu pal malaip paTarum
  vETTuvaR peRaloTu amain'tanai; yAza n'in
  pUk kezu toTalai n'uTagka, ezun'tu ezun'tu,
  10
  kiLLait teL viLi iTaiiTai payiRRi,
  Agku Agku ozukAy Ayin, annai,
  'ciRu kiLi kaTital tERRAL, ivaL' ena,
  piRart tan'tu n'iRukkuvaL Ayin,
  uRaRku aritu Akum, avan malarn'ta mArpE.
  talaimakan ciRaippuRattAnAka, talaimakaTkuc colluvALAyt tOzi colliyatu. - pANTiyan aRivuTain'ampi

  32. kuRijci
  n'erun'al ellai Enal tOnRi,
  tiru maNi oLirvarum pUNan van'tu,
  puravalan pOlum tORRam uRazkoLa,
  iraval mAkkaLin paNimozi payiRRi,
  5
  ciRu tinaip paTu kiLi kaTIiyar, pal mAN
  kuLir koL taTTai matan ila puTaiyA,
  'cUraramakaLirin n'inRa n'I maRRu
  yAraiyO? em aNagkiyOy! uNku' enac
  ciRupuRam kavaiyinanAka, ataRkoNTu
  10
  iku peyal maNNin jekizpu, ajar uRRa en
  uL avan aRital ajci, uL il
  kaTiya kURi, kai piNi viTAa,
  verUum mAn piNaiyin orIi, n'inRa
  en urat takaimaiyin peyarttu, piRitu envayin
  15
  colla valliRRum ilanE; allAn'tu,
  inam tIr kaLiRRin peyarn'tOn inRum
  tOlAvARu illai tOzi! n'Am cenmO.
  cAy iRaip paNait tOT kizamai tanakkE
  mAcu inRAtalum aRiyAn, EcaRRu,
  20
  en kuRaip puRanilai muyalum
  aNkaNALanai n'akukam, yAmE.
  pinninRa talaimakaRkuk kuRai n'Ern'ta tOzi talaimakaTkuk kuRai n'ayappak kURiyatu; tOzikkut talaimakaL coRRatUum Am.- n'alveLLiyAr

  34. mullai
  ciRu karum piTavin veN talaik kuRum putal
  kaNNiyin malarum taN n'aRum puRavil,
  toTutOR kAnavan kavai poRuttanna
  iru tiri maruppin aNNal iralai
  5
  ceRi ilaip patavin ceg kOl men kural
  maRi ATu marugkin maTap piNai arutti,
  teL aRal tazIiya vAr maNal aTaikarai,
  melkiTu kavuLa tujcu puRam kAkkum
  perun'takaikku uTain'ta n'ejcam EmuRa,
  10
  celka, tErE n'al valam peRun'a!
  pacai kol mel viral, perun' tOL, pulaitti
  tuRai viTTanna tU mayir ekinam
  tuNaiyoTu tiLaikkum kAppuTai varaippil,
  cen' tArp paig kiLi munkai En'ti,
  15
  'inRu varal uraimO, cenRicinOr tiRattu' ena,
  illavar aRital ajci, mellena
  mazalai in col payiRRum
  n'ANuTai arivai mAN n'alam peRavE.
  vinai muRRiya talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - maturai marutan iLan'AkanAr

  37. pAlai
  maRan'tu, avaN amaiyAr Ayinum, kaRagku icaik
  kagkul Otaik kali makiz uzavar
  pogkazi mukan'ta tA il n'uN tukaL,
  magkul vAnin, mAtiram maRaippa,
  5
  vaiku pular viTiyal vai peyarttu ATTi,
  toziR cerukku anan'tar vITa, ezil takai
  vaLiyoTu cinaiiya vaN taLir mAattuk
  kiLi pOl kAya kiLait tuNar vaTittu,
  puLippatan amaitta putuk kuTa malir n'iRai
  10
  veyil verin' n'iRutta payil itazp pacug kuTai,
  kayam maNTu pakaTTin paruki, kAN vara,
  koLLoTu payaRu pAl viraii, veLLik
  kOl varain'tanna vAl aviz mitavai
  vAgku kai taTutta pinRai, Ogkiya
  15
  parutiam kuppai cuRRi, pakal cela,
  marutamara n'izal, erutoTu vatiyum
  kAmar vEnilman itu,
  mAN n'alam n'ukarum tuNai uTaiyOrkkE!
  talaimakaL tOzikku vanpuRai etir azin'tu colliyatu; pirivuNarttiya tOzi colliyatUum Am.-viRRURRu mUteyinanAr

  38. kuRijci
  viri iNar vEgkai vaNTu paTu kaNNiyan,
  teri itazk kuvaLait tEm pAy tAran,
  am cilai iTavatu Aka, vej celal
  kaNai valam terin'tu, tuNai paTarn'tu uLLi,
  5
  varutal vAyvatu, vAn tOy veRpan.
  van'tanan Ayin, am taLirc ceyalait
  tAzvu il Ogku cinait toTutta vIz kayiRRu
  Ucal mARiya marugkum, pAypu uTan
  ATAmaiyin kaluzpu ila tERi,
  10
  n'ITu itaz talaiiya kavin peRu n'Ilam
  kaN ena malarn'ta cunaiyum, vaN paRai
  maTak kiLi eTuttalcellAt taTak kural
  kulavup poRai iRutta kOl talai iruvi
  koytu ozi punamum, n'Okki; n'eTitu n'inain'tu;
  15
  paitalan peyaralankollO? ai tEyku
  'aya veL aruvi cUTiya uyar varaik
  kUum kaNaHtu em Ur' ena
  Agku atai aRivuRal maRan'ticin, yAnE.
  tOzi talaimakan kuRai kURiyatu; pakalE ciRaippuRamAka,tOzi talaimakaTkuc colluvALAy, talaimakan kETpac colliyatUum Am;tOzi kuRi peyarttiTTuc colliyatUum Am.- vaTama vaNNakkan pEricAttanAr

  49. pAlai
  'kiLiyum, pan'tum, kazagkum, veyyOL
  aLiyum, anpum, cAyalum, iyalpum,
  munn'AL pOlAL; iRIiyar, en uyir' ena,
  koTun' toTaik kuzaviyoTu vayinmarattu yAtta
  5
  kaTug kaT kaRavaiyin ciRupuRam n'Okki,
  kuRuka van'tu, kuvavun'utal n'Ivi,
  mellenat tazIiyinEnAka, en makaL
  n'annar Akattu iTaimulai viyarppa,
  pal kAl muyagkinaLmannE! annO!
  10
  viRal miku n'eTun'takai pala pArATTi,
  vaRan n'izal acaii, vAn pulan'tu varun'tiya
  maTa mAn acA inam tiragku maral cuvaikkum
  kATu uTankazital aRiyin tan'tai
  alkupatam mikutta kaTiuTai viyal n'akar,
  15
  celvuzic celvuzi meyn'n'izal pOla,
  kOtai AyamoTu Orai tazIi,
  tOTu amai aric cilampu olippa, avaL
  ATuvazi ATuvazi, akalEnmannE!
  uTanpOyina talaimakaLai n'inain'tu, cevilittAy manaiyinkaN varun'tiyatu. - vaNNappuRak kan'tarattanAr

  118. kuRijci
  kaRagku veL aruvi piRagku malaik kavAan,
  tEm kamaz iNara vEgkai cUTi,
  toNTakap paRaic cIr peNTiroTu viraii,
  maRukil tUgkum ciRukuTip pAkkattu,
  5
  iyal muruku oppinai, vaya n'Ay piRpaTa,
  pakal varin, kavvai ajcutum; ikal koLa,
  irum piTi kanRoTu viraiiya kaya vAyp
  perug kai yAnaik kOL pizaittu, irIiya
  aTu puli vazagkum Ar iruL n'aTu n'AL
  10
  taniyai varutal ataninum ajcutum.
  en AkuvaLkoltAnE? pal n'AL
  puNar kuRi ceyta pularkural Enal
  kiLi kaTi pATalum ozin'tanaL;
  aLiyaLtAn, n'in aLi alatu ilaLE!
  ceRippu aRivuRIi, 'iravum pakalum vAral' enRu varaivu kaTAayatu.- kapilar

  126. marutam
  n'in vAy cettu n'I pala uLLi,
  perum pun paitalai varun'tal anRiyum,
  malaimicait toTutta malin'tu celal n'Ittam
  talai n'AL mA malar taN tuRait tayagkak
  5
  kaTaRkarai melikkum kAvirip pEriyARRu
  aRal vAr n'eTug kayattu aru n'ilai kalagka,
  mAl iruL n'aTun'AT pOki, tan aiyar
  kAlait tan'ta kaNaik kOTTu vALaikku,
  av vAgku un'ti, am col, pANmakaL,
  10
  n'eTug koTi n'uTagkum n'aRavu mali maRukil
  pazaj cen' n'ellin mukavai koLLAL,
  kazagku uRaz muttamoTu n'ankalam peRUum
  payam kezu vaippiR pal vEl evvi
  n'ayam puri n'an mozi aTakkavum aTagkAn,
  15
  pon iNar n'aRu malarp punnai veHki,
  titiyanoTu poruta anni pOla
  viLikuvaikollO, n'IyE kiLi enac
  ciRiya mizaRRum cev vAy, periya
  kayal ena amartta uNkaN, puyal enap
  20
  puRam tAzpu iruLiya piRagku kural aimpAl,
  min n'Er marugkul, kuRumakaL
  pinnilai viTAa maTam kezu n'ejcE?
  uNarppuvayin vArA UTaRkaN, talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu; alla kuRippiTTu azin'tatUum Am; tOziyaip pinninRa talaimakan tan n'ejciRkuca colliyatUum Am. - n'akkIrar

  192. kuRijci
  mati iruppanna mAcu aRu cuTar n'utal
  pon n'Er vaNNam koNTanRu; annO!
  yAgku AkuvaLkol tAnE? vicumpin
  eyyA vari vil anna pain' tAr,
  5
  cev vAy, ciRu kiLi citaiya vAgki,
  poRai melin'tiTTa pun puRap perug kural
  vaLai ciRai vAraNam kiLaiyoTu kavara,
  Enalum iRagkupoRai uyirttana; pAnAL
  n'I van'tu aLikkuvaieninE mAl varai
  10
  mai paTu viTarakam tuzaii, oyyena
  aruvi tan'ta, aravu umiz, tiru maNi
  peru varaic ciRukuTi maRuku viLakkuRuttalin,
  iravum izan'tanaL; aLiyaL uravup peyal
  urum iRai koNTa uyarcimaip
  15
  peru malain'ATa! n'in malarn'ta mArpE.
  tOzi talaimakanaic ceRippu aRivuRIi iravuk kuRi maRuttatu. -potumpilkizAn veNkaNNanAr

  194. mullai
  pEr uRai talaiiya perum pular vaikaRai,
  Er iTam paTutta iru maRup pUzip
  puRam mARu peRRa pUval Irattu,
  Un kizittanna cej cuval n'eTuj cAl,
  5
  vittiya marugkin vitai pala n'ARi,
  iralai n'al mAninam paran'tavaipOl,
  kOTuTait talaikkuTai cUTiya vinaijar,
  kaRagku paRaic cIrin iragka vAgki,
  kaLai kAl kazIiya perum puna varakin
  10
  kavaik katir irum puRam katUu uNTa,
  kuTumi n'eRRi, n'eTu mAt tOkai
  kAmar kalavam parappi, EmuRak
  kollai uzavar kUz n'izal ozitta
  val ilaik kurun'tin vAgkucinai irun'tu,
  15
  kiLi kaTi makaLirin viLi paTap payirum
  kArman ituvAl tOzi! 'pOr mikak
  koTujci n'eTun' tEr pUNTa, kaTum pari,
  viriuLai, n'al mAn kaTaii
  varutum' enRu avar teLitta pOztE.
  paruvam kaNTu ARRAmai mItUra, talaimakaL colliyatu. -iTaikkATanAr

  242. kuRijci
  arumpu mutir vEgkai alagkal men cinaic
  curumpu vAy tiRan'ta pon purai n'uN tAtu
  maNi maruL kalavattu uRaippa, aNi mikku
  avir poRi majjai ATum cOlai,
  5
  pain' tAT cen' tinaik koTug kural viyan punam,
  cen' tAr kiLLai n'ammoTu kaTin'tOn
  paNpu tara van'tamai aRiyAL, 'n'uN kEz
  muRi purai ezil n'alattu en makaL tuyar marugku
  aRital vENTum' ena, pal pirappu irIi,
  10
  aRiyA vElaR tarIi, annai
  veRi ayar viyan kaLam poliya Etti,
  maRi uyir vazagkA aLavai, cenRu yAm,
  cela varat tuNin'ta, cEN viLagku, el vaLai
  n'ekizn'ta mun kai, n'Er iRaip paNait tOL,
  15
  n'al ezil azivin tol kavin peRIiya,
  mukizttu varal iLa mulai mUzka, pal Uz
  muyagkal iyaivatumannO tOzi!
  n'aRai kAlyAtta n'aLir mukaic cilampil
  peru malai viTarakam n'ITiya ciRiyilaic
  20
  cAn'ta men cinai tINTi, mElatu
  piracam tUgkum cEN cimai
  varaiyaka veRpan maNan'ta mArpE!
  talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzi talaimakaTkuc colluvALAyc colliyatu. - pEricAttanAr

  302. kuRijci
  cilampil pOkiya cem muka vAzai
  alagkal am tOTu, acaivaLi uRutoRum,
  paLLi yAnaip parUup puRam taivarum
  n'al varai n'ATanoTu aruvi ATiyum,
  5
  pal itaz n'Ilam paTu cunaik kuRRum,
  n'aRu vI vEgkai ina vaNTu Arkkum
  veRi kamaz cOlai n'ayan'tu viLaiyATalum
  ariya pOlum kAtal am tOzi!
  irug kal aTukkattu ennaiyar uzuta
  10
  karumpu enak kaviniya perug kural Enal,
  kiLi paTa viLain'tamai aRin'tum,' celka' ena,
  n'am avaN viTun'aL pOlAL, kaimmikac
  cil cuNagku aNin'ta, ceRin'tu vIgku, iLa mulai,
  mel iyal olivarum katuppoTu,
  15
  pal kAl n'Okkum aRan il yAyE.
  pakalE ciRaippuRamAkat tOzi talaimakaTkuc colluvALAyc colliyatu.- maturai aRuvai vANikan iLavETTanAr

  308. kuRijci
  uzuvaiyoTu uzan'ta uyagku n'aTai oruttal
  n'eTu vakir vizup puN kazAa, kagkul
  Ali azi tuLi pozin'ta vaikaRai,
  vAl veL aruvip punal malin'tu ozukalin,
  5
  ilagku malai putaiya veN mazai kavaii,
  kalam cuTu pukaiyin tOnRum n'ATa!
  iravin varutal evanO? pakal varin,
  tolaiyA vElin vaN makiz en'tai
  kaLiRu aNan'tu eytAk kal mukai itaNattu,
  10
  ciRu tinaip paTu kiLi emmoTu Oppi,
  mallal aRaiya malir cunaik kuvaLait
  tEm pAy oN pU n'aRum pala aTaicciya
  kUn'tal mel aNait tujci, pozutu paTa,
  kAvalark karan'tu, kaTi punam tuzaiiya
  15
  perug kaLiRRu oruttalin, peyarkuvai,
  karug kOR kuRijci, n'um uRaivu in, UrkkE.
  iravu varuvAnaip 'pakal varuka' enRatu. - picirAn'taiyAr

  324. mullai
  virun'tum peRukun'aL pOlum, tirun'tu izait
  taTa men paNait tOL, maTa mozi arivai
  taLir iyal kiLLai ini tinin eTutta
  vaLarAp piLLait tUvi anna,
  5
  uLar peyal vaLartta, paim payirp puRavil
  paRaik kaN anna n'iRaic cunai tORum
  tuLi paTu mokkuL tuLLuvana cAla,
  toLi poru pokuTTut tOnRuvana mAya,
  vaLi cinai utirttalin, veRi koLpu tAay,
  10
  ciraR ciRaku Eyppa aRaRkaN varitta
  vaNTu uN n'aRu vI tumitta n'Emi
  taN n'ila marugkil pOzn'ta vaziyuL,
  n'irai cel pAmpin viraipu n'Ir muTuka,
  cellum, n'eTun'takai tErE
  15
  mullai mAlai n'akar pukal Ayn'tE!
  vinai muRRiya talaimakan karuttu uNarn'tu uzaiyar colliyatu. -okkUr mAcAttiyAr

  369. pAlai
  kaNTicin makaLE! kezIi iyaivenai:
  oN toTi ceRitta munkai Uz koLpu,
  magkaiyar pala pArATTa, cen' tArk
  kiLLaiyum tIm pAl uNNA; mayil iyal
  5
  cEyizai makaLir Ayamum ayarA;
  tAziyum malar pala aNiyA; kEz koLak
  kAz punain'tu iyaRRiya vanappu amai n'On cuvarp
  pAvaiyum pali enap peRAa; n'Oy pora,
  ivai kaNTu, inaivatantalaiyum, n'inaivilEn,
  10
  koTiyOL munniyatu uNarEn, 'toTiyOy!
  inRu n'in oli kural maNNal' enRataRku,
  eR pulan'tu azin'tanaLAki, taR takak
  kaTal am tAnai kai vaN cOzar,
  keTal aru n'al icai uRan'tai anna,
  15
  n'itiyuTai n'al n'akarp putuvatu punain'tu,
  tamar maNan ayaravum ollAL, kavarmutal
  Omai n'ITiya ulavai n'IL iTai,
  maNi aNi palakai, mAk kAz n'eTu vEl,
  tuNivuTai uLLamoTu tutain'ta munpin
  20
  aRiyAt tEettu aruj curam maTutta
  ciRiyORku otta en peru maTat takuvi,
  'ciRappum cIrum inRi, cIRUr
  n'alkUr peNTin pul vEy kurampai
  Or A yAtta oru tUN munRil
  25
  Etil vaRu manaic cilampu uTan kazIi,
  mEyinaLkol?' ena n'Oval yAnE.
  makaT pOkkiya cevili colliyatu. - n'akkIrar

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 02:28:11(இந்திய நேரம்)