தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Murugkai-murugkai

 • murugkai

  1. pAlai
  'vaNTu paTat tatain'ta kaNNi, oN kazal,
  uruvak kutirai mazavar OTTiya
  murukan n'aR pOr n'eTu vEL Avi,
  aRukOTTu yAnaip potini AgkaN,
  5
  ciRu kArOTan payinoTu cErttiya
  kal pOl piriyalam' enRa coltAm
  maRan'tanarkollO tOzi! ciRan'ta
  vEy maruL paNait tOL n'ekiza, cEy n'ATTup
  polagkala veRukkai tarumAr n'ilam paka,
  10
  azal pOl vegkatir paitu aRat teRutalin,
  n'izal tEyn'tu ulaRiya maratta; aRai kAypu,
  aRun'Irp paij cunai Am aRap pulartalin,
  uku n'el poriyum vemmaiya; yAvarum
  vazagkun'ar inmaiyin, vauvun'ar maTiya,
  15
  curam pullenRa ARRa; alagku cinai
  n'Ar il murugkai n'aviral vAn pUc
  cUral am kaTu vaLi eTuppa, AruRRu,
  uTai tiraip pitirvin pogki, mun
  kaTal pOl tOnRala kATu iRan'tOrE?
  piriviTai ARRALAya talaimakaL tOzikkuc colliyatu-mAmUlanAr

  53. pAlai
  aRiyAy, vAzi tOzi! iruL aRa
  vicumpuTan viLagkum virai celal tikirik
  kaTug katir eRitta viTuvAy n'iRaiya,
  n'eTug kAl murugkai veN pUt tAay,
  5
  n'Ir aRa vaRan'ta n'irampA n'IL iTai,
  vaL eyiRRuc cen'n'Ay varun'tu pacip piNavoTu
  kaLLiam kATTa kaTattiTai uzijcil
  uLUn vATiya curimUkku n'oLLai
  pori arai putaitta pulampu koL iyavin,
  10
  vizut toTai maRavar vil iTa vIzn'tOr
  ezuttuTai n'aTukal in n'izal vatiyum
  aruj curak kavalai n'In'ti, enRum,
  'illOrkku il' enRu iyaivatu karattal
  vallA n'ejcam valippa, n'amminum
  15
  poruLE kAtalar kAtal;
  'aruLE kAtalar' enRi, n'IyE.
  vaRpuRukkum tOzikkut talaimakaL colliyatu. - cIttalaic cAttanAr

  101. pAlai
  amma vAzi, tOzi! 'immai
  n'anRu cey marugkil tItu il' ennum
  tonRupaTu pazamozi inRu poyttanRukol?
  takar maruppu Eyppac cuRRupu, curin'ta
  5
  cuval mAy pittai, ceg kaN, mazavar
  vAyp pakai kaTiyum maNNoTu kaTun' tiRal
  tIp paTu ciRu kOl villoTu paRRi,
  n'urai teri mattam koLIi, n'iraip puRattu
  aTi putai toTutOl paRaiya Eki,
  10
  kaTi pulam kavarn'ta kanRuTaik koLLaiyar,
  inam talaipeyarkkum n'anan'talaip perug kATTu,
  akal iru vicumpiRku OTam pOla,
  pakaliTai n'inRa pal katir jAyiRRu
  uruppu avirpu uLariya cuzanRu varu kOTai,
  15
  pun kAl murugkai Uz kazi pal malar,
  taN kAr Aliyin, tAvana utirum
  pani paTu pal malai iRan'tOrkku
  munitaku paNpu yAm ceytanROilamE!
  piriviTai vERupaTTa kizatti tOzikkuc colliyatu; tOzi kizattikkuc colliyatUum Am. - mAmUlanAr

  167. pAlai
  vayagku maNi poruta vakaiamai vanappin
  pacug kAz alkul mAayOLoTu
  vinai vanappu eytiya punai pUj cEkkai,
  viN poru n'eTu n'akart tagki, inRE
  5
  initu uTan kazin'tanRumannE; n'ALaip
  porun'tAk kaNNEm pulampu van'tu uRutarac
  cEkkuvamkollO, n'ejcE! cAttu eRin'tu
  atar kUTTuNNum aNagkuTaip pakazik
  koTu vil ATavar paTu pakai verIi,
  10
  Ur ezun'tu ulaRiya pIr ezu mutu pAz,
  murugkai mEyn'ta perug kai yAnai
  verin' Ogku ciRu puRam urija, olki
  iTTikai n'eTuj cuvar viTTam vIzn'tena,
  maNip puRAt tuRan'ta maram cOr mATattu
  15
  ezutu aNi kaTavuL pOkalin, pullenRu
  ozukupali maRan'ta mezukAp pun tiNaip
  pAl n'Ay tuLLiya paRaikkaT ciRRil,
  kuyil kAz citaiya maNTi, ayil vAyk
  kUr mukac citalai vEyn'ta
  20
  pOr maTi n'al iRaip potiyilAnE?
  talaimakan poruL kaTaikkUTTiya n'ejciRkuc collic celavu azugkiyatu. -kaTiyalUr uruttiragkaNNanAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 02:05:09(இந்திய நேரம்)