தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Marutamaram-marutamaram

 • marutamaram

  36. marutam
  pakuvAy varAaR pal vari irum pOttuk
  koTu vAy irumpin kOL irai tuRRi,
  Ampal mel aTai kiziya, kuvaLaik
  kUmpu viTu pal malar citaiyap pAyn'tu, ezun'tu,
  5
  aril paTu vaLLai Ay koTi mayakki,
  tUNTil vETTuvan vAgka vArAtu,
  kayiRu iTu katac cEp pOla, matam mikku,
  n'AL, kayam uzakkum pUk kEz Ura!
  varu punal vaiyai vAr maNal akan tuRai,
  10
  tiru marutu Ogkiya viri malark kAvil,
  n'aRum pal kUn'taR kuRun' toTi maTan'taiyoTu
  vatuvai ayarn'tanai enpa. alarE,
  koy cuval puravik koTit tErc ceziyan
  AlagkAnattu akan talai civappa,
  15
  cEral, cempiyan, cinam kezu titiyan,
  pOr val yAnaip polam pUN ezini,
  n'Ar ari n'aRavin erumaiyUran,
  tEm kamaz akalattup pularn'ta cAn'tin
  irugkO vENmAn, iyal tErp porun'an, enRu
  20
  ezuvar n'al valam aTagka, oru pakal
  muraicoTu veNkuTai akappaTuttu, urai cela,
  konRu, kaLamvETTa jAnRai,
  venRi koL vIrar Arppinum peritE!
  talaimakaL parattaiyiR pirin'tu van'ta talaimakanoTu pulan'tu colliyatu. - maturai n'akkIrar

  37. pAlai
  maRan'tu, avaN amaiyAr Ayinum, kaRagku icaik
  kagkul Otaik kali makiz uzavar
  pogkazi mukan'ta tA il n'uN tukaL,
  magkul vAnin, mAtiram maRaippa,
  5
  vaiku pular viTiyal vai peyarttu ATTi,
  toziR cerukku anan'tar vITa, ezil takai
  vaLiyoTu cinaiiya vaN taLir mAattuk
  kiLi pOl kAya kiLait tuNar vaTittu,
  puLippatan amaitta putuk kuTa malir n'iRai
  10
  veyil verin' n'iRutta payil itazp pacug kuTai,
  kayam maNTu pakaTTin paruki, kAN vara,
  koLLoTu payaRu pAl viraii, veLLik
  kOl varain'tanna vAl aviz mitavai
  vAgku kai taTutta pinRai, Ogkiya
  15
  parutiam kuppai cuRRi, pakal cela,
  marutamara n'izal, erutoTu vatiyum
  kAmar vEnilman itu,
  mAN n'alam n'ukarum tuNai uTaiyOrkkE!
  talaimakaL tOzikku vanpuRai etir azin'tu colliyatu; pirivuNarttiya tOzi colliyatUum Am.-viRRURRu mUteyinanAr

  97. pAlai
  'kaLLi am kATTa puLLi am poRik kalai
  vaRan uRal am kOTu utira, valam kaTan'tu,
  pulavup puli tuRan'ta kalavuk kazi kaTu muTai,
  iravuk kuRumpu alaRa n'URi, n'irai pakuttu,
  5
  irug kal muTukkart tiRRi keNTum
  kolai vil ATavar pOla, palavuTan
  perun' talai eruvaiyoTu parun'tu van'tu iRukkum
  aruj curam iRan'ta koTiyOrkku alkalum,
  irug kazai iRumpin Ayn'tu koNTu aRutta
  10
  n'uNagku kaN ciRu kOl vaNagkuiRai makaLiroTu
  akavun'arp puran'ta anpin, kazal toTi,
  n'aRavu makiz irukkai, n'annan vENmAn
  vayalai vEli viyalUr anna, n'in
  alarmulai Akam pulampa, pala n'inain'tu,
  15
  Azal' enRi tOzi! yAza en
  kaN pani n'iRuttal eLitO kuravu malarn'tu,
  aRciram n'Igkiya arum pata vEnil
  aRal avir vAr maNal akalyARRu aTaikarai,
  tuRai aNi marutamoTu ikal koLa Ogki,
  20
  kaliz taLir aNin'ta iruj cinai mAattu
  iNar tatai putup pU n'iraitta pogkar,
  pukai purai am majcu Ura,
  n'ukar kuyil akavum kural kETpOrkkE?
  vaRpuRukkum tOzikkut talaimakaL colliyatu. - mAmUlanAr

  226. marutam
  uNarkuven allen; uraiyal n'in mAyam;
  n'AN ilai manRa yANar Ura!
  akaluL AgkaN, am pakai maTivai,
  kuRun' toTi, makaLir kurUup punal munaiyin,
  5
  pazanap paij cAy kozuti, kazanik
  karan'tai am ceRuvin veN kuruku Oppum,
  val vil eRuzt tOL, paratavar kOmAn,
  pal vEl matti, kazAar muntuRai,
  n'eTu veN marutoTu vajci cAaya,
  10
  viTiyal van'ta peru n'Irk kAviri,
  toTi aNi munkai n'I veyyOLoTu
  mun n'AL ATiya kavvai, in' n'AL,
  vali mikum munpin pANanoTu, mali tArt
  tittan veLiyan uRan'tai n'AL avaip
  15
  pATu in teN kiNaip pATu kETTu ajci,
  pOr aTu tAnaik kaTTi
  porAatu OTiya Arppinum peritE.
  talaimakaRkut tOzi vAyil maRuttatu. - paraNar

  286. marutam
  veLLi vizut toTi men karuppu ulakkai,
  vaLLi n'uN iTai vayin vayin n'uTagka;
  mIn cinai anna veN maNal kuvaii,
  kAjci n'Izal, tamar vaLam pATi,
  5
  Urk kuRumakaLir kuRuvazi, viRan'ta
  varAal arun'tiya ciRu ciral marutin
  tAz cinai uRagkum taN tuRai Ura!
  vizaiyA uLLam vizaiyum Ayinum,
  enRum, kETTavai tOTTi Aka mITTu, Agku,
  10
  aRanum poruLum vazAmai n'ATi,
  taR takavu uTaimai n'Okki, maRRu atan
  pin AkummE, munniyatu muTittal;
  anaiya, periyOr ozukkam; atanAl,
  ariya periyOrt teriyugkAlai,
  15
  n'ummOr annOr mATTum, inna
  poyyoTu miTain'tavai tOnRin,
  mey yANTu uLatO, iv ulakattAnE?
  'varain'tu eytuval' enRu n'Igkum talaimakan, 'talaimakaLai ARRuvittuk koN Tiruttal vENTum' enRu tOziyaik kaippaRRinARku, kaippaRRiyatu tannaita toTTuc cULuRuvAnAkak karuti, colliyatu. - OrampOkiyAr

  366. marutam
  tAz cinai marutam takai peRak kaviniya
  n'Ir cUz viyan kaLam poliya, pOrpu azittu,
  kaL Ar kaLamar pakaTu talai mARRi,
  kaTug kARRu eRiya, pOkiya turumpu uTan
  5
  kAyal ciRu taTik kaN keTap pAytalin,
  iru n'Irp parappin panit tuRaip paratavar
  tIm pozi veL uppuc citaitalin, cinaii,
  kazani uzavaroTu mARu etirn'tu, mayagki,
  iruj cERRu aLLal eRi ceruk kaNTu,
  10
  n'arai mUtALar kai piNi viTuttu,
  n'anai mutir tERal n'uLaiyarkku Iyum
  polam pUN evvi n'Izal anna,
  n'alam peRu paNait tOL, n'al n'utal arivaiyoTu,
  maNam kamaz taN pozil alki, n'erun'ai
  15
  n'I taR pizaittamai aRin'tu,
  kaluzn'ta kaNNaL, em aNagku annALE.
  parattaiyiR pirin'tu van'ta talaimakan vAyil vENTiya iTattu,tOzi colliyatu. - kuTavAyiR kIrattanAr

  376. marutam
  cellal, makizn'a! n'iR cey kaTan uTaiyenman
  kallA yAnai kaTi punal kaRRena,
  mali punal poruta marutu Ogku paTappai,
  oli katirk kazani, kazAar muntuRai,
  5
  kali koL cuRRamoTu karikAl kANa,
  taN patam koNTu, tavirn'ta in icai
  oN poRip punai kazal cEvaTip puraLa,
  karug kaccu yAtta kANpin av vayiRRu,
  irum polam pANTil, maNiyoTu teLirppa,
  10
  punal n'ayan'tu ATum atti aNi n'ayan'tu,
  kAviri koNTu oLittAgkum annO!
  n'umvayin pulattal cellEm; emvayin
  pacan'tanRu, kANTicin n'utalE; acumpin
  am tUmpu vaLLai azaR koTi mayakki,
  15
  vaN tOTTu n'ellin vAgku pIL viriya,
  tuyt talai muTagku iRAt teRikkum, poRpuTaik
  kuragkuuLaip puravik kuTTuvan
  maran'tai anna, en n'alam tan'tu cenmE!
  kAtaRparattai pulan'tu colliyatu. - paraNar

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 02:04:46(இந்திய நேரம்)