தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

PalA-palA

 • palA

  2. kuRijci
  kOzilai vAzaik kOL mutir perug kulai
  UzuRu tIm kani, uNNun'art taTutta
  cAraR palavin cuLaiyoTu, Uz paTu
  pARai n'eTuj cunai, viLain'ta tERal
  5
  aRiyAtu uNTa kaTuvan ayalatu
  kaRi vaLar cAn'tam ERalcellAtu,
  n'aRu vI aTukkattu makizn'tu kaNpaTukkum
  kuRiyA inpam, eLitin, n'in malaip
  pal vERu vilagkum, eytum n'ATa!
  10
  kuRitta inpam n'inakku evan ariya?
  veRutta Eer, vEy purai paNait tOL,
  n'iRuppa n'illA n'ejcamoTu n'inmATTu,
  ivaLum, inaiyaL Ayin, tan'tai
  arug kaTik kAvalar cOr patan oRRi,
  15
  kagkul varutalum uriyai; paim putal
  vEgkaiyum oL iNar virin'tana;
  n'eTu veN tigkaLum UrkoNTanRE.
  pakaRkuRikkaN ceRippu aRivuRIit tOzi varaivu kaTAyatu. - kapilar

  7. pAlai
  'mulai mukamceytana; muL eyiRu ilagkina;
  talai muTicAnRa; taN tazai uTaiyai;
  alamaral AyamoTu yAgkaNum paTAal;
  mUppuTai mutu pati tAkkuaNagku uTaiya;
  5
  kAppum pUNTicin; kaTaiyum pOkalai;
  pEtai allai mEtaiam kuRumakaL!
  petumpaip paruvattu otugkinai, puRattu' ena,
  oN cuTar n'al il arug kaTi n'Ivi,
  tan citaivu aRital ajci in cilai
  10
  ERuTai inatta, n'ARu uyir n'avvi!
  valai kAN piNaiyin pOki, Igku Or
  tolaivu il veL vEl viTalaiyoTu, en makaL
  ic curam paTartan'tOLE. AyiTai,
  attak kaLvar A tozu aRuttena,
  15
  piRpaTu pUcalin vazivazi OTi,
  meyt talaippaTutalcellEn; it talai,
  n'innoTu vinaval kELAy! ponnoTu
  pulip pal kOtta pulampu maNit tAli,
  olik kuzaic ceyalai uTai mAN alkul,
  20
  Ay cuLaip palavin mEy kalai utirtta
  tuyt talai veN kAz peRUum
  kal kezu ciRukuTik kAnavan makaLE.
  makaTpOkkiya cevilittAy curattiTaip pincenRu, n'avvippiNAkkaNTu, colliyatu. - kayamanAr.

  8. kuRijci
  Iyal puRRattu Irm puRattu iRutta
  kurumpi valcip perug kai ERRai
  tUgku tOl tutiya vaL ukir katuvalin,
  pAmpu matan aziyum pAnAT kagkulum,
  5
  ariya allaman ikuLai! 'periya
  kEzal aTTa pEzvAy ERRai
  palA amal aTukkam pulAva Irkkum
  kazai n'aral cilampin AgkaN, vazaiyoTu
  vAzai Ogkiya tAz kaN acumpil,
  10
  paTu kaTug kaLiRRin varuttam coliya,
  piTi paTi muRukkiya peru marap pUcal
  viN tOy viTarakattu iyampum avar n'ATTu,
  eN arum piRagkal mAn atar mayagkAtu,
  minnu viTac ciRiya otugki, menmela,
  15
  tuLi talait talaiiya maNi Er aimpAl
  ciRupuRam putaiya vAri, kural piziyUu,
  n'eRi keTa vilagkiya, n'Iyir, ic curam,
  aRitalum aRitirO?' ennun'arp peRinE.
  talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzikkuc colluvALAyt talaimakaLcolliyatu. - perugkunRUr kizAr.

  12. kuRijci
  yAyE, kaNNinum kaTug kAtalaLE;
  en'taiyum, n'ilan uRap poRAan; 'cIRaTi civappa,
  evan, ila! kuRumakaL! iyagkuti?' ennum;
  yAmE, pirivu inRu iyain'ta tuvarA n'aTpin,
  5
  iru talaip puLLin Or uyirammE;
  Enal am kAvalar AnAtu ArttoRum,
  kiLi viLi payiRRum veLil ATu peruj cinai,
  vizuk kOT palavin pazup payam koNmAr,
  kuRavar UnRiya kurampai putaiya,
  10
  vEgkai tAaya tEm pAy tORRam
  puli cettu, verIiya pukarmuka vEzam,
  mazai paTu cilampil kazaipaTa, peyarum
  n'al varai n'ATa! n'I varin,
  melliyal Orum tAn vAzalaLE.
  pakaRkuRi vArAn'inRa talaimakan tOziyAl ceRippu aRivuRukkappaTTu, 'iravuk kuRi vArA varaival' enRARku, atuvum maRuttu, varaivu kaTAyatu. - kapilar

  91. pAlai
  viLagkupakal utaviya pal katir jAyiRu
  vaLam kezu mA malai payam keTat teRutalin,
  aruvi AnRa peru varai marugkil
  cUrc cunai tuzaii n'Irppayam kANAtu,
  5
  pAci tinRa paig kaN yAnai
  Oy pacip piTiyoTu orutiRan oTugka,
  vEy kaN uTain'ta veyil avir n'anan'talai
  arum poruL vETkaiyin akanRanar Ayinum,
  perum pEr anpinar tOzi!-irug kEz
  10
  iralai cEkkum, paral uyar patukkaik
  kaTugkaN mazavar kaLavu uzavu ezun'ta
  n'eTug kAl Acini oTugkATTu umpar,
  vicipiNi muzavin kuTTuvan kAppa,
  paci ena aRiyAp paNai payil irukkai,
  15
  taTa maruppu erumai tAmarai munaiyin,
  muTam mutir palavin kozu n'izal vatiyum,
  kuTan'ATu peRinum taviralar
  maTamAn n'Okki! n'in mAN n'alam maRan'tE.
  piriviTai melin'ta talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu. - mAmUlanAr

  162. kuRijci
  koLak kuRaipaTAak kOTu vaLar kuTTattu
  aLappu aritu Akiya kuvai irun' tOnRala,
  kaTal kaNTanna mAka vicumpin
  azaRkoTi anna minnu vacipu n'uTagka,
  5
  kaTituiTi urumoTu kataz uRai citaRi,
  viLivu iTan aRiyA vAn umiz n'aTu n'AL,
  arug kaTik kAvalar ikazpatam n'Okki,
  pani mayagku acaivaLi alaippa, tan'tai
  n'eTu n'akar oru ciRai n'inRanen Aka;
  10
  aRal ena avirvarum kUn'tal, malar ena
  vAL mukattu alamarum mA itaz mazaik kaN,
  mukai n'iraittanna mA vIz veN pal,
  n'akai mANTu ilagkum n'alam kezu tuvar vAy,
  kOl amai vizut toTi viLagka vIci,
  15
  kAl uRu taLirin n'aTugki, AnAtu,
  n'Oy acA vITa muyagkinaL vAymozi
  n'al icai tarUum iravalarkku uLLiya
  n'acai pizaippu aRiyAk kazaltoTi atikan
  kOL aRavu aRiyAp payam kezu palavin
  20
  vEgkai cErn'ta veRpakam poliya,
  vil kezu tAnaip pacum pUN pANTiyan
  kaLiRu aNi vel koTi kaTuppa, kANvara
  oLiRuvana izitarum uyarn'tu tOnRu aruvi,
  n'Er koL n'eTu varaik kavAan
  25
  cUraramakaLirin peRaRku ariyOLE.
  iravuk kuRikkaN talaimakaLait kaNNuRRu n'Igkiya talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - paraNar

  172. kuRijci
  vAraNam uraRum n'Ir tikaz cilampil
  piracamoTu viraiiya vayagku veL aruvi
  in icai imiz iyam kaTuppa, immenak
  kal mukai viTar akam cilampa, vIzum
  5
  kAmpu talaimaNan'ta Ogku malaic cAral;
  irumpu vaTittanna karug kaik kAnavan
  viri malar marAam porun'ti, kOl terin'tu,
  vari n'utal yAnai aru n'iRattu azutti,
  ikal aTu munpin veN kOTu koNTu, tan
  10
  pul vEy kurampai pulara UnRi,
  munRil n'ITiya muzavu uRaz palavil,
  pizi makiz uvakaiyan, kiLaiyoTu kali ciRan'tu,
  cAn'ta jekiziyin Un puzukku ayarum
  kunRa n'ATa! n'I anpilai Akutal
  15
  aRiyEn yAn; aHtu aRin'tanen Ayin
  aNi izai, uNkaN, Ay itazk kuRumakaL
  maNi Er mAN n'alam citaiya,
  pon n'Er pacalai pAvinRumannE!
  tOzi talaimakaLai iTattu uyttu van'tu, talaimakanai varaivu kaTAyatu. -maturaip pAlAciriyar n'appAlanAr

  182. kuRijci
  pUg kaN vEgkaip pon iNar milain'tu,
  vAgku amai n'On cilai eruttattu irIi,
  tIm pazap palavin cuLai viLai tERal
  vILai ampin iLaiyaroTu mAn'ti,
  5
  OTTu iyal pizaiyA vaya n'Ay piRpaTa,
  vETTam pOkiya kuRavan kATTa
  kuLavit taN putal kurutiyoTu tuyal vara,
  muLavumAt tolaiccum kunRa n'ATa!
  aravu eRi urumOTu onRik kAl vIzttu
  10
  uravu mazai pozin'ta pAnAT kagkul,
  taniyai van'ta ARu n'inain'tu, alkalum,
  paniyoTu kaluzum ivaL kaNNE; atanAl,
  kaTum pakal varutal vENTum teyya
  atir kural mutu kalai kaRi muRi munaii,
  15
  uyarcimai n'eTug kOTTu ukaLa, ukka
  kamaz itaz alari tAay vElan
  veRi ayar viyan kaLam kaTukkum
  peru varai n'aNNiya cAralAnE.
  tOzi irA varuvAnaip 'pakal vA' enRatu. - kapilar

  189. pAlai
  pacum pazap palavin kAnam vempi,
  vicumpu kaN aziya, vEnil n'ITi,
  kayam kaN aRRa kal Ogku vaippin
  n'ARu uyir maTap piTi tazaii, vERu n'ATTu
  5
  vizavup paTar maLLarin muzavu eTuttu uyari,
  kaLiRu atarppaTutta kal uyar kavAan
  vev varai attam cuTTi, paiyena,
  vayalai am piNaiyal vArn'ta kavarvuRa,
  titalai alkul kuRumakaL avanoTu
  10
  cenRu piRaL Akiya aLavai, enRum
  paTar mali evvamoTu mAtiram tuzaii,
  manai maruNTu irun'ta enninum, n'anai makiz
  n'annarALar kUTu koL in iyam
  tEr Ur teruvil tatumpum
  15
  Ur izan'tanRu, tan vIzvu uRu poruLE.
  makaT pOkkiya cevili colliyatu. - kayamanAr

  208. kuRijci
  yAma iravin n'eTug kaTai n'inRu,
  tEm mutir cimaiyak kunRam pATum
  n'uN kOl akavun'ar vENTin, veN kOTTu
  aNNal yAnai Iyum vaN makiz
  5
  veLiyan vENmAn Aay eyinan,
  aLi iyal vAzkkaip pAzip paRan'talai,
  izai aNi yAnai iyal tEr mijiliyoTu
  n'aNpakal uRRa ceruvil puN kUrn'tu,
  oL vAL mayagku amar vIzn'tena, 'puL orugku
  10
  am kaN vicumpin viLagku jAyiRRu
  oN katir teRAmai, ciRakarin kOli,
  n'izal ceytu uzaRal kANEn, yAn' enap
  paTukaLam kANTalcellAn, cinam ciRan'tu,
  uru vinai n'annan, aruLAn, karappa,
  15
  peru vituppuRRa pal vEL makaLir
  kurUup pUm pain' tAr arukkiya pUcal,
  vacai viTak kaTakkum vayagku perun' tAnai
  akutai kiLaitan'tAgku, miku peyal
  uppuc ciRai n'illA veLLam pOla,
  20
  n'ANu varai n'illAk kAmam n'aNNi,
  n'alkinaL, vAziyar, van'tE Ori
  pal pazap palavin payam kezu kollik
  kAr malar kaTuppa n'ARum,
  Er n'uN, Oti mAayOLE!
  puNarn'tu n'Igkum talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - paraNar

  209. pAlai
  'tOLum tol kavin tolain'tana; n'ALum
  annaiyum arun' tuyar uRRanaL; alarE,
  pon aNi n'eTun' tErt tennar kOmAn,
  ezu uRaz tiNi tOL iyal tErc ceziyan,
  5
  n'ErA ezuvar aTippaTak kaTan'ta
  AlagkAnattu Arppinum peritu' ena,
  Azal vAzi, tOzi! avarE,
  mAal yAnai maRap pOrp pulli
  kAmpuTai n'eTu varai vEgkaTattu umpar
  10
  aRai iRan'tu akanRanar Ayinum, n'iRai iRan'tu
  uLLAr AtalO aritE cev vEl
  muLLUr mannan kazaltoTik kAri
  cellA n'al icai n'iRutta val vil
  Orik konRu cEralarkku Itta
  15
  cev vErp palavin payam kezu kolli,
  n'ilai peRu kaTavuL Akkiya,
  palar pukaz pAvai anna n'in n'alanE.
  piriviTai vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRIiyatu. - kallATanAr

  255. pAlai
  ulaku kiLarn'tanna uru kezu vagkam
  pulavut tiraip perug kaTal n'Ir iTaip pOza,
  iravum ellaiyum acaivu inRu Aki,
  virai celal iyaRkai vagkUz ATTa,
  5
  kOTu uyar tiNi maNal akan tuRai, n'IkAn
  mATa oL eri marugku aRin'tu oyya,
  AL vinaip pirin'ta kAtalar n'AL pala
  kaziyAmaiyE, azi paTar akala,
  varuvarmannAl tOzi! taN paNaip
  10
  poru punal vaippin n'am Ur AgkaN,
  karuviLai muraNiya taN putal pakanRai
  peru vaLam malara alli tINTi,
  palavuk kAyp puRatta pacum pazap pAkal
  kUtaLa mUtilaik koTi n'irait tUgka,
  15
  aRan inRu alaikkum AnA vATai
  kaTi manai mATattuk kagkul vIca,
  'tirun'tuizai n'ekizn'tu perug kavin cAya,
  n'irai vaLai Urun' tOL' ena,
  uraiyoTu cellum anpinarp peRinE.
  piriviTai vERupaTTa talaimakaL, ARRAmai mItUra, tOzikkuc colliyatu. -maturai marutan iLan'AkanAr

  282. kuRijci
  peru malaic cilampin vETTam pOkiya,
  ceRi maTai ampin, val vil, kAnavan
  porutu tolai yAnai veN kOTu koNTu,
  n'Ir tikaz cilampin n'an pon akazvOn,
  5
  kaN porutu imaikkum tiN maNi kiLarppa,
  vain' n'uti vAla maruppu oTiya ukka
  teN n'Ir Ali kaTukkum muttamoTu,
  mUvERu tAramum orugkuTan koNTu,
  cAn'tam poRaimaram Aka, n'aRai n'Ar
  10
  vEgkaik kaNNiyan izitarum n'ATaRku
  in tIm palavin Er kezu celvattu
  en'taiyum etirn'tanan, koTaiyE; alar vAy
  ampal Urum avanoTu moziyum;
  cAy iRait tiraNTa tOL pArATTi,
  15
  yAyum, 'avanE' ennum; yAmum,
  'vallE varuka, varain'ta n'AL!' ena,
  n'al iRai mel viral kUppi,
  il uRai kaTavuTku Akkutum, paliyE!
  iravukkuRikkaN talaimakan ciRaippuRamAka, tOzi talaimakaTkuc colluvALAyc colliyatu; talaimakan pirivinkaN tOzikkut talaimakaL colliyatUum Am. - tol kapilan

  292.kuRijci
  kURAy, ceyvatu tOzi! vERu uNarn'tu,
  annaiyum poruL ukuttu alamarum; men muRic
  ciRu kuLaku arun'tu, tAy mulai peRAa,
  maRi kolaip paTuttal vENTi, veRi puri
  5
  Etil vElan kOtai tuyalvarat
  tUgkum Ayin, atUum n'ANuval;
  ilagku vaLai n'ekizn'ta cellal; pulam paTarn'tu,
  iravin mEyal marUum yAnaik
  kAl val iyakkam oRRi, n'aTu n'AL,
  10
  varaiyiTaik kazutin van kaik kAnavan
  kaTu vicaik kavaNin eRin'ta ciRu kal
  uTu uRu kaNaiyin pOki, cAral
  vEgkai viri iNar citaRi, tEn citaiyUu,
  palavin pazattuL tagkum
  15
  malai kezu n'ATan maNavAkkAlE!
  veRi accuRIi,talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - kapilar

  303. pAlai
  iTai piRar aRital ajci, maRai karan'tu,
  pEey kaNTa kanavin, pal mAN
  n'uNNitin iyain'ta kAmam ven vEl,
  maRam miku tAnai, pacumpUN, poRaiyan
  5
  kAr pukanRu eTutta cUr pukal n'anan'talai
  mA irug kolli uccit tAay,
  tatain'tu cel aruviyin alar ezap pirin'tOr
  pulam kan'tAka iravalar celinE,
  varai purai kaLiRRoTu n'an kalan Iyum
  10
  urai cAl vaN pukazp pAri paRampin
  n'irai paRaik kurIiyinam kAlaip pOki,
  muTagku puRac cen'n'el tarIiyar, OrAgku
  irai tEr koTpin Aki, pozutu paTap
  paTar koL mAlaip paTartan'tAgku,
  15
  varuvar enRu uNarn'ta, maTam kezu, n'ejcam!
  aiyam teLiyarO, n'IyE; pala uTan
  vaRal maram porun'tiya ciLvITu, umaNar
  kaNa n'irai maNiyin, Arkkum curan iRan'tu,
  azi n'Ir mIn peyarn'tAgku, avar
  20
  vazi n'aTaic cERal valitticin, yAnE.
  talaimakan pirivinkaN vETkai mItUrn'ta talaimakaL tan n'ejciRkuc colliyatu. - auvaiyAr

  323. pAlai
  immen pEr alar, iv Ur, n'amvayin
  ceyvOr Ec col vATa, kAtalar
  varuvar enpatu vAyvatAka,
  aiya, ceyya, matan ila, ciRiya n'in
  5
  aTi n'ilan uRutal ajci, paiyat
  taTavaral otukkam takaikoLa iyali,
  kANiya vammO? kaRpu mEmpaTuvi!
  palavup pala taTaiiya vEy payil aTukkattu,
  yAnaic cel inam kaTuppa, vAnattu
  10
  vayagku katir mazugkap pAay, pAmpin
  pai paTa iTikkum kaTug kural ERRoTu
  Ali azi tuLi talaiik
  kAl vIzttanRu, n'in katuppu uRaz puyalE!
  pirivinkaN vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu. - paRan'ATTup perugkoRRanAr

  352. kuRijci
  'muTavu mutir palavin kuTam maruL perum pazam
  pal kiLait talaivan kallAk kaTuvan,
  pATu imiz aruvip pARai marugkin,
  ATu mayil munnatu Aka, kOTiyar
  5
  vizavu koL mUtUr viRali pinRai
  muzavan pOla akappaTat tazIi,
  in tuNaip payirum kunRa n'ATan
  kuTi n'anku uTaiyan; kUTun'arp piriyalan;
  keTu n'A moziyalan; anpinan' ena, n'I
  10
  valla kURi, vAyvatin puNarttOy;
  n'allai; kAN, ini kAtal am tOzIi!
  kaTum parip puravi n'eTun' tEr ajci,
  n'al icai n'iRutta n'ayam varu panuval,
  tol icai n'iRIiya urai cAl pANmakan
  15
  eNNu muRai n'iRutta paNNinuLLum,
  putuvatu punain'ta tiRattinum,
  vatuvai n'ALinum, iniyanAl emakkE.
  varain'tu eytiya pinRai maNa manakkaN cenRa tOzikkut talaimakaL colliyatu; varaivu malin'tu colliya tOzikkut talaimakaL colliyatUum Am. - ajciyattai makaL n'AkaiyAr

  357. pAlai
  koTu muL Igkai cUraloTu miTain'ta
  vAn mukai iRumpin vayavoTu vatin'ta
  uNNAp piNavin uyakkam tIriya,
  taTa maruppu yAnai valam paTat tolaicci,
  5
  viyal aRai civappa vAgki, muNagku n'imirn'tu,
  pulavup puli puraNTa pul cAy ciRu n'eRi
  payil irug kAnattu vazagkalcellAtu,
  perug kaLiRRu ina n'irai kai toTUup peyarum,
  tIm cuLaip palavin tozuti, umpaR
  10
  perug kATu iRan'tanar Ayinum, yAza n'in
  tirun'tu izaip paNait tOL varun'ta n'ITi,
  uLLAtu amaitalO ilarE; n'alkuvar
  miku peyal n'ilaiiya tIm n'Irp poykai
  aTai iRan'tu avizn'ta taN kamaz n'Ilam
  15
  kAloTu tuyalvan'tanna, n'in
  Ay itaz mazaik kaN amartta n'OkkE.
  piriviTai vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRIiyatu.-erukkATTUrt tAyagkaNNanAr

  378. kuRijci
  'n'itiyam tujcum n'ivan'tu Ogku varaippin,
  vatuvai makaLir kUn'tal kamaz koLa,
  vagkUz ATTiya am kuzai vEgkai
  n'an pon anna n'aRun' tAtu utira,
  5
  kAmar pIli Ay mayil tOkai
  vERu vERu inatta varai vAz varuTaik
  kOTu muRRu iLan' takarp pATu viRan'tu, ayala
  ATu kaLa vayirin iniya Ali,
  pacum puRa men cIr ociya, vicumpu ukan'tu,
  10
  irug kaN ATu amait tayagka irukkum
  perug kal n'ATan pirin'ta pulampum,
  uTanRa annai amarA n'Okkamum,
  vaTan'tai tUkkum varu pani aRcirac
  cuTar kezu maNTilam azugka, jAyiRu
  15
  kuTa kaTal cErum paTar kUr mAlaiyum,
  anaittum, aTUu n'inRu n'aliya, ujaRRi,
  yAgganam vAzti?' enRi tOzi!
  n'IgkA vajcinam ceytu; n'at tuRan'tOr
  uLLAr Ayinum, uLenE avar n'ATTu
  20
  aL ilaip palavin kani kavar kaiya
  kallA man'ti kaTuvanOTu ukaLum
  kaTun' tiRal aNagkin n'eTum perug kunRattu,
  pATu in aruvi cUTi,
  vAn tOy cimaiyam tOnRalAnE.
  iravukkuRic ciRaippuRamAkat tOzi col eTuppa, talaimakaL colliyatu. -kAvaTTanAr

  382. kuRijci
  'piRar uRu vizumam piRarum n'Opa;
  tam uRu vizumam tamakkO tajcam;
  kaTampu koTi yAttu, kaNNi cUTTi,
  vERu pal kurala oru tUkku in iyam
  5
  kATu kezu n'eTu vET pATu koLaikku ERpa,
  aNagku ayar viyan kaLam poliya, paiyat
  tUgkutal purin'tanar, n'amar' ena, Agku avaRku
  aRiyak kURal vENTum tOzi!
  aruvi pAyn'ta karu viral man'ti
  10
  cezug kOT palavin pazam puNaiyAka,
  cAral pEr Ur muntuRai izitarum
  vaRan uRal aRiyAc cOlai,
  viRal malai n'ATan col n'ayan'tOyE!
  iravukkuRic ciRaippuRamAkat tOzi talaimakaTkuc colliyatu. - kapilar

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 02:04:15(இந்திய நேரம்)