தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

KaLLi-kaLLi

 • kaLLi

  53. pAlai
  aRiyAy, vAzi tOzi! iruL aRa
  vicumpuTan viLagkum virai celal tikirik
  kaTug katir eRitta viTuvAy n'iRaiya,
  n'eTug kAl murugkai veN pUt tAay,
  5
  n'Ir aRa vaRan'ta n'irampA n'IL iTai,
  vaL eyiRRuc cen'n'Ay varun'tu pacip piNavoTu
  kaLLiam kATTa kaTattiTai uzijcil
  uLUn vATiya curimUkku n'oLLai
  pori arai putaitta pulampu koL iyavin,
  10
  vizut toTai maRavar vil iTa vIzn'tOr
  ezuttuTai n'aTukal in n'izal vatiyum
  aruj curak kavalai n'In'ti, enRum,
  'illOrkku il' enRu iyaivatu karattal
  vallA n'ejcam valippa, n'amminum
  15
  poruLE kAtalar kAtal;
  'aruLE kAtalar' enRi, n'IyE.
  vaRpuRukkum tOzikkut talaimakaL colliyatu. - cIttalaic cAttanAr

  97. pAlai
  'kaLLi am kATTa puLLi am poRik kalai
  vaRan uRal am kOTu utira, valam kaTan'tu,
  pulavup puli tuRan'ta kalavuk kazi kaTu muTai,
  iravuk kuRumpu alaRa n'URi, n'irai pakuttu,
  5
  irug kal muTukkart tiRRi keNTum
  kolai vil ATavar pOla, palavuTan
  perun' talai eruvaiyoTu parun'tu van'tu iRukkum
  aruj curam iRan'ta koTiyOrkku alkalum,
  irug kazai iRumpin Ayn'tu koNTu aRutta
  10
  n'uNagku kaN ciRu kOl vaNagkuiRai makaLiroTu
  akavun'arp puran'ta anpin, kazal toTi,
  n'aRavu makiz irukkai, n'annan vENmAn
  vayalai vEli viyalUr anna, n'in
  alarmulai Akam pulampa, pala n'inain'tu,
  15
  Azal' enRi tOzi! yAza en
  kaN pani n'iRuttal eLitO kuravu malarn'tu,
  aRciram n'Igkiya arum pata vEnil
  aRal avir vAr maNal akalyARRu aTaikarai,
  tuRai aNi marutamoTu ikal koLa Ogki,
  20
  kaliz taLir aNin'ta iruj cinai mAattu
  iNar tatai putup pU n'iraitta pogkar,
  pukai purai am majcu Ura,
  n'ukar kuyil akavum kural kETpOrkkE?
  vaRpuRukkum tOzikkut talaimakaL colliyatu. - mAmUlanAr

  151. pAlai
  'tam n'ayan'tu uRaivOrt tAgki, tAm n'ayan'tu
  in amar kELiroTu EmuRak kezIi,
  n'akutal ARRAr n'alkUrn'tOr!' ena,
  miku poruL n'inaiyum n'ejcamoTu aruL piRitu
  5
  Apaman vAzi, tOzi! kAl viripu
  uRuvaLi eRitoRum kalagkiya poRi varik
  kalaimAn talaiyin mutalmutaR kavartta
  kOTal am kavaTTa kuRug kAl uzujcil
  tARu cinai viLain'ta n'eRRam, ATumakaL
  10
  arik kOR paRaiyin, aiyena olikkum
  patukkaittu Aya cetukkai n'Izal,
  kaLLi muL araip porun'ti, cellun'arkku
  uRuvatu kURum, ciRu cen' n'Avin
  maNi Orttanna teN kural
  15
  kaNi vAy, palliya kATu iRan'tOrE!
  talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaimakaL colliyatu.-kAvanmullaip pUtarattanAr

  184. mullai
  kaTavuT kaRpoTu kuTikku viLakku Akiya
  putalvaR payan'ta pukaz miku ciRappin
  n'annarATTikku anRiyum, enakkum
  initu AkinRAl; ciRakka, n'in AyuL!
  5
  arun' tozil muTitta cemmal uLLamoTu
  curumpu imir malara kAnam piRpaTa,
  veN piTavu avizn'ta vI kamaz puRavil
  kuNTaik kOTTa kuRu muL kaLLip
  pun talai putaitta kozug koTi mullai
  10
  Ar kazal putup pU uyirppin n'Ikki,
  teL aRal parukiya tirimaruppu eziR kalai
  puLLi am piNaiyoTu vatiyum AgkaN,
  kOTuTaik kaiyar, tuLar eRi vinaijar,
  ariyal Arkaiyar, viLaimakiz tUgka,
  15
  celkatir mazukiya uruva jAyiRRuc
  cekkar vAnam cenRa pozutil,
  kaR pAl aruviyin olikkum n'al tErt
  tAr maNi pala uTan iyampa
  cIr miku kurucil! n'I van'tu n'inRatuvE.
  talaimakan vinaivayiR pirin'tu van'tu eytiya iTattu, tOzi pullu makizvu uraittatu. - maturai marutan iLan'AkanAr

  337. pAlai
  'cAral yAattu uyar cinai kuzaitta
  mAri Irn' taLir anna mEni,
  pEr amar mazaik kaN, pulampu koNTu oziya,
  Igkup pirin'tu uRaital initu anRu; Akalin
  5
  avaNatu Aka, poruL' enRu, umaNar
  kaNa n'irai anna, pal kAl, kuRumpoRai,
  tUtu oy pArppAn maTi veL Olaip
  paTaiyuTaik kaiyar varu toTar n'Okki,
  'uNNA marugkul innOn kaiyatu
  10
  pon Akutalum uNTu' ena, konnE
  taTin'tu uTan vIztta kaTugkaN mazavar,
  tiRan il citAar vaRumai n'Okki,
  ceg kOl ampinar kain' n'oTiyAp peyara,
  koTi viTu kurutit tUgku kuTar kaRIi,
  15
  vari maral iyavin oru n'ari ERRai,
  veN paral imaikkum kaN paRi kavalai,
  kaLLi n'Izal kataRupu vatiya,
  mazai kaNmARiya veg kATTu Ar iTai,
  emiyam kazitan'tOyE pani iruL
  20
  perug kali vAnam talaiiya
  irug kuLir vATaiyoTu varun'tuvaL enavE!
  munnoru kAlattup poruLvayiR pirin'tu van'ta talaimakan pinnum poruL kaTaikkUTTiya n'ejciRkuc colliyatu. - pAlai pATiya perugkaTugkO

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 02:07:04(இந்திய நேரம்)