தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Alamaram (Alam)

 • Alamaram (Alam)

  70. n'eytal
  koTun' timiR paratavar vETTam vAyttena,
  irum pulAk kamazum ciRukuTip pAkkattuk
  kuRug kaN av valaip payam pArATTi,
  kozug kaN ayilai pakukkum tuRaivan
  5
  n'ammoTu puNarn'ta kENmai munnE
  alar vAyp peNTir ampal tURRa,
  palarum Agku aRin'tanarmannE; iniyE
  vatuvai kUTiya pinRai, putuvatu
  pon vI jAzaloTu punnai varikkum
  10
  kAnal am perun' tuRaik kavini mA n'Irp
  pAcaTaik kalitta kaNaikkAl n'eytal
  vizavu aNi makaLir tazai aNik kUTTum
  ven vER kavuriyar tol mutu kOTi
  muzagku irum pauvam iragkum mun tuRai,
  15
  velpOr irAman aru maRaikku avitta
  pal vIz Alam pOla,
  oli avin'tanRu, iv azugkal UrE.
  talaimakan varaivu malin'tamai tOzi talaimakaTkuc colliyatu.- maturait tamizk kUttanAr kaTuvan maLLanAr

  287. pAlai
  toTi aNi munkait toku viral kuvaii,
  paTiva n'ejcamoTu pakal tuNai Aka,
  n'Omkol? aLiyaL tAnE! tUgku n'ilai,
  marai ERu coRin'ta, mAt tAT kan'tin
  5
  curai ivar potiyil am kuTic cIRUr
  n'AT pali maRan'ta n'araik kaN iTTikai,
  puricai mUzkiya pori arai Alattu
  oru tani n'eTu vIz utaitta kOTai
  tuNaip puRA irikkum tUy mazai n'anan'talai,
  10
  kaNaik kAl am piNai ERu puRam n'akka,
  olku n'ilai yAattu Ogku cinai payan'ta
  alkuRu vari n'izal acaiyinam n'Okka,
  arampu van'tu alaikkum mAlai,
  n'irampA n'IL iTai varun'tutum yAmE.
  pirin'tu pOkAn'inRa talaimakan, iTaic curattu n'inRu, tan n'ejciRkuc colliyatu. - kuTavAyiRkIrattanAr

  319. pAlai
  maNi vAyk kAkkai mA n'iRap perug kiLai
  piNi vIz Alattu alagku cinai ERi,
  koTu vil eyinar kuRumpiRku Ukkum
  kaTu vinai maRavar villiTat tolain'tOr
  5
  paTu piNam kavarum pAz paTu n'anan'talai,
  aNagku ena urutta n'Okkin, aiyena
  n'uNagkiya n'ucuppin, n'uN kEz mAmai,
  pon vI vEgkaip putu malar puraiya
  n'al n'iRattu ezun'ta, cuNagku aNi vana mulai,
  10
  curumpu Ar kUn'tal, perun' tOL, ivaLvayin
  pirin'tanir akaRal cUzin, arum poruL
  eytukamAtO n'umakkE; koy tazait
  taLir Er anna, tAgku aru matukaiyaL,
  melliyaL, iLaiyaL, n'ani pEr anpinaL,
  15
  'celvEm' ennum n'um etir,
  'ozivEm' ennum oNmaiyO ilaLE!
  celavu uNarttiya talaimakaRkut tOzi celavu azugkac colliyatu. -erukkATTUrt tAyagkaNNanAr

  385. pAlai
  tan Oranna Ayamum, mayil iyal
  en Oranna tAyarum, kANa,
  kai val yAnaik kaTun' tErc cOzar
  kAvirip paTappai uRan'tai anna
  5
  ponnuTai n'eTu n'akar, puraiyOr ayara,
  n'al mAN vizavil takaram maNNi,
  yAm pala puNarppac collAL, kAmpoTu
  n'elli n'ITiya kal aRaik kavAan,
  atta Alattu alan'talai n'eTu vIz
  10
  tittik kuRagkil tirun'ta urija,
  vaLaiyuTai munkai aLaii, kiLaiya
  payil irum piNaiyal pacug kAzk kOvai
  akal amai alkul paRRi, kUn'tal
  ATu mayil pIliyin pogka, n'anRum,
  15
  tAn amar tuNaivan Ukka, Ugki,
  uLLAtu kazin'ta muL eyiRRut tuvar vAyc
  ciRu vankaNNi cilampu kazIi,
  aRiyAt tEettaL Akutal koTitE.
  makaT pOkkiya cevilittAy colliyatu. - kuTavAyiR kIrattanAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 02:01:06(இந்திய நேரம்)