தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

381-390

 • 381-390

  381. pAlai
  ALi n'al mAn aNagkuTai oruttal
  mILi vEzattu n'eTun'takai pulampa,
  En'tal veN kOTu vAgki, kuruku arun'tum
  ajcu varat takun'a AgkaN, majcu tapa,
  5
  azal kAnRu tiritarum alagku katir maNTilam
  n'izal cUnRu uNTa n'irampA n'IL iTai,
  kaRRu urik kuTampaik kata n'Ay vaTukar
  vil cinam taNin'ta veruvaru kavalai,
  kuruti ATiya pulavu n'ARu iruj ciRai
  10
  eruvaic cEval INTu kiLait tozuti,
  paccUn koLLai cARRi, paRai n'ivan'tu,
  cekkar vAnin vicumpu aNi koLLum
  aruj curam n'In'tiya n'amminum, porun'tAr
  munai araN kaTan'ta vinai val tAnai,
  15
  tEn imir n'aRun' tAr, vAnavan uTaRRiya
  onnAt tevvar man eyil pOla,
  perum pAz koNTa mEniyaL, n'eTitu uyirttu,
  varun'tumkol? aLiyaL tAnE curumpu uNa,
  n'eTu n'Ir payan'ta n'irai itazk kuvaLai
  20
  etir malar iNaip pOtu anna, tan
  ari matar mazaik kaN teN pani koLavE!
  talaimakan iTaic curattut tan n'ejciRkuc colliyatu. - maturai iLagkaucikanAr

  382. kuRijci
  'piRar uRu vizumam piRarum n'Opa;
  tam uRu vizumam tamakkO tajcam;
  kaTampu koTi yAttu, kaNNi cUTTi,
  vERu pal kurala oru tUkku in iyam
  5
  kATu kezu n'eTu vET pATu koLaikku ERpa,
  aNagku ayar viyan kaLam poliya, paiyat
  tUgkutal purin'tanar, n'amar' ena, Agku avaRku
  aRiyak kURal vENTum tOzi!
  aruvi pAyn'ta karu viral man'ti
  10
  cezug kOT palavin pazam puNaiyAka,
  cAral pEr Ur muntuRai izitarum
  vaRan uRal aRiyAc cOlai,
  viRal malai n'ATan col n'ayan'tOyE!
  iravukkuRic ciRaippuRamAkat tOzi talaimakaTkuc colliyatu. - kapilar

  383. pAlai
  taR puran'tu eTutta eR tuRan'tu uLLAL,
  Urum cEriyum OrAgku alar eza,
  kATum kAnamum avanoTu tuNin'tu,
  n'ATum tEyamum n'ani pala iRan'ta
  5
  ciRu vankaNNikku Er tERuvar ena,
  vATinai vAziyO, vayalai! n'ALtoRum,
  pal kiLaik koTik kompu alamara malarn'ta
  alkultalaik kUTTu am kuzai utaviya,
  vinai amai varal n'Ir vizut toTi tattak
  10
  kamajcUl peru n'iRai tayagka mukan'tu koNTu,
  Ay maTak kaNNaL tAy mukam n'Okki,
  pey cilampu olippap peyarvanaL, vaikalum,
  Ara n'Ir UTTip purappOr
  yAr maRRup peRukuvai? aLiyai n'IyE!
  makaT pOkkiya tAy colliyatu. - kayamanAr

  384. mullai
  'irun'ta vEn'tan arun' tozil muTittena,
  purin'ta kAtaloTu perun' tEr yAnum
  ERiyatu aRin'tanRu allatu, van'ta
  ARu n'ani aRin'tanROilenE; "tAay,
  5
  muyaR paRaz ukaLum mullai am puRavil,
  kavaik katir varakin cIRUr AgkaN,
  mel iyal arivai ilvayin n'iRIi,
  izimin" enRa n'in mozi maruNTicinE;
  vAn vazagku iyaRkai vaLi pUTTinaiyO?
  10
  mAn uru Aka n'in manam pUTTinaiyO?
  uraimati vAziyO, valava!' ena, tan
  varai maruL mArpin aLippanan muyagki,
  manaik koNTu pukkanan, n'eTun' takai;
  virun'tu Er peRRanaL, tirun'tizaiyOLE.
  vinai muRRiya talaimakanatu varavu kaNTu, uzaiyar colliyatu. - okkUr mAcAttiyAr

  385. pAlai
  tan Oranna Ayamum, mayil iyal
  en Oranna tAyarum, kANa,
  kai val yAnaik kaTun' tErc cOzar
  kAvirip paTappai uRan'tai anna
  5
  ponnuTai n'eTu n'akar, puraiyOr ayara,
  n'al mAN vizavil takaram maNNi,
  yAm pala puNarppac collAL, kAmpoTu
  n'elli n'ITiya kal aRaik kavAan,
  atta Alattu alan'talai n'eTu vIz
  10
  tittik kuRagkil tirun'ta urija,
  vaLaiyuTai munkai aLaii, kiLaiya
  payil irum piNaiyal pacug kAzk kOvai
  akal amai alkul paRRi, kUn'tal
  ATu mayil pIliyin pogka, n'anRum,
  15
  tAn amar tuNaivan Ukka, Ugki,
  uLLAtu kazin'ta muL eyiRRut tuvar vAyc
  ciRu vankaNNi cilampu kazIi,
  aRiyAt tEettaL Akutal koTitE.
  makaT pOkkiya cevilittAy colliyatu. - kuTavAyiR kIrattanAr

  386. marutam
  poykai n'Irn'Ayp pulavu n'ARu irum pOttu
  vALai n'AL irai tErum Ura!
  n'ANinen, peruma! yAnE pANan
  mal aTu mArpin vali uRa varun'ti,
  5
  etirtalaik koNTa Ariyap porun'an
  n'iRait tiraL muzavut tOL kaiyakattu ozin'ta
  tiRan vERu kiTakkai n'Okki, n'al pOrk
  kaNaiyan n'ANiyAgku maRaiyinaL
  mella van'tu, n'alla kURi,
  10
  'mai Ir Oti maTavOy! yAnum n'in
  cEriyEnE; ayal ilATTiyEn;
  n'ugkai Akuven n'inakku' ena, tan kait
  toTu maNi mel viral taNNenat taivara,
  n'utalum kUn'talum n'Ivi,
  15
  pakal van'tu peyarn'ta vANutaR kaNTE.
  tOzi vAyil maRuttatu; talaimakaL takuti colliyatUum Am. - paraNar

  387. pAlai
  tirun'tuizai n'ekizn'tu, perun' tOL cAay,
  ari matar mazaik kaN kaluzac celvIr!
  varuvIr Akutal uraimin mannO
  pUk kaN paRain'ta pun talaic ciRAaroTu
  5
  av vari konRa kaRai cEr vaL ukirp
  pacai viral pulaitti n'eTitu picain'tu UTTiya
  pUn' tukil imaikkum, polan kAz alkul,
  av vari citaiya n'Okki, vev vinaip
  payil aril kiTan'ta vETTu viLi verIi,
  10
  varip puRa italin maNik kaT pETai
  n'uN poRi aNin'ta eruttin, kUr muT
  ceg kAl, cEval payirum AgkaN,
  vil INTu aruj camam tataiya n'URi,
  n'al icai n'iRutta n'ANuTai maRavar
  15
  n'irai n'ilai n'aTukal porun'ti, imaiyAtu,
  irai n'acaiik kiTan'ta mutu vAyp palli
  ciRiya teRRuvatuAyin, 'periya
  OTai yAnai uyarn'tOr Ayinum,
  n'inRAgkup peyarum kAnam
  20
  cenROrman' ena irukkiRpOrkkE.
  talaimakaLatu kuRippu aRin'tu, tOzi talaimakanaic celavu azugkac colliyatu. - maturai marutan iLan'AkanAr

  388. kuRijci
  amma vAzi, tOzi n'am malai
  amai aRuttu iyaRRiya vev vAyt taTTaiyin,
  n'aRu virai Aram aRa eRin'tu uzuta
  uLaik kural ciRu tinai kavartalin, kiLai amal
  5
  peru varai aTukkattuk kurIi Oppi,
  Ogku iruj cilampin oL iNar n'aRu vI
  vEgkai am kavaTTiTai n'ivan'ta itaNattu,
  pon maruL n'aRun' tAtu Utum tumpi
  in icai OrA irun'tanamAka,
  10
  'mai Ir Oti maTa n'allIrE!
  n'ovvu iyaR pakazi pAyn'tena, puN kUrn'tu,
  evvamoTu van'ta uyar maruppu oruttal n'um
  punattuzip pOkal uRumO maRRu?' ena,
  cinavuk koL jamali ceyirttup puTai ATa,
  15
  collik kazin'ta val viR kALai
  cAn'tu Ar akalamum takaiyum mika n'ayan'tu,
  Igku n'Am uzakkum evvam uNarAL,
  n'annar n'ejcamoTu mayagki, 'veRi' ena,
  annai tan'ta mutu vAy vElan,
  20
  'em iRai aNagkalin van'tanRu, in' n'Oy;
  taNi marun'tu aRival' ennum Ayin,
  vinavin evanO maRRE 'kanal cina
  maiyal vEza mey uLampOka,
  UTTiyanna Un puraL ampoTu
  25
  kATTu mAn aTi vazi oRRi,
  vETTam cellumO, n'um iRai?' enavE?
  iravukkuRic ciRaippuRamAkat talaimakaL tOzikkuc colliyatu; tOzi talaimakaTkuc colliyatUum Am. - UTTiyAr

  389. pAlai
  aRiyAy vAzi, tOzi! n'eRi kural
  cAn'tu Ar kUn'tal uLari, pOtu aNin'tu,
  tEm kamaz tiru n'utal tilakam taiiyum,
  pal itaz etir malar kiLLi vERu paTa
  5
  n'al iLa vana mulai alliyoTu appiyum,
  perun' tOL toyyil varittum, ciRu paraTTu
  am cej cIRaTip pajci UTTiyum,
  eR puRan'tan'tu, n'iR pArATTi,
  pal pUj cEkkaiyin pakalum n'IgkAr,
  10
  manaivayin iruppavarmannE tunaitan'tu,
  irappOr En'tu kai n'iRaiya, purappOr
  pulampu il uLLamoTu putuva tan'tu uvakkum
  arum poruL vETTam eNNi, kaRuttOr
  ciRu pun kiLavic cellal pAzpaTa,
  15
  n'al icai tam vayin n'iRumAr, val vEl
  vAna varampan n'al n'ATTu umpar,
  vEnil n'ITiya veg kaTaRRu aTai mutal,
  ARu cel vampalar vERu pirin'tu alaRa,
  kolai vemmaiyin n'ilai peyarn'tu uRaiyum
  20
  perug kaLiRu tolaicciya irug kEz ERRai
  cem pula marugkil tan kAl vAgki,
  valam paTu venRiyoTu cilampakam cilampa,
  paTu mazai urumin muzagkum
  n'eTu mara marugkin malai iRan'tOrE!
  piriviTai vERupaTTa talaimakaL vaRpuRukkum tOzikkuc colliyatu. - n'akkIranAr

  390. n'eytal
  uvar viLai uppin koLLai cARRi,
  atar paTu pUziya cEN pulam paTarum
  tatar kOl umaNar pati pOku n'eTu n'eRik
  kaNa n'irai vAzkkaitAn n'anRukollO?
  5
  vaNar curi mucci muzutum man puraLa,
  aitu akal alkul kavin peRap punain'ta
  pal kuzait toTalai olkuvayin olki,
  ' ''n'ellum uppum n'ErE; UrIr!
  koLLIrO'' enac cEritoRum n'uvalum,
  10
  av vAgku un'ti, amait tOLAy! n'in
  mey vAz uppin vilai eyyAm' ena,
  ciRiya vilagkinamAka, periya tan
  ari vEy uNkaN amarttanaL n'Okki,
  'yArIrO, em vilagkiyIir?' ena,
  15
  mUral muRuvalaL pErvanaL n'inRa
  cil n'irai vAl vaLaip polin'ta
  pal mAN pEtaikku ozin'tatu, en n'ejcE!
  talaimakan pAgkaRkuc colliyatu; n'ejciRkuc colliyatUum Am. - ammUvanAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 00:21:23(இந்திய நேரம்)