தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

191-200

 • 191-200

  191. pAlai
  attap pAtirit tuyt talaip putu vI
  eri itaz alariyoTu iTai paTa viraii,
  vaN tOTTut toTutta vaNTu paTu kaNNi,
  tOl putai ciraRRu aTi, kOluTai umaNar
  5
  Ur kaNTanna Aram vAgki,
  aruj curam ivarn'ta acaivu il n'On tAL
  tirun'tu pakaTTu iyampum koTu maNi, purin'tu avar
  maTi viTu vILaiyoTu, kaTitu etir OTi,
  Omai am perug kATTu varUum vampalarkku
  10
  Emam ceppum enRUz n'IL iTai,
  arum poruL n'acaii, pirin'tu uRai valli,
  cenRu, vinai eNNutiAyin, n'anRum,
  uraitticin vAzi en n'ejcE! 'n'irai mukai
  mullai arun'tum melliya Aki,
  15
  aRal ena virin'ta uRal in cAyal
  oli irug kUn'tal tERum' ena,
  valiya kURavum vallaiyO, maRRE?
  talaimakan tan n'ejciRkuc celavu azugkiyatu. - orOTOkattuk kan'tarattanAr

  192. kuRijci
  mati iruppanna mAcu aRu cuTar n'utal
  pon n'Er vaNNam koNTanRu; annO!
  yAgku AkuvaLkol tAnE? vicumpin
  eyyA vari vil anna pain' tAr,
  5
  cev vAy, ciRu kiLi citaiya vAgki,
  poRai melin'tiTTa pun puRap perug kural
  vaLai ciRai vAraNam kiLaiyoTu kavara,
  Enalum iRagkupoRai uyirttana; pAnAL
  n'I van'tu aLikkuvaieninE mAl varai
  10
  mai paTu viTarakam tuzaii, oyyena
  aruvi tan'ta, aravu umiz, tiru maNi
  peru varaic ciRukuTi maRuku viLakkuRuttalin,
  iravum izan'tanaL; aLiyaL uravup peyal
  urum iRai koNTa uyarcimaip
  15
  peru malain'ATa! n'in malarn'ta mArpE.
  tOzi talaimakanaic ceRippu aRivuRIi iravuk kuRi maRuttatu. -potumpilkizAn veNkaNNanAr

  193. pAlai
  kAn uyar marugkil kavalai allatu,
  vAnam vENTA vil Er uzavar
  peru n'AL vETTam, kiLai eza vAytta,
  poru kaLattu ozin'ta kurutic cev vAy,
  5
  poRitta pOlum vAl n'iRa eruttin,
  aNin'ta pOlum cej cevi, eruvai;
  kuRum poRai ezun'ta n'eTun' tAL yAattu
  arug kavaTTu uyarcinaip piLLai UTTa,
  virain'tu vAy vazukkiya kozug kaN Un taTi
  10
  kol paci mutu n'ari valci Akum
  curan n'amakku eLiyamannE; n'al manaip
  pal mAN tagkiya cAyal, in mozi,
  murun'tu Er muRuval, iLaiyOL
  perun' tOL in tuyil kaiviTukalanE.
  poruL valitta n'ejciRkuc colli, talaimakan celavu azugkiyatu. - maturai marutan iLan'AkanAr

  194. mullai
  pEr uRai talaiiya perum pular vaikaRai,
  Er iTam paTutta iru maRup pUzip
  puRam mARu peRRa pUval Irattu,
  Un kizittanna cej cuval n'eTuj cAl,
  5
  vittiya marugkin vitai pala n'ARi,
  iralai n'al mAninam paran'tavaipOl,
  kOTuTait talaikkuTai cUTiya vinaijar,
  kaRagku paRaic cIrin iragka vAgki,
  kaLai kAl kazIiya perum puna varakin
  10
  kavaik katir irum puRam katUu uNTa,
  kuTumi n'eRRi, n'eTu mAt tOkai
  kAmar kalavam parappi, EmuRak
  kollai uzavar kUz n'izal ozitta
  val ilaik kurun'tin vAgkucinai irun'tu,
  15
  kiLi kaTi makaLirin viLi paTap payirum
  kArman ituvAl tOzi! 'pOr mikak
  koTujci n'eTun' tEr pUNTa, kaTum pari,
  viriuLai, n'al mAn kaTaii
  varutum' enRu avar teLitta pOztE.
  paruvam kaNTu ARRAmai mItUra, talaimakaL colliyatu. -iTaikkATanAr

  195. pAlai
  'aruj curam iRan'ta en perun' tOT kuRumakaL
  tirun'tuvEl viTalaiyoTu varum' ena, tAyE,
  punai mAN ijci pUval UTTi,
  manai maNal aTuttu, mAlai n'ARRi,
  5
  uvan'tu, initu ayarum enpa; yAnum,
  mAn piNai n'Okkin maTa n'allALai
  InRa n'aTpiRku aruLAn Ayinum,
  in n'akai muRuval Ezaiyaip pal n'AL,
  kUn'tal vAri, n'ucuppu ivarn'tu, Ompiya
  10
  n'alam punai utaviyum uTaiyanmannE;
  aHtu aRikiRpinO n'anRuman tilla;
  aRuvai tOyum oru perug kuTumi,
  ciRu pai n'ARRiya pal talaik koTug kOl,
  Akuvatu aRiyum mutuvAy, vEla!
  15
  kURukamAtO, n'in kazagkin tiTpam;
  mARA varupani kaluzum kagkulil,
  AnAtu tuyarum em kaN initu paTIiyar,
  em manai mun'tuRat tarumO?
  tan manai uykkumO? yAtu avan kuRippE?
  makaT pOkkiya n'aRRAy colliyatu. - kayamanAr

  196. marutam
  n'eTug koTi n'uTagkum n'aRavu mali pAkkattu,
  n'AL tuRaippaTTa mOTTu iru varAal
  tuTikkaN kozug kuRai n'oTuttu, uNTu ATi,
  vETTam maRan'tu, tujcum kozun'arkkup pATTi
  5
  Ampal akal ilai, amalai vej cORu
  tIm puLip pirampin tiraLkani peytu,
  viTiyal vaikaRai iTUum Ura!
  toTukalam; kuRuka vAral tan'tai
  kaN kavin azittatan tappal, teRuvara,
  10
  onRumozik kOcark konRu, muraN pOkiya,
  kaTun' tErt titiyan azun'tai, koTug kuzai
  annimijiliyin iyalum
  n'in n'alat takuviyai muyagkiya mArpE.
  parattaiyiR pirin'tu van'ta talaimakaRkuc kizatti colliyatu. - paraNar

  197. pAlai
  mA malar vaNNam izan'ta kaNNum,
  pU n'ekiz aNaiyin cAaya tOLum,
  n'annar mAkkaL vizaivanar Ayn'ta
  tol n'alam izan'ta tuyaramoTu, ennatUum
  5
  inaiyal vAzi, tOzi! munai eza
  munnuvar OTTiya muraN miku tiruvin,
  maRam miku tAnai, kaNNan ezini
  tEm mutu kunRam iRan'tanar Ayinum,
  n'ITalar yAza, n'in n'irai vaLai n'ekiza
  10
  tOL tAzpu iruLiya kuvai irug kUn'tal
  maTavOL tazIiya viRalOn mArpil
  pun talaip putalvan Urpu izin'tAgku,
  kaTujcUl maTap piTi tazIiya veN kOTTu
  inamcAl vEzam, kanRu Urpu izitara,
  15
  paLLi koLLum panic curam n'In'ti,
  oL iNark konRai Ogku malai attam
  vinai valiyuRUum n'ejcamoTu
  inaiyar Aki, n'ap pirin'ticinOrE.
  piriviTai vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRIiyatu. -mAmUlanAr

  198. kuRijci
  'kURuvamkollO? kURalamkol?' enak
  karan'ta kAmam kain'n'iRukkallAtu,
  n'ayan'tu n'Am viTTa n'al mozi n'ampi,
  arai n'AL yAmattu vizu mazai karan'tu;
  5
  kAr virai kamazum kUn'tal, tU vinai
  n'uN n'Ul Akam porun'tinaL, veRpin
  iLa mazai cUzn'ta maTa mayil pOla,
  vaNTu vazip paTara, taN malar vEyn'tu,
  vil vakuppuRRa n'al vAgku kuTaic cUl
  10
  am cilampu oTukki ajcinaL van'tu,
  tujcu Ur yAmattu muyagkinaL, peyarvOL,
  AnRa kaRpin cAnRa periyaL,
  am mA arivaiyO allaL; tenAatu
  Aay n'al n'ATTu aNagkuTaic cilampil,
  15
  kaviram peyariya uru kezu kavAan,
  Er malar n'iRai cunai uRaiyum
  cUrmakaLmAtO ennum en n'ejcE!
  puNarn'tu n'Igkiya talaimakaLatu pOkku n'Okkiya talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - paraNar

  199. pAlai
  karai pAy veN tirai kaTuppa, pala uTan,
  n'irai kAl oRRalin, kal cErpu utirum
  varai cEr marAattu Uz malar peyal cettu,
  uyagkal yAnai n'Ir n'acaikku alamara,
  5
  cilampi valan'ta vaRuj cinai vaRRal
  alagkal ulavai ari n'izal acaii,
  tiragkumaral kavviya kaiyaRu tokun'ilai,
  aram tin Ucit tiraL n'uti anna,
  tiN n'ilai eyiRRa cen'n'Ay eTuttalin,
  10
  vaLi munaip pULaiyin oyyenRu alaRiya
  keTumAn ina n'irai tarIiya, kalaiyE
  katir mAy mAlai AN kural viLikkum
  kaTal pOl kAnam piRpaTa, 'piRar pOl
  celvEm Ayin, em celavu n'anRu' ennum
  15
  Acai uLLam acaivinRu turappa,
  n'I celaRku uriyai n'ejcE! vEy pOl
  taTaiyina mannum, taNNiya, tiraNTa,
  perun' tOL arivai oziya, kuTAatu,
  irum pon vAkaip perun'tuRaic ceruvil,
  20
  polam pUN n'annan porutu kaLattu oziya,
  valam paTu koRRam tan'ta vAy vAL,
  kaLagkAyk kaNNi n'Ar muTic cEral
  izan'ta n'ATu tan'tanna
  vaLam peritu peRinum, vAralen yAnE.
  poruL kaTaikkUTTiya n'ejciRkut talaimakan colliyatu. - kallATanAr

  200. n'eytal
  n'ilAvin ilagku maNal mali maRukil,
  pulAl am cEri, pul vEy kurampai,
  Ur ena uNarAc ciRumaiyoTu, n'Ir uTuttu,
  innA uRaiyuTTuAyinum, inpam
  5
  oru n'AL uRain'ticinOrkkum, vazi n'AL,
  tam pati maRakkum paNpin em pati
  van'tanai cenmO vaLai mEy parappa!
  pommaR paTu tirai kammena uTaitarum
  maran Ogku oru ciRai pala pArATTi,
  10
  ellai emmoTu kazippi, el uRa,
  n'al tEr pUTTalum uriyIr; aRRanRu,
  cEn'tanir celkuvir Ayin, yAmum
  em varai aLavaiyin peTkuvam;
  n'um oppatuvO? uraitticin emakkE.
  talaimakaL kuRippu aRin'ta tOzi talaimakaRkuk kuRai n'ayappak kURiyatu. -ulOccanAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 00:19:00(இந்திய நேரம்)