தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

YAnai(kaLiRu, PiTi, VEzam, Oruttal, N'Akam)-yAnai(kaLiRu, PiTi, VEzam, Oruttal, N'Akam)

 • yAnai(kaLiRu, piTi, vEzam, oruttal, n'Akam)

  1. pAlai
  'vaNTu paTat tatain'ta kaNNi, oN kazal,
  uruvak kutirai mazavar OTTiya
  murukan n'aR pOr n'eTu vEL Avi,
  aRukOTTu yAnaip potini AgkaN,
  5
  ciRu kArOTan payinoTu cErttiya
  kal pOl piriyalam' enRa coltAm
  maRan'tanarkollO tOzi! ciRan'ta
  vEy maruL paNait tOL n'ekiza, cEy n'ATTup
  polagkala veRukkai tarumAr n'ilam paka,
  10
  azal pOl vegkatir paitu aRat teRutalin,
  n'izal tEyn'tu ulaRiya maratta; aRai kAypu,
  aRun'Irp paij cunai Am aRap pulartalin,
  uku n'el poriyum vemmaiya; yAvarum
  vazagkun'ar inmaiyin, vauvun'ar maTiya,
  15
  curam pullenRa ARRa; alagku cinai
  n'Ar il murugkai n'aviral vAn pUc
  cUral am kaTu vaLi eTuppa, AruRRu,
  uTai tiraip pitirvin pogki, mun
  kaTal pOl tOnRala kATu iRan'tOrE?
  piriviTai ARRALAya talaimakaL tOzikkuc colliyatu-mAmUlanAr

  6. marutam
  ari pey cilampin Ampal am toTalai,
  aram pOz av vaLaip polin'ta munkai,
  izai aNi paNait tOL, aiyai tan'tai,
  mazai vaLam tarUum mA vaN tittan,
  5
  piNTa n'ellin uRan'tai AgkaN
  kazai n'ilai peRAak kAviri n'Ittam,
  kuzai mAN oL izai n'I veyyOLoTu,
  vEza veN puNai tazIi, pUziyar
  kayam n'ATu yAnaiyin mukan amarn'tAagku,
  10
  En'tu ezil Akattup pUn' tAr kuzaiya,
  n'erun'al ATinai, punalE; inRu van'tu,
  'Aka vana mulai arumpiya cuNagkin,
  mAcu il kaRpin, putalvan tAy!' ena,
  mAyap poymmozi cAyinai payiRRi, em
  15
  mutumai eLLal; aHtu amaikum tilla!
  cuTarp pUn' tAmarai n'Ir mutir pazanattu,
  am tUmpu vaLLai Ay koTi mayakki,
  vALai mEyn'ta vaL eyiRRu n'Irn'Ay,
  muL araip pirampin mUtaril ceRiyum,
  20
  pal vEl matti, kazAar anna em
  iLamai cenRu tavat tollaHtE;
  inimai evan ceyvatu, poymmozi, emakkE?
  parattaiyiR pirin'tu van'ta talaimakaRkuk kizatti kURiyatu. - paraNar

  8. kuRijci
  Iyal puRRattu Irm puRattu iRutta
  kurumpi valcip perug kai ERRai
  tUgku tOl tutiya vaL ukir katuvalin,
  pAmpu matan aziyum pAnAT kagkulum,
  5
  ariya allaman ikuLai! 'periya
  kEzal aTTa pEzvAy ERRai
  palA amal aTukkam pulAva Irkkum
  kazai n'aral cilampin AgkaN, vazaiyoTu
  vAzai Ogkiya tAz kaN acumpil,
  10
  paTu kaTug kaLiRRin varuttam coliya,
  piTi paTi muRukkiya peru marap pUcal
  viN tOy viTarakattu iyampum avar n'ATTu,
  eN arum piRagkal mAn atar mayagkAtu,
  minnu viTac ciRiya otugki, menmela,
  15
  tuLi talait talaiiya maNi Er aimpAl
  ciRupuRam putaiya vAri, kural piziyUu,
  n'eRi keTa vilagkiya, n'Iyir, ic curam,
  aRitalum aRitirO?' ennun'arp peRinE.
  talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzikkuc colluvALAyt talaimakaLcolliyatu. - perugkunRUr kizAr.

  9. pAlai
  kol vinaip polin'ta, kUrg kuRum puzukin,
  villOr tUNi vIgkap peyta
  appu n'unai Eyppa arumpiya iruppai,
  ceppu aTar anna ceg kuzai akamtORu,
  5
  izutin anna tIm puzal tuyvAy
  uzutu kAN tuLaiya Aki, Ar kazalpu,
  Ali vAnin kAloTu pARi,
  tuppin anna ceg kOTTu iyavin,
  n'eyttOr mImicai n'iNattin parikkum
  10
  attam n'aNNiya am kuTic cIRUr
  koTu n'uN Oti makaLir Okkiya
  toTi mAN ulakkait tUNTu ural pANi,
  n'eTu mAl varaiya kuTijaiyOTu iraTTum
  kunRu pin oziyap pOki, uram turan'tu,
  15
  jAyiRu paTinum, 'Ur cEyttu' enAtu,
  tunai pari turakkum tujcAc celavin
  emminum, virain'tu val eyti, pal mAN
  Ogkiya n'al il oru ciRai n'ilaii,
  pAgkarp palli paTutoRum paravi,
  20
  kanRu puku mAlai n'inROL eyti,
  kai kaviyAc cenRu, kaN putaiyAk kuRuki,
  piTik kai anna pinnakam tINTi,
  toTik kai taivarat tOyn'tanRukollO
  n'ANoTu miTain'ta kaRpin, vAL n'utal,
  25
  am tIm kiLavik kuRumakaL
  men tOL peRa n'acaiic cenRa en n'ejcE?
  vinaimuRRi mINTa talaimakan tErppAkan kETpac colliyatu. - kallATanAr

  12. kuRijci
  yAyE, kaNNinum kaTug kAtalaLE;
  en'taiyum, n'ilan uRap poRAan; 'cIRaTi civappa,
  evan, ila! kuRumakaL! iyagkuti?' ennum;
  yAmE, pirivu inRu iyain'ta tuvarA n'aTpin,
  5
  iru talaip puLLin Or uyirammE;
  Enal am kAvalar AnAtu ArttoRum,
  kiLi viLi payiRRum veLil ATu peruj cinai,
  vizuk kOT palavin pazup payam koNmAr,
  kuRavar UnRiya kurampai putaiya,
  10
  vEgkai tAaya tEm pAy tORRam
  puli cettu, verIiya pukarmuka vEzam,
  mazai paTu cilampil kazaipaTa, peyarum
  n'al varai n'ATa! n'I varin,
  melliyal Orum tAn vAzalaLE.
  pakaRkuRi vArAn'inRa talaimakan tOziyAl ceRippu aRivuRukkappaTTu, 'iravuk kuRi vArA varaival' enRARku, atuvum maRuttu, varaivu kaTAyatu. - kapilar

  13. pAlai
  tan kaTaR piRan'ta muttin Aramum,
  munai tiRai koTukkum tuppin, tan malait
  teRal aru marapin kaTavuT pENi,
  kuRavar tan'ta can'tin Aramum,
  5
  iru pEr Aramum ezil peRa aNiyum
  tiru vIz mArpin tennavan maRavan
  kuziyil koNTa marAa yAnai
  moziyin uNarttum ciRu varai allatu,
  varai n'ilai inRi iravalarkku Iyum,
  10
  vaL vAy ampin, kOTaip porun'an
  paNNi taiiya payam kezu vELviyin,
  vizumitu n'ikazvatu Ayinum teRku Erpu,
  kazi mazai pozin'ta pozutu koL amaiyattu,
  cAyal in tuNai ivaT pirin'tu uRaiyin,
  15
  n'Oy inRAka ceyporuL! vayiRpaTa
  mAcu il tU maTi virin'ta cEkkai,
  kavavu inpuRAmaik kazika vaLa vayal,
  azal n'uti anna tOkai InRa
  kazani n'el In kavaimutal alagkal
  20
  n'irampu akan ceRuvil varampu aNaiyAt tuyalvara,
  pulampoTu van'ta pozutu koL vATai,
  ilagku pUg karumpin Er kazai irun'ta
  veN kuruku n'arala, vIcum
  n'uN pal tuvalaiya taN pani n'ALE!
  poruLvayiR piriyaluRRa talaimakanait tOzi celavazugkuvittatu; uTampaTTa tUum Am. - perun'talaic cAttanAr

  15. pAlai
  em veg kAmam iyaivatu Ayin,
  meym mali perum pUN, cemmaR kOcar
  kommaiam pacug kAyk kuTumi viLain'ta
  pAkal Arkaip paRaik kaT pIlit
  5
  tOkaik kAvin tuLun'ATTu anna,
  vaRug kai vampalart tAgkum paNpin
  ceRin'ta cEric cemmal mUtUr,
  aRin'ta mAkkaTTu Akukatilla
  tOzimArum yAnum pulampa,
  10
  cUzi yAnaic cuTarp pUN n'annan
  pAzi anna kaTiyuTai viyal n'akarc
  ceRin'ta kAppu ikan'tu, avanoTu pOki,
  atta iruppai Ar kazal putup pUt
  tuytta vAya, tukaL n'ilam parakka,
  15
  konRai am cinaik kuzaRpazam kozuti,
  van kai eNkin vaya n'irai parakkum
  in tuNaip paTarn'ta koLkaiyoTu orAgku
  kunRa vEyin tiraNTa en
  men tOL ajjai cenRa ARE!
  makaTpOkkiya tAycolliyatu. - mAmUlanAr

  17. pAlai
  vaLam kezu tiru n'akarp pan'tu ciRitu eRiyinum,
  iLan' tuNai AyamoTu kazagku uTan ATinum,
  'uyagkinRu, annai! en mey' enRu acaii,
  mayagku viyar poRitta n'utalaL, taNNena,
  5
  muyagkinaL vatiyummannE! iniyE,
  toTi mAN cuRRamum emmum uLLAL,
  n'eTu mozit tan'tai arug kaTi n'Ivi,
  n'otumalALan n'ejcu aRap peRRa en
  ciRu mutukkuRaivi cilampu Ar cIRaTi
  10
  vallakol, cellat tAmE kallena
  Ur ezun'tanna uru kezu celavin,
  n'Ir il attattu Ar iTai, maTutta,
  koTug kOl umaNar, pakaTu tezi teL viLi
  n'eTum perug kunRattu imiz koLa iyampum,
  15
  kaTug katir tirukiya, vEy payil, piRagkal,
  perug kaLiRu urijciya maN arai yAattu
  aruj curak kavalaiya atar paTu marugkin,
  n'IL arai ilavattu Uz kazi pal malar,
  vizavut talaikkoNTa paza viRal mUtUr,
  20
  n'ey umiz cuTarin kAl porac cilki,
  vaikuRu mInin tOnRum
  mai paTu mA malai vilagkiya curanE?
  makaTpOkkiya cevilittAy colliyatu. - kayamanAr

  18. kuRijci
  n'Ir n'iRam karappa, UzuRupu utirn'tu,
  pUmalar kajaliya kaTu varaR kAn yARRu,
  karAam tujcum kal uyar maRi cuzi,
  marAa yAnai matam tapa oRRi,
  5
  urAa Irkkum uTkuvaru n'Ittam
  kaTugkaN panRiyin n'aTugkAtu tuNin'tu,
  n'Ama arun' tuRaip pErtan'tu, yAmattu
  Igkum varupavO? Ogkal veRpa!
  oru n'AL vizumam uRinum, vazi n'AL,
  10
  vAzkuvaL allaL, en tOzi; yAvatum
  URu il vazikaLum payila vazagkun'ar
  n'ITu inRu Aka izukkuvar; atanAl,
  ulamaral varuttam uRutum; em paTappaik
  koTun' tEn izaitta kOTu uyar n'eTu varai,
  15
  pazam tUgku n'aLippin kAn'taL am potumpil,
  pakal n'I varinum puNarkuvai akal malai
  vAgku amaik kaN iTai kaTuppa, yAy
  OmpinaL eTutta, taTa men tOLE.
  tOzi iravu varuvAnaip pakal vA enRatu. - kapilar

  21. pAlai
  'manai iLa n'occi mauval vAl mukait
  tuNai n'iraittanna, mA vIz, veN pal,
  av vayiRRu, akanRa alkul, taiit
  tAz men kUn'tal, taTa men paNait tOL,
  5
  maTan'tai mAN n'alam pulampa, cEy n'ATTuc
  cellal' enRu, yAn collavum, ollAy,
  vinai n'ayan'tu amain'tanaiAyin, manai n'akap
  pal vERu veRukkai tarukam vallE,
  ezu ini, vAzi, en n'ejcE! puri iNar
  10
  mel aviz am cinai pulampa, vallOn
  kOTu aRai kompin vI ukat tINTi,
  marAam alaitta maNa vAyt tenRal,
  curam cel maLLar curiyal tURRum,
  enRUz n'inRa pun talai vaippil,
  15
  parun'tu iLaippaTUum pARu talai Omai
  irug kal viTarakattu, InRu iLaippaTTa,
  men puniRRu am piNavu pacittena, paig kaT
  cen'n'Ay ERRai kEzal tAkka,
  iriyaR piNaval tINTalin, parIic
  20
  ceg kAy utirn'ta paig kulai In'tin
  paral maN cuvala muraN n'ilam uTaitta
  val vAyk kaNicci, kUz Ar, kOvalar
  URAtu iTTa uvalaik kUval,
  veN kOTu n'ayan'ta anpu il kAnavar
  25
  ikazn'tu iyagku iyavin akazn'ta kuzi cettu,
  irug kaLiRRu ina n'irai, tUrkkum
  perug kal attam vilagkiya kATE.
  poruL valikkappaTTup pirin'ta talaimakan iTaic curattun'inRu mILaluRRa n'ejcinaik kazaRiyatu. - kAvanmullaip pUtanAr

  22. kuRijci
  aNagkuTai n'eTu varai ucciyin izitarum
  kaNam koL aruvik kAn kezu n'ATan
  maNam kamaz viyal mArpu aNagkiya cellal
  itu ena aRiyA maRuvaraR pozutil,
  5
  'paTiyOrt tEytta pal pukazt taTak kai
  n'eTu vET pENat taNikuvaL ivaL' ena,
  mutu vAyp peNTir atu vAy kURa,
  kaLam n'anku izaittu, kaNNi cUTTi,
  vaLa n'akar cilampap pATi, pali koTuttu,
  10
  uruvac cen'tinai kurutiyoTu tUuy,
  muruku ARRuppaTutta uru kezu n'aTu n'AL,
  Aram n'ARa, aru viTart tatain'ta
  cAraR pal pU vaNTu paTac cUTi,
  kaLiRRu irai terIiya pArval otukkin
  15
  oLittu iyagkum marapin vayap puli pOla,
  n'al manai n'eTu n'akark kAvalar aRiyAmai
  tan n'acai uLLattu n'am n'acai vAyppa,
  in uyir kuzaiya muyagkutoRum meym malin'tu,
  n'akkanen allenO yAnE eytta
  20
  n'Oy taNi kAtalar vara, INTu
  Etil vElaRku ulan'tamai kaNTE?
  varaiviTai vaittup pirin'ta kAlattu, talaimakaL ARRALAka,tOzi talaimakanai iyaRpazippa, talaimakaL iyaRpaTa mozin'tatu;talaimakan iravukkuRi van'tu ciRaippuRattAnAka, tOziyAR colleTukkappaTTut talaima

  24. mullai
  vELAp pArppAn vALaran' tumitta
  vaLai kaLain'tu ozin'ta kozun'tin anna,
  taLai piNi avizA, curi mukap pakanRai,
  citaral am tuvalai tUvalin, malarum
  5
  taii n'inRa taN peyal kaTain'AL,
  vayagku katir karan'ta vATai vaikaRai,
  vicumpu urivatupOl, viyal iTattu ozuki,
  magkul mA mazai, ten pulam paTarum
  pani irug kagkulum tamiyaL n'In'ti,
  10
  tam UrOLE, n'annutal; yAmE,
  kaTi matil katavam pAytalin, toTi piLan'tu,
  n'uti mukam mazukiya maNNai veN kOTTu,
  ciRu kaN yAnai n'eTu n'A oN maNi,
  kazip piNik kaRait tOl pozi kaNai utaippu,
  15
  tazagkukural muracamoTu muzagkum yAmattu,
  kazittu uRai ceRiyA vALuTai eRuzt tOL,
  iravut tuyil maTin'ta tAnai,
  uravuc cina vEn'tan pAcaRaiyEmE.
  talaimakan paruvag kaNTu colliyatu. vinaimuRRum talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatUum Am. - AvUr mUlag kizAr

  26. marutam
  kUn muL muLLik kuvikulaik kazanRa,
  mIn muL anna, veN kAl mA malar
  poytal makaLir vizavu aNik kUTTum
  av vayal n'aNNiya vaLam kEz Uranaip
  5
  pulattal kUTumO tOzi! alkal
  perug katavu poruta yAnai maruppin
  irumpu cey toTiyin Era Aki,
  mAk kaN aTaiya mArpakam porun'ti
  muyagkal viTAal ivai' ena mayagki,
  10
  'yAn Om' ennavum ollAr, tAm maRRu
  ivai pArATTiya paruvamum uLavE; iniyE
  putalvaR taTutta pAloTu taTaii,
  titalai aNin'ta tEm koL men mulai
  n'aRuj cAn'tu aNin'ta kEz kiLar akalam
  15
  vIgka muyagkal yAm vENTinamE;
  tIm pAl paTutal tAm ajcinarE; AyiTaik
  kavavuk kai n'ekizn'tamai pORRi, matavu n'aTaic
  cevili kai en putalvanai n'Okki,
  'n'allOrkku ottanir n'Iyir; iHtO
  20
  celvaRku ottanam, yAm' ena, mella en
  makanvayin peyartan'tEnE; atu kaNTu,
  'yAmum kAtalam, avaRku' enac cAay,
  ciRu puRam kavaiyinanAka, uRu peyal
  taN tuLikku ERRa pala uzu cej cey
  25
  maN pOl n'ekizn'tu, avaR kaluzn'tE
  n'ejcu aRaipOkiya aRivinERkE?
  talaimakan tOziyai vAyil vENTi, avaLAl tAn vAyil peRAtu,ARRAmaiyE vAyilAkap pukku, kUTiya talaimakan n'IkkattukkaN pukka tOzikkut talaimakaL colliyatu. - pANTiyan kAnappEreyil tan'ta ukkirapperuvazuti

  27. pAlai
  "koTu vari irum puli tayagka, n'eTu varai
  ATu kazai iru vetir kOTaikku olkum
  kAnam kaTiya ennAr, n'Am aza,
  n'inRatu il poruT piNic cenRu ivaN tarumAr,
  5
  celpa" enpa' enpOy! n'alla
  maTavaimanRa n'IyE; vaTavayin
  vEgkaTam payan'ta veN kOTTu yAnai,
  maRap pOrp pANTiyar aRattin kAkkum
  koRkai am perum tuRai muttin anna
  10
  n'akaip polin'tu ilagkum eyiRu kezu tuvar vAy
  takaippat tagkalar Ayinum, ikappa
  yAgganam viTumO maRRE tEm paTat
  teL n'Irkku ERRa tiraL kAR kuvaLaip
  perun'takai citaittum, amaiyA, parun'tu paTa,
  15
  vEttu amark kaTan'ta venRi n'al vEl
  kurutiyoTu tuyalvan'tanna n'in
  ari vEy uNkaN amartta n'OkkE?
  celavu uNarn'tu vERupaTTa talaimakaTkut tOzi colliyatu. - maturaikkaNakkAyanAr

  29. pAlai
  "toTagku vinai tavirA, acaivu il n'On tAL,
  kiTan'tu uyir maRukuvatuAyinum, iTam paTin
  vIz kaLiRu micaiyAp puliyinum ciRan'ta
  tAzvu il uLLam talaitalaic ciRappa,
  5
  ceyvinaikku akanRa kAlai, eHku uRRu
  iru vERu Akiya teri taku vanappin
  mAvin n'aRu vaTi pOla, kANtoRum
  mEval taNTA makiz n'Okku uNkaN
  n'inaiyAtu kazin'ta vaikal, enaiyatUum,
  10
  vAzalen yAn" enat tERRi, pal mAN
  tAzak kURiya takaicAl n'al mozi
  maRan'tanir pORir em' enac ciRan'ta n'in
  eyiRu kezu tuvar vAy in n'akai azugka
  vinaval AnAp punaiizai! kEL ini
  15
  vemmai taNTA eri uku paRan'talai,
  kommai vATiya iyavuL yAnai
  n'Ir marugku aRiyAtu, tEr marugku OTi,
  aRu n'Ir ampiyin n'eRimutal uNagkum
  uLLun'arp panikkum Ukku arug kaTattiTai,
  20
  eLLal n'OnAp poruL taral viruppoTu
  n'ANut taLai Aka vaiki, mAN vinaikku
  uTampu ANTu ozin'tamai allatai,
  maTam kezu n'ejcam n'in uzaiyatuvE!
  vinai muRRi mINTa talaimakan, 'emmaiyum n'inaittaRitirO?' enRa talaimakaTkuc colliyatu. - veLLATiyanAr

  32. kuRijci
  n'erun'al ellai Enal tOnRi,
  tiru maNi oLirvarum pUNan van'tu,
  puravalan pOlum tORRam uRazkoLa,
  iraval mAkkaLin paNimozi payiRRi,
  5
  ciRu tinaip paTu kiLi kaTIiyar, pal mAN
  kuLir koL taTTai matan ila puTaiyA,
  'cUraramakaLirin n'inRa n'I maRRu
  yAraiyO? em aNagkiyOy! uNku' enac
  ciRupuRam kavaiyinanAka, ataRkoNTu
  10
  iku peyal maNNin jekizpu, ajar uRRa en
  uL avan aRital ajci, uL il
  kaTiya kURi, kai piNi viTAa,
  verUum mAn piNaiyin orIi, n'inRa
  en urat takaimaiyin peyarttu, piRitu envayin
  15
  colla valliRRum ilanE; allAn'tu,
  inam tIr kaLiRRin peyarn'tOn inRum
  tOlAvARu illai tOzi! n'Am cenmO.
  cAy iRaip paNait tOT kizamai tanakkE
  mAcu inRAtalum aRiyAn, EcaRRu,
  20
  en kuRaip puRanilai muyalum
  aNkaNALanai n'akukam, yAmE.
  pinninRa talaimakaRkuk kuRai n'Ern'ta tOzi talaimakaTkuk kuRai n'ayappak kURiyatu; tOzikkut talaimakaL coRRatUum Am.- n'alveLLiyAr

  36. marutam
  pakuvAy varAaR pal vari irum pOttuk
  koTu vAy irumpin kOL irai tuRRi,
  Ampal mel aTai kiziya, kuvaLaik
  kUmpu viTu pal malar citaiyap pAyn'tu, ezun'tu,
  5
  aril paTu vaLLai Ay koTi mayakki,
  tUNTil vETTuvan vAgka vArAtu,
  kayiRu iTu katac cEp pOla, matam mikku,
  n'AL, kayam uzakkum pUk kEz Ura!
  varu punal vaiyai vAr maNal akan tuRai,
  10
  tiru marutu Ogkiya viri malark kAvil,
  n'aRum pal kUn'taR kuRun' toTi maTan'taiyoTu
  vatuvai ayarn'tanai enpa. alarE,
  koy cuval puravik koTit tErc ceziyan
  AlagkAnattu akan talai civappa,
  15
  cEral, cempiyan, cinam kezu titiyan,
  pOr val yAnaip polam pUN ezini,
  n'Ar ari n'aRavin erumaiyUran,
  tEm kamaz akalattup pularn'ta cAn'tin
  irugkO vENmAn, iyal tErp porun'an, enRu
  20
  ezuvar n'al valam aTagka, oru pakal
  muraicoTu veNkuTai akappaTuttu, urai cela,
  konRu, kaLamvETTa jAnRai,
  venRi koL vIrar Arppinum peritE!
  talaimakaL parattaiyiR pirin'tu van'ta talaimakanoTu pulan'tu colliyatu. - maturai n'akkIrar

  43. pAlai
  kaTal mukan'tu koNTa kamaj cUl mA mazai
  cuTar n'imir minnoTu valan Erpu, iragki,
  enRUz uzan'ta pun talai maTap piTi
  kai mAy n'Ittam kaLiRRoTu paTIiya,
  5
  n'ilanum vicumpum n'Ir iyain'tu onRi,
  kuRun'Irk kannal eNNun'ar allatu
  katir marugku aRiyAtu, ajcuvarap pAay,
  taLi mayagkinRE taN kural ezili; yAmE
  koy akai mullai kAloTu mayagki,
  10
  mai irug kAnam n'ARum n'aRu n'utal,
  pal irug kUn'tal, mel iyal maTan'tai
  n'al ezil Akam cErn'tanam; enRum
  aLiyarO aLiyartAmE aLi inRu
  Etil poruTpiNip pOki, tam
  15
  in tuNaip piriyum maTamaiyOrE!
  talaimakan poruL kaTaikkUTTiya n'ejciRkuc colliyatu.- maturaiyAciriyar n'allan'tuvanAr

  45. pAlai
  vATal uzujcil viLai n'eRRu am tuNar
  ATukaLap paRaiyin, arippana olippa,
  kOTai n'ITiya akan perug kunRattu,
  n'Ir il Ar ARRu n'ivappana kaLiRu aTTu,
  5
  AL il attattu uzuvai ukaLum
  kATu iRan'tanarE, kAtalar. mAmai,
  ari n'uN pacalai pAay, pIrattu
  ezil malar puraitalvENTum. alarE,
  anni kuRukkaip paRan'talai, titiyan
  10
  tol n'ilai muzumutal tumiyap paNNi,
  punnai kuRaitta jAnRai, vayiriyar
  in icai Arppinum peritE. yAnE,
  kAtalaR keTutta ciRumaiyoTu, n'Oy kUrn'tu,
  Atiman'ti pOla, pEtuRRu
  15
  alan'tanen uzalvenkollO polan'tAr,
  kaTal kAl kiLarn'ta venRi n'al vEl,
  vAnavarampan aTal munaik kalagkiya
  uTai matil Or araN pOla,
  ajcuvaru n'OyoTu, tujcAtEnE!
  vaRpuRukkum tOzikkut talaimakaL colliyatu. - veLLivItiyAr

  46. marutam
  cERRu n'ilai munaiiya ceg kaT kArAn
  Ur maTi kagkulil, n'On taLai parin'tu,
  kUr muL vEli kOTTin n'Ikki,
  n'Ir mutir pazanattu mIn uTan iriya
  5
  am tUmpu vaLLai mayakki, tAmarai
  vaNTu Utu pani malar Arum Ura!
  yAraiyO? n'iR pulakkEm. vAruRRu,
  uRai iRan'tu, oLirum tAz irug kUn'tal,
  piRarum, oruttiyai n'am manait tan'tu,
  10
  vatuvai ayarn'tanai enpa. aHtu yAm
  kUREm. vAziyar, en'tai! ceRun'ar
  kaLiRuTai aruj camam tataiya n'URum
  oLiRu vAT tAnaik koRRac ceziyan
  piNTa n'ellin aLLUr anna en
  15
  oN toTi n'ekizinum n'ekizka;
  cenRi, peruma! n'iR takaikkun'ar yArO?
  vAyil vENTic cenRa talaimakaRkut tOzi vAyil maRuttatu.- aLLUr n'an mullaiyAr

  55. pAlai
  kAyn'tu celaR kanali kal pakat teRutalin,
  In'tu kuruku urukum enRUz n'IL iTai,
  uLi muka vem paral aTi varuttuRAlin,
  viLi muRai aRiyA vEy kari kAnam,
  5
  vayak kaLiRRu anna kALaiyoTu en makaL
  kazin'tataRku azin'tanROilenE! ozin'tu yAm
  Utu ulaik kurukin uL uyirttu, acaii,
  vEvatu pOlum veyya n'ejcamoTu
  kaNpaTai peREn, kanava oN paTaik
  10
  karikAl vaLavanoTu veNNip paRan'talaip
  porutu puN n'ANiya cEralAtan
  azi kaLa marugkin vAL vaTakkirun'tena,
  innA in urai kETTa cAnROr
  arum peRal ulakattu avanoTu celIiyar,
  15
  perumpiRitu AkiyAgku pirin'tu ivaN
  kAtal vENTi, eR tuRan'tu
  pOtalcellA en uyiroTu pulan'tE.
  puNarn'tuTan pOna talaimakaTku iragkiya tAy teruTTum ayalilATTiyArkku uraittatu. - mAmUlanAr

  57. pAlai
  ciRu pain' tUvic ceg kAR pETai
  n'eTu n'Ir vAnattu, vAvup paRai n'In'ti,
  veyil avir uruppoTu van'tu, kani peRAatu,
  peRu n'AL yANar uLLi, paiyAn'tu,
  5
  pukal EkkaRRa pullen ulavaik
  kuRug kAl iRRip pun talai n'eTu vIz
  irum piNart tuRukal tINTi, vaLi pora,
  perug kai yAnai n'ivappin tUgkum
  kunRa vaippin enRUz n'IL iTai,
  10
  yAmE emiyam Aka, tAmE
  pacu n'ilA virin'ta pal katir matiyin
  peru n'al Ay kavin orIi, ciRu pIr
  vI Er vaNNam koNTanRukollO
  koy cuvaR puravik koTit tErc ceziyan
  15
  mutun'Ir muntuRai muciRi muRRi,
  kaLiRu paTa erukkiya kallen jATpin
  arum puN uRun'arin varun'tinaL, peritu azin'tu,
  pAnAT kagkulum pakalum
  AnAtu azuvOL Ay ciRu n'utalE?
  poruLvayiR pirin'ta talaimakan kizattiyai n'inain'tu colliyatu.- n'akkIrar

  59. pAlai
  taN kayattu amanRa vaNTu paTu tuNai malarp
  perun' takai izan'ta kaNNinai, peritum
  varun'tinai, vAziyar, n'IyE! vaTAatu
  vaN punal tozun'ai vAr maNal akan tuRai,
  5
  aNTar makaLir taN tazai uTIiyar
  maram cela mititta mAal pOla,
  pun talai maTap piTi uNIiyar, am kuzai,
  n'eTu n'ilai yAam oRRi, n'anai kavuL
  paTi jimiRu kaTiyum kaLiRE tOzi!
  10
  cUr marugku aRutta cuTar ilai n'eTu vEl,
  cinam miku murukan taN paragkunRattu,
  an'tuvan pATiya can'tu kezu n'eTu varai,
  in tIm paij cunai IraNip polin'ta
  taN n'aRug kazun'Irc ceN iyaR ciRupuRam
  15
  tAm pArATTiya kAlaiyum uLLAr
  vIgku iRaip paNait tOL n'ekiza, cEy n'ATTu
  aruj ceyaR poruTpiNi munni, n'ap
  pirin'tu, cEN uRain'ar cenRa ARE.
  talaimakan pirivinkaN vERupaTTa kizattikkut tOzi colliyatu.- maturai marutan iLan'Akan

  61. pAlai
  'n'ORROrmanRa tAmE kURRam
  kOLuRa viLiyAr, piRar koLa viLin'tOr' enat
  tAL valampaTuppac cET pulam paTarn'tOr
  n'AL izai n'eTuj cuvar n'Okki, n'Oy uzan'tu
  5
  Azal vAzi, tOzi! tAzAtu,
  urum enac cilaikkum UkkamoTu paig kAl
  vari mAN n'On jAN van cilaik koLIi,
  aru n'iRattu azuttiya ampinar palaruTan
  aNNal yAnai veN kOTu koNTu,
  10
  n'aRavu n'oTai n'ellin n'AL makiz ayarum
  kazal punai tirun'tuaTik kaLvar kOmAn
  maza pulam vaNakkiya mA vaN pulli
  vizavuTai vizuc cIr vEgkaTam peRinum,
  pazakuvar AtalO aritE munAatu
  15
  muzavu uRaz tiNi tOL n'eTu vEL Avi
  ponnuTai n'eTu n'akarp potini anna n'in
  oN kEz vana mulaip polin'ta
  n'uN pUN Akam porun'tutal maRan'tE.
  talaimakan poruLvayiR piriya, vERupaTTa talaimakaTkut tOzi colliyatu. - mAmUlanAr

  62. kuRijci
  ayattu vaLar paijcAy murun'tin anna
  n'akaip polin'tu ilagkum eyiRu kezu tuvar vAy,
  Akattu arumpiya mulaiyaL, paNait tOL,
  mAt tAT kuvaLai malar piNaittanna
  5
  mA itaz mazaik kaN, mAayOLoTu
  pEyum aRiyA maRai amai puNarcci
  pUcal tuTiyin puNarpu pirin'tu icaippa,
  karan'ta karappoTu n'Am celaRku arumaiyin,
  kaTum punal malin'ta kAvirip pEriyARRu
  10
  n'eTuj cuzi n'Ittam maNNun'aL pOla,
  n'aTugku ajar tIra muyagki, n'erun'al
  Akam aTaitan'tOLE ven vER
  kaLiRu kezu tAnaip poRaiyan kolli
  oLiRu n'Ir aTukkattu viyal akam poRpak
  15
  kaTavuL ezutiya pAvaiyin,
  maTavatu mANTa mAayOLE.
  allakuRippaTTuzi, talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - paraNar

  63. pAlai
  kELAy; vAziyO! makaLai! n'in tOzi,
  tiru n'akar varaippakam pulampa, avanoTu
  peru malai iRan'tatu n'OvEn; n'Oval
  kaTugkaN yAnai n'eTug kai cErtti,
  5
  muTagku tAL utaitta polag kezu pUzi
  perum pular viTiyal virin'tu, veyil eRippa,
  karun' tAL miTaRRa cem pUzc cEval
  ciRu pun peTaiyoTu kuTaiyum AgkaN,
  ajcuvarat takun'a kAnam n'In'ti,
  10
  kanRu kANAtu, pun kaNNa, cevi cAyttu,
  manRu n'iRai paital kUra, pala uTan
  kaRavai tan'ta kaTug kAl maRavar
  kallen cIRUr elliyin acaii
  mutuvAyp peNTin cetu kAR kurampai
  15
  maTa mayil anna en n'aTai meli pEtai
  tOL tuNaiyAkat tuyiRRat tujcAL,
  'vETTak kaLvar viciyuRu kaTug kaN
  cEk kOL aRaiyum taNNumai
  kETkun'aLkol?' enak kaluzum en n'ejcE.
  talaimakaL puNarn'tuTan cella, cevili tan makaLukkuc colliyatu.- karuvUrk kaNNampullanAr

  65. pAlai
  unnam koLkaiyoTu uLam karan'tu uRaiyum
  annai collum uykam; ennatUum
  Iram cErA iyalpin poymmozic
  cEriam peNTir kauvaiyum ozikam;
  5
  n'ATu kaN akaRRiya utiyajcEraR
  pATic cenRa paricilar pOla
  uva ini vAzi, tOzi! avarE,
  pommal Oti! n'ammoTu orAgkuc
  celavu ayarn'tanarAl inRE malaitoRum
  10
  mAl kazai picain'ta kAl vAy kUr eri,
  mIn koL paratavar koTun' timil n'aLi cuTar
  vAn tOy puNarimicaik kaNTAgku,
  mEvarat tOnRum yAa uyar n'anan'talai
  uyaval yAnai verin'uc cenRanna
  15
  kal Urpu izitarum pul cAy ciRu n'eRi,
  kATu mIkkURum kOTu En'tu oruttal
  ARu kaTikoLLum aruj curam; 'paNait tOL,
  n'ARu aig kUn'tal, kommai vari mulai,
  n'irai itaz uNkaN, makaLirkku
  20
  ariyavAl' ena azugkiya celavE!
  vERuppaTTa talaimakaTkut talaimakan uTanpOkku valittamai tOzi colliyatu. - mAmUlanAr

  68. kuRijci
  'annAy! vAzi, vENTu annai! n'am paTappait
  taN ayattu amanRa kUtaLam kuzaiya,
  in icai aruvip pATum ennatUum
  kETTiyO! vAzi, vENTu annai! n'am paTappai
  5
  UTTiyanna oN taLirc ceyalai
  Ogku cinait toTutta Ucal, pAmpu ena,
  muzu mutal tumiya urum eRin'tanRE;
  pinnum kETTiyO?' enavum aHtu aRiyAL,
  annaiyum kanai tuyil maTin'tanaL. atantalai
  10
  man uyir maTin'tanRAl pozutE kAtalar
  varuvar Ayin, 'paruvam itu' enac
  cuTarn'tu ilagku el vaLai n'ekizn'ta n'amvayin
  paTarn'ta uLLam pazutu anRAka,
  van'tanar vAzi, tOzi! an'tarattu
  15
  imiz peyal talaiiya inap pala koNmUt
  tavirvu il veLLam talaittalai ciRappa,
  kanRu kAl oyyum kaTuj cuzi n'Ittam
  pun talai maTap piTip pUcal pala uTan
  veN kOTTu yAnai viLi paTat tuzavum
  20
  akal vAyp pAn'taT paTAarp
  pakalum ajcum panik kaTuj curanE.
  talaimakan iravukkuRi van'tamai aRin'ta tOzi talaimakaTkuc colliyatu. - UTTiyAr

  72. kuRijci
  iruL kizippatu pOl minni, vAnam
  tuLi talaikkoNTa n'aLi peyal n'aTun'AL,
  minmini moytta muravu vAyp puRRam
  pon eRi pitirin cuTara vAgki,
  5
  kurumpi keNTum perugkai ERRai
  irumpu cey kol enat tOnRum AgkaN,
  ARE aru marapinavE; yARE
  cuTTun'arp panikkum cUruTai mutalaiya;
  kazai mAy n'Ittam kal porutu iragka,
  10
  'ajcuvam tamiyam' ennAtu, majcu cuman'tu,
  ATukazai n'aralum aNagkuTaik kavAan,
  Ir uyirp piNavin vayavup paci kaLaiiya,
  irug kaLiRu aTTa peruj cina uzuvai
  n'Ama n'allarAk katirpaTa umizn'ta
  15
  mEy maNi viLakkin pulara Irkkum
  vAL n'aTan'tanna vazakku arug kavalai,
  uLLun'ar uTkum kal aTarc ciRu n'eRi,
  aruL puri n'ejcamoTu eHku tuNaiyAka
  van'tOn koTiyanum allan; tan'ta
  20
  n'I tavaRu uTaiyaiyum allai; n'invayin
  AnA arum paTar ceyta
  yAnE, tOzi! tavaRu uTaiyEnE.
  talaimakan iravuk kuRikkaN ciRaippuRattAnAka, talaimakaL tOzikkuc colliyatu; tOzi talaimakaTkuc colliyatUum Am.- erumai veLiyanAr makanAr kaTalanAr

  73. pAlai
  pinnoTu muTitta maNNA mucci
  n'ey kani vIz kuzal akappaTat taii;
  veruku iruL n'Okkiyanna katir viTupu
  oru kAz muttam iTaimulai viLagka,
  5
  vaNagkuRu kaRpoTu maTam koLac cAay,
  n'in n'Oyt talaiyaiyum allai; teRuvara
  'en AkuvaLkol, aLiyaLtAn?' ena,
  en azipu iragkum n'innoTu yAnum
  ARu anRu ennA vERu al kATci
  10
  iruvEm n'am paTar tIra varuvatu
  kANiya vammO kAtal am tOzi!
  koTi piNagku arila iruL koL n'Akam
  maTi patam pArkkum, vayamAn tuppin,
  Enal am ciRutinaic cENOn kaiyataip
  15
  piTik kai amain'ta kanal vAyk koLLi
  viTu poRic cuTarin minni, avar
  cenRa tEettu n'inRatAl, mazaiyE.
  talaimakan poruLvayiR pirikinRAn kuRitta paruva varavu kaNTu azin'ta talaimakaTkut tOzi colliyatu. - erumai veLiyanAr

  78. kuRijci
  'n'anan'talaik kAnattu ALi ajci,
  inam talaittarUum eRuz kiLar munpin,
  vari jimiRu Arkkum, vAy puku, kaTAttu,
  poRi n'utaR polin'ta vayak kaLiRRu oruttal
  5
  irum piNart taTak kaiyin, EmuRat tazuva,
  kaTujcUl maTap piTi n'aTugkum cAral,
  tEm pizi n'aRavin kuRavar munRil,
  mun'tUz Ay malar utira, kAn'taL
  n'ITu itaz n'eTun' tuTuppu ociya, taNNena
  10
  vATai tUkkum varupani aRciram,
  n'am il pulampin, tam Urt tamiyar
  en Akuvarkol aLiyartAm?' ena,
  em viTTu akanRa cil n'AL, ciRitum,
  uLLiyum aRitirO Ogkumalain'ATa!
  15
  ulakuTan tiritarum palar pukaz n'al icai
  vAymozik kapilan cUza, cEy n'inRu
  cezuj ceyn' n'ellin viLaikatir koNTu,
  taTan' tAL Ampal malaroTu kUTTi,
  yANTu pala kaziya, vENTuvayiR pizaiyAtu,
  20
  AL iTUuk kaTan'tu, vAL amar uzakki,
  En'tukOTTu yAnai vEn'tar OTTiya,
  kaTum parip puravik kai vaN pAri
  tIm perum paij cunaip pUtta
  tEm kamaz putu malar n'ARum ivaL n'utalE?
  kaLavuk kAlattup pirin'tu van'ta talaimakaRkut tOzi colliyatu.- maturai n'akkIranAr

  81. pAlai
  n'AL ulA ezun'ta kOL val uLiyam
  Ogkucinai iruppait tIm pazam munaiyin,
  pul aLaip puRRin pal kiLaic citalai
  orugku muyanRu eTutta n'anai vAy n'eTug kOTu,
  5
  irumpu Utu kurukin, iTan'tu, irai tErum
  maN paka vaRan'ta AgkaN, kaN porak
  katir teRa, kavizn'ta ulaRutalai n'On cinai
  n'eRi ayal marAam ERi, pulampu koLa
  eRi parun'tu uyavum enRUz n'IL iTai
  10
  vem munai aruj curam n'In'ti ciRan'ta
  cemmal uLLam turattalin, kaRuttOr
  oLiRu vEl azuvam kaLiRu paTak kaTakkum
  mA vaN kaTalan viLagkil anna, em
  mai ezil uNkaN kaluza
  15
  aiya! cERirO, akanRu cey poruTkE?
  pirivuNarttiya talaimakaRku, tOzi talaimakaL kuRippaRin'tu van'tu colliyatu. - AlampEri cAttanAr

  82. kuRijci
  ATu amaik kuyinRa avir tuLai marugkin
  kOTai av vaLi kuzalicai Aka,
  pATu in aruvip pani n'Ir in icai
  tOTu amai muzavin tutai kural Aka,
  5
  kaNak kalai ikukkum kaTug kuraR tUmpoTu,
  malaip pUj cAral vaNTu yAz Aka,
  in pal imiz icai kETTu, kali ciRan'tu,
  man'ti n'al avai maruLvana n'Okka,
  kazai vaLar aTukkattu, iyali ATu mayil
  10
  n'anavup puku viRaliyin tOnRum n'ATan
  uruva val viR paRRi, ampu terin'tu,
  ceruc cey yAnai cel n'eRi vinAay,
  pular kural EnaR puzaiyuTai oru ciRai,
  malar tAr mArpan, n'inROR kaNTOr
  15
  palartil, vAzi tOzi! avaruL,
  Ar iruT kagkul aNaiyoTu porun'ti,
  Or yAn Akuvatu evankol,
  n'Ir vAr kaNNoTu, n'ekiz tOLEnE?
  tOzikkut talaivi aRattoTu n'inRatu. - kapilar

  83. pAlai
  valam curi marAattuc curam kamaz putu vIc
  curi Ar uLait talai poliyac cUTi,
  kaRai aTi maTap piTi kAnattu alaRa,
  kaLiRRuk kanRu ozitta uvakaiyar, kali ciRan'tu,
  5
  karug kAl marAattuk kozug kompu piLan'tu,
  perum poLi veN n'Ar azun'tupaTap pUTTi,
  n'eTug koTi n'uTagkum n'iyama mUtUr,
  n'aRavu n'oTai n'al il putavumutaR piNikkum
  kallA iLaiyar perumakan pulli
  10
  viyan talai n'al n'ATTu vEgkaTam kaziyinum,
  cEyar ennAtu, anpu mikak kaTaii,
  eyta van'tanavAltAmE n'eytal
  kUmpu viTu n'ikar malar anna
  En'tu ezil mazaik kaN em kAtali kuNanE.
  talaimakan iTaic curattut tan n'ejciRkuc colliyatu. - kallATanAr

  85. pAlai
  'n'al n'utal pacappavum, perun' tOL n'ekizavum,
  uNNA uyakkamoTu uyir celac cAay,
  innam Akavum, igku n'at tuRan'tOr
  aRavar allar avar' enap pala pulan'tu,
  5
  Azal vAzi, tOzi! 'cAral,
  InRu n'AL ulan'ta mel n'aTai maTap piTi,
  kanRu, paci kaLaiiya, paig kaN yAnai
  muRRA mUgkil muLai tarupu. UTTum
  ven vEl tiraiyan vEgkaTa n'eTu varai,
  10
  n'al n'AL pUtta n'Aku iLa vEgkai
  n'aRu vI ATiya poRi vari majjai
  n'anaip pacug kurun'tin n'ARu cinai irun'tu,
  tuNaip payirn'tu akavum tuNaitaru taN kAr,
  varutum, yAm' enat tERRiya
  15
  paruvamkAN atu; pAyinRAl mazaiyE.
  talaimakan piriya, vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu.- kATTUr kizAr makanAr kaNNanAr

  88. kuRijci
  mutaic cuvaR kalitta mUric cen'tinai
  Ogku vaNarp perug kural uNIiya, pAgkarp
  pakuvAyp pallip pATu Orttu, kuRukum
  puruvaip panRi varu tiRam n'Okki,
  5
  kaTug kaik kAnavan kazutumicaik koLIiya
  n'eTuj cuTar viLakkam n'Okki, van'tu, n'am
  n'aTugku tuyar kaLain'ta n'annarALan
  cenRanankollO tAnE kunRattu
  irum puli tolaitta perug kai yAnaik
  10
  kavuL malipu izitarum kAmar kaTAam
  iruj ciRait tozuti Arppa, yAz cettu,
  irug kal viTar aLai acuNam Orkkum
  kAmpu amal iRumpil pAmpu paTat tuvanRi,
  koTu viral uLiyam keNTum
  15
  vaTu Az puRRina vazakku aru n'eRiyE?
  iravukkuRi van'ta talaimakan ciRaippuRattAnAkat tOzi colliyatu.- Izattup pUtan tEvanAr

  91. pAlai
  viLagkupakal utaviya pal katir jAyiRu
  vaLam kezu mA malai payam keTat teRutalin,
  aruvi AnRa peru varai marugkil
  cUrc cunai tuzaii n'Irppayam kANAtu,
  5
  pAci tinRa paig kaN yAnai
  Oy pacip piTiyoTu orutiRan oTugka,
  vEy kaN uTain'ta veyil avir n'anan'talai
  arum poruL vETkaiyin akanRanar Ayinum,
  perum pEr anpinar tOzi!-irug kEz
  10
  iralai cEkkum, paral uyar patukkaik
  kaTugkaN mazavar kaLavu uzavu ezun'ta
  n'eTug kAl Acini oTugkATTu umpar,
  vicipiNi muzavin kuTTuvan kAppa,
  paci ena aRiyAp paNai payil irukkai,
  15
  taTa maruppu erumai tAmarai munaiyin,
  muTam mutir palavin kozu n'izal vatiyum,
  kuTan'ATu peRinum taviralar
  maTamAn n'Okki! n'in mAN n'alam maRan'tE.
  piriviTai melin'ta talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu. - mAmUlanAr

  93. pAlai
  kEL kETu UnRavum, kiLaijar Aravum,
  kEL al kELir kezIiyinar ozukavum,
  ALvinaikku etiriya UkkamoTu pukal ciRan'tu;
  Arag kaNNi aTupOrc cOzar
  5
  aRam kezu n'al avai uRan'tai anna
  peRal aru n'an kalam eyti, n'ATum
  ceyal aruj ceyvinai muRRinam Ayin;
  araN pala kaTan'ta, muraN koL tAnai,
  vATA vEmpin, vazuti kUTal
  10
  n'AL agkATi n'ARum n'aRu n'utal
  n'IL irug kUn'tal mAayOLoTu,
  varai kuyinRanna vAn tOy n'eTu n'akar,
  n'urai mukan'tanna men pUj cEkkai
  n'ivan'ta paLLi, n'eTuj cuTar viLakkattu,
  15
  n'alam kEz Akam pUN vaTup poRippa,
  muyagkukam cenmO n'ejcE! vari n'utal
  vayam tikazpu izitarum vAy puku kaTAattu,
  mILi moympoTu n'ilan eRiyAk kuRuki,
  AL kOL pizaiyA, ajcuvaru taTak kai,
  20
  kaTum pakaTTu yAnai n'eTun' tErk kOtai
  tiru mA viyal n'akark karuvUr muntuRai.
  teN n'Ir uyar karaik kuvaiiya
  taN Anporun'ai maNalinum palavE.
  vinai muRRi mILaluRum talaimakan iTaic curattut tan n'ejciRkuc colliyatu. - kaNakkAyanAr makanAr n'akkIranAr

  96. marutam
  n'aRavu uN maNTai n'uTakkalin, iRavuk kalittu,
  pUTTu aRu villin kUTTumutal teRikkum
  pazanap poykai aTaikaraip pirampin
  ara vAy anna am muL n'eTug koTi
  5
  aruvi Ampal akal aTai tuTakki,
  acaivaral vATai tUkkalin, Utuulai
  vicai vAgku tOlin, vIgkupu jekizum
  kazaniam paTappaik kAjci Ura!
  'oN toTi AyattuLLum n'I n'ayan'tu
  10
  koNTanai' enpa 'Or kuRumakaL' atuvE
  cempoR cilampin, ceRin'ta kuRagkin,
  am kaluz mAmai, aHtai tan'tai,
  aNNal yAnai aTu pOrc cOzar,
  veNNel vaippin paruvUrp paRan'talai,
  15
  iru peru vEn'tarum porutu kaLattu oziya,
  oLiRu vAL n'al amark kaTan'ta jAnRai,
  kaLiRu kavar kampalai pOla,
  alar AkinRatu, palar vAyp paTTE.
  tOzi vAyil maRuttatu. marutam pATiya iLagkaTugkO

  99. pAlai
  vAL vari vayamAn kOL ukir anna
  cem mukai avizn'ta muL mutir murukkin
  citaral cemmal tAay, matar ezil
  mAN izai makaLir pUNuTai mulaiyin
  5
  mukai piNi avizn'ta kOgkamoTu acaii, n'anai
  atiral paran'ta am taN pAtiri
  utirvI am cinai tAay, etir vI
  marAa malaroTu virAay, parAam
  aNagkuTai n'akarin maNan'ta pUvin
  10
  n'anRE, kAnam; n'ayavarum amma;
  kaNTicin vAziyO kuRumakaL! n'un'tai
  aTu kaLam pAyn'ta toTi citai maruppin,
  piTi miTai, kaLiRRin tOnRum
  kuRu n'eTun' tuNaiya kunRamum uTaittE!
  uTanpOkiya talaimakaLait talaimakan maruTTic colliyatu.- pAlai pATiya perugkaTugkO

  100. n'eytal
  araiyuRRu amain'ta Aram n'Ivi,
  puraiyap pUNTa kOtai mArpinai,
  n'al akam vaTuk koLa muyagki, n'I van'tu,
  ellinil peyartal enakkumAr initE.
  5
  perun' tirai muzakkamoTu iyakku avin'tirun'ta
  koNTal iravin irug kaTal maTutta
  kozu mIn koLpavar iruL n'Igku oN cuTar
  OTAp pUTkai vEn'tan pAcaRai,
  ATu iyal yAnai aNi mukattu acaitta
  10
  OTai oN cuTar oppat tOnRum
  pATun'art toTutta kai vaN kOmAn,
  pariyuTai n'al tErp periyan, viriiNarp
  punnaiam kAnal puRan'tai muntuRai
  vampa n'Araiinan olittanna
  15
  ampal vAytta teyya taN pular
  vaikuRu viTiyal pOkiya erumai
  n'eytal am putu malar mAn'tum
  kaitai am paTappai em azugkal UrE!
  tOzi varaivu kaTAyatu. - ulOccanAr

  102. kuRijci
  uLaimAn tuppin, Ogku tinaip perum punattuk
  kazutil, kAnavan pizi makizn'tu vatin'tena;
  uraitta can'tin Ural irug katuppu
  aitu varal acaivaLi ARRa, kai peyarA,
  5
  oliyal vAr mayir uLarinaL, koTicci
  peru varai marugkil kuRijci pATa;
  kuralum koLLAtu, n'ilaiyinum peyarAtu,
  paTAap paig kaN pATu peRRu, oyyena
  maRam pukal maza kaLiRu uRagkum n'ATan;
  10
  Ara mArpin ari jimiRu Arppa,
  tAran, kaNNiyan, eHkuTai valattan,
  kAvalar aRital Ompi, paiyena
  vIzAk katavam acaiyinan pukutan'tu,
  uyagku paTar akalam muyagki, tOL maNan'tu,
  15
  in col aLaii, peyarn'tanan tOzi!
  inRu evankollO kaNTikum maRRu avan
  n'alkAmaiyin ampal Aki,
  orugku van'tu uvakkum paNpin
  iruj cUz Oti oN n'utaR pacappE?
  iravukkuRikkaN ciRaippuRamAka, tOzikkuc colluvALAyt talaimakaL colliyatu. - maturai iLampAlAciriyan cEn'tag kUttan

  108. kuRijci
  puNarn'tOr punkaN aruLalum uNarn'tOrkku
  ottanRumannAl! evankol? muttam
  varaimutal citaRiya vai pOl, yAnaip
  pukar mukam poruta putu n'Ir Ali
  5
  paLigku corivatu pOl pARai varippa,
  kAr katampaTTa kaN akan vicumpin
  viTupoRi jekiziyin koTi paTa minni,
  paTu mazai pozin'ta pAnAT kagkul,
  Ar uyirt tuppin kOL mA vazagkum
  10
  iruLiTait tamiyan varutal yAvatum
  aruLAn vAzi, tOzi! alkal
  viravup poRi majjai verIi, aravin
  aNagkuTai arun' talai pai virippavaipOl,
  kAyA men cinai tOya n'ITip
  15
  pal tuTuppu eTutta alagku kulaik kAn'taL
  aNi malar n'aRun' tAtu Utum tumpi
  kai ATu vaTTin tOnRum
  mai ATu cenniya malaikizavOnE.
  talaimakan ciRaippuRattAnAka, talaimakaTkuc colluvALAy, tOzi colliyatu. - tagkAl poRkollanAr

  109. pAlai
  pal itaz men malar uNkaN, n'al yAz
  n'arampu icaittanna in tIm kiLavi,
  n'alam n'alku orutti irun'ta UrE
  kOTu uzu kaLiRRin tozuti INTik
  5
  kATu kAlyAtta n'ITu marac cOlai
  vizai veLil ATum kazai vaLar n'anan'talai,
  veN n'unai ampin vicai iTa vIzn'tOr
  eNNu varampu aRiyA uval iTu patukkaic
  curam kezu kavalai kOTpAl paTTena,
  10
  vazagkun'ar maTin'ta attam iRan'tOr,
  kaipporuL illaiAyinum, meyk koNTu
  in uyir cekAar viTTu akal tappaRkup
  perug kaLiRRu maruppoTu vari ataL iRukkum
  aRan il vEn'tan ALum
  15
  vaRan uRu kunRam pala vilagkinavE.
  iTaic curattut talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu.- kaTun'toTaik kAvinAr

  111. pAlai
  uL Agku uvattal cellAr, kaRuttOr
  eLLal n'ejcattu Eec col n'ANi
  varuvar vAzi, tOzi! araca
  yAnai koNTa tukiR koTi pOla,
  5
  alan'talai jemaiyattu valan'ta cilampi
  OTaik kunRattuk kOTaiyoTu tuyalvara,
  mazai ena maruNTa mammar pala uTan
  OykaLiRu eTutta n'OyuTai n'eTug kai
  tokucoR kOTiyar tUmpin uyirkkum
  10
  attak kEzal aTTa n'aR kOL
  cen'n'Ay ERRai kammena Irppa,
  kuruti Arum eruvaic cej cevi,
  maNTu amar azuvattu ellik koNTa
  puN tEr viLakkin, tOnRum
  15
  viN tOy piRagkal malai iRan'tOrE.
  talaimakan pirivinkaN tOzi talaimakaLai ARRuvittatu.- pAlai pATiya perugkaTugkO

  112. kuRijci
  kUnal eNkin kuRu n'aTait tozuti
  citalai ceyta cen' n'ilaip puRRin
  maN punai n'eTug kOTu uTaiya vAgki,
  irai n'acaiip parikkum arain'AT kagkul
  5
  InRu aNi vayavup piNap pacittena, maRap puli
  oLiRu En'tu maruppin kaLiRu aTTuk kuzumum
  pani iruj cOlai, 'emiyam' ennAy,
  tIgku ceytanaiyE, Igku van'tOyE;
  n'AL iTaippaTin, en tOzi vAzAL;
  10
  tOLiTai muyakkam n'Iyum veyyai;
  kaziyak kAtalar Ayinum, cAnROr
  paziyoTu varUum inpam veHkAr;
  varaiyin evanO? vAn tOy veRpa!
  kaNak kalai ikukkum kaRi ivar cilampin
  15
  maNappu arug kAmam puNarn'tamai aRiyAr,
  tonRu iyal marapin manRal ayara,
  peN kOL ozukkam kaN koLa n'Okki,
  n'otumal virun'tinam pOla, ivaL
  putu n'AN oTukkamum kANkuvam, yAmE.
  iravukkuRi van'ta talaimakanai etirppaTTu n'inRu, tOzi colli, varaivu kaTAyatu. - n'eytaRcAyttuytta AvUr kizAr

  113. pAlai
  n'anRu al kAlaiyum n'aTpin kOTAr,
  cenRu vazippaTUum tiripu il cUzcciyin,
  pun talai maTap piTi akavun'ar perumakan
  mA vIcu vaN makiz aHtai pORRi,
  5
  kAppuk kain'n'iRutta pal vEl kOcar
  iLag kaL kamazum n'eytal am ceRuvin
  vaLam kezu n'al n'ATu anna en tOL maNan'tu,
  azugkal mUtUr alar eTuttu araRRa,
  n'alkAtu tuRan'ta kAtalar, 'enRum
  10
  kal porUu meliyAp paraTTin n'On aTi
  akalcUl am curaip peyta valciyar
  ikan'tanar Ayinum, iTam pArttup pakaivar
  Ompinar uRaiyum kUz kezu kuRumpil
  kuvai imil viTaiya vERRu A oyyum
  15
  kanai iruj curuNaik kani kAz n'eTu vEl
  vizavu ayarn'tanna kozum pal tiRRi
  ezAap pANan n'al n'ATTu umpar,
  n'eRi cel vampalark konRa tevvar
  eRipaTai kazIiya cEyaric cil n'Ir
  20
  aRutuRai ayir maNaR paTukaraip pOki,
  cEyar' enRalin, ciRumai uRRa en
  kaiyaRu n'ejcattu evvam n'Igka,
  azAam uRaitalum uriyam parArai
  alagkal am cinaik kuTampai pullenap
  25
  pulam peyar marugkil puL ezun'tAgku,
  mey ivaN oziyap pOki, avar
  ceyvinai marugkil celIiyar, en uyirE!
  talaimakan pirivinkaN talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - kallATanAr

  115. pAlai
  aziyA vizavin, ajcuvaru mUtUrp
  pazi ilar Ayinum, palar puRagkURum
  ampal ozukkamum Akiyar; vej col
  cEriam peNTir eLLinum eLLuka;
  5
  n'uN pUN erumai kuTa n'ATTanna en
  Ayn'alam tolaiyinum tolaika; enRum
  n'Oy ilarAka, n'am kAtalar vAy vAL
  evvi vIzn'ta ceruvil pANar
  kaitozu marapin mun parittu iTUup pazicciya
  10
  vaL uyir vaNar maruppu anna, oL iNarc
  cuTarp pUg konRai UzuRu viLain'eRRu
  aRaimicait tAam atta n'ILiTai,
  piRai maruL vAn kOTTu aNNal yAnai,
  cinam miku munpin, vAm mAn, ajci
  15
  inam koNTu oLikkum ajcuvaru kavalai,
  n'annar Aykavin tolaiya, cEy n'ATTu,
  n'am n'Ittu uRaiyum poruTpiNik
  kUTAmaiyin, n'ITiyOrE.
  piriviTai vaRpuRukkum tOzikkut talaimakaL colliyatu. - mAmUlanAr

  118. kuRijci
  kaRagku veL aruvi piRagku malaik kavAan,
  tEm kamaz iNara vEgkai cUTi,
  toNTakap paRaic cIr peNTiroTu viraii,
  maRukil tUgkum ciRukuTip pAkkattu,
  5
  iyal muruku oppinai, vaya n'Ay piRpaTa,
  pakal varin, kavvai ajcutum; ikal koLa,
  irum piTi kanRoTu viraiiya kaya vAyp
  perug kai yAnaik kOL pizaittu, irIiya
  aTu puli vazagkum Ar iruL n'aTu n'AL
  10
  taniyai varutal ataninum ajcutum.
  en AkuvaLkoltAnE? pal n'AL
  puNar kuRi ceyta pularkural Enal
  kiLi kaTi pATalum ozin'tanaL;
  aLiyaLtAn, n'in aLi alatu ilaLE!
  ceRippu aRivuRIi, 'iravum pakalum vAral' enRu varaivu kaTAayatu.- kapilar

  119. pAlai
  'n'utalum tOLum, titalai alkulum,
  vaNNamum, vanappum, variyum, vATa
  varun'tuvaL, ivaL' enat tirun'tupu n'Okki,
  'varaivu n'anRu' ennAtu akalinum, avar vaRitu,
  5
  ARu cel mAkkaL aRutta piraNTai,
  ERu peRu pAmpin pain' tuNi kaTuppa,
  n'eRi ayal tiragkum attam, veRi koLa,
  umaN cAttu iRan'ta ozi kal aTuppil
  n'On cilai mazavar Un puzukku ayarum
  10
  curan vazakku aRRatu ennAtu, uram ciRan'tu,
  n'eytal uruvin aitu ilagku akal ilai,
  toTai amai pIlip polin'ta kaTikai,
  maTai amai tiN curai, mAk kAz vEloTu
  taNi amar azuvam tammoTu tuNaippa,
  15
  tuNikuvarkollO tAmE tuNikoLa
  maRap puli uzan'ta vaci paTu cenni
  uRun'Oy varuttamoTu uNIiya maNTi,
  paTi muzam UnRiya n'eTu n'al yAnai
  kai tOyttu uyirkkum vaRuj cunai,
  20
  mai tOy cimaiya, malaimutal ARE?
  celavu uNarttiya tOzikkut talaimakaL coRRatu; tOzi talaimakaTkuc coRRatUum Am. - kuTavAyiR kIrattanAr

  121. pAlai
  n'Am n'akai uTaiyam n'ejcE! kaTun' teRal
  vEnil n'ITiya vAn uyar vazin'AL,
  vaRumai kUriya maN n'Irc ciRu kuLat
  toTukuzi marugkil tuvvAk kalagkal
  5
  kanRuTai maTap piTik kayan'talai maNNi,
  cERu koNTu ATiya vERupaTu vayak kaLiRu
  ceg kOl vAl iNar tayagkat tINTi,
  cori puRam urijiya n'eRi ayal marA attu
  alkuRu vari n'izal acaii, n'ammoTu
  10
  tAn varum enpa, taTa men tOLi
  uRukaN mazavar uruL kINTiTTa
  ARu cel mAkkaL cORu poti veN kuTai
  kanai vicaik kaTu vaLi eTuttalin, tuNai cettu
  veruL ERu payirum AgkaN,
  15
  karu muka mucuvin kAnattAnE.
  tOziyAl talaimakaLai uTanvarum enak kETTa talaimakan n'ejciRkuc colliyatu. - maturai marutan iLan'Akan

  124. mullai
  'n'an kalam kaLiRRoTu n'aNNAr En'ti,
  van'tu tiRai koTuttu, vaNagkinar, vazimozin'tu
  cenRIka' enpaAyin, vEn'tanum
  n'ilam vakun'tuRAa INTiya tAnaiyoTu
  5
  inRE pukutal vAyvatu; n'anRE.
  mATa mAN n'akarp pATu amai cEkkait
  tuni tIr koLkai n'am kAtali inituRa,
  pAcaRai varuttam vITa, n'Iyum
  minnu n'imirn'tanna pon iyaR punai paTai,
  10
  koycuval, puravi, kai kavar vayagku pari,
  vaN peyaRku avizn'ta paig koTi mullai
  vI kamaz n'eTu vazi UtuvaNTu iriya,
  kAlai eyta, kaTavumati mAlai
  an'tik kOvalar am paNai imiz icai
  15
  aramiya viyalakattu iyampum
  n'irai n'ilai jAyil n'eTu matil UrE.
  talaimakan tErppAkaRku uraittatu. - maturai aRuvai vANikan iLavETTanAr

  125. pAlai
  aram pOz av vaLai tOL n'ilai n'ekiza,
  n'irampA vAzkkai n'Ertal vENTi
  irag kAz anna arumpu mutir Igkai
  Ali anna vAl vI tAay,
  5
  vai vAl Oti maiaNal Eyppat
  tAtu uRu kuvaLaippOtu piNi aviza,
  paTAap paig kaN pA aTik kaya vAyk
  kaTAam mARiya yAnai pOla,
  peytu vaRitu Akiya pogku celaR koNmU
  10
  mai tOy vicumpin mAtirattu uzitara,
  pani aTUu n'inRa pAnAT kagkul
  taniyOr matukai tUkkAy, taNNena,
  muniya alaitti, muraN il kAlai;
  kaitozu marapin kaTavuL cAnRa
  15
  ceyvinai marugkin cenROr val varin
  viriuLaip polin'ta pariyuTai n'al mAn
  veruvaru tAnaiyoTu vENTu pulattu iRutta
  peru vaLak karikAl munnilaic cellAr,
  cUTA vAkaip paRan'talai, ATu peRa
  20
  onpatu kuTaiyum n'an pakal ozitta
  pITu il mannar pOla,
  OTuvai mannAl vATai! n'I emakkE.
  talaimakan vinai muRRi mINTamai uNarn'ta tOzi talaimakaTkuc colliyatu. -paraNar

  128. kuRijci
  manRu pATu avin'tu manai maTin'tanRE;
  konROranna koTumaiyOTu inRE
  yAmam koLa varin kanaii, kAmam
  kaTalinum uraii, karai poziyummE.
  5
  evankol vAzi, tOzi! mayagki
  innam Akavum, n'annar n'ejcam
  ennoTum n'innoTum cUzAtu, kaimmikku,
  iRumpu paTTu iruLiya iTTu aruj cilampil
  kuRuj cunaik kuvaLai vaNTu paTac cUTi,
  10
  kAna n'ATan varUum, yAnaik
  kayiRRup puRattanna, kalmicaic ciRu n'eRi,
  mAri vAnam talaii n'Ir vArpu,
  iTTu arug kaNNa paTukuzi iyavin,
  iruLiTai mitippuzi n'Okki, avar
  15
  taLar aTi tAgkiya cenRatu, inRE?
  iravukkuRi van'ta talaimakan ciRaippuRattAnAka, talaimakaL tOzikkuc colluvALAyc colliyatu. - kapilar

  132. kuRijci
  Enalum iRagku kural iRuttana; n'Oy malin'tu,
  Aykavin tolain'ta, ivaL n'utalum; n'Okki
  Etila moziyum, iv Urum; Akalin,
  kaLiRRu mukam tiRan'ta kavuLuTaip pakazi,
  5
  vAl n'iNap pukavin, kAnavar tagkai
  am paNai men tOL Ay itaz mazaik kaN
  olku iyaR koTicciyai n'alkinaiAyin,
  koNTanai cenmO n'uN pUN mArpa!
  tuLitalait talaiiya cAral n'aLi cunaik
  10
  kUmpu mukai aviztta kuRuj ciRaip paRavai
  vEgkai viri iNar Uti, kAn'taL
  tEnuTaik kuvikulait tujci, yAnai
  irug kavuT kaTAam kanavum,
  perug kal vEli, n'um uRaivu in UrkkE.
  tOzi talaimakaLai iTattu uyttu van'tu, talaimakanai etirppaTTu n'inRu,varaivu kaTAyatu. - tAyagkaNNanAr

  137. pAlai
  ARu cel vampalar cERu kiLaittu uNTa
  ciRu pal kENip piTi aTi n'acaii,
  kaLiRu toTUuk kaTakkum kAnyARRu attam
  cenRu cErpu ollAr Ayinum, n'inakkE
  5
  venRu eRi muracin viRaR pOrc cOzar
  in kaTug kaLLin uRan'tai AgkaN,
  varupunal n'eritarum ikukaraip pEriyARRu
  uruva veN maNal muruku n'ARu taN poziR
  pagkuni muyakkam kazin'ta vazin'AL,
  10
  vI ilai amanRa maram payil iRumpil
  tI il aTuppin aragkam pOla,
  perum pAzkoNTanRu, n'utalE; tOLum,
  tOLA muttin teN kaTaR porun'an
  tiN tErc ceziyan poruppiR kavAan
  15
  n'al ezil n'eTu vEy puraiyum
  tol kavin tolain'tana; n'OkO yAnE.
  'talaimakan piriyum' enak karuti vERupaTTa talaimakaTkut tOzi colliyatu.- uRaiyUr
  mutukUttanAr

  138. kuRijci
  ikuLai! kETTicin, kAtal am tOzi!
  kuvaLai uNkaN teN pani malka,
  vaRitu yAn varun'tiya cellaRku annai
  piRitu onRu kaTuttanaL Aki vEmpin
  5
  veRi koL pAcilai n'IlamoTu cUTi,
  uTalun'ark kaTan'ta kaTal am tAnai,
  tirun'tuilai n'eTu vER tennavan potiyil,
  aruj cimai izitarum Arttu varal aruviyin
  tatumpu cIr in iyam kaRagka, kaitozutu,
  10
  uru kezu ciRappin muruku manait tarIi,
  kaTampum kaLiRum pATi, n'uTagkupu
  tOTum toTalaiyum kaikkoNTu, alkalum
  ATinar Atal n'anRO? n'ITu
  n'innoTu teLitta n'al malai n'ATan
  15
  kuRi varal arain'AT kunRattu ucci,
  n'eRi keTa vIzn'ta tun arug kUr iruL,
  tiru maNi umizn'ta n'Akam kAn'taT
  kozu maTaR putup pU Utum tumpi
  n'al n'iRam maruLum aru viTar
  20
  innA n'IL iTai n'inaiyum, en n'ejcE.
  talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzikkuc colluvALAyt talaimakaL colliyatu.- ezUup panRi n'Akan kumaranAr

  144. mullai
  ''varutum'' enRa n'ALum poyttana;
  ari Er uNkaN n'Irum n'illA;
  taN kArkku InRa paig koTi mullai
  vai vAy vAl mukai avizn'ta kOtai
  5
  pey vanappu izan'ta katuppum uLLAr,
  aruL kaNmARalO mARuka an'til
  aRan ajcalarE! Ayizai! n'amar' enac
  ciRiya collip periya pulappinum,
  pani paTu n'aRun' tAr kuzaiya, n'ammoTu,
  10
  tuni tIr muyakkam peRROL pOla
  uvakkun'aL vAziya, n'ejcE! vicumpin
  ERu ezun'tu muzagkinum mARu ezun'tu cilaikkum
  kaTAa yAnai koTkum pAcaRai,
  pOr vETTu ezun'ta maLLar kaiyatai
  15
  kUr vAT kuvimukam citaiya n'URi,
  mAn aTi marugkil peyartta kuruti
  vAna mInin vayin vayin imaippa,
  amar Orttu, aTTa celvam
  tamar virain'tu uraippak kETkum jAnRE.
  vinai muRRiya talaimakan tan n'ejciRkuc uraippAnAy, pAkaRkuc colliyatu. - maturai aLakkar jAzalAr makanAr maLLanAr

  145. pAlai
  vEr muzutu ulaRi n'inRa puzaRkAl,
  tEr maNi icaiyin ciLvITu Arkkum,
  vaRRal maratta poR talai Oti
  veyiR kavin izan'ta vaippin paiyuL koLa,
  5
  n'uNNitin n'ivakkum veN jemai viyan kATTu
  AL il attattu, aLiyaL avanoTu
  vALvari poruta puN kUr yAnai
  pukar citai mukatta kuruti vAra,
  uyar cimai n'eTug kOTTu urum ena muzagkum
  10
  'aruj curam iRan'tanaL' enpa peruj cIr
  anni kuRukkaip paRan'talai, titiyan
  tol n'ilai muzu mutal tumiyap paNNiya
  n'annar mel iNarp punnai pOla,
  kaTu n'avaip paTIiyarmAtO kaLi mayil
  15
  kujcarak kurala kurukOTu Alum,
  tujcA muzavin, tuyttu iyal vAzkkai,
  kUzuTait tan'tai iTanuTai varaippin,
  Uz aTi otugkinum uyagkum aim pAR
  ciRu pal kUn'taR pOtu piTittu aruLAtu,
  20
  eRi kOl citaiya n'URavum ciRupuRam,
  'enakku urittu' ennAL, n'inRa en
  amark kaN ajjaiyai alaitta kaiyE!
  makaTpOkkiya cevilittAy colliyatu. - kayamanAr

  148. kuRijci
  panait tiraL anna paru Er eRuzt taTak kai,
  kolaic cinam tavirA matanuTai munpin,
  vaNTu paTu kaTAattu, uyar maruppu, yAnai
  taN kamaz cilampin maram paTat tolaicci;
  5
  uRu puli uraRak kutti; viRal kaTin'tu;
  ciRu tinaip perum punam vavvum n'ATa!
  kaTum parik kutirai Aay eyinan
  n'eTun' tEr jimiliyoTu porutu, kaLam paTTena,
  kANiya cellAk kUkai n'ANi,
  10
  kaTum pakal vazagkAtAagku, iTumpai
  peritAl amma ivaTkE; atanAl
  mAlai, varutal vENTum cOlai
  muLai mEy perug kaLiRu vazagkum
  malai mutal aTukkatta ciRu kal ARE.
  pakal varuvAnai 'iravu varuka' enRatu. - paraNar

  149. pAlai
  ciRu pun citalai cEN muyanRu eTutta
  n'eTuj cem puRRattu oTugku irai munaiyin,
  pul arai iruppait toLLai vAn pUp
  perug kai eNkin irug kiLai kavarum
  5
  atta n'IL iTaip pOki, n'anRum
  aritu cey vizup poruL eLitinin peRinum
  vArEn vAzi, en n'ejcE! cEralar
  cuLLiam pEriyARRu veN n'urai kalagka,
  yavanar tan'ta vinai mAN n'an kalam
  10
  ponnoTu van'tu kaRiyoTu peyarum
  vaLam kezu muciRi Arppu eza vaLaii,
  aruj camam kaTan'tu, paTimam vavviya
  n'eTu n'al yAnai aTupOrc ceziyan
  koTi n'uTagku maRukin kUTaR kuTAatu,
  15
  pal poRi majjai vel koTi uyariya,
  oTiyA vizavin, n'eTiyOn kunRattu,
  vaNTu paTa n'ITiya kuNTu cunai n'Ilattu
  etir malarp piNaiyal anna ivaL
  ari matar mazaik kaN teN pani koLavE.
  talaimakan tan n'ejciRkuc collic celavu azugkiyatu.-erukkATTUrt tAyagkaNNanAr

  152. kuRijci
  n'ejcu n'aTugku arum paTar tIra van'tu,
  kunRuzai n'aNNiya cIRUr AgkaN
  celIiya peyarvOL vaNar curi aimpAl
  n'uN kOl akavun'arp puran'ta pEr icai,
  5
  cinam kezu tAnai, tittan veLiyan,
  iragkun'Irp parappin kAnal am perun' tuRai,
  tanam taru n'an kalam citaiyat tAkkum
  ciRu veL iRavin kuppai anna
  uRu pakai tarUum moym mUcu piNTan
  10
  munai muraN uTaiyak kaTan'ta ven vEl,
  icai n'al Ikaik kaLiRu vIcu vaN makiz,
  pArattut talaivan, Ara n'annan;
  Ezil n'eTu varaip pAzic cilampil
  kaLi mayiR kalAvattanna. tOLE
  15
  val vil iLaiyar perumakan; n'aLLi
  cOlai aTukkattuc curumpu uNa virin'ta
  kaTavuT kAn'taLuLLum, pala uTan
  iRumpUtu kajaliya Aymalar n'ARi,
  vallinum, vallAr Ayinum, cenROrkkuc
  20
  cAl aviz n'eTug kuzi n'iRaiya vIcum,
  mAal yAnai Aay kAnattut
  talaiyARRu n'ilaiiya cEyuyar piRagkal
  vEy amaik kaN iTai puraii,
  cEya Ayinum, n'aTugku tuyar tarumE.
  iravukkuRi van'tu n'Igkum talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu.-paraNar

  155. pAlai
  aRankaTaip paTAa vAzkkaiyum, enRum
  piRankaTaic celAac celvamum, iraNTum
  poruLin Akum, punaiyizai!' enRu, n'am
  iruL Er aimpAl n'IviyOrE
  5
  n'Oy n'Am uzakkuvam Ayinum, tAm tam
  cey vinai muTikka; tOzi! palvayin
  paya n'irai cErn'ta pAz n'ATTu AgkaN
  n'eTu viLik kOvalar kUval tONTiya
  koTu vAyp pattal vArn'tu uku ciRu kuzi,
  10
  n'Ir kAy varuttamoTu cErviTam peRAtu
  perug kaLiRu mititta aTiyakattu, irum puli
  otugkuvana kazin'ta cetumpal Ir vazi,
  ceyir tIr n'Avin vayiriyar pinRai
  maN Ar muzavin kaNNakattu acaitta
  15
  viral UnRu vaTuvin tOnRum
  maral vATu marugkin malai iRan'tOrE.
  talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaimakaL colliyatu.-pAlai pATiya perugkaTugkO

  157. pAlai
  ariyaR peNTir alakiR koNTa
  pakuvAyp pALaik kuvimulai curan'ta
  ari n'iRak kaluzi Ara mAn'ti,
  ceru vETTu, cilaikkum ceg kaN ATavar,
  5
  vil iTa vIzn'tOr patukkai, kOgkin
  elli malarn'ta paig koTi atiral
  perum pular vaikaRai arumpoTu vAgki,
  kAna yAnai kavaLam koLLum
  ajcu varu n'eRiyiTait tamiyar celmAr
  10
  n'ejcu uNa mozipamannE tOzi!
  munai pulam peyartta pullen manRattu,
  peyal uRa n'ekizn'tu, veyil uRac cAay,
  vinai azi pAvaiyin ulaRi,
  manai ozin'tiruttal valluvOrkkE!
  pirivu uNarttiya tOzikkut talaimakaL colliyatu. - vEmpaRRUrk kumaranAr

  159. pAlai
  teN kazi viLain'ta veN kal uppin
  koLLai cARRiya koTu n'uka ozukai
  uranuTaic cuvala pakaTu pala parappi
  umaN uyirttu iRan'ta ozikal aTuppin,
  5
  vaTi uRu pakazik koTu vil ATavar
  aNagkuTai n'On cilai vaNagka vAgki,
  pal An n'eTu n'irai tazIi, kallena
  aru munai alaitta perum pukal valattar,
  kanai kuraR kaTun' tuTip pANi tUgki,
  10
  uvalaik kaNNiyar, Un puzukku ayarum
  kavalai, 'kAtalar iRan'tanar' ena, n'ani
  avalam koLLalmA, kAtal am tOzi!
  vicumpin n'al ERu cilaikkum cEN cimai
  n'aRum pUj cAraR kuRum poRaik kuNAatu
  15
  vil kezu taTak kai vel pOr vAnavan
  mijiRu mUcu kavuLa ciRu kaN yAnait
  toTiyuTait taTa maruppu oTiya n'URi,
  koTumuTi kAkkum kurUukaN n'eTu matil
  cEN viLagku ciRappin AmUr eytinum,
  20
  ANTu amain'tu uRaiyun'ar allar, n'in
  pUN tAgku Akam porun'tutal maRan'tE.
  piriviTai vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu. - AmUrk kavutaman cAtEvanAr

  162. kuRijci
  koLak kuRaipaTAak kOTu vaLar kuTTattu
  aLappu aritu Akiya kuvai irun' tOnRala,
  kaTal kaNTanna mAka vicumpin
  azaRkoTi anna minnu vacipu n'uTagka,
  5
  kaTituiTi urumoTu kataz uRai citaRi,
  viLivu iTan aRiyA vAn umiz n'aTu n'AL,
  arug kaTik kAvalar ikazpatam n'Okki,
  pani mayagku acaivaLi alaippa, tan'tai
  n'eTu n'akar oru ciRai n'inRanen Aka;
  10
  aRal ena avirvarum kUn'tal, malar ena
  vAL mukattu alamarum mA itaz mazaik kaN,
  mukai n'iraittanna mA vIz veN pal,
  n'akai mANTu ilagkum n'alam kezu tuvar vAy,
  kOl amai vizut toTi viLagka vIci,
  15
  kAl uRu taLirin n'aTugki, AnAtu,
  n'Oy acA vITa muyagkinaL vAymozi
  n'al icai tarUum iravalarkku uLLiya
  n'acai pizaippu aRiyAk kazaltoTi atikan
  kOL aRavu aRiyAp payam kezu palavin
  20
  vEgkai cErn'ta veRpakam poliya,
  vil kezu tAnaip pacum pUN pANTiyan
  kaLiRu aNi vel koTi kaTuppa, kANvara
  oLiRuvana izitarum uyarn'tu tOnRu aruvi,
  n'Er koL n'eTu varaik kavAan
  25
  cUraramakaLirin peRaRku ariyOLE.
  iravuk kuRikkaN talaimakaLait kaNNuRRu n'Igkiya talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - paraNar

  163. pAlai
  viN atirpu talaiiya, viravu malar kuzaiya,
  taN mazai pozin'ta tAzpeyaR kaTai n'AL,
  emiyam Aka, tuni uLam kUra,
  cenROr uLLic cil vaLai n'ekiza,
  5
  peru n'acai uLLamoTu varun'acai n'Okki
  viLiyum evvamoTu, 'aLiyaL' ennAtu
  kaLiRu uyirttanna kaN azi tuvalai
  muLari kariyum munpanip pAnAL,
  kunRu n'ekizppu anna kuLir koL vATai!
  10
  enakkE van'tanai pORi! punaR kAl
  ayir iTu kuppaiyin n'ejcu n'ekizn'tu aviza,
  koTiyOr cenRa tEettu, maTiyAtu
  inaiyai Akic celmati;
  vinai vituppuRun'ar uLLalum uNTE!
  pirivinkaN vaRpuRukkum tOzikkut talaimakaL ARRAmai mItUrac colliyatu. -kazArkkIran eyiRRiyAr

  164. mullai
  katir kaiyAka vAgki, jAyiRu
  paitu aRat teRutalin, payam karan'tu mARi,
  viTuvAyppaTTa viyan kaN mA n'ilam
  kATu kavin etirak kanai peyal pozitalin;
  5
  poRi vari ina vaNTu Arppa, pala uTan
  n'aRu vI mullaiyoTu tOnRi tOnRa.
  veRi EnRanRE vI kamaz kAnam.
  'evankol maRRu avar n'ilai?' ena mayagki,
  iku pani uRaikkum kaNNoTu inaipu, Agku
  10
  innAtu uRaivi tol n'alam peRUum
  itu n'aR kAlam; kaNTicin pakaivar
  matil mukam murukkiya toTi citai maruppin,
  kan'tu kAl ocikkum yAnai,
  vej cina vEn'tan vinai viTappeRinE!
  pAcaRaikkaN irun'ta talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - maturait tamizk kUttan n'AkantEvanAr

  165. pAlai
  kayan' talai maTap piTi payampil paTTena,
  kaLiRu viLippaTutta kampalai verIi,
  oyyena ezun'ta cev vAyk kuzavi
  tAtu eru maRukin mUtUr AgkaN,
  5
  erumai n'al An peRu mulai mAn'tum
  n'ATu pala iRan'ta n'annarATTikku
  Ayamum aNi izan'tu azugkinRu; tAyum
  'in tOL tArAy, iRIiyar en uyir!' ena,
  kaNNum n'utalum n'Ivi, taNNena,
  10
  taTavu n'ilai n'occi vari n'izal acaii,
  tAzik kuvaLai vATu malar cUTTi,
  'tarumaNaR kiTan'ta pAvai en
  arumakaLE ena muyagkinaL azumE!
  makaT pOkkiya tAyatu n'ilaimai kaNTAr colliyatu. - ......

  166. marutam
  'n'al maram kuzIiya n'anai mutir cATi
  pal n'AL aritta kOoy uTaippin,
  mayagkumazait tuvalaiyin maRuku uTan panikkum
  pazam pal n'ellin vELUrvAyil,
  5
  n'aRu virai teLitta n'ARuiNar mAlai,
  poRi vari ina vaNTu Utala kaziyum
  uyar pali peRUum uru kezu teyvam,
  punai irug katuppin n'I kaTuttOLvayin
  anaiyEn Ayin, aNagkuka, en!' ena
  10
  manaiyOT tERRum makizn'an Ayin,
  yArkol vAzi, tOzi! n'erun'al
  tAr pUN kaLiRRin talaip puNai tazIi,
  vatuvai Ir aNip polin'tu, n'ammoTu,
  putuvatu van'ta kAvirik
  15
  kOTu tOy malirn'iRai, ATiyOrE?
  parattaiyoTu punalATiya talaimakan talaimakaLiTaip pukku, 'yAn ATiRRilan' enRu cULuRRAn enpatu kETTa parattai, tan pAgkAyinAra kETpa, colliyatu. - iTaiyan n'eTugkIranAr

  167. pAlai
  vayagku maNi poruta vakaiamai vanappin
  pacug kAz alkul mAayOLoTu
  vinai vanappu eytiya punai pUj cEkkai,
  viN poru n'eTu n'akart tagki, inRE
  5
  initu uTan kazin'tanRumannE; n'ALaip
  porun'tAk kaNNEm pulampu van'tu uRutarac
  cEkkuvamkollO, n'ejcE! cAttu eRin'tu
  atar kUTTuNNum aNagkuTaip pakazik
  koTu vil ATavar paTu pakai verIi,
  10
  Ur ezun'tu ulaRiya pIr ezu mutu pAz,
  murugkai mEyn'ta perug kai yAnai
  verin' Ogku ciRu puRam urija, olki
  iTTikai n'eTuj cuvar viTTam vIzn'tena,
  maNip puRAt tuRan'ta maram cOr mATattu
  15
  ezutu aNi kaTavuL pOkalin, pullenRu
  ozukupali maRan'ta mezukAp pun tiNaip
  pAl n'Ay tuLLiya paRaikkaT ciRRil,
  kuyil kAz citaiya maNTi, ayil vAyk
  kUr mukac citalai vEyn'ta
  20
  pOr maTi n'al iRaip potiyilAnE?
  talaimakan poruL kaTaikkUTTiya n'ejciRkuc collic celavu azugkiyatu. -kaTiyalUr uruttiragkaNNanAr

  168. kuRijci
  yAmam n'ummoTu kazippi, n'Oy mika,
  pani vAr kaNNEm vaikutum; iniyE;
  AnRal vENTum vAn tOy veRpa!
  pal An kunRil paTu n'izal cErn'ta
  5
  n'al An parappin kuzumUr AgkaN
  koTaik kaTan EnRa kOTA n'ejcin
  utiyan aTTil pOla oli ezun'tu,
  aruvi Arkkum peru varaic cilampin;
  InRaNi irum piTi tazIi, kaLiRu tan
  10
  tUgkun'aTaik kuzavi tuyil puRagkAppa,
  oTugku aLai pulampap pOki, kaTug kaN
  vAL vari vayap puli kal muzai uraRa,
  kAnavar maTin'ta kagkul;
  mAn atarc ciRu n'eRi varutal, n'IyE?
  iravukkuRi van'ta talaimakanai iravukkuRi vilakki, varaivu kaTAyatu. -kOTTampalattut tujciya cEramAn

  169. pAlai
  maram talai karin'tu n'ilam payam vATa,
  alagkukatir vEyn'ta azal tikaz n'anan'talai,
  puli tolaittu uNTa perug kaLiRRu ozi Un
  kali kezu maRavar kAzk kOttu ozin'tatai,
  5
  jeli kOR ciRu tI mATTi, oli tiraik
  kaTal viLai amiztin kaNam cAl umaNar
  cunai koL tIm n'Irc cORRu ulaik kUTTum
  curam pala kaTan'ta n'am vayin paTarn'tu; n'ani
  pacalai pAyn'ta mEniyaL, n'eTitu n'inain'tu,
  10
  cel katir mazukiya pulampu koL mAlai
  mel viral cErttiya n'utalaL, malkik
  kayal umiz n'Irin kaN pani vAra,
  perun' tOL n'ekizn'ta cellaloTu
  varun'tumAl, aLiyaL, tirun'tizaitAnE!
  talaimakan iTaic curattut tan n'ejciRkuc colliyatu. - toNTiyAmUrc cAttanAr

  172. kuRijci
  vAraNam uraRum n'Ir tikaz cilampil
  piracamoTu viraiiya vayagku veL aruvi
  in icai imiz iyam kaTuppa, immenak
  kal mukai viTar akam cilampa, vIzum
  5
  kAmpu talaimaNan'ta Ogku malaic cAral;
  irumpu vaTittanna karug kaik kAnavan
  viri malar marAam porun'ti, kOl terin'tu,
  vari n'utal yAnai aru n'iRattu azutti,
  ikal aTu munpin veN kOTu koNTu, tan
  10
  pul vEy kurampai pulara UnRi,
  munRil n'ITiya muzavu uRaz palavil,
  pizi makiz uvakaiyan, kiLaiyoTu kali ciRan'tu,
  cAn'ta jekiziyin Un puzukku ayarum
  kunRa n'ATa! n'I anpilai Akutal
  15
  aRiyEn yAn; aHtu aRin'tanen Ayin
  aNi izai, uNkaN, Ay itazk kuRumakaL
  maNi Er mAN n'alam citaiya,
  pon n'Er pacalai pAvinRumannE!
  tOzi talaimakaLai iTattu uyttu van'tu, talaimakanai varaivu kaTAyatu. -maturaip pAlAciriyar n'appAlanAr

  176. marutam
  kaTal kaNTanna kaN akan parappin
  n'ilam paka vIzn'ta vEr mutir kizagkin
  kazai kaNTanna tUmpuTait tiraL kAl,
  kaLiRRuc cevi anna pAcaTai marugkil,
  5
  kazu n'ivan'tanna kozu mukai iTai iTai
  muRuval mukattin pal malar tayagka,
  pUtta tAmaraip puL imiz pazanattu,
  vEppu n'anai anna n'eTug kaN n'IrjeNTu
  irai tEr veN kuruku ajci, ayalatu
  10
  olitta pakanRai iruj cERRu aLLal,
  titalaiyin varippa OTi, virain'tu tan
  n'Ir mali maN aLaic ceRiyum Ura!
  manai n'aku vayalai maran ivar kozug koTi
  ari malar AmpaloTu Artazai taii,
  15
  vizavu ATu makaLiroTu tazUu aNip polin'tu,
  malar Er uNkaN mAN izai munkaik
  kuRun' toTi tuTakkiya n'eTun' toTar viTuttatu
  uTanRanaL pOlum, n'in kAtali? em pOl
  pul uLaik kuTumip putalvaR payan'tu,
  20
  n'elluTai n'eTu n'akar n'in inRu uRaiya,
  enna kaTattaLO, maRRE? tan mukattu
  ezutu ezil citaiya azutanaL Egki,
  aTittena urutta tittip pal Uz
  n'oTittenac civan'ta mel viral tirukupu,
  25
  kUrn'unai mazukiya eyiRRaL
  Ur muzutum n'uvalum n'iR kANiya cenmE.
  tOzi talaimakanai vAyil maRuttatu. marutam- pATiya iLagkaTugkO

  177. pAlai
  'tol n'alam citaiyac cAay, alkalum,
  innum vArAr; ini evan ceyku?' enap
  perum pulampuRutal Ompumati ciRu kaN
  irum piTit taTak kai mAna, n'ey arun'tu
  5
  orugku piNittu iyanRa n'eRi koL aimpAl
  tEm kamaz veRi malar peymmAr, kANpin
  kazai amal cilampin vazai talai vATak
  katir katam kaRRa E kal n'eRiyiTai,
  paig koTip pAkaR ceg kani n'acaii,
  10
  kAna majjaik kamajcUl mAp peTai
  ayir yARRu aTaikarai vayirin n'aralum
  kATu iRan'tu akanROr n'ITinar Ayinum,
  vallE varuvarpOlum veN vEl
  ilai n'iRam peyara Occi, mARROr
  15
  malai maruL yAnai maNTuamar ozitta
  kazaR kAl paNNan kAviri vaTavayin
  n'izaR kayam tazIiya n'eTug kAl mAvin
  taLir Er Akam takai peRa mukain'ta
  aNagkuTai vana mulait tAaya n'in
  20
  cuNagkiTai varitta toyyilai n'inain'tE.
  piriviTai vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu. - ceyalUr iLam poncAttan koRRanAr

  178. kuRijci
  vayirattanna vai En'tu maruppin,
  vetir vEr anna parUu mayirp panRi
  paRaik kaN anna n'iRaic cunai paruki,
  n'Ilattanna akal ilaic cEmpin
  5
  piNTam anna kozug kizagku mAn'ti,
  piTi maTin'tanna kal micai Uz izipu,
  yARu cErn'tanna URu n'Irp paTAarp
  paim putal n'aLi cinaik kuruku irun'tanna,
  vaN piNi avizn'ta veN kUtALattu
  10
  alagku kulai alari tINTi, tAtu uka,
  pon urai kaTTaLai kaTuppak kANvara,
  kiLai amal ciRu tinai viLai kural mEyn'tu,
  kaN initu paTukkum n'al malai n'ATanoTu
  uNarn'tanai puNarn'ta n'Iyum, n'in tOT
  15
  paNaik kavin aziyAtu tuNaip puNarn'tu, enRum,
  taval il ulakattu uRaiiyarO tOzi
  'ellaiyum iravum ennAtu, kallenak
  koNTal vAn mazai pozin'ta vaikaRait
  taN pani aRciram tamiyOrkku aritu' ena,
  20
  kanavinum pirivu aRiyalanE; atantalai
  mun tAn kaNTa jAnRinu m
  pin peritu aLikkum, tan paNpinAnE.
  tOzi varaivu malin'tu colliyatu. - paraNar

  179. pAlai
  viN tOy cimaiya viRal varaik kavAan,
  veNtEr OTum kaTam kAy marugkil,
  tunai eri paran'ta tun arum viyan kATTu,
  ciRu kaN yAnai n'eTug kai n'ITTi
  5
  vAn vAy tiRan'tum vaN punal peRAatu,
  kAn pulan'tu kaziyum kaN akan parappin
  viTu vAyc ceg kaNaik koTu vil ATavar
  n'al n'ilai poRitta kal n'ilai atara,
  arampu koL pUcal kaLaiyun'ark kANAc
  10
  curam cela virumpinir Ayin in n'akai,
  murun'tu enat tiraNTa muL eyiRRut tuvar vAy,
  kuvaLai n'AL malar puraiyum uNkaN, im
  mati Er vAL n'utal pulampa,
  pati peyarn'tu uRaital ollumO, n'umakkE?
  pirivu uNarttiya talaimakaRkut tOzi celavu azugkac colliyatu. -kOTi magkalattu vAtuLi n'aRcEn'tanAr

  183. pAlai
  'kuvaLai uNkaN kaluzavum, tirun'tizait
  titalai alkul av vari vATavum,
  attam Ar azuvam n'at tuRan'tu aruLAr
  cenRu cEN iTaiyar Ayinum, n'anRum
  5
  n'ITalar' enRi tOzi! pATu AnRu
  panit tuRaip perug kaTal iRan'tu, n'Ir paruki,
  kuvavut tirai arun'tu koLLaiya kuTakku Erpu,
  vayavup piTi inattin vayinvayin tOnRi,
  irug kiLaik koNmU orugkuTan tuvanRi,
  10
  kAlai van'tanRAl kArE mAlaik
  kuLir koL piTavin kUr mukai alari
  vaNTu vAy tiRakkum taNTA n'ARRam
  kUtir aRcirattu Utai tURRa,
  pani alaik kalagkiya n'ejcamoTu
  15
  varun'tuvam allamO, pirin'ticinOr tiRattE?
  talaimakan kuRitta paruva varavu kaNTu, talaimakaL tOzikkuc colliyatu. -karuvUrk kaligkattAr

  186. marutam
  vAnam vENTA vaRan il vAzkkai
  n'On jAN vinaijar kOL aRin'tu Irkkum
  mIn mutir ilajcik kalitta tAmarai
  n'Irmicai n'ivan'ta n'eTun' tAL akal ilai
  5
  irug kayam tuLagka, kAl uRutoRum
  perug kaLiRRuc ceviyin alaikkum UranoTu
  ezun'ta kauvaiyO peritE; n'aTpE,
  kozug kOl vEzattup puNai tuNaiyAkap
  punal ATu kENmai anaittE; avanE,
  10
  oN toTi makaLir paNTai yAz pATa,
  Irn' taN muzavin eRikuNil vitirppa,
  taN n'aRuj cAn'tam kamazum tOL maNan'tu,
  innum piRaL vayinAnE; manaiyOL
  emmoTu pulakkum enpa; ven vEl,
  15
  mAri ampin, mazaittOR pazaiyan
  kAviri vaippin pOor anna, en
  ceRivaLai uTaittalO ilenE; uritinin
  yAm tan pakaiyEm allEm; cErn'tOr
  tiru n'utal pacappa n'Igkum
  20
  kozun'anum cAlum, tan uTan uRai pakaiyE.
  talaimakaTkup pAgkAyinAr kETpa, illiTaip parattai colli n'erugkiyatu. -paraNar

  187. pAlai
  tOL pulampu akalat tujci, n'ammoTu
  n'AL pala n'ITiya karan'tu uRai puNarcci
  n'AN uTaimaiyin n'Igki, cEy n'ATTu
  arum poruL valitta n'ejcamoTu Eki,
  5
  n'am uyarvu uLLinar kAtalar kaRuttOr
  tem munai citaitta, kaTum parip puravi,
  vAr kazaR polin'ta vankaN mazavar
  pUn' toTai vizavin talai n'AL anna,
  taru maNal jemiriya tiru n'akar muRRam
  10
  pulampuRumkollO tOzi! cEN Ogku
  alan'talai jemaiyattu AL il AgkaN,
  kal cErpu irun'ta cil kuTip pAkkattu,
  el virun'tu ayara, Emattu alki,
  manai uRai kOzi aNal tAzpu anna
  15
  kavai oN taLira karugkAl yAattu
  vEnil veRpin kAnam kAya,
  munai ezun'tu OTiya keTu n'ATTu Ar iTai,
  panai veLiRu arun'tu paig kaN yAnai
  oN cuTar mutirA iLag katir amaiyattu,
  20
  kaNpaTu pAyal kai oTugku acai n'ilai
  vAL vAyc cuRavin panit tuRai n'In'ti,
  n'AL vETTu ezun'ta n'ayan il paratavar
  vaiku kaTal ampiyin tOnRum
  mai paTu mA malai vilagkiya curanE?
  pirivu uNarttiya tOzikkut talaimakaL colliyatu; talaimakan pirivinkaN talaimakaTkut tOzi colliyatUum Am. - mAmUlanAr

  189. pAlai
  pacum pazap palavin kAnam vempi,
  vicumpu kaN aziya, vEnil n'ITi,
  kayam kaN aRRa kal Ogku vaippin
  n'ARu uyir maTap piTi tazaii, vERu n'ATTu
  5
  vizavup paTar maLLarin muzavu eTuttu uyari,
  kaLiRu atarppaTutta kal uyar kavAan
  vev varai attam cuTTi, paiyena,
  vayalai am piNaiyal vArn'ta kavarvuRa,
  titalai alkul kuRumakaL avanoTu
  10
  cenRu piRaL Akiya aLavai, enRum
  paTar mali evvamoTu mAtiram tuzaii,
  manai maruNTu irun'ta enninum, n'anai makiz
  n'annarALar kUTu koL in iyam
  tEr Ur teruvil tatumpum
  15
  Ur izan'tanRu, tan vIzvu uRu poruLE.
  makaT pOkkiya cevili colliyatu. - kayamanAr

  197. pAlai
  mA malar vaNNam izan'ta kaNNum,
  pU n'ekiz aNaiyin cAaya tOLum,
  n'annar mAkkaL vizaivanar Ayn'ta
  tol n'alam izan'ta tuyaramoTu, ennatUum
  5
  inaiyal vAzi, tOzi! munai eza
  munnuvar OTTiya muraN miku tiruvin,
  maRam miku tAnai, kaNNan ezini
  tEm mutu kunRam iRan'tanar Ayinum,
  n'ITalar yAza, n'in n'irai vaLai n'ekiza
  10
  tOL tAzpu iruLiya kuvai irug kUn'tal
  maTavOL tazIiya viRalOn mArpil
  pun talaip putalvan Urpu izin'tAgku,
  kaTujcUl maTap piTi tazIiya veN kOTTu
  inamcAl vEzam, kanRu Urpu izitara,
  15
  paLLi koLLum panic curam n'In'ti,
  oL iNark konRai Ogku malai attam
  vinai valiyuRUum n'ejcamoTu
  inaiyar Aki, n'ap pirin'ticinOrE.
  piriviTai vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRIiyatu. -mAmUlanAr

  199. pAlai
  karai pAy veN tirai kaTuppa, pala uTan,
  n'irai kAl oRRalin, kal cErpu utirum
  varai cEr marAattu Uz malar peyal cettu,
  uyagkal yAnai n'Ir n'acaikku alamara,
  5
  cilampi valan'ta vaRuj cinai vaRRal
  alagkal ulavai ari n'izal acaii,
  tiragkumaral kavviya kaiyaRu tokun'ilai,
  aram tin Ucit tiraL n'uti anna,
  tiN n'ilai eyiRRa cen'n'Ay eTuttalin,
  10
  vaLi munaip pULaiyin oyyenRu alaRiya
  keTumAn ina n'irai tarIiya, kalaiyE
  katir mAy mAlai AN kural viLikkum
  kaTal pOl kAnam piRpaTa, 'piRar pOl
  celvEm Ayin, em celavu n'anRu' ennum
  15
  Acai uLLam acaivinRu turappa,
  n'I celaRku uriyai n'ejcE! vEy pOl
  taTaiyina mannum, taNNiya, tiraNTa,
  perun' tOL arivai oziya, kuTAatu,
  irum pon vAkaip perun'tuRaic ceruvil,
  20
  polam pUN n'annan porutu kaLattu oziya,
  valam paTu koRRam tan'ta vAy vAL,
  kaLagkAyk kaNNi n'Ar muTic cEral
  izan'ta n'ATu tan'tanna
  vaLam peritu peRinum, vAralen yAnE.
  poruL kaTaikkUTTiya n'ejciRkut talaimakan colliyatu. - kallATanAr

  201. pAlai
  amma, vAzi tOzi! 'ponnin
  avir ezil n'uTagkum aNi kiLar OTai
  vinai n'avil yAnai viRaR pOrp pANTiyan
  pukaz mali ciRappin koRkai muntuRai,
  5
  avirkatir muttamoTu valampuri corin'tu,
  tazai aNip polin'ta kOTu En'tu alkul
  pazaiyar makaLir panit tuRaip parava,
  pakalOn maRain'ta an'ti Ar iTai,
  uru kezu perug kaTal uvavuk kiLarn'tAgku,
  10
  alarum manRu paTTanRE; annaiyum
  porun'tAk kaNNaL, veyya uyirkkum' enRu
  evan kaiyaRRanai, ikuLai? cOzar
  veNNel vaippin n'al n'ATu peRinum,
  ANTu amain'tu uRain'ar allar munAatu
  15
  vAn puku talaiya kunRattuk kavAan,
  perug kai eNkin pEzvAy ERRai
  iruL tuNin'tanna kuvavu mayirk kuruLait
  tOl mulaip piNavoTu tiLaikkum
  vEnil n'ITiya curan iRan'tOrE.
  piriviTai vERupaTTa talaimakaTkut tOzi colliyatu. - mAmUlanAr

  202. kuRijci
  vayagku veL aruviya kunRattuk kavAan,
  kayan' talai maTap piTi inan EmArppa,
  pulip pakai venRa puN kUr yAnai
  kallakac cilampil kai eTuttu uyirppin,
  5
  n'al iNar vEgkai n'aRu vI kollan
  kuruku Utu miti ulaip pitirvin pogki,
  ciRu pal minmini pOla, pala uTan
  maNi n'iRa irum putal tAvum n'ATa!
  yAmE anRiyum uLarkol pAnAL,
  10
  utti aravin pait talai tumiya,
  ura urum uraRum uTku varu n'anan'talai,
  tavirvu il uLLamoTu eHku tuNaiyAka,
  kanai iruL paran'ta kal atarc ciRu n'eRi
  tErAtu varUum n'invayin
  15
  Ar ajar aru paTar n'In'tuvOrE?
  iravuk kuRikkaN van'tu n'Igkum talaimakaRkut tOzi colli varaivu kaTAyatu. - AvUrkizAr makanAr kaNNanAr

  205. pAlai
  'uyir kalan'tu onRiya tonRu paTu n'aTpin
  ceyir tIr n'ejcamoTu ceRin'tOr pOla,
  taiyal! n'in vayin piriyalam yAm' enap
  poy val uLLamoTu purivu uNak kURi,
  5
  tuNivu il koLkaiyar Aki, iniyE
  n'Oy mali varuttamoTu n'utal pacappupUra,
  n'Am aza, tuRan'tanar Ayinum, tAmE
  vAymozi n'ilaiiya cEN viLagku n'al icai
  vaLam kezu kOcar viLagku paTai n'URi,
  10
  n'ilam koLa veHkiya polam pUN kiLLi,
  pU viri n'eTug kazi n'AppaN, perum peyark
  kAvirip paTappaip paTTinattanna
  cezu n'akar n'al virun'tu ayarmAr, EmuRa
  vizu n'iti eLitinin eytukatilla
  15
  mazai kAl aRcirattu mAl iruL n'Igki,
  n'ITuamai n'ivan'ta n'izal paTu cilampil,
  kaTAa yAnaik kavuL marugku uRaza
  Am Urpu izitaru kAmar cenni,
  puli uri vari ataL kaTuppa, kali ciRan'tu,
  20
  n'AT pU vEgkai n'aRu malar utira,
  mEkku ezu peruj cinai ERi, kaNak kalai
  kUppiTUu ukaLum kunRakac ciRu n'eRik
  kal piRagku Ar iTai vilagkiya
  col peyar tEetta curan iRan'tOrE.
  talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaivi vaRpuRukkum tOzikkuc colliyatu.- n'akkIrar

  207. pAlai
  aNagkuTai mun'n'Ir paran'ta ceRuvin
  uNagku tiRam peyarn'ta veN kal amiztam
  kuTa pula marugkin uymmAr, puL Orttup
  paTai amaittu ezun'ta peruj cey ATavar
  5
  n'iraip parap poRaiya n'araip puRak kazutaik
  kuRaik kuLampu utaitta kal piRaz iyavin,
  vej curam pOzn'ta, ajcuvaru kavalai,
  mijiRu Ar kaTAam karan'tu viTu kavuLa,
  veyil tina varun'tiya, n'ITu maruppu oruttal
  10
  piNar azi perug kai puraNTa kUval
  teN kaN uvarik kuRaik kuTa mukavai,
  aRanilALan tONTa, veytu uyirttu,
  piRain'utal viyarppa, uNTanaLkollO
  tEm kalan'tu aLaiiya tIm pAl En'tik
  15
  kUzai uLarn'tu mOzaimai kURavum,
  maRutta collaL Aki,
  veRutta uLLamoTu uNNAtOLE?
  makaT pOkkiya tAy colliyatu. - maturai ezuttALan cEn'tampUtanAr

  208. kuRijci
  yAma iravin n'eTug kaTai n'inRu,
  tEm mutir cimaiyak kunRam pATum
  n'uN kOl akavun'ar vENTin, veN kOTTu
  aNNal yAnai Iyum vaN makiz
  5
  veLiyan vENmAn Aay eyinan,
  aLi iyal vAzkkaip pAzip paRan'talai,
  izai aNi yAnai iyal tEr mijiliyoTu
  n'aNpakal uRRa ceruvil puN kUrn'tu,
  oL vAL mayagku amar vIzn'tena, 'puL orugku
  10
  am kaN vicumpin viLagku jAyiRRu
  oN katir teRAmai, ciRakarin kOli,
  n'izal ceytu uzaRal kANEn, yAn' enap
  paTukaLam kANTalcellAn, cinam ciRan'tu,
  uru vinai n'annan, aruLAn, karappa,
  15
  peru vituppuRRa pal vEL makaLir
  kurUup pUm pain' tAr arukkiya pUcal,
  vacai viTak kaTakkum vayagku perun' tAnai
  akutai kiLaitan'tAgku, miku peyal
  uppuc ciRai n'illA veLLam pOla,
  20
  n'ANu varai n'illAk kAmam n'aNNi,
  n'alkinaL, vAziyar, van'tE Ori
  pal pazap palavin payam kezu kollik
  kAr malar kaTuppa n'ARum,
  Er n'uN, Oti mAayOLE!
  puNarn'tu n'Igkum talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - paraNar

  209. pAlai
  'tOLum tol kavin tolain'tana; n'ALum
  annaiyum arun' tuyar uRRanaL; alarE,
  pon aNi n'eTun' tErt tennar kOmAn,
  ezu uRaz tiNi tOL iyal tErc ceziyan,
  5
  n'ErA ezuvar aTippaTak kaTan'ta
  AlagkAnattu Arppinum peritu' ena,
  Azal vAzi, tOzi! avarE,
  mAal yAnai maRap pOrp pulli
  kAmpuTai n'eTu varai vEgkaTattu umpar
  10
  aRai iRan'tu akanRanar Ayinum, n'iRai iRan'tu
  uLLAr AtalO aritE cev vEl
  muLLUr mannan kazaltoTik kAri
  cellA n'al icai n'iRutta val vil
  Orik konRu cEralarkku Itta
  15
  cev vErp palavin payam kezu kolli,
  n'ilai peRu kaTavuL Akkiya,
  palar pukaz pAvai anna n'in n'alanE.
  piriviTai vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRIiyatu. - kallATanAr

  211. pAlai
  kELAy, ella! tOzi! vAliya
  cutai virin'tanna pal pU marAam
  paRai kaNTanna pA aTi n'On tAL
  tiN n'ilai maruppin vayak kaLiRu urijutoRum,
  5
  taN mazai Aliyin tAay, uzavar
  veNNel vittin aRaimicai uNagkum
  pani paTu cOlai vEgkaTattu umpar,
  mozi peyar tEettar Ayinum, n'alkuvar
  kuziyiTaik koNTa kanRuTaip peru n'irai
  10
  piTi paTu pUcalin eytAtu oziya,
  kaTuj cina vEn'tan Evalin eyti,
  n'eTuj cEN n'ATTil talaittArp paTTa
  kallA ezini pal eRin'tu azuttiya
  vankaN katavin veNmaNi vAyil,
  15
  matti n'ATTiya kal kezu panit tuRai,
  n'Ir olittanna pEer
  alar n'amakku oziya, azap pirin'tOrE.
  pirivinkaN vERupaTTa talaimakaLatu vERupATu kaNTu tOzi colliyatu. -mAmUlanAr

  212. kuRijci
  tA il n'al pon taiiya pAvai
  viN tavaz iLa veyiR koNTu n'inRanna,
  miku kavin eytiya, tokukural aimpAl,
  kiLaiaril n'ANaR kizagku maNaRku InRa
  5
  muLai Oranna muL eyiRRut tuvar vAy,
  n'ayavan taivarum cevvazi n'al yAz
  icai Orttanna in tIm kiLavi,
  aNagku cAl arivaiyai n'acaii, perug kaLiRRu
  inam paTi n'Irin kalagkiya pozutil,
  10
  peRal arug kuraiyaL ennAy, vaikalum,
  innA aruj curam n'In'ti, n'IyE
  ennai innaR paTuttanai; minnu vacipu
  uravuk kAr kaTuppa maRali main'tuRRu,
  viravu mozik kaTTUr vENTuvazik koLIi,
  15
  paTai n'ilA ilagkum kaTal maruL tAnai
  maTTu aviz teriyal maRap pOrk kuTTuvan
  poru muraN peRAatu vilagku cinam ciRan'tu,
  ceruc cey munpoTu mun'n'Ir muRRi,
  Ogkutiraip pauvam n'Igka OTTiya
  20
  n'Ir mAN eHkam n'iRattuc cenRu azun'tak
  kUr matan aziyarO n'ejcE! AnAtu
  eLiyaL allOT karuti,
  viLiyA evvam talait tan'tOyE.
  allakuRippaTTu n'Igkum talaimakan tan n'ejcinai n'erugkic colliyatu. -paraNar

  213. pAlai
  vinai n'avil yAnai viRaR pOrt toNTaiyar
  ina mazai tavazum ERRu aru n'eTug kOTTu
  Ogku veL aruvi vEgkaTattu umpar,
  koykuzai atiral vaiku pular alari
  5
  curi irum pittai curumpu paTac cUTi,
  ikal munait tarIiya ERuTaip peru n'irai
  n'anai mutir n'aRavin n'AT pali koTukkum
  vAl n'iNap pukavin vaTukar tEettu,
  n'izaR kavin izan'ta n'Ir il n'IL iTai
  10
  azal avir aruj curam n'eTiya ennAtu,
  akaRal Ayn'tanar Ayinum, pakal celap
  pal katir vAgkiya paTu cuTar amaiyattup
  peru maram konRa kAl puku viyan punattu,
  eri maruL katira tiru maNi imaikkum
  15
  velpOr vAnavan kollik kuTa varai
  vEy ozukku anna, cAy iRaip paNait tOL
  perug kavin citaiya n'Igki, AnROr
  arum peRal ulakam amiztoTu peRinum,
  cenRu, tAm n'ITalOilarE enRum
  20
  kalam peyak kavizn'ta kazal toTit taTak kai,
  valam paTu venRi vAy vAL, cOzar
  ilagku n'Irk kAviri izipunal varitta
  aRal ena n'eRin'ta kUn'tal,
  uRal in cAyaloTu onRutal maRan'tE.
  piriviTai vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRIiyatu. - tAyagkaNNanAr

  214. mullai
  akal iru vicumpakam putaiyap pAay,
  pakal uTan karan'ta, pal katir, vAnam
  irug kaLiRRu ina n'irai kuLirppa vIci,
  perum peyal azi tuLi pozital AnAtu;
  5
  vEn'tanum vem pakai muraNi En'tuilai,
  viTu katir n'eTu vEl imaikkum pAcaRai,
  aTu pukaz mEvaloTu kaNpaTai ilanE;
  amarum n'am vayinatuvE; n'amar ena
  n'am aRivu teLin'ta pommal Oti
  10
  yAgku AkuvaLkoltAnE OgkuviTaip
  paTu cuvaR koNTa paku vAyt teL maNi
  A peyar kOvalar AmpaloTu aLaii,
  paiyuL n'al yAz cevvazi vakuppa,
  Ar uyir aNagkum teL icai
  15
  mAri mAlaiyum tamiyaL kETTE?
  pAcaRaikkaN talaimakaL tan n'ejciRkuc colliyatu. - vaTama vaNNakkan pEri cAttanAr

  216. marutam
  'n'AN koL n'uN kOlin mIn koL pAN makaL
  tAn punal aTaikaraip paTutta varAal,
  n'Ar ari n'aRavu uNTu irun'ta tan'taikku,
  vajci viRakin cuTTu, vAy uRukkum
  5
  taN tuRai Uran peNTir emmaip
  peTTAgku mozipa' enpa; av alarp
  paTTanam Ayin, ini evan Akiyar;
  kaTal ATu makaLir koyta jAzalum,
  kazani uzavar kuRRa kuvaLaiyum,
  10
  kaTi miLaip puRavin pUtta mullaiyoTu,
  pal iLag kOcar kaNNi ayarum,
  mallal yANarc cellik kOmAn
  eRiviTattu ulaiyAc ceRi curai veL vEl
  Atan ezini aru n'iRattu azuttiya
  15
  perug kaLiRRu evvam pOla,
  varun'tupamAtu, avar cEri yAm celinE.
  talaimakaTkup pAgkAyinAr kETpa, tanakkup pAgkAyinArkkup parattai colliyatu. - aiyUr muTavanAr

  218. kuRijci
  'kiLai pArATTum kaTu n'aTai vayak kaLiRu
  muLai tarupu UTTi, vENTu kuLaku arutta,
  vAL n'iRa uruvin oLiRupu minni,
  parUu uRaip pal tuLi citaRi, vAn n'avinRu,
  5
  peru varai n'aLir cimai atira vaTTittu,
  puyal ERu uraiiya viyal iruL n'aTu n'AL,
  viRal izaip polin'ta kANpu in cAyal,
  taTaiit tiraNTa n'in tOL cErpu allatai,
  paTAavAkum, em kaN' ena, n'Iyum,
  10
  'iruL mayagku yAmattu iyavuk keTa vilagki,
  vari vayagku irum puli vazagkun'arp pArkkum
  peru malai viTarakam vara aritu' ennAy,
  vara eLitAka eNNuti; atanAl,
  n'uNNitin kUTTiya paTu mAN Aram
  15
  taNNitu kamazum n'in mArpu, oru n'AL
  aTaiya muyagkEm Ayin, yAmum
  viRal izai n'ekizac cAaytum; atuvE
  annai aRiyinum aRika! alar vAy
  ampal mUtUr kETpinum kETka!
  20
  vaNTu iRai koNTa eri maruL tOnRiyoTu,
  oN pU vEgkai kamazum
  taN peruj cAral pakal van'tImE!
  tOzi talaimakaLai iTattu uyttu van'tu, pakaRkuRi n'Ern'ta vAypATTAl, talai makanai varaivu kaTAyatu. - kapilar

  220. n'eytal
  Urum cEriyum uTan iyain'tu alar eza,
  tEroTu maRukiyum, paNi mozi payiRRiyum,
  keTAat tIyin uru kezu cellUr,
  kaTAa yAnaik kuzUuc camam tataiya,
  5
  man marugku aRutta mazu vAL n'eTiyOn
  mun muyanRu aritinin muTitta vELvi,
  kayiRu arai yAtta kAN taku vanappin,
  arug kaTi n'eTun' tUN pOla, yAvarum
  kANalAkA mAN ezil Akam
  10
  uLLutoRum panikkum n'ejcinai, n'IyE
  n'eTum puRa n'ilaiyinai, varun'tinaiAyin,
  muzagku kaTal Otam kAlaik koTkum,
  pazam pal n'ellin UNUr AgkaN,
  n'OlA irum puL pOla, n'ejcu amarn'tu,
  15
  kAtal mARAk kAmar puNarcciyin,
  irug kazi mukan'ta ceg kOl av valai
  muTagku puRa iRavoTu ina mIn ceRikkum
  n'eTug katirk kazanit taN cAykkAnattu,
  yANart taN paNai uRum ena, kAnal
  20
  Ayam Ayn'ta cAy iRaip paNait tOL
  n'al ezil citaiyA Emam
  col init teyya, yAm teLiyumARE.
  iravukkuRi van'tu n'Igkum talaimakanai etirppaTTut tOzi colliyatu. -maturai marutan iLan'AkanAr

  221. pAlai
  n'anai viLai n'aRavin tERal mAn'ti,
  punai vinai n'al il taru maNal kuvaii,
  'pommal Oti em makaL maNan' ena,
  vatuvai ayarn'tanar n'amarE; atanAl,
  5
  putuvatu punain'ta cEyilai veL vEl,
  mati uTampaTTa mai aNaR kALai
  vAgku cinai malin'ta tiraL arai marAattu,
  tEm pAy mel iNar taLiroTu koNTu, n'in
  taN n'aRu mucci punaiya, avanoTu
  10
  kazai kavin pOkiya mazai uyar n'anan'talai,
  kaLiRRu irai pizaittalin, kaya vAy vEgkai
  kAy cinam ciRan'tu, kuzumalin verIi,
  irum piTi iriyum cOlai
  aruj curam cERal ayarn'tanen, yAnE.
  talaimakaRkup pOkku uTanpaTTa tOzi talaimakaTkup pOkku uTanpaTac colliyatu. - kayamanAr

  223. pAlai
  'pirital valliyar, itu, n'at tuRan'tOr
  maRan'tum amaikuvarkol?' enRu eNNi,
  Azal vAzi, tOzi! kEzal
  vaLai maruppu uRazum muLai n'eTum perug kAy
  5
  n'anai mutir murukkin cinai cEr pogkar,
  kAy cinak kaTu vaLi eTuttalin, veg kATTu
  azal pozi yAnaiyin aiyenat tOnRum
  n'izal il Omai n'Ir il n'IL iTai,
  iRan'tanar Ayinum, kAtalar n'amvayin
  10
  maRan'tu kaNpaTutal yAvatu puRam tAz
  am paNai n'eTun' tOL tagki, tumpi
  ariyinam kaTukkum curi vaNar aimpAl
  n'uN kEz aTagka vAri, paiyuL keTa,
  n'an mukai atiral pOtoTu, kuvaLait
  15
  taN n'aRug kamaz toTai vEyn'ta, n'in
  maN Ar kUn'tal marIiya tuyilE?
  piriviTai vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu. - pAlai pATiya perugkaTugkO

  224. mullai
  celka, pAka! ellinRu pozutE
  vallOn aTagku kayiRu amaippa, kollan
  vicaittu vAgku turuttiyin veyya uyirA,
  koTu n'ukattu yAtta talaiya, kaTu n'aTai,
  5
  kAl kaTuppu anna kaTuj celal ivuLi,
  pAl kaTai n'uraiyin parUu mitappu anna,
  vAl veL teviTTal vazi vAr n'uNakkam
  cilampi n'Ulin n'uNagkuvana pARi,
  cAn'tu pular akalam maRuppa, kANtaka,
  10
  putu n'alam peRRa veytu n'Igku puRavil,
  teRi n'aTai maraik kaNam iriya, manaiyOL
  aitu uNagku valci peytu muRukku uRutta
  tirimarak kural icai kaTuppa, vari maNal
  alagku katirt tikiri Azi pOza,
  15
  varumkol tOzi! n'am in uyirt tuNai ena,
  cil kOl el vaLai oTukki, pal kAl
  arug kaTi viyal n'akar n'Okki,
  varun'tumAl, aLiyaL tirun'tizaitAnE.
  vinai muRRiya talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - AvUr mUlagkizAr makanAr perun'talaic cAttanAr

  227. pAlai
  'n'utal pacan'tanRE; tOL cAyinavE;
  titalai alkul variyum vATina;
  en AkuvaLkol ivaL?' ena, pal mAN
  n'Ir mali kaNNoTu n'eTitu n'inain'tu oRRi,
  5
  inaiyal vAzi, tOzi! n'anai kavuL
  kAy cinam ciRan'ta vAy puku kaTAttoTu
  mun n'ilai poRAatu muraNi, pon iNarp
  pulik kEz vEgkaip pUj cinai pulampa,
  mutal pAyn'tiTTa muzu vali oruttal
  10
  cen' n'ilap paTu n'IRu ATi, ceru malain'tu,
  kaLam koL maLLarin muzagkum attam
  pala iRan'tu akanRanar Ayinum, n'ilaii,
  n'Oy ilarAka, n'am kAtalar! vAy vAL,
  tamiz akappaTutta imiz icai muracin,
  15
  varun'ar varaiyAp peru n'AL irukkai,
  tUgkal pATiya Ogku peru n'al icaip
  piTi miti vazutuNaip perum peyart tazumpan
  kaTi matil varaippin UNUr umpar,
  vizu n'iti tujcum vIRu peRu tiru n'akar,
  20
  irug kazip paTappai marugkUrp paTTinattu,
  el umiz AvaNattu anna,
  kallen kampalai ceytu akanROrE!
  talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaimakaTkut tOzi colliyatu; pirivinkaN vERupaTTa tOzikkut talaimakaL colliyatUum Am. - n'akkIrar

  228. kuRijci
  piracap pal kiLai Arppa, kallena
  varai izi aruvi Aram tINTit
  taN ena n'anaikkum n'aLir malaic cilampil,
  kaN ena malarn'ta mA itazk kuvaLaik
  5
  kal mukai n'eTuj cunai n'ammoTu ATi,
  pakalE initu uTan kazippi, iravE
  celvar Ayinum, n'anRuman tilla
  vAnkaN virin'ta pakal maruL n'ilavin
  cUral miLaiiya cAral Ar ARRu,
  10
  Ogkal micaiya vEgkai oL vIp
  pulip poRi kaTuppat tOnRalin, kaya vAy
  irum piTi iriyum cOlaip
  perug kal yANart tam ciRukuTiyAnE.
  talaimakan ciRaippuRattAnAka, talaimakaTkuc colluvALAy, tOzi colli yatu. - aNTar makan kuRuvazutiyAr

  229. pAlai
  pakal cey pal katirp paruti am celvan
  akal vAy vAnattu Azi pOzn'tena,
  n'Ir aRa vaRan'ta n'irampA n'IL iTai,
  kayan' talaik kuzavik kavi ukir maTap piTi
  5
  kuLaku maRuttu uyagkiya marugkul pala uTan
  pAz Urk kurampaiyin tOnRum AgkaN,
  n'eTuj cEN iTaiya kunRam pOki,
  poyvalALar muyanRu cey perum poruL
  n'am inRu Ayinum muTika, vallena,
  10
  perun' tuni mEval! n'alkUr kuRumakaL!
  n'Oy malin'tu ukutta n'oci varal cil n'Ir
  pal itaz mazaik kaN pAvai mAyppa,
  pon Er pacalai Urtara, poRi vari
  n'al mA mEni tolaital n'Okki,
  15
  inaiyal enRi; tOzi! cinaiya
  pAcarumpu InRa cem mukai murukkinap
  pOtu aviz alari kozuti tAtu arun'tu,
  am taLir mAattu alagkal mImicai,
  ceg kaN irug kuyil n'ayavarak kUum
  20
  in iLavEnilum vArAr,
  'innE varutum' enat teLittOrE.
  talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaimakaLai vaRpuRuttum tOzikkut talaimakaL, vanpuRai etir azin'tu, colliyatu. - maturaik kUlavANikan cIttalaic cAttanAr

  232. kuRijci
  kAN ini vAzi, tOzi! pAnAL,
  mazai muzagku aravam kETTa, kazai tin,
  mAal yAnai puli cettu verIi,
  irug kal viTarakam cilampap peyarum
  5
  perug kal n'ATan kENmai, iniyE,
  kunRa vElic ciRukuTi AgkaN,
  manRa vEgkai maNa n'AT pUtta
  maNi Er arumpin pon vI tAay
  viyal aRai varikkum munRil, kuRavar
  10
  manai mutir makaLiroTu kuravai tUgkum
  Ar kali vizavuk kaLam kaTuppa, n'ALum,
  viravup pUm paliyoTu viraii, annai
  kaTiyuTai viyal n'akark kAval kaNNi,
  'muruku' ena vElaR tarUum.
  15
  paruvamAkap payan'tanRAl, n'amakkE.
  tOzi talaimakan ciRaippuRattAnAka, talaimakaTkuc colluvALAy,colliyatu. - koTimagkalattu vAtuLi n'aRcEn'tanAr

  233. pAlai
  alamaral mazaik kaN malku pani vAra, n'in
  alar mulai n'anaiya, azAal tOzi!
  eri kavarpu uNTa kari puRap peru n'ilam
  pITu kezu marugkin OTu mazai tuRan'tena,
  5
  Un il yAnai uyagkum vEnil,
  maRap paTaik kutirai, mARA main'tin,
  tuRakkam eytiya toyyA n'al icai
  mutiyarp pENiya, utiyaj cEral
  peruj cORu koTutta jAnRai, irum pal
  10
  kULic cuRRam kuzIi irun'tAgku,
  kuRiyavum n'eTiyavum kunRu talaimaNan'ta
  curan iRan'tu akanRanar Ayinum, mika n'ani
  maTagkA uLLamoTu mati mayakkuRAa,
  poruLvayin n'ITalOilar n'in
  15
  iruL aig kUn'tal in tuyil maRan'tE.
  pirivinkaN vERupaTTa talaimakaTkut tOzi colliyatu. -mAmUlanAr

  238. kuRijci
  mAnRamai aRiyA maram payil iRumpin,
  InRu iLaippaTTa vayavup piNap pacittena,
  maTa mAn valci tarIiya, n'aTu n'AL,
  iruL mukaic cilampin, irai vETTu ezun'ta
  5
  paNai maruL eruttin pal vari irum pOttu,
  maTak kaN AmAn mAtirattu alaRa,
  taTak kOTTu AmAn aNNal EeRu,
  n'anan'talaik kAnattu valam paTat tolaicci,
  irug kal viyal aRai civappa Irkkum
  10
  perug kal n'ATa! piritiAyin,
  marun'tum uTaiyaiyO maRRE irappOrkku
  izai aNi n'eTun' tEr kaLiRoTu enRum
  mazai curan'tanna Ikai, vaN makiz,
  kazal toTit taTak kai, kalimAn, n'aLLi
  15
  n'aLi mukai uTain'ta n'aRug kAr aTukkattu,
  pOn'tai muzu mutal n'ilaiiya kAn'taL
  men piNi mukai avizn'tu alarn'ta
  taN kamaz putu malar n'ARum n'aRu n'utaRkE?
  iravukkuRi van'ta talaimakaRkut tOzi colliyatu. - kapilar

  245. pAlai
  'uyirinum ciRan'ta oN poruL tarumAr
  n'anRu puri kATciyar cenRanar, avar' ena
  manai valittu oziyum matukaiyaL Atal
  n'I n'aRku aRin'tanaiAyin, n'Igki,
  5
  mazai peyal maRan'ta kazai tiragku iyavil,
  cel cAttu eRiyum paNpu il vAzkkai
  val vil iLaiyar talaivar, el uRa,
  vari kiLar paNait tOL, vayiRu aNi titalai,
  ariyalATTiyar alku manai varaippil,
  10
  makiz n'oTai peRAarAki, n'anai kavuL
  kAna yAnai veN kOTu cuTTi,
  manRu OTu putalvan pun talai n'Ivum
  aru munaip pAkkattu alki, vaikuRa,
  n'izal paTak kavinRa n'IL arai ilavattu
  15
  azal akain'tanna alagkucinai oN pUk
  kuzal icait tumpi Arkkum AgkaN,
  kuRum poRai uNagkum tatar veL enpu
  kaTug kAl oTTakattu alku paci tIrkkum
  kal n'eTug kavalaiya kAnam n'In'ti,
  20
  am mA arivai oziya,
  cenmO n'ejcam! vAralen yAnE.
  poruL kaTaikkUTTiya n'ejcinaik kazaRi, talaimakan colli, celavu azugkiyatu. - maturai marutan iLan'AkanAr

  247. pAlai
  maNNA muttam ozukkiya vana mulai
  n'al mAN Akam pulampat tuRan'tOr
  aruL ilar vAzi, tOzi! poruL purin'tu,
  irug kiLai eNkin azal vAy ERRai,
  5
  karug kOTTu iruppai veN pU munaiyin,
  peruj cem puRRin irun' talai iTakkum
  ariya kAnam ennAr, pakai paTa
  munai pAzpaTTa AgkaN, AL pArttuk
  kolai val yAnai curam kaTi koLLum
  10
  URu paTu kavalaiya ARu pala n'In'ti,
  paTu muTai n'acaiiya paRai n'eTug kazuttin
  pARu kiLai cEkkum cEN cimaik
  kOTu uyar piRagkal malai iRan'tOrE.
  talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaimakaLatu vERupATu kaNTu,vERupaTTa tOzikkut talaimakaL colliyatu. - maturai marutag kizAr makanAr perugkaNNanAr

  249. pAlai
  amma vAzi, tOzi! pal n'AL
  iv Ur ampal evanO? vaL vAr
  vici piNittu yAtta ari kOl teN kiNai
  in kural akavun'ar irappin, n'AToRum
  5
  pon kOTTuc ceRittu, polan'tAr pUTTi,
  cAn'tam putaitta En'tu tuLagku ezil imil
  ERu mun'tuRuttu, cAl patam kuvaii,
  n'eTun' tEr kaLiRRoTu curakkum koTum pUN
  pal vEl mucuNTai vEmpi anna en
  10
  n'al ezil iLa n'alam tolaiyinum, n'alkAr
  pal pUg kAnattu alku n'izal acaii,
  tOkait tUvit toTait tAr mazavar
  n'Aku A vIzttu, tiRRi tinRa
  pulavuk kaLam tuzaiiya tukaL vAyk kOTai
  15
  n'IL varaic cilampin irai vETTu ezun'ta
  vAL vari vayap puli tINTiya viLi cettu,
  vERu vERu kavalaiya ARu parin'tu, alaRi,
  uzai mAn ina n'irai OTum
  kazai mAy piRagkal malai iRan'tOrE.
  talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaimakaLatu vERupATu kaNTu ARRALAkiya tOzikkut talaimakaL colliyatu. - n'akkIranAr

  251. pAlai
  tUtum cenRana; tOLum ceRRum;
  Oti oN n'utal pacalaiyum mAyum;
  vIgku izai n'ekizac cAay, cellaloTu
  n'Am paTar kUrum arun' tuyar kETpin,
  5
  n'an'tan veRukkai eytinum, maRRu avaN
  tagkalar vAzi, tOzi! vel koTit
  tunai kAl anna punai tErk kOcar
  tol mUtAlattu arum paNaip potiyil,
  in icai muracam kaTippu ikuttu iragka,
  10
  tem munai citaitta jAnRai, mOkUr
  paNiyAmaiyin, pakai talaivan'ta
  mA kezu tAnai vampa mOriyar
  punai tEr n'Emi uruLiya kuRaitta
  ilagku veL aruviya aRai vAy umpar,
  15
  mAcu il veN kOTTu aNNal yAnai
  vAyuL tappiya, arug kEz, vayap puli
  mA n'ilam n'eLiyak kutti, pukaloTu
  kAppu ila vaikum tEkku amal cOlai
  n'irampA n'IL iTaip pOki,
  20
  aram pOz av vaLai n'ilai n'ekizttOrE.
  talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaimakaLatu vERupATu kaNTu,tOzi colliyatu. - mAmUlanAr

  252. kuRijci
  iTam paTupu aRiyA valam paTu vETTattu
  vAL vari n'aTugkap pukalvan'tu, ALi
  uyar n'utal yAnaip pukar mukattu oRRi,
  veN kOTu puykkum taN kamaz cOlaip
  5
  peru varai aTukkattu oru vEl En'ti,
  taniyan varutal avanum ajcAn;
  pani vAr kaNNEn Aki, n'Oy aTa,
  emiyEn iruttalai yAnum ARREn;
  yAgkuc ceyvAmkol tOzi! Igkait
  10
  tuy aviz pani malar utira vIcit
  tozil mazai pozin'ta pAnAT kagkul,
  eRi tirait tivalai tUum ciRu kOTTup
  perug kuLam kAvalan pOla,
  arug kaTi annaiyum tuyil maRan'tanaLE?
  talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzikkuc colluvALAy, talaimakaL colliyatu. - n'akkaNNaiyAr

  257. pAlai
  vEniR pAtirik kUni mA malar
  n'aRai vAy vATal n'ARum n'AL, curam,
  ari Ar cilampin cIRaTi civappa,
  emmoTu Or ARu paTIiyar, yAza n'in
  5
  pommal Oti potuLa vAri,
  arumpu aRa malarn'ta Ay pU marAattuc
  curumpu cUz alari taii, vEyn'ta n'in
  tEm pAy kUn'tal kuRum pala mocikkum
  vaNTu kaTin'tu Ompal tERRAy, aNi koLa
  10
  n'uN kOl el vaLai teLirkkum munkai
  mel iRaip paNait tOL viLagka vIci,
  valluvaimannAl n'aTaiyE kaLvar
  pakai miku kavalaic cel n'eRi kANmAr,
  micai maram cErttiya kavai muRi yAattu,
  15
  n'Ar arai marugkin n'Ir varap poLittu,
  kaLiRu cuvaittiTTa kOtuTait tataral
  kallA umaNarkkut tI mUTTu Akum,
  tunpuRu takuvana AgkaN, pun kOTTu
  aril ivar puRRattu alku irai n'acaii,
  20
  veL arA miLira vAgkum
  piLLai eNkin malaivayinAnE.
  uTan pOkAn'inRa talaimakaTkut talaimakan colliyatu. - uRaiyUr maruttuvan tAmOtaranAr

  261. pAlai
  kAnap pAtirik karun' takaTTu oL vI
  vEnil atiraloTu viraii, kANvara,
  cil aig kUn'tal azutti, mel iNart
  tEm pAy marAam aTaicci, vAn kOl
  5
  ilagku vaLai teLirppa vIci, cilampu n'akac
  cil mel otukkamoTu menmela iyali, 'n'in
  aNi mAN ciRupuRam kANkam; ciRu n'ani
  Eku' ena, Ekal n'ANi, oyyena
  mA koL n'OkkamoTu maTam koLac cAay,
  10
  n'inRu talai iRaijciyOLE; atu kaNTu,
  yAm mun'tuRutal cellEm, AyiTai
  aruj curattu alkiyEmE irum puli
  kaLiRu aTTuk kuzumum Ocaiyum, kaLi paTTu
  villOr kuRumpil tatumpum,
  15
  val vAyk kaTun' tuTip pANiyum kETTE.
  puNarn'tu uTan pOyina kAlai, iTaic curattup paTTatanai mINTu van'ta kAlattut tOzikkut talaimakan colliyatu. - pAlai pATiya perugkaTugkO

  264. mullai
  mazai il vAnam mIn aNin'tanna,
  kuzai amal mucuNTai vAliya malara,
  vari veN kOTal vAgku kulai vAn pUp
  periya cUTiya kavar kOl kOvalar,
  5
  ellup peyal uzan'ta pal An n'iraiyoTu,
  n'Ir tikaz kaNNiyar, Urvayin peyartara,
  n'ani cENpaTTa mAri taLi ciRan'tu,
  Ertaru kaTu n'Ir teruvutoRu ozuka,
  pEr icai muzakkamoTu ciRan'tu n'ani mayagki,
  10
  kUtir n'inRanRAl, pozutE! kAtalar
  n'am n'ilai aRiyAr Ayinum, tam n'ilai
  aRin'tanarkollO tAmE Ogku n'aTaik
  kAy cina yAnai kagkul cUza,
  ajcuvara iRutta tAnai
  15
  vej cina vEn'tan pAcaRaiyOrE?
  paruvam kaNTu, vanpuRai etir azin'tu, talaimakaL tOzikkuc colliyatu;tOzi talaimakaTkuc colliyatUum Am. - umpaR kATTu iLagkaNNanAr

  265. pAlai
  pukaiyin pogki, viyal vicumpu ukan'tu,
  pani Ur azaR koTi kaTuppat tOnRum
  imayac cev varai mAnumkollO?
  pal pukaz n'iRain'ta vel pOr n'an'tar
  5
  cIr miku pATalik kuzIi, kagkai
  n'Irmutal karan'ta n'itiyamkollO?
  evankol? vAzi, tOzi! vayagku oLi
  n'izaRpAl aRalin n'eRitta kUn'tal,
  kuzaR kural, pAvai iragka, n'attuRan'tu,
  10
  oN toTi n'ekizac cAay, cellaloTu
  kaN pani kaluzn'tu yAm oziya, poRai aTain'tu,
  in cilai ezil ERu keNTi, puraiya
  n'iNam poti vizut taTi n'eruppin vaittu eTuttu,
  aNagku aru marapin pEey pOla
  15
  viLar Un tinRa vETkai n'Igka,
  tukaL aRa viLain'ta tOppi paruki,
  kulAa val vil koTu n'Okku ATavar
  pulAal kaiyar, pUcA vAyar,
  orAa uruL tuTi kuTumik kurAloTu
  20
  marAaj cIRUr marugkil tUgkum
  cen' n'utal yAnai vEgkaTam tazIi,
  vem munai aruj curam iRan'tOr
  n'amminum valitAt tUkkiya poruLE!
  piriviTai vERupaTTa talaimakaL, ARRAmai mItUra, tOzikkuc colliyatu. -mAmUlanAr

  266. marutam
  kOTuRa n'ivan'ta n'ITu irum parappin
  an'tip parAaya putup punal, n'erun'ai,
  main'tu mali kaLiRRin talaip puNai tazIi,
  n'aran'tam n'ARum kuvai irug kUn'tal
  5
  iLan' tuNai makaLiroTu Ir aNik kalaii,
  n'Ir peyarn'tu ATiya En'tu ezil mazaik kaN
  n'OkkutoRum n'OkkutoRum tavirvilaiyAki,
  kAmam kaimmikac ciRattalin, n'AN izan'tu,
  ATinai enpa makizn'a! atuvE
  10
  yAz icai maRukin n'ITUr kizavOn
  vAy vAL evvi Eval mEvAr
  n'eTu miTal cAytta pacum pUN porun'talar
  arimaNavAyil uRattUr AgkaN,
  kaLLuTaip peruj cORRu el imiz anna,
  15
  kavvai AkinRAl peritE; ini aHtu
  avalam anRuman, emakkE; ayala
  kazani uzavar kali ciRan'tu eTutta
  kaRagku icai verIip paRan'ta tOkai
  aNagkuTai varaippakam poliya van'tu iRukkum
  20
  tiru maNi viLakkin alaivAyc
  ceru miku cEeyoTu uRRa cULE!
  parattaiyiR pirin'tu van'tu kUTiya talaimakaRkut talaimakaL colliyatu. -paraNar

  268. kuRijci
  aRiyAy vAzi, tOzi! poRi varip
  pU n'utal yAnaiyoTu puli porak kuzain'ta
  kurutic ceg kaLam pulavu aRa, vEgkai
  uru kezu n'ARRam kuLaviyoTu vilagkum
  5
  mA malai n'ATanoTu maRu inRu Akiya
  kAmam kalan'ta kAtal uNTuenin,
  n'anRuman; atu n'I n'ATAy, kURuti;
  n'ANum n'aTpum illOrt tErin,
  yAn alatu illai, iv ulakattAnE
  10
  in uyir anna n'innoTum cUzAtu,
  muLai aNi mUgkilin, kiLaiyoTu polin'ta
  perum peyar en'tai arug kaTi n'Ivi,
  ceytu pin iragkA vinaiyoTu
  mey al perum pazi eytinen yAnE!
  kuRai vENTip pin n'inRa talaimakanukkuk kuRai n'Ern'ta tOzi,talaimakaTkuk kuRai n'ayappa, kURiyatu. - vaTama vaNNakkan pEri cAttanAr

  269. pAlai
  toTi tOL ivarka! evvamum tIrka!
  n'eRi irug katuppin kOtaiyum punaika!
  ERuTai ina n'irai peyara, peyarAtu,
  ceRi curai veL vEl mazavart tAgkiya
  5
  taRukaNALar n'al icai n'iRumAr,
  piTi maTin'tanna kuRumpoRai marugkin,
  n'aTTa pOlum n'aTAa n'eTug kal
  akal iTam kuyinRa pal peyar maNNi,
  n'aRu virai majcaL Irm puRam poliya
  10
  ampu koNTu aRutta Ar n'Ar urivaiyin
  cem pUg karan'tai punain'ta kaNNi
  vari vaNTu Arppac cUTTi, kazaR kAl
  iLaiyar patip peyarum aruj curam iRan'tOr,
  taii n'inRa taN peyal kaTai n'AL,
  15
  polagkAcu n'iraitta kOTu En'tu alkul
  n'alam kEz mAk kural kuzaiyoTu tuyalvara,
  pATu Urpu ezutarum paku vAy maNTilattu
  vayir iTaippaTTa teL viLi iyampa,
  vaNTaR pAvai uNtuRait tarIi,
  20
  tiru n'utal makaLir kuravai ayarum
  peru n'Irk kAnal tazIiya irukkai,
  vANan ciRukuTi, vaNagku katir n'ellin
  yANart taN paNaip pOtu vAy avizn'ta
  oN ceg kazun'Ir anna, n'in
  25
  kaN pani tuTaimAr van'tanar, virain'tE.
  piriviTai vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu. - maturai marutan iLan'AkanAr

  272. kuRijci
  irum puli tolaitta perug kai vEzattup
  pulavu n'ARu pukar n'utal kazuva, kagkul
  aruvi tan'ta aNagkuTai n'eTug kOTTu
  ajcu varu viTar mukai Ar iruL akaRRi,
  5
  min oLir eHkam cel n'eRi viLakka,
  taniyan van'tu, pani alai muniyAn,
  n'Ir izi marugkin Ar iTattu amanRa
  kuLaviyoTu miTain'ta kUtaLag kaNNi
  acaiyA n'ARRam acai vaLi pakara,
  10
  tuRu kal n'aNNiya kaRi ivar paTappaik
  kuRi iRaik kurampai n'am manaivayin pukutarum,
  meym mali uvakaiyan; an' n'ilai kaNTu,
  'muruku' ena uNarn'tu, mukaman kURi,
  uruvac cen' tinai n'IroTu tUuy,
  15
  n'eTu vEL paravum, annai; annO!
  en Avatu koltAnE pon ena
  malarn'ta vEgkai alagku cinai poliya
  maNi n'iRa majjai akavum
  aNi malai n'ATanoTu amain'ta n'am toTarpE?
  iravukkuRi van'ta talaimakan ciRaippuRattAnAka, talaimakaTkuc colluvALAy, tOzi colliyatu. - maturai aRuvai vANikan iLavETTanAr

  276. marutam
  n'IL irum poykai irai vETTu ezun'ta
  vALai veN pOttu uNIiya, n'Arai tan
  aTi aRivuRutal ajci, paipayak
  kaTi ilam pukUum kaLvan pOla,
  5
  cAay otugkum tuRai kEz UranoTu
  Avatu Aka! ini n'AN uNTO?
  varukatil amma, em cEri cEra!
  ari vEy uNkaN avan peNTir kANa,
  tArum tAnaiyum paRRi, Ariyar
  10
  piTi payinRu tarUum perug kaLiRu pOla,
  tOL kan'tAkak kUn'talin piNittu, avan
  mArpu kaTi koLLEn Ayin, ArvuRRu
  iran'tOrkku IyAtu ITTiyOn poruLpOl,
  paran'tu veLippaTAtu Aki,
  15
  varun'tukatilla, yAy Ompiya n'alanE!
  talaimakaTkup pAgkAyinAr kETpap parattai colliyatu. - paraNar

  282. kuRijci
  peru malaic cilampin vETTam pOkiya,
  ceRi maTai ampin, val vil, kAnavan
  porutu tolai yAnai veN kOTu koNTu,
  n'Ir tikaz cilampin n'an pon akazvOn,
  5
  kaN porutu imaikkum tiN maNi kiLarppa,
  vain' n'uti vAla maruppu oTiya ukka
  teN n'Ir Ali kaTukkum muttamoTu,
  mUvERu tAramum orugkuTan koNTu,
  cAn'tam poRaimaram Aka, n'aRai n'Ar
  10
  vEgkaik kaNNiyan izitarum n'ATaRku
  in tIm palavin Er kezu celvattu
  en'taiyum etirn'tanan, koTaiyE; alar vAy
  ampal Urum avanoTu moziyum;
  cAy iRait tiraNTa tOL pArATTi,
  15
  yAyum, 'avanE' ennum; yAmum,
  'vallE varuka, varain'ta n'AL!' ena,
  n'al iRai mel viral kUppi,
  il uRai kaTavuTku Akkutum, paliyE!
  iravukkuRikkaN talaimakan ciRaippuRamAka, tOzi talaimakaTkuc colluvALAyc colliyatu; talaimakan pirivinkaN tOzikkut talaimakaL colliyatUum Am. - tol kapilan

  290. n'eytal
  kuTumik kokkin paig kAR pETai,
  iruj cERRu aLLal n'AT pulam pOkiya
  kozu mIn valcip pun talaic ciRAar,
  n'uN jAN av valaic cEval paTTena,
  5
  alkuRu pozutin melku irai micaiyAtu,
  paital piLLai tazIi, oyyena,
  am kaN peNNai anpuRa n'aralum
  ciRu pal tol kuTip peru n'Irc cErppan,
  kazi cEr punnai azi pUg kAnal,
  10
  taNavA n'ejcamoTu tamiyan van'tu, n'am
  maNavA munnum evanO tOzi!
  veN kOTTu yAnai viRaR pOrk kuTTuvan
  teN tiraip parappin toNTi muntuRai,
  curumpu uNa malarn'ta perun' taN n'eytal
  15
  maNi Er mAN n'alam orIi,
  pon n'Er vaNNam koNTa en kaNNE?
  iravukkuRikkaN talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzikkuc colluvALAy,talaimakaL colliyatu. - n'akkIrar

  291. pAlai
  vAnam peyal vaLam karappa, kAnam
  ulaRi ilai ilavAka, pala uTan
  ERuTai Ayattu inam paci teRuppa,
  kayan aRa vaRan'ta kOTaiyoTu n'ayan aRap
  5
  peru varai n'ivan'ta marugkil, koTu varip
  puliyoTu porutu cinam ciRan'tu, valiyOTu
  uravuk kaLiRu otugkiya marugkil, parUup paral,
  ciRu pal minmini kaTuppa, evvAyum
  n'iRaivana imaikkum n'irampA n'IL iTai
  10
  eruvai iruj ciRai irIiya, viri iNart
  tAtu uN tumpi mural icai kaTuppa,
  pariyinatu uyirkkum ampinar, veruvara
  uvalai cUTiya talaiyar, kavalai
  Arttu, uTan arum poruL vavvalin, yAvatum
  15
  cAttu iTai vazagkAc cEN cimai atara
  ciRiyilai n'ellit tIm cuvait tiraL kAy
  utirvana tAam attam tavirvu inRu,
  puLLi am piNai uNIiya uLLi,
  aRu maruppu ozitta talaiya, tOl poti,
  20
  maRu maruppu iLag kOTu atirak kUum
  cuTar teRa varun'tiya aruj curam iRan'tu, Agku
  uLLinai vAziya, n'ejcE! pOtu enap
  pulam kamaz n'ARRattu irum pal kUn'tal,
  n'al ezil, mazaik kaN, n'am kAtali
  25
  mel iRaip paNaittOL viLagkum mAN kavinE.
  poruLvayiR pOkAn'inRa talaimakan iTaic curattut tan n'ejciRkuc colli yatu. - pAlai pATiya perug kaTugkO

  292.kuRijci
  kURAy, ceyvatu tOzi! vERu uNarn'tu,
  annaiyum poruL ukuttu alamarum; men muRic
  ciRu kuLaku arun'tu, tAy mulai peRAa,
  maRi kolaip paTuttal vENTi, veRi puri
  5
  Etil vElan kOtai tuyalvarat
  tUgkum Ayin, atUum n'ANuval;
  ilagku vaLai n'ekizn'ta cellal; pulam paTarn'tu,
  iravin mEyal marUum yAnaik
  kAl val iyakkam oRRi, n'aTu n'AL,
  10
  varaiyiTaik kazutin van kaik kAnavan
  kaTu vicaik kavaNin eRin'ta ciRu kal
  uTu uRu kaNaiyin pOki, cAral
  vEgkai viri iNar citaRi, tEn citaiyUu,
  palavin pazattuL tagkum
  15
  malai kezu n'ATan maNavAkkAlE!
  veRi accuRIi,talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - kapilar

  295. pAlai
  n'ilam n'Ir aRRu n'IL cunai vaRappa,
  kunRu kOTu akaiya, kaTug katir teRutalin,
  enRUz n'ITiya vEy paTu n'anan'talai,
  n'ilavu n'iRa maruppin perug kai cErtti,
  5
  vEgkai venRa veru varu paNait tOL
  Ogkal yAnai uyagki, matam tEmpi,
  pal mara oru ciRaip piTiyoTu vatiyum
  kalluTai atara kAnam n'In'ti,
  kaTal n'Ir uppin kaNam cAl umaNar
  10
  uyagku pakaTu uyirppa acaii, murampu iTittu
  akal iTam kuzitta akal vAyk kUval
  ARu cel vampalar acai viTa URum,
  puTaiyal am kazaR kAl pulli kunRattu,
  n'aTai arug kAnam vilagki, n'On cilait
  15
  toTai amai pakazit tuvanRu n'ilai vaTukar,
  pizi Ar makizar, kali ciRan'tuArkkum
  mozi peyar tEem iRan'tanar Ayinum,
  pazi tIr mAN n'alam tarukuvarmAtO
  mArip pittikattu Ir itaz puraiyum
  20
  am kaluz koNTa ceg kaTai mazaik kaN,
  maNam kamaz aimpAl, maTan'tai! n'in
  aNagku n'ilaipeRRa taTa men tOLE.
  piriviTai vERupaTTa talaimakaTkut tOzi colliyatu. - mAmUlanAr

  296. marutam
  kOtai iNara, kuRug kAl, kAjcip
  pOtu aviz n'aRun' tAtu aNin'ta kUn'tal,
  ari matar mazaik kaN, mAayOLoTu
  n'erun'aiyum kamaz pozil tujci, inRum
  5
  peru n'Ir vaiyai avaLoTu ATi,
  pularA mArpinai van'tu n'inRu, emvayin
  karattal kUTumO maRRE? parappil
  pal mIn koLpavar mukan'ta ippi
  n'Ar ari n'aRavin makiz n'oTaik kUTTum
  10
  pEr icaik koRkaip porun'an, ven vEl
  kaTum pakaTTu yAnai n'eTun' tEr ceziyan,
  malai purai n'eTu n'akark kUTal n'ITiya
  malitaru kampalai pOla,
  alar AkinRu, atu palar vAyp paTTE.
  vAyil vENTic cenRa talaimakaRku vAyil maRukkum tOzi colliyatu. -maturaip pErAlavAyAr

  298. kuRijci
  payam kezu tiruvin pal katir jAyiRu
  vayagku tozil tarIiyar, valan Erpu viLagki,
  malku kaTal tOnRiyAgku, malku paTa,
  maNi maruL mAlai, malarn'ta vEgkai
  5
  oN taLir avir varum oli kezu peruj cinait
  taN tuLi acaivaLi taivarum n'ATa!
  konRu cinam taNiyAtu, venRu muraN cAmpAtu,
  irum piTit tozutiyin inam talaimayagkAtu,
  perum peyaR kaTAam cerukki, vaLa malai
  10
  irug kaLiRu iyalvarum perug kATTu iyavin,
  Ar iruL tumiya veL vEl En'ti,
  tAz pUg kOtai Utu vaNTu irIi,
  men piNi avizn'ta arai n'AL iravu, ivaN
  n'I van'tataninum, initu AkinRE
  15
  tUval kaLLin tunai tEr, en'tai
  kaTiyuTai viyal n'akar OmpinaL uRaiyum
  yAy aRivuRutal ajci, pAnAL,
  kAval n'ejcamoTu kAmam ceppEn,
  yAn n'in koTumai kURa, n'inaipu Agku,
  20
  inaiyal vAzi, tOzi! n'at tuRan'tavar
  n'ITalar Aki varuvar, vallena;
  kagkul uyavut tuNai Akiya
  tujcAtu uRaivi ivaL uvan'tatuvE!
  iravukkuRikkaN talaimakaRkut talaimakaL colliyatu. - maturai paNTa vANikan iLan'tEvanAr

  301. pAlai
  'vaRan uRu ceyyin vATupu varun'ti,
  paTar mikap pirin'tOr uLLupu n'inaital
  ciRu n'ani AnRikam' enRi tOzi!
  n'alkun'ar ozitta kUlic cil patam
  5
  oTivai inRi OmpAtu uNTu,
  n'Ir vAz mutalai Avittanna
  Arai vEyn'ta aRai vAyc cakaTattu,
  Ur iHtu ennAar, tItu il vAzkkai,
  curamutal varuttam maramutal vITTi,
  10
  pATu in teN kiNai kaRagka, kANvara,
  kuvi iNar erukkin tatar pUg kaNNi
  ATUuc cennit takaippa, makaTUu,
  muLarit tIyin muzagku azal viLakkattuk
  kaLari Aviraik kiLar pUg kOtai,
  15
  vaNNa mArpin vana mulait tuyalvara,
  ceRi n'aTaip piTiyoTu kaLiRu puNarn'tennak
  kuRu n'eTun' tUmpoTu muzavup puNarn'tu icaippa,
  kAr vAn muzakkin n'Irmicait tevuTTum
  tErai oliyin mANa, cIr amaittu,
  20
  cil ari kaRagkum ciRu pal iyattoTu
  pal Ur peyarvanar ATi, ollena,
  talaip puNarttu acaitta pal tokaik kalap paiyar,
  irum pEr okkal kOTiyar iRan'ta
  pun talai manRam kANin, vazi n'AL,
  25
  azugkal mUtUrkku innAtAkum;
  atuvE maruvinam, mAlai; atanAl,
  kAtalar ceyta kAtal
  n'ITu inRu maRattal kUTumO, maRRE?
  piriviTai vERupaTTa talaimakaL vaRpuRuttum tOzikkuc colliyatu. - atiyan viNNattanAr

  302. kuRijci
  cilampil pOkiya cem muka vAzai
  alagkal am tOTu, acaivaLi uRutoRum,
  paLLi yAnaip parUup puRam taivarum
  n'al varai n'ATanoTu aruvi ATiyum,
  5
  pal itaz n'Ilam paTu cunaik kuRRum,
  n'aRu vI vEgkai ina vaNTu Arkkum
  veRi kamaz cOlai n'ayan'tu viLaiyATalum
  ariya pOlum kAtal am tOzi!
  irug kal aTukkattu ennaiyar uzuta
  10
  karumpu enak kaviniya perug kural Enal,
  kiLi paTa viLain'tamai aRin'tum,' celka' ena,
  n'am avaN viTun'aL pOlAL, kaimmikac
  cil cuNagku aNin'ta, ceRin'tu vIgku, iLa mulai,
  mel iyal olivarum katuppoTu,
  15
  pal kAl n'Okkum aRan il yAyE.
  pakalE ciRaippuRamAkat tOzi talaimakaTkuc colluvALAyc colliyatu.- maturai aRuvai vANikan iLavETTanAr

  303. pAlai
  iTai piRar aRital ajci, maRai karan'tu,
  pEey kaNTa kanavin, pal mAN
  n'uNNitin iyain'ta kAmam ven vEl,
  maRam miku tAnai, pacumpUN, poRaiyan
  5
  kAr pukanRu eTutta cUr pukal n'anan'talai
  mA irug kolli uccit tAay,
  tatain'tu cel aruviyin alar ezap pirin'tOr
  pulam kan'tAka iravalar celinE,
  varai purai kaLiRRoTu n'an kalan Iyum
  10
  urai cAl vaN pukazp pAri paRampin
  n'irai paRaik kurIiyinam kAlaip pOki,
  muTagku puRac cen'n'el tarIiyar, OrAgku
  irai tEr koTpin Aki, pozutu paTap
  paTar koL mAlaip paTartan'tAgku,
  15
  varuvar enRu uNarn'ta, maTam kezu, n'ejcam!
  aiyam teLiyarO, n'IyE; pala uTan
  vaRal maram porun'tiya ciLvITu, umaNar
  kaNa n'irai maNiyin, Arkkum curan iRan'tu,
  azi n'Ir mIn peyarn'tAgku, avar
  20
  vazi n'aTaic cERal valitticin, yAnE.
  talaimakan pirivinkaN vETkai mItUrn'ta talaimakaL tan n'ejciRkuc colliyatu. - auvaiyAr

  307. pAlai
  'ciRu n'utal pacan'tu, perun' tOL cAay,
  akal ezil alkul av vari vATa,
  pakalum kagkulum mayagki, paiyena,
  peyal uRu malarin kaN pani vAra,
  5
  Igku ivaL uzakkum' ennAtu, vinai n'ayan'tu,
  n'Igkal ollumO aiya! vEgkai
  aTu muraN tolaitta n'eTu n'al yAnai
  maiyal am kaTAam cerukki, matam ciRan'tu,
  iyagkun'arc cekukkum ey paTu n'anan'talai,
  10
  perug kai eNkinam kurumpi tErum
  puRRuTaic cuvara putal ivar potiyil,
  kaTavuL pOkiya karun' tAT kan'tattu
  uTan uRai pazamaiyin tuRattalcellAtu,
  irum puRAp peTaiyoTu payirum
  15
  perug kal vaippin malaimutal ARE?
  pirivu uNarttappaTTa tOzi talaimakanaic celavu vilakkiyatu. -maturai Izattup pUtan tEvanAr

  308. kuRijci
  uzuvaiyoTu uzan'ta uyagku n'aTai oruttal
  n'eTu vakir vizup puN kazAa, kagkul
  Ali azi tuLi pozin'ta vaikaRai,
  vAl veL aruvip punal malin'tu ozukalin,
  5
  ilagku malai putaiya veN mazai kavaii,
  kalam cuTu pukaiyin tOnRum n'ATa!
  iravin varutal evanO? pakal varin,
  tolaiyA vElin vaN makiz en'tai
  kaLiRu aNan'tu eytAk kal mukai itaNattu,
  10
  ciRu tinaip paTu kiLi emmoTu Oppi,
  mallal aRaiya malir cunaik kuvaLait
  tEm pAy oN pU n'aRum pala aTaicciya
  kUn'tal mel aNait tujci, pozutu paTa,
  kAvalark karan'tu, kaTi punam tuzaiiya
  15
  perug kaLiRRu oruttalin, peyarkuvai,
  karug kOR kuRijci, n'um uRaivu in, UrkkE.
  iravu varuvAnaip 'pakal varuka' enRatu. - picirAn'taiyAr

  309. pAlai
  vaya vAL eRin'tu, villin n'Ikki,
  payam n'irai tazIiya kaTugkaN mazavar,
  ampu cEN paTuttu vanpulattu uyttena,
  teyvam cErn'ta parArai vEmpil
  5
  kozuppu A eRin'tu, kuruti tUuy,
  pulavup puzukku uNTa vAn kaN akal aRai,
  kaLiRu puRam urijciya karug kAl ilavattu
  aralai veN kAz Aliyin tAam
  kATu mika n'eTiya ennAr, kOTiyar
  10
  perum paTaik kutirai, n'al pOr, vAnavan
  tirun'tu kazaR cEvaTi n'acaiip paTarn'tAgku,
  n'Am celin, evanO tOzi! kAmpin
  vanai kazai uTain'ta kavaN vicaik kaTi iTik
  kanai cuTar amaiyattu vazagkal cellAtu,
  15
  iravup punam mEyn'ta uravuc cina vEzam
  taN peru paTAar verUum
  kunRu vilagku iyavin, avar cenRa, n'ATTE?
  piriviTai vERupaTTa talaimakaLatu vERupATu kaNTu vERupaTTa tOzikkut talaimakaL colliyatu. - karuvUrk kan'tappiLLaic cAttanAr

  311. pAlai
  irum piTip paricilar pOlak kaTai n'inRu,
  arug kaTik kAppin akal n'akar oru ciRai,
  ezutiyanna tiN n'ilaik katavam
  kazutu vazagku arai n'AL, kAvalar maTin'tena,
  5
  tiRan'tu n'ap puNarn'tu, 'n'ummin ciRan'tOr
  immai ulakattu il' enap pal n'AL
  pommal Oti n'Iviya kAtaloTu,
  payam talaippeyarn'tu mAtiram vempa,
  varuvazi vampalarp pENi, kOvalar
  10
  maza viTaip pUTTiya kuzAayt tIm puLi
  cevi aTai tIrat tEkkilaip pakukkum
  pulli n'al n'ATTu umpar, cel aruj
  curam iRan'tu Ekinum, n'ITalar
  aruL mozit tERRi, n'am akanRicinOrE.
  pirivinkaN vERupaTTa talaimakaTkut tOzi colliyatu. - mAmUlanAr

  318. kuRijci
  kAna mAn atar yAnaiyum vazagkum;
  vAna mImicai urumum n'ani uraRum;
  aravum puliyum ajcutakavu uTaiya;
  ira vazagku ciRu n'eRi tamiyai varuti
  5
  varai izi aruvip pATToTu piracam
  muzavu cEr n'arampin immena imirum,
  paza viRal n'anan'talaip paya malai n'ATa!
  manRal vENTinum peRukuvai; onRO
  inRu talaiyAka vAral; varinE,
  10
  Em uRu tuyaramoTu yAm ivaN oziya,
  ek kaNTu peyarug kAlai, yAza n'in
  kal kezu ciRukuTi eytiya pinRai,
  Utal vENTumAl ciRitE vETToTu
  vEy payil azuvattup pirin'ta n'in
  15
  n'Ay payir kuRi n'ilai koNTa kOTE!
  iravukkuRi van'ta talaimakanai varavu vilakki varaivu kaTAyatu. - kapilar

  321. pAlai
  pacitta yAnaip pazagkaN anna
  vaRuj cunai mukan'ta kOTait teL viLi
  vicittu vAgku paRaiyin viTarakattu iyampa,
  katirk kAl am piNai uNIiya, pukal ERu
  5
  kutirk kAl iruppai veN pU uNNAtu,
  AN kural viLikkum cEN pAl viyan curaip
  paTu maNi ina n'irai uNIiya, kOvalar
  viTu n'ilam uTaitta kaluz kaN kUval,
  kanRuTai maTap piTi kaLiRoTu taTavarum
  10
  pun talai manRattu am kuTic cIRUr,
  tuNaiyoTu tuccil irukkumkollO?
  kaNaiyOr ajcAk kaTugkaN kALaiyoTu
  elli munnuRac cellumkollO?
  ev vinai ceyugkol? n'OkO yAnE!
  15
  ari peytu potin'ta teri cilampu kazIi,
  yAy aRivuRutal ajci,
  vEy uyar piRagkal malai iRan'tOLE.
  makaT pOkkiya cevili colliyatu. - kayamanAr

  322. kuRijci
  vayagku veyil jemiyap pAay, minnu vacipu,
  mayagku tuLi pozin'ta pAnAT kagkul;
  ArAk kAmam aTUu n'inRu alaippa,
  iRu varai vIzn'arin n'aTugki, teRuvara,
  5
  pAmpu eRi kOlin tamiyai vaiki,
  5
  tEmputikollO? n'ejcE! urum icaik
  kaLiRu kaNkUTiya vAL mayagku jATpin,
  oLiRu vER tAnaik kaTun' tErt titiyan
  10
  varu punal izitaru maram payil iRumpil,
  piRai uRaz maruppin, kaTug kaN, panRik
  kuRai Ar koTuvari kuzumum cAral,
  aRai uRu tIm tEn kuRavar aRuppa
  muyalun'ar muRRA ERRu aru n'eTuj cimai,
  15
  pukal arum, potiyil pOlap
  peRal arugkuraiyaL, em aNagkiyOLE!
  allakuRippaTTup pOkinRa talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - paraNar

  323. pAlai
  immen pEr alar, iv Ur, n'amvayin
  ceyvOr Ec col vATa, kAtalar
  varuvar enpatu vAyvatAka,
  aiya, ceyya, matan ila, ciRiya n'in
  5
  aTi n'ilan uRutal ajci, paiyat
  taTavaral otukkam takaikoLa iyali,
  kANiya vammO? kaRpu mEmpaTuvi!
  palavup pala taTaiiya vEy payil aTukkattu,
  yAnaic cel inam kaTuppa, vAnattu
  10
  vayagku katir mazugkap pAay, pAmpin
  pai paTa iTikkum kaTug kural ERRoTu
  Ali azi tuLi talaiik
  kAl vIzttanRu, n'in katuppu uRaz puyalE!
  pirivinkaN vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu. - paRan'ATTup perugkoRRanAr

  325. pAlai
  amma! vAzi, tOzi! kAtalar,
  'veN maNal n'ivan'ta polag kaTai n'eTu n'akar,
  n'aLi irug kagkul puNar kuRi vAytta
  kaLavum kaimmika alarn'tanRu; annaiyum
  5
  uTkoNTu OvAL kAkkum; pin peritu
  ivaN uRaipu evanO? aLiyaL!' enRu aruLi,
  'ATu n'aTaip polin'ta pukaRciyin, n'ATu kOL
  aLLanaip paNitta atiyan pinRai,
  vaL uyir mAk kiNai kaN avin'tAgku,
  10
  malai kavin azin'ta kanai kaTaRRu aruj curam
  veyyamanRa; n'in vai eyiRu uNIiya,
  taN mazai oru n'AL talaiyuka! oL n'utal,
  olku iyal, arivai! n'innoTu celkam;
  cil n'AL AnRanaiAka' ena, pal n'AL,
  15
  ulaivu il uLLamoTu vinai vali uRIi,
  ellAm perum piRitAka, vaTAatu,
  n'al vER pANan n'al n'ATTu uLLatai,
  vAL kaN vAnattu enRUz n'IL iTai,
  AL kol yAnai atar pArttu alkum
  20
  cOlai attam mAlaip pOki,
  oziyac cenROrmanRa;
  pazi evan Amkol, n'Oy taru pAlE?
  koNTu n'Igkak karuti ozin'ta talaimakan pirivinkaN talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - mAmUlanAr

  326. marutam
  Ural av vAy urutta titti,
  pEr amar mazaik kaN, perun' tOL, ciRu n'utal,
  n'allaL amma, kuRumakaL celvar
  kaTun' tEr kuzitta jeLLal AgkaN,
  5
  n'eTug koTi n'uTagkum maTTa vAyil,
  irug katirk kazanip perug kavin anna
  n'alam pArATTi, n'aTai ezil polin'tu,
  vizavil celIiyar vENTum ven vEl
  izai aNi yAnaic cOzar maRavan
  10
  kazai aLan'tu aRiyAk kAvirip paTappai,
  punal mali putavin, pOor kizavOn,
  pazaiyan Okkiya vEl pOl,
  pizaiyala kaN, avaL n'OkkiyOr tiRattE!
  tOzi talaimakanai vAyil maRuttatu. - paraNar

  328. kuRijci
  vazai amal aTukkattu, valan Erpu, vayiriyar
  muzavu atirn'tanna muzakkattu EROTu,
  uravup peyal pozin'ta n'aLLen yAmattu,
  aravin pain' talai iTaRi, pAnAL
  5
  iravin van'tu, em iTaimulai muyagki,
  tuni kaN akala aLaii, kagkulin
  initin iyain'ta n'aNpu, avar munital
  teRRu Akutal n'aRku aRin'tanam Ayin,
  ilagku vaLai n'ekiza, paran'tu paTar alaippa, yAm
  10
  muyagkutoRum muyagkutoRum uyagka mukan'tu koNTu
  aTakkuvammannO tOzi! maTap piTi
  mazai tavaz cilampil kaTujcUl InRu,
  kazai tin yAkkai vizai kaLiRu taivara,
  vAzai am cilampil tujcum
  15
  cAral n'ATan cAyal mArpE!
  iravukkuRic ciRaippuRamAkat tOzi col eTuppa, talaimakaL colliyatu. -maturaip paNTa vANikan iLan'tEvanAr

  329. pAlai
  pUg kaNum n'utalum pacappa, n'Oy kUrn'tu,
  Igku yAn varun'tavum, n'Igkutal tuNin'tu,
  vAztal vallun'ar Ayin, kAtalar
  kuvin'ta kurampai am kuTic cIRUr,
  5
  paTu maNi iyampap pakal iyain'tu, umaNar
  koTu n'ukam piNitta ceg kayiRRu ozukaip
  pakaTu ayAk koLLum vem munait tukaL tokuttu,
  eRi vaLi cuzaRRum attam, ciRitu acain'tu,
  EkuvarkollO tAmE pAy koLpu,
  10
  uRu verin' oTikkum ciRu varik kuru
  n'eTu n'al yAnai n'Ir n'acaikku iTTa
  kai kaRittu uraRum mai tUgku iRumpil,
  puli pukku Inum vaRuj cunai,
  pani paTu cimaiyap pal malai iRan'tE?
  piriviTai vERupaTTa talaimakaL tOzikkuc colliyatu; pirivu uNarttiya tOzikkut talaimakaL colliyatUum Am. - uRaiyUr mutukUttanAr

  332. kuRijci
  muLai vaLar mutala mUgkil murukki,
  kiLaiyoTu mEyn'ta kEz kiLar yAnai,
  n'Ir n'acai marugkin n'iRam pArttu oTugkiya,
  poru muraN uzuvai tolaicci, kUr n'unaik
  5
  kurutic ceg kOTTu azi tuLi kazAa,
  kal mukai aTukkattu menmela iyali,
  ceRu pakai vATTiya cemmaloTu, aRu kAl
  yAz icaip paRavai imira, piTi puNarn'tu,
  vAzai am cilampil tujcum n'ATan
  10
  n'in purai takka cAyalan ena, n'I
  anpu uraittu aTagkak kURiya in col
  vAyttana vAzi, tOzi! vETTOrkku
  amiztattu anna kamaz tAr mArpin
  vaNTu iTaip paTAa muyakkamum,
  15
  taNTAk kAtalum, talai n'AL pOnmE!
  iravukkuRic ciRaippuRamAkat tOzikkut talaimakaL iyaRpaTa mozin'tatu. -kapilar

  333. pAlai
  'yAa oN taLir arakku vitirttanna n'in
  Aka mEni am pacappu Ura,
  azivu peritu uTaiyaiyAki, avarvayin
  pazi talaittarutal vENTuti; mozi koNTu
  5
  tAgkal ollumO maRRE; Agku n'in
  evvam perumai uraippin; cey poruL
  vayagkAtuAyinum payam keTat tUkki,
  n'ITalar vAzi, tOzi! kOTaiyil,
  kuruttu iRupu ukka varuttam colAtu,
  10
  tUmpuTait tuyt talai kUmpupu tiragkiya,
  vEnil, veLiRRup panai pOlak kai eTuttu,
  yAnaip peru n'irai vAnam payirum
  malai cEN ikan'tanar Ayinum, n'ilai peyarn'tu,
  n'AL iTaippaTAmai varuvar, n'amar' ena,
  15
  payam taru koLkaiyin n'ayam talaitiriyA
  n'in vAy in mozi n'al vAyAka
  varuvar AyinO n'anRE; vArAtu,
  avaNar kAtalar Ayinum, ivaN n'am
  pacalai mAytal eLituman tilla
  20
  cenRa tEettuc cey vinai muRRi,
  maRutaral uLLattar eninum,
  kuRuku peru n'acaiyoTu tUtu varappeRinE.
  piriviTai vaRpuRuttum tOzikkut talaimakaL colliyatu. - kallATanAr

  334. mullai
  OTA n'al ERRu urivai taiiya
  ATu koL muracam izumena muzagka,
  n'ATu tiRai koNTanam Ayin pAka!
  pATu imiz kaTalin ezun'ta cummaiyoTu
  5
  perug kaLiRRut taTak kai puraiyak kAl vIzttu,
  irum piTit tozutiyin INTuvana kuzIi,
  vaNagku iRai makaLir ayarn'tanar ATum
  kazagku uRaz AliyoTu kataz uRai citaRi,
  peyal toTagkinRAl, vAnam; vAnin
  10
  vayagku ciRai annattu n'irai paRai kaTuppa,
  n'Alku uTan pUNTa kAl n'avil puravik
  koTijci n'eTun' tEr kaTum pari tavirAtu,
  ina mayil akavum kAr koL viyan punattu,
  n'On cUTTu Azi Ir n'ilam tumippa,
  15
  INTE kANak kaTavumati pUg kEzp
  polivana amartta uNkaN,
  oli pal kUn'tal Ay ciRu n'utalE!
  vinai muRRiya talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - maturaik kUttanAr

  335. pAlai
  iruL paTu n'ejcattu iTumpai tIrkkum
  aruL n'anku uTaiyar Ayinum Ital
  poruL illOrkku aHtu iyaiyAtuAkutal
  yAnum aRivenmannE; yAnai tan
  5
  kol maruppu oTiyak kutti, cinam ciRan'tu,
  innA vEnil in tuNai Ara,
  muLi cinai marAattup poLi piLan'tu UTTa,
  pulampu vIRRirun'ta n'ilam paku vej curam
  ariya allaman, n'amakkE viri tAr
  10
  ATu koL muracin aTu pOrc ceziyan
  mATa mUtUr matiRpuRam tazIi,
  n'ITu veyil uzan'ta kuRiyiRaik kaNaik kAl,
  toTai amai pan malart tOTu potin'tu yAtta
  kuTai Oranna kOL amai eruttin
  15
  pALai paRRu azin'tu oziya, puRam cErpu,
  vAL vaTittanna vayiRuTaip potiya,
  n'AL uRat tOnRiya n'ayavaru vanappin,
  Arattu anna aNi kiLar putup pU
  vAr uRu kavariyin vaNTu uNa viriya,
  20
  muttin anna veL vI tAay,
  alakin anna ari n'iRattu Ali
  n'akai n'ani vaLarkkum ciRappin, takai mikap
  pUvoTu vaLarn'ta mUvAp pacug kAy
  n'Irinum iniya Aki, kUr eyiRRu
  25
  amiztam URum cev vAy,
  oN toTi, kuRumakaT koNTanam celinE!
  talaimakan poruL kaTaikkUTTiya n'ejcinaik kazaRic celavu azugkiyatu. - maturait tattag kaNNanAr

  336. marutam
  kuzaR kAl cEmpin kozu maTal akal ilaip
  pAcip parappil paRazoTu vatin'ta
  uNNAp piNavin uyakkam coliya,
  n'AL irai tarIiya ezun'ta n'Ir n'Ay
  5
  vALaiyoTu uzappa, tuRai kaluzn'tamaiyin,
  teN kaT tERal mAn'ti, makaLir
  n'uN ceyal am kuTam irIi, paNpin
  makizn'an parattaimai pATi, aviz iNark
  kAjci n'Izal kuravai ayarum
  10
  tIm perum poykait tuRai kEz Uran
  tEr tara van'ta n'Er izai makaLir
  Ecupa enpa, en n'alanE; atuvE
  pAkan n'eTitu uyir vAztal kAy cinak
  kol kaLiRRu yAnai n'alkalmARE;
  15
  tAmum piRarum uLarpOl cERal
  muzavu imiz tuNagkai tUgkum vizavin,
  yAn avaN vArAmARE; varinE, vAniTaic
  cuTaroTu tiritarum n'erujci pOla,
  ennoTu tiriyAnAyin, ven vEl
  20
  mAri ampin mazait tOR cOzar
  vil INTu kuRumpin vallattup puRa miLai,
  Ariyar paTaiyin uTaika, en
  n'Er iRai munkai vIgkiya vaLaiyE!
  n'ayap pupparattai iR parattaikkup pAgkAyinAr kETpac colliyatu. - pAvaik koTTilAr

  346.marutam
  n'akai n'anRu amma tAnE iRai micai
  mAric cutaiyin Irm puRattu anna
  kUral kokkin kuRum paRaic cEval,
  veLLi veN tOTu anna, kayal kuRittu,
  5
  kaL Ar uvakaik kali makiz uzavar
  kAjci am kuRun' taRi kutti, tIm cuvai
  men kazaik karumpin n'an pala miTain'tu,
  peruj cey n'ellin pAcu aval potti,
  varuttik koNTa val vAyk koTuj ciRai
  10
  mItu azi kaTu n'Ir n'Okki, paippayap
  pArval irukkum payam kEz Ura!
  yAm atu pENinRO ilamE n'I n'in
  paN amai n'al yAzp pANanoTu, vici piNi,
  maN Ar, muzavin kaN atirn'tu iyampa,
  15
  makiz tuNaic cuRRamoTu maTTu mAn'ti,
  em manai vArAyAki, mun n'AL,
  n'um manaic cErn'ta jAnRai, am manaik
  kuRun' toTi maTan'tai uvan'tanaL n'eTun' tEr,
  izai aNi yAnaip pazaiyan mARan,
  20
  mATa mali maRukin kUTal AgkaN,
  veLLat tAnaiyoTu vERu pulattu iRutta
  kiLLi vaLavan n'al amar cAay,
  kaTum parip puraviyoTu kaLiRu pala vavvi,
  Etil mannar Ur koLa,
  25
  kOtai mArpan uvakaiyin peritE.
  tOzi talaimakaRku vAyil maRuttatu. - n'akkIrar

  347. pAlai
  tOLum tol kavin tolaiya, n'ALum
  n'alam kavar pacalai n'alkinRu n'aliya,
  cAl perun' tAnaic cEralAtan
  mAl kaTal OTTi, kaTampu aRuttu, iyaRRiya
  5
  paN amai muracin kaN atirn'tanna,
  kavvai tURRum vev vAyc cEri
  ampal mUtUr alar n'amakku oziya,
  cenRanar Ayinum, ceyvinai avarkkE
  vAykkatil vAzi, tOzi! vAyAtu,
  10
  mazai karan'tu oLitta kazai tiragku aTukkattu,
  oN kEz vayap puli pAyn'tena, kuvavu aTi
  veN kOTTu yAnai muzakku icai verIi,
  kanRu ozittu OTiya pun talai maTap piTi
  kai talai vaitta maiyal vituppoTu,
  15
  keTu makap peNTirin tErum
  n'eTu mara marugkin malai iRan'tOrE!
  talaimakan pirivinkaN talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - mAmUlanAr

  348. kuRijci
  en Avatukol tAnE munRil,
  tEn tEr cuvaiya, tiraL arai, mAattu,
  kOTaikku Uztta, kamaz n'aRun' tIm kani,
  payirppuRap palavin etirc cuLai aLaii,
  5
  iRAloTu kalan'ta, vaNTu mUcu, ariyal
  n'eTug kaN ATu amaip pazun'i, kaTun' tiRal
  pAppuk kaTuppu anna tOppi vAn kOTTuk
  kaTavuL Ogku varaikku Okki, kuRavar,
  muRit tazai makaLir maTuppa, mAn'ti,
  10
  aTukkal Enal irum punam maRan'tuzi,
  'yAnai vavvina tinai' ena, n'OnAtu,
  iLaiyarum mutiyarum kiLaiyuTan kuzIi,
  cilai Ayn'tu tiritarum n'ATan
  n'ilaiyA n'al mozi tERiya n'ejcE?
  talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzi colleTuppa, talaimakaL colliyatu. -maturai iLampAlAciriyan cEn'tan kUttanAr

  349. pAlai
  aram pOz av vaLai ceRin'ta munkai
  varain'tu tAm piNitta tol kavin tolaiya,
  evan Ayn'tanarkol tOzi! jemann
  teri kOl anna ceyir tIr cem mozi,
  5
  ulain'ta okkal, pATun'ar celinE,
  uran mali uLLamoTu munai pAzAka,
  arug kuRumpu eRin'ta perug kala veRukkai
  cUzAtu curakkum n'annan n'al n'ATTu,
  eziR kunRattuk kavAan, kEz koLa,
  10
  tirun'tu arai n'ivan'ta karug kAl vEgkai
  eri maruL kavaLam mAn'ti, kaLiRu tan
  vari n'utal vaitta vali tEmpu taTak kai
  kal Ur pAmpin tOnRum
  col peyar tEetta curan iRan'tOrE?
  talaimakan pirivinkaN tOzikkut talaimakaL colliyatu. - mAmUlanAr

  354. mullai
  mata vali yAnai maRaliya pAcaRai,
  iTi umiz muracam poru kaLattu iyampa,
  venRu koTi eTuttanan, vEn'tanum; kanRoTu
  kaRavaip pullinam puRavutoRu ukaLa,
  5
  kuzal vAy vaittanar kOvalar, val virain'tu,
  iLaiyar Ekuvanar pariya, viri uLaik
  kaTu n'aTaip puravi vazivAy OTa,
  valavan vaLpu vali uRuppa, pulavar
  pukaz kuRi koNTa polan'tAr akalattu,
  10
  taN kamaz cAn'tam n'uN tukaL aNiya,
  venRi koL uvakaiyoTu pukutal vENTin,
  yANTu uRaivatukol tAnE mANTa
  pOtu uRaz koNTa uNkaN
  tItilATTi tiru n'utaR pacappE?
  vinai muRRiya talaimakaRku uzaiyAr colliyatu. - maturait tamizk kUttan kaTuvan maLLanAr

  356.marutam
  mEl tuRaik koLIiya kazAlin kIzt tuRai
  uku vAr arun'ta, paku vAy yAmai
  kampuL iyavan Aka, vici piNit
  teN kaN kiNaiyin piRazum Uran
  5
  iTai n'eTun' teruvil katumenak kaNTu, en
  poR toTi munkai paRRinanAka,
  'annAy!' enRanen; avan kai viTTananE,
  tol n'acai cAlAmai, n'annan paRampil
  ciRukArOTan payinoTu cErttiya
  10
  kaR pOl n'AvinEnAki, maRRu atu
  ceppalen mannAl, yAykkE; n'al tErk
  kaTum pakaTTu yAnaic cOzar marukan
  n'eTug katir n'ellin vallam kizavOn
  n'allaTi uLLAnAkavum, ollAr
  15
  katavam muyaRalum muyalpa; atAanRu,
  oli pal kUn'tal n'amvayin aruLAtu,
  konRanan Ayinum kolai pazutu anRE
  aruvi Ampal kalitta muntuRai
  n'annan Aay pirampu anna
  20
  min Ir Oti! ennai, n'in kuRippE?
  pinninRa talaimakaRkuk kuRai n'Ern'ta tOzi talaimakaLaik kuRai n'ayappak kURiyatu.-paraNar

  357. pAlai
  koTu muL Igkai cUraloTu miTain'ta
  vAn mukai iRumpin vayavoTu vatin'ta
  uNNAp piNavin uyakkam tIriya,
  taTa maruppu yAnai valam paTat tolaicci,
  5
  viyal aRai civappa vAgki, muNagku n'imirn'tu,
  pulavup puli puraNTa pul cAy ciRu n'eRi
  payil irug kAnattu vazagkalcellAtu,
  perug kaLiRRu ina n'irai kai toTUup peyarum,
  tIm cuLaip palavin tozuti, umpaR
  10
  perug kATu iRan'tanar Ayinum, yAza n'in
  tirun'tu izaip paNait tOL varun'ta n'ITi,
  uLLAtu amaitalO ilarE; n'alkuvar
  miku peyal n'ilaiiya tIm n'Irp poykai
  aTai iRan'tu avizn'ta taN kamaz n'Ilam
  15
  kAloTu tuyalvan'tanna, n'in
  Ay itaz mazaik kaN amartta n'OkkE.
  piriviTai vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRIiyatu.-erukkATTUrt tAyagkaNNanAr

  358. kuRijci
  n'Ilattu anna n'iRam kiLar eruttin,
  kAmar pIli, Ay mayil tOkai
  in tIm kurala tuvanRi, men cIr
  ATu takai ezil n'alam kaTuppak kUTi,
  5
  kaN n'Er itaza, taN n'aRug kuvaLaik
  kuRun' toTar aTaicciya n'aRum pal kUzai
  n'ITu n'Ir n'eTuj cunai AyamoTu ATAy,
  uyagkiya manattaiyAki, pulampu koNTu,
  innai Akiya n'in n'iRam n'Okki,
  10
  annai vinavinaL Ayin, annO!
  en ena uraikkO yAnE tunniya
  peru varai izitarum n'eTu veL aruvi,
  OTai yAnai uyar micai eTutta
  ATu koTi kaTuppa, tOnRum
  15
  kOTu uyar veRpan uRIiya n'OyE?
  pakalE ciRaippuRamAkat tOzi talaimakaTkuc colliyatu. - maturai marutan iLan'AkanAr

  359. pAlai
  'pani vAr uNkaNum, pacan'ta tOLum,
  n'ani piRar aRiyac cAay, n'ALum,
  karan'tanam uRaiyum n'am paNpu aRiyAr,
  n'ITinarmannO, kAtalar' ena n'I
  5
  evan kaiyaRRanai? ikuLai! avarE
  vAnavarampan veLiyattu anna n'am
  mAN n'alam tammoTu koNTanar munAatu,
  aruj curak kavalai acaiiya kOTiyar,
  perug kal mImicai, iyam ezun'tAgku,
  10
  vIz piTi keTutta n'eTun' tAL yAnai
  cUr pukal aTukkattu mazai mARu muzagkum,