தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

N'aRRAy-n'aRRAy

 • n'aRRAy

  15. pAlai
  em veg kAmam iyaivatu Ayin,
  meym mali perum pUN, cemmaR kOcar
  kommaiam pacug kAyk kuTumi viLain'ta
  pAkal Arkaip paRaik kaT pIlit
  5
  tOkaik kAvin tuLun'ATTu anna,
  vaRug kai vampalart tAgkum paNpin
  ceRin'ta cEric cemmal mUtUr,
  aRin'ta mAkkaTTu Akukatilla
  tOzimArum yAnum pulampa,
  10
  cUzi yAnaic cuTarp pUN n'annan
  pAzi anna kaTiyuTai viyal n'akarc
  ceRin'ta kAppu ikan'tu, avanoTu pOki,
  atta iruppai Ar kazal putup pUt
  tuytta vAya, tukaL n'ilam parakka,
  15
  konRai am cinaik kuzaRpazam kozuti,
  van kai eNkin vaya n'irai parakkum
  in tuNaip paTarn'ta koLkaiyoTu orAgku
  kunRa vEyin tiraNTa en
  men tOL ajjai cenRa ARE!
  makaTpOkkiya tAycolliyatu. - mAmUlanAr

  55. pAlai
  kAyn'tu celaR kanali kal pakat teRutalin,
  In'tu kuruku urukum enRUz n'IL iTai,
  uLi muka vem paral aTi varuttuRAlin,
  viLi muRai aRiyA vEy kari kAnam,
  5
  vayak kaLiRRu anna kALaiyoTu en makaL
  kazin'tataRku azin'tanROilenE! ozin'tu yAm
  Utu ulaik kurukin uL uyirttu, acaii,
  vEvatu pOlum veyya n'ejcamoTu
  kaNpaTai peREn, kanava oN paTaik
  10
  karikAl vaLavanoTu veNNip paRan'talaip
  porutu puN n'ANiya cEralAtan
  azi kaLa marugkin vAL vaTakkirun'tena,
  innA in urai kETTa cAnROr
  arum peRal ulakattu avanoTu celIiyar,
  15
  perumpiRitu AkiyAgku pirin'tu ivaN
  kAtal vENTi, eR tuRan'tu
  pOtalcellA en uyiroTu pulan'tE.
  puNarn'tuTan pOna talaimakaTku iragkiya tAy teruTTum ayalilATTiyArkku uraittatu. - mAmUlanAr

  105. pAlai
  akal aRai malarn'ta arumpu mutir vEgkai
  oL ilait toTalai taii, mellena
  n'al varai n'ATan taRpArATTa
  yAgku vallun'aLkol tAnE tEm peytu,
  5
  maNi cey maNTai tIm pAl En'ti,
  InAt tAyar maTuppavum uNNAL,
  n'izaR kayattanna n'IL n'akar varaippin
  emmuTaic celvamum uLLAL, poym maruNTu,
  pan'tu puTaippanna pANip pal aTic
  10
  cil parik kutirai, pal vEl ezini
  keTal arun' tuppin viTutozil muTimAr,
  kanai eri n'aTan'ta kal kAy kAnattu
  vinai val ampin vizut toTai maRavar
  tEm pizi n'aRug kaL makizin, munai kaTan'tu,
  15
  vIgku men curaiya ERRinam tarUum
  mukai talai tiRan'ta vEniR
  pakai talaimaNan'ta pal atarc celavE?
  makaT pOkkiya tAy colliyatu. - tAyagkaNNanAr

  195. pAlai
  'aruj curam iRan'ta en perun' tOT kuRumakaL
  tirun'tuvEl viTalaiyoTu varum' ena, tAyE,
  punai mAN ijci pUval UTTi,
  manai maNal aTuttu, mAlai n'ARRi,
  5
  uvan'tu, initu ayarum enpa; yAnum,
  mAn piNai n'Okkin maTa n'allALai
  InRa n'aTpiRku aruLAn Ayinum,
  in n'akai muRuval Ezaiyaip pal n'AL,
  kUn'tal vAri, n'ucuppu ivarn'tu, Ompiya
  10
  n'alam punai utaviyum uTaiyanmannE;
  aHtu aRikiRpinO n'anRuman tilla;
  aRuvai tOyum oru perug kuTumi,
  ciRu pai n'ARRiya pal talaik koTug kOl,
  Akuvatu aRiyum mutuvAy, vEla!
  15
  kURukamAtO, n'in kazagkin tiTpam;
  mARA varupani kaluzum kagkulil,
  AnAtu tuyarum em kaN initu paTIiyar,
  em manai mun'tuRat tarumO?
  tan manai uykkumO? yAtu avan kuRippE?
  makaT pOkkiya n'aRRAy colliyatu. - kayamanAr

  203. pAlai
  'uvakkun'aL Ayinum, uTalun'aL Ayinum,
  yAy aRin'tu uNarka' ennAr, tI vAy
  alar vinai mEval ampaR peNTir,
  'innaL inaiyaL, n'in makaL' ena, pal n'AL
  5
  enakku van'tu uraippavum, tanakku uraippu aRiyEn,
  'n'ANuvaL ivaL' ena, n'ani karan'tu uRaiyum
  yAn iv vaRu manai oziya, tAnE,
  'annai aRiyin, ivaN uRai vAzkkai
  enakku eLitu Akal il' ena, kazaR kAl
  10
  min oLir n'eTu vEl iLaiyOn munnuRa,
  pal malai aruj curam pOkiya tanakku, yAn
  annEn anmai n'an vAyAka,
  mAn atar mayagkiya malaimutal ciRu n'eRi
  veytu iTaiyuRAatu eyti, munnarp
  15
  pullen mA malaip pulampu koL cIRUr,
  cel virun'tu ARRi, tuccil irutta,
  n'unai kuzaittu alamarum n'occi
  manai kezu peNTu yAn AkukamannE!
  makaT pOkkiya tAy colliyatu. - kapilar

  207. pAlai
  aNagkuTai mun'n'Ir paran'ta ceRuvin
  uNagku tiRam peyarn'ta veN kal amiztam
  kuTa pula marugkin uymmAr, puL Orttup
  paTai amaittu ezun'ta peruj cey ATavar
  5
  n'iraip parap poRaiya n'araip puRak kazutaik
  kuRaik kuLampu utaitta kal piRaz iyavin,
  vej curam pOzn'ta, ajcuvaru kavalai,
  mijiRu Ar kaTAam karan'tu viTu kavuLa,
  veyil tina varun'tiya, n'ITu maruppu oruttal
  10
  piNar azi perug kai puraNTa kUval
  teN kaN uvarik kuRaik kuTa mukavai,
  aRanilALan tONTa, veytu uyirttu,
  piRain'utal viyarppa, uNTanaLkollO
  tEm kalan'tu aLaiiya tIm pAl En'tik
  15
  kUzai uLarn'tu mOzaimai kURavum,
  maRutta collaL Aki,
  veRutta uLLamoTu uNNAtOLE?
  makaT pOkkiya tAy colliyatu. - maturai ezuttALan cEn'tampUtanAr

  219. pAlai
  cIr kezu viyan n'akarc cilampu n'aka iyali,
  Orai AyamoTu pan'tu ciRitu eRiyinum,
  'vArAyO!' enRu Etti, pEr ilaip
  pakanRai vAl malar pani n'iRain'tatu pOl
  5
  pAl pey vaLLam cAlkai paRRi,
  'en pATu uNTanaiAyin, oru kAl,
  n'un'tai pATum uN' enRu UTTi,
  'piRan'tataRkoNTum ciRan'tavai ceytu, yAn
  n'alam punain'tu eTutta en polan'toTik kuRumakaL
  10
  aRanilALanoTu iRan'tanaL, ini' ena,
  maRan'tu amain'tu irAa n'ejcam n'OvEn
  'pon vArn'tanna vai vAl eyiRRuc
  cen'n'Ay verIiya pukar uzai oruttal
  pori arai viLavin pun puRa viLai puzal,
  15
  azal eRi kOTai tUkkalin, kOvalar
  kuzal ena n'inaiyum n'Ir il n'IL iTai,
  maTat takai meliyac cAay,
  n'aTakkumkol? ena, n'Oval yAnE.
  makaT pOkkiya tAy colliyatu. - kayamanAr

  220. n'eytal
  Urum cEriyum uTan iyain'tu alar eza,
  tEroTu maRukiyum, paNi mozi payiRRiyum,
  keTAat tIyin uru kezu cellUr,
  kaTAa yAnaik kuzUuc camam tataiya,
  5
  man marugku aRutta mazu vAL n'eTiyOn
  mun muyanRu aritinin muTitta vELvi,
  kayiRu arai yAtta kAN taku vanappin,
  arug kaTi n'eTun' tUN pOla, yAvarum
  kANalAkA mAN ezil Akam
  10
  uLLutoRum panikkum n'ejcinai, n'IyE
  n'eTum puRa n'ilaiyinai, varun'tinaiAyin,
  muzagku kaTal Otam kAlaik koTkum,
  pazam pal n'ellin UNUr AgkaN,
  n'OlA irum puL pOla, n'ejcu amarn'tu,
  15
  kAtal mARAk kAmar puNarcciyin,
  irug kazi mukan'ta ceg kOl av valai
  muTagku puRa iRavoTu ina mIn ceRikkum
  n'eTug katirk kazanit taN cAykkAnattu,
  yANart taN paNai uRum ena, kAnal
  20
  Ayam Ayn'ta cAy iRaip paNait tOL
  n'al ezil citaiyA Emam
  col init teyya, yAm teLiyumARE.
  iravukkuRi van'tu n'Igkum talaimakanai etirppaTTut tOzi colliyatu. -maturai marutan iLan'AkanAr

  263. pAlai
  tayagku tiraip perug kaTal, ulaku tozat tOnRi,
  vayagku katir virin'ta, uru kezu maNTilam
  kayam kaN vaRappap pAay, n'al n'ilam
  payam keTat tirukiya paitu aRu kAlai,
  5
  vERu pal kavalaiya veruvaru viyan kATTu,
  ARu cel vampalar varu tiRam kANmAr,
  vil val ATavar mEl AL oRRi,
  n'ITu n'ilai yAattuk kOTu koL aruj curam
  koNTanan kazin'ta vankaN kALaikku,
  10
  avaL tuNivu aRin'tanen Ayin, annO!
  oLiRu vEl kOtai Ompik kAkkum
  vajci anna en vaLa n'akar viLagka,
  initinin puNarkkuven mannO tuni inRu
  tiru n'utal polin'ta en pEtai
  15
  varu mulai muRRattu EmuRu tuyilE!
  makaT pOkkiya tAy colliyatu. - karuvUrk kaNNampALanAr

  275. pAlai
  Ogku n'ilait tAzi malkac cArtti,
  kuTai aTai n'Irin maTaiyinaL eTutta
  pan'tar vayalai, pan'tu eRin'tu ATi,
  iLamait takaimaiyai vaLa manaik kizatti!
  5
  'pitirvai n'Irai veN n'IRu Aka' ena,
  yAm taR kazaRug kAlai, tAn tan
  mazalai in col, kazaRal inRi,
  in uyir kalappak kURi, n'annutal
  peruj cORRu illattu orugku ivaN irAaL,
  10
  EtilALan kAtal n'ampi,
  tiraL arai iruppait toLLai vAn pUk
  kuruLai eNkin irug kiLai kavarum
  vem malai aruj curam, n'am ivaN oziya,
  iru n'ilan uyirkkum innAk kAnam,
  15
  n'erun'aip pOkiya peru maTat takuvi
  aitu akal alkul tazai aNik kUTTum
  kUzai n'occik kIzatu, en makaL
  cem puTaic ciRu viral varitta
  vaNTalum kANTirO, kaN uTaiyIrE?
  makaT pOkkiya tAy colliyatu. - kayamanAr

  315. pAlai
  'kUzaiyum kuRu n'eRik koNTana; mulaiyum
  cUzi men mukam ceppuTan etirina;
  peN tuNai cAnRanaL, ivaL' enap pal mAN
  kaN tuNai Aka n'Okki, n'erun'aiyum,
  5
  ayirttanRumannE, n'ejcam; peyarttum,
  aRiyAmaiyin ceRiyEn, yAnE;
  perum peyar vazuti kUTal anna tan
  arug kaTi viyal n'akarc cilampum kaziyAL,
  cENuRac cenRu, vaRuj cunaikku olki,
  10
  puRavuk kuyinRu uNTa pun kAy n'ellik
  kOTai utirtta kuvi kaN pacug kAy,
  aRu n'Ul paLigkin tuLaik kAcu kaTuppa,
  vaRu n'ilattu utirum attam, katumena,
  kUr vEl viTalai poyppap pOki,
  15
  cEkkuvaL kollOtAnE tEkkin
  akal ilai kavitta putal pOl kurampai,
  Un puzukku ayarum munRil,
  kAn kezu vAzn'ar ciRukuTiyAnE.
  makaT pOkkiya tAy colliyatu. - kuTavAyil kIrattanAr

  383. pAlai
  taR puran'tu eTutta eR tuRan'tu uLLAL,
  Urum cEriyum OrAgku alar eza,
  kATum kAnamum avanoTu tuNin'tu,
  n'ATum tEyamum n'ani pala iRan'ta
  5
  ciRu vankaNNikku Er tERuvar ena,
  vATinai vAziyO, vayalai! n'ALtoRum,
  pal kiLaik koTik kompu alamara malarn'ta
  alkultalaik kUTTu am kuzai utaviya,
  vinai amai varal n'Ir vizut toTi tattak
  10
  kamajcUl peru n'iRai tayagka mukan'tu koNTu,
  Ay maTak kaNNaL tAy mukam n'Okki,
  pey cilampu olippap peyarvanaL, vaikalum,
  Ara n'Ir UTTip purappOr
  yAr maRRup peRukuvai? aLiyai n'IyE!
  makaT pOkkiya tAy colliyatu. - kayamanAr

  396. marutam
  toTuttEn, makizn'a! cellal koTit tErp
  polam pUN n'annan punanATu kaTin'tena,
  yAz icai maRukin pAzi AgkaN,
  'ajcal' enRa Aay eyinan
  5
  ikal aTu kaRpin mijiliyoTu tAkki,
  tan uyir koTuttanan, colliyatu amaiyAtu;
  teRal arug kaTavuL munnart tERRi,
  mel iRai munkai paRRiya col iRan'tu,
  Arva n'ejcam talaittalai ciRappa, n'in
  10
  mArpu tarukallAy; piRan AyinaiyE;
  ini yAn viTukkuven allen; man'ti,
  pani vAr kaNNaL, pala pulan'tu uRaiya,
  aTun' tiRal atti ATu aNi n'acaii,
  n'eTu n'Irk kAviri koNTu oLittAgku, n'in
  15
  manaiyOL vavvalum ajcuval; cinaii,
  Ariyar alaRat tAkki, pEr icait
  tonRu mutir vaTavarai vaNagku vil poRittu,
  vej cina vEn'taraip piNittOn
  vajci anna, en n'alam tan'tu cenmE!
  kAtaRparattai talaimakaRkuc colliyatu. - paraNar

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 01:01:41(இந்திய நேரம்)