தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

61-70

 • 61-70

  61. pAlai
  'n'ORROrmanRa tAmE kURRam
  kOLuRa viLiyAr, piRar koLa viLin'tOr' enat
  tAL valampaTuppac cET pulam paTarn'tOr
  n'AL izai n'eTuj cuvar n'Okki, n'Oy uzan'tu
  5
  Azal vAzi, tOzi! tAzAtu,
  urum enac cilaikkum UkkamoTu paig kAl
  vari mAN n'On jAN van cilaik koLIi,
  aru n'iRattu azuttiya ampinar palaruTan
  aNNal yAnai veN kOTu koNTu,
  10
  n'aRavu n'oTai n'ellin n'AL makiz ayarum
  kazal punai tirun'tuaTik kaLvar kOmAn
  maza pulam vaNakkiya mA vaN pulli
  vizavuTai vizuc cIr vEgkaTam peRinum,
  pazakuvar AtalO aritE munAatu
  15
  muzavu uRaz tiNi tOL n'eTu vEL Avi
  ponnuTai n'eTu n'akarp potini anna n'in
  oN kEz vana mulaip polin'ta
  n'uN pUN Akam porun'tutal maRan'tE.
  talaimakan poruLvayiR piriya, vERupaTTa talaimakaTkut tOzi colliyatu. - mAmUlanAr

  62. kuRijci
  ayattu vaLar paijcAy murun'tin anna
  n'akaip polin'tu ilagkum eyiRu kezu tuvar vAy,
  Akattu arumpiya mulaiyaL, paNait tOL,
  mAt tAT kuvaLai malar piNaittanna
  5
  mA itaz mazaik kaN, mAayOLoTu
  pEyum aRiyA maRai amai puNarcci
  pUcal tuTiyin puNarpu pirin'tu icaippa,
  karan'ta karappoTu n'Am celaRku arumaiyin,
  kaTum punal malin'ta kAvirip pEriyARRu
  10
  n'eTuj cuzi n'Ittam maNNun'aL pOla,
  n'aTugku ajar tIra muyagki, n'erun'al
  Akam aTaitan'tOLE ven vER
  kaLiRu kezu tAnaip poRaiyan kolli
  oLiRu n'Ir aTukkattu viyal akam poRpak
  15
  kaTavuL ezutiya pAvaiyin,
  maTavatu mANTa mAayOLE.
  allakuRippaTTuzi, talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - paraNar

  63. pAlai
  kELAy; vAziyO! makaLai! n'in tOzi,
  tiru n'akar varaippakam pulampa, avanoTu
  peru malai iRan'tatu n'OvEn; n'Oval
  kaTugkaN yAnai n'eTug kai cErtti,
  5
  muTagku tAL utaitta polag kezu pUzi
  perum pular viTiyal virin'tu, veyil eRippa,
  karun' tAL miTaRRa cem pUzc cEval
  ciRu pun peTaiyoTu kuTaiyum AgkaN,
  ajcuvarat takun'a kAnam n'In'ti,
  10
  kanRu kANAtu, pun kaNNa, cevi cAyttu,
  manRu n'iRai paital kUra, pala uTan
  kaRavai tan'ta kaTug kAl maRavar
  kallen cIRUr elliyin acaii
  mutuvAyp peNTin cetu kAR kurampai
  15
  maTa mayil anna en n'aTai meli pEtai
  tOL tuNaiyAkat tuyiRRat tujcAL,
  'vETTak kaLvar viciyuRu kaTug kaN
  cEk kOL aRaiyum taNNumai
  kETkun'aLkol?' enak kaluzum en n'ejcE.
  talaimakaL puNarn'tuTan cella, cevili tan makaLukkuc colliyatu.- karuvUrk kaNNampullanAr

  64. mullai
  kaLaiyum iTanAl pAka! uLai aNi
  ulaku kaTappanna puL iyaR kali mA
  vakai amai vanappin vaLpu n'I teriya,
  taLavup piNi avizn'ta taN patap peru vazi,
  5
  aitu ilagku akal ilai n'ey kani n'On kAz
  veL vEl iLaiyar vIgku pari muTuka,
  celavu n'Am ayarn'tanam Ayin, peyala
  kaTu n'Ir varitta cen' n'ilamarugkin,
  viTu n'eRi Ir maNal, vAraNam citara,
  10
  pAmpu uRai puRRattu Irm puRam kutti,
  maNNuTaik kOTTa aNNal EeRu
  uTan n'ilai vETkaiyin maTa n'Aku tazIi,
  Urvayin peyarum pozutil, cErpu uTan,
  kanRu payir kurala, manRu n'iRai pukutarum
  15
  A pUN teN maNi aitu iyampu in icai
  pulampu koL mAlai kETToRum
  kalagkinaL uRaivOL kaiyaRu n'ilaiyE.
  vinai muRRi mILum talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - ArkkATu kizAr makanAr veLLaik kaNNattanAr

  65. pAlai
  unnam koLkaiyoTu uLam karan'tu uRaiyum
  annai collum uykam; ennatUum
  Iram cErA iyalpin poymmozic
  cEriam peNTir kauvaiyum ozikam;
  5
  n'ATu kaN akaRRiya utiyajcEraR
  pATic cenRa paricilar pOla
  uva ini vAzi, tOzi! avarE,
  pommal Oti! n'ammoTu orAgkuc
  celavu ayarn'tanarAl inRE malaitoRum
  10
  mAl kazai picain'ta kAl vAy kUr eri,
  mIn koL paratavar koTun' timil n'aLi cuTar
  vAn tOy puNarimicaik kaNTAgku,
  mEvarat tOnRum yAa uyar n'anan'talai
  uyaval yAnai verin'uc cenRanna
  15
  kal Urpu izitarum pul cAy ciRu n'eRi,
  kATu mIkkURum kOTu En'tu oruttal
  ARu kaTikoLLum aruj curam; 'paNait tOL,
  n'ARu aig kUn'tal, kommai vari mulai,
  n'irai itaz uNkaN, makaLirkku
  20
  ariyavAl' ena azugkiya celavE!
  vERuppaTTa talaimakaTkut talaimakan uTanpOkku valittamai tOzi colliyatu. - mAmUlanAr

  66. marutam
  'immai ulakattu icaiyoTum viLagki,
  maRumai ulakamum maRu inRu eytupa,
  ceRun'arum vizaiyum ceyir tIr kATcic
  ciRuvarp payan'ta cemmalOr' enap
  5
  pallOr kURiya pazamozi ellAm
  vAyE Akutal vAyttanam tOzi!
  n'irai tAr mArpan n'erun'al oruttiyoTu
  vatuvai ayartal vENTi, putuvatin
  iyanRa aNiyan, it teru iRappOn
  10
  mAN tozil mA maNi kaRagka, kaTai kazin'tu,
  kANTal viruppoTu taLarpu taLarpu OTum
  pUg kaN putalvanai n'Okki, 'n'eTun' tEr
  tAgkumati, valava!' enRu izin'tanan. tAgkAtu,
  maNi purai cev vAy mArpakam civaNap
  15
  pulli, 'peruma! cel ini, akattu' enak
  koTuppORku ollAn kaluztalin, 'taTutta
  mAn'itik kizavanum pOnm' ena, makanoTu
  tAnE pukutan'tOnE; yAn atu
  paTuttanen Akutal n'ANi, iTittu, 'ivaR
  20
  kalakkinan pOlum, ik koTiyOn' enac cenRu
  alaikkum kOloTu kuRuka, talaikkoNTu
  imiz kaN muzavin in cIr avar manaip
  payirvana pOla van'tu icaippavum, tavirAn,
  kazagku ATu Ayattu anRu n'am aruLiya
  25
  pazag kaNOTTamum n'aliya,
  azugkinan allanO, ayarn'ta tan maNanE.
  parattaiyiR pirin'ta talaimakaRku vAyilAyp pukka tOzikkut talaimakaL colliyatu. - cellUrk kOcikan kaNNanAr

  67. pAlai
  yAn evan ceykO? tOzi! poRi vari
  vAnam vAztti pATavum, aruLAtu
  uRai tuRan'tu ezili n'Igkalin, paRaipu uTan,
  maram pullenRa murampu uyar n'anan'talai,
  5
  aram pOz n'utiya vALi ampin,
  n'irampA n'Okkin, n'irayam koNmAr,
  n'elli n'ILiTai elli maNTi,
  n'al amark kaTan'ta n'ANuTai maRavar
  peyarum pITum ezuti, atartoRum
  10
  pIli cUTTiya piRagku n'ilai n'aTukal
  vEl UnRu palakai vERRu munai kaTukkum
  mozi peyar tEem tarumAr, mannar
  kazip piNik kaRaittOl n'irai kaNTanna
  uval iTu patukkai AL uku paRan'talai,
  15
  'uru il pEey UrAt tEroTu
  n'ilam paTu minmini pOla, pala uTan
  ilagku paral imaikkum' enpa n'am
  n'alam tuRan'tu uRain'ar cenRa ARE!
  poruLvayiR pirin'tavazi vaRpuRuttum tOzikkut talaimakaL colliyatu. - n'OypATiyAr

  68. kuRijci
  'annAy! vAzi, vENTu annai! n'am paTappait
  taN ayattu amanRa kUtaLam kuzaiya,
  in icai aruvip pATum ennatUum
  kETTiyO! vAzi, vENTu annai! n'am paTappai
  5
  UTTiyanna oN taLirc ceyalai
  Ogku cinait toTutta Ucal, pAmpu ena,
  muzu mutal tumiya urum eRin'tanRE;
  pinnum kETTiyO?' enavum aHtu aRiyAL,
  annaiyum kanai tuyil maTin'tanaL. atantalai
  10
  man uyir maTin'tanRAl pozutE kAtalar
  varuvar Ayin, 'paruvam itu' enac
  cuTarn'tu ilagku el vaLai n'ekizn'ta n'amvayin
  paTarn'ta uLLam pazutu anRAka,
  van'tanar vAzi, tOzi! an'tarattu
  15
  imiz peyal talaiiya inap pala koNmUt
  tavirvu il veLLam talaittalai ciRappa,
  kanRu kAl oyyum kaTuj cuzi n'Ittam
  pun talai maTap piTip pUcal pala uTan
  veN kOTTu yAnai viLi paTat tuzavum
  20
  akal vAyp pAn'taT paTAarp
  pakalum ajcum panik kaTuj curanE.
  talaimakan iravukkuRi van'tamai aRin'ta tOzi talaimakaTkuc colliyatu. - UTTiyAr

  69. pAlai
  Ayn'alam tolain'ta mEniyum, mA malart
  takai vanappu izan'ta kaNNum, vakai ila
  vaNNam vATiya variyum, n'Okki,
  Azal AnRicin n'IyE. uritinin
  5
  Ital inpam veHki, mEvarac
  cey poruL tiRavar Aki, pul ilaip
  parArai n'elli am puLit tiraL kAy
  kAna maTa maraik kaNan'irai kavarum
  vEnil attam ennAtu, EmuRRu,
  10
  viN poru n'eTug kuTai iyal tEr mOriyar
  pon punai tikiri tiritarak kuRaitta
  aRai iRan'tu akanRanar Ayinum, enaiyatUum
  n'ITalar vAzi, tOzi! ATu iyal
  maTa mayil ozitta pIli vArn'tu, tam
  15
  cilai mAN val vil cuRRi, pala mAN
  ampuTaik kaiyar araN pala n'URi,
  n'ankalam tarUum vayavar perumakan
  cuTar maNip perum pUN Aay kAnattut
  talai n'AL alarin n'ARum n'in
  20
  alar mulai Akattu in tuyil maRan'tE.
  'poruLvayiR pirin'tu n'ITTittAn, talaimakan' enak kavanRa talaimakaTku, 'varuvar' enpatu paTac collit tOzi ARRuvittatu.- umaTTUr kizAr makanAr paragkoRRanAr

  70. n'eytal
  koTun' timiR paratavar vETTam vAyttena,
  irum pulAk kamazum ciRukuTip pAkkattuk
  kuRug kaN av valaip payam pArATTi,
  kozug kaN ayilai pakukkum tuRaivan
  5
  n'ammoTu puNarn'ta kENmai munnE
  alar vAyp peNTir ampal tURRa,
  palarum Agku aRin'tanarmannE; iniyE
  vatuvai kUTiya pinRai, putuvatu
  pon vI jAzaloTu punnai varikkum
  10
  kAnal am perun' tuRaik kavini mA n'Irp
  pAcaTaik kalitta kaNaikkAl n'eytal
  vizavu aNi makaLir tazai aNik kUTTum
  ven vER kavuriyar tol mutu kOTi
  muzagku irum pauvam iragkum mun tuRai,
  15
  velpOr irAman aru maRaikku avitta
  pal vIz Alam pOla,
  oli avin'tanRu, iv azugkal UrE.
  talaimakan varaivu malin'tamai tOzi talaimakaTkuc colliyatu.- maturait tamizk kUttanAr kaTuvan maLLanAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 00:17:22(இந்திய நேரம்)