தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

KonRai-konRai

 • konRai

  4. mullai
  mullai vain' n'unai tOnRa, illamoTu
  paig kAR konRai men piNi aviza,
  irumpu tirittanna mA iru maruppin,
  paral aval aTaiya, iralai, teRippa,
  5
  malarn'ta jAlam pulampu puRakkoTuppa,
  karuvi vAnam kataz uRai citaRi,
  kAr ceytanRE, kavin peRu kAnam.
  kuragku uLaip polin'ta koycuvaR puravi,
  n'arampu Arttanna, vAgku vaLpu ariya,
  10
  pUtta pogkart tuNaiyoTu vatin'ta
  tAtu uN paRavai pEtuRal ajci,
  maNi n'A Artta mAN vinait tEran,
  uvakkAN tOnRum kuRum poRai n'ATan,
  kaRagku icai vizavin uRan'taik kuNAtu,
  15
  n'eTum perug kunRattu amanRa kAn'taT
  pOtu aviz alarin n'ARum
  Ay toTi arivai! n'in mAN n'alam paTarn'tE.
  tOzi talaimakaLaip paruvag kATTi vaRpuRuttiyatu. - kuRugkuTi marutanAr

  115. pAlai
  aziyA vizavin, ajcuvaru mUtUrp
  pazi ilar Ayinum, palar puRagkURum
  ampal ozukkamum Akiyar; vej col
  cEriam peNTir eLLinum eLLuka;
  5
  n'uN pUN erumai kuTa n'ATTanna en
  Ayn'alam tolaiyinum tolaika; enRum
  n'Oy ilarAka, n'am kAtalar vAy vAL
  evvi vIzn'ta ceruvil pANar
  kaitozu marapin mun parittu iTUup pazicciya
  10
  vaL uyir vaNar maruppu anna, oL iNarc
  cuTarp pUg konRai UzuRu viLain'eRRu
  aRaimicait tAam atta n'ILiTai,
  piRai maruL vAn kOTTu aNNal yAnai,
  cinam miku munpin, vAm mAn, ajci
  15
  inam koNTu oLikkum ajcuvaru kavalai,
  n'annar Aykavin tolaiya, cEy n'ATTu,
  n'am n'Ittu uRaiyum poruTpiNik
  kUTAmaiyin, n'ITiyOrE.
  piriviTai vaRpuRukkum tOzikkut talaimakaL colliyatu. - mAmUlanAr

  197. pAlai
  mA malar vaNNam izan'ta kaNNum,
  pU n'ekiz aNaiyin cAaya tOLum,
  n'annar mAkkaL vizaivanar Ayn'ta
  tol n'alam izan'ta tuyaramoTu, ennatUum
  5
  inaiyal vAzi, tOzi! munai eza
  munnuvar OTTiya muraN miku tiruvin,
  maRam miku tAnai, kaNNan ezini
  tEm mutu kunRam iRan'tanar Ayinum,
  n'ITalar yAza, n'in n'irai vaLai n'ekiza
  10
  tOL tAzpu iruLiya kuvai irug kUn'tal
  maTavOL tazIiya viRalOn mArpil
  pun talaip putalvan Urpu izin'tAgku,
  kaTujcUl maTap piTi tazIiya veN kOTTu
  inamcAl vEzam, kanRu Urpu izitara,
  15
  paLLi koLLum panic curam n'In'ti,
  oL iNark konRai Ogku malai attam
  vinai valiyuRUum n'ejcamoTu
  inaiyar Aki, n'ap pirin'ticinOrE.
  piriviTai vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRIiyatu. -mAmUlanAr

  364. mullai
  mAtiram putaiyap pAay, kAl vIzttu,
  ERuTaip peru mazai pozin'tena, avaltORu
  ATu kaLap paRaiyin vari n'uNal kaRagka,
  Ay pon avir izai tUkkiyanna
  5
  n'ITu iNark konRai kavin peRa, kATu uTan
  cuTar purai tOnRip putal talaik koLAa,
  mullai illamoTu malara, kalla
  paku vAyp paij cunai mA uNa malira,
  kAr toTagkinRE kAlai; kAtalar
  10
  vej cina vEn'tan viyan perum pAcaRai,
  venRi vETkaiyoTu n'ammum uLLAr;
  yAtu ceyvAmkol? tOzi! n'Otakak
  kolai kuRittanna mAlai
  tunaitaru pOztin, n'In'talO aritE!
  paruvam kaNTu azin'ta talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - maturai marutagkizAr makanAr perugkaNNanAr

  398. kuRijci
  'izai n'ilai n'ekizn'ta evvam kUra,
  paTar mali varuttamoTu pala pulan'tu acaii,
  men tOL n'ekizac cAay, konRai
  UzuRu malarin pAz paTa muRRiya
  5
  pacalai mEni n'Okki, n'utal pacan'tu,
  innEm Akiya em ivaN aruLAn,
  n'ummOn ceyta koTumaikku, immenRu,
  alamaral mazaik kaN teN pani malka,
  n'anRu puRamARi akaRal, yAza n'in
  10
  kunRu kezu n'ATaRku en enappaTumO?
  karai poru n'Ittam! urai' enak kazaRi,
  n'innoTu pulattal ajci, avar malaip
  pal malar pOrttu, n'ANu mika oTugki,
  maRain'tanai kaziyum n'iR tan'tu celutti,
  15
  n'ayan aRat tuRattal valliyOrE,
  n'otumalALar; atu kaNNOTAtu,
  azal cinai vEgkai n'izal tavirn'tu acaii,
  mAri puRan'tara n'an'ti, Ariyar
  pon paTu n'eTu varai puraiyum en'tai
  20
  pal pUg kAnattu alki, inRu, ivaN
  cErn'tanai celinE citaikuvatu uNTO?
  kuya vari irum pOttup poruta puN kUrn'tu,
  uyagku piTi tazIiya matan azi yAnai
  vAgku amaik kazaiyin n'aralum, avar
  25
  Ogku malai n'ATTin varUuvOyE!
  kAmam mikka kazi paTar kiLaviyAl, varaiviTattukkaN, talaimakaL talaimakan varaiyininRum pOn'ta ARRoTu pulan'tu, colliyatu. -immenkIranAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 02:14:37(இந்திய நேரம்)