தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Annam(ekinam)-annam(ekinam)

 • annam(ekinam)

  34. mullai
  ciRu karum piTavin veN talaik kuRum putal
  kaNNiyin malarum taN n'aRum puRavil,
  toTutOR kAnavan kavai poRuttanna
  iru tiri maruppin aNNal iralai
  5
  ceRi ilaip patavin ceg kOl men kural
  maRi ATu marugkin maTap piNai arutti,
  teL aRal tazIiya vAr maNal aTaikarai,
  melkiTu kavuLa tujcu puRam kAkkum
  perun'takaikku uTain'ta n'ejcam EmuRa,
  10
  celka, tErE n'al valam peRun'a!
  pacai kol mel viral, perun' tOL, pulaitti
  tuRai viTTanna tU mayir ekinam
  tuNaiyoTu tiLaikkum kAppuTai varaippil,
  cen' tArp paig kiLi munkai En'ti,
  15
  'inRu varal uraimO, cenRicinOr tiRattu' ena,
  illavar aRital ajci, mellena
  mazalai in col payiRRum
  n'ANuTai arivai mAN n'alam peRavE.
  vinai muRRiya talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - maturai marutan iLan'AkanAr

  234. mullai
  kAr payam pozin'ta n'Ir tikaz kAlai,
  n'uN ayir paran'ta taN aya marugkin,
  n'irai paRai annattu anna, virai parip
  pul uLaik kalimA mellitin koLIiya,
  5
  vaLpu orugku amaiyap paRRi, muLkiya
  pal katir Azi mel vazi aRuppa,
  kAl ena maruLa, ERi, n'Ul iyal
  kaN n'Okku ozikkum paN amai n'eTun' tEr
  val virain'tu Urmati n'al valam peRun'a!
  10
  tatar tazai munaiiya teRi n'aTai maTap piNai
  ERu puNar uvakaiya URu ila ukaLa,
  am ciRai vaNTin men paRait tozuti
  mullai n'aRu malart tAtu n'ayan'tu Uta,
  ellai pOkiya pullen mAlai,
  15
  puRavu aTain'tirun'ta uRaivu in n'al Ur,
  kazi paTar uzan'ta pani vAr uNkaN
  n'al n'iRam paran'ta pacalaiyaL
  min n'Er Otip pinnup piNi viTavE.
  talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - pEyanAr

  279. pAlai
  'n'aTTOr inmaiyum, kELir tunpamum,
  oTTAtu uRaiyun'ar perukkamum, kANUu,
  oru pati vAztal ARRupatilla
  pon avir cuNagkoTu ceRiya vIgkiya
  5
  men mulai muRRam kaTavAtOr' ena,
  n'aLLen kagkulum pakalum, iyain'tu iyain'tu
  uLLam pottiya uram cuTu kUr eri
  ALvinai mAriyin aviyA, n'ALum
  kaTaRu uzan'tu ivaNam Aka, paTar uzan'tu
  10
  yAgku AkuvaLkol tAnE tIm toTai
  viLari n'arampin n'ayavaru cIRiyAz
  mali pUm pogkar makiz kuraR kuyiloTu
  puNar tuyil eTuppum punal teLi kAlaiyum
  n'ammuTai matukaiyaL Aki, aNi n'aTai
  15
  anna mAN peTaiyin menmela iyali,
  kaiyaRu n'ejcinaL, aTaitarum
  mai Ir Oti mAayOLE?
  poruLvayiR pirin'tu pOkAn'inRa talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. -irugkOn ollaiyAyan cegkaNNanAr

  320. n'eytal
  Ogku tiraip parappin vAgku vicaik koLIi,
  timilOn tan'ta kaTug kaN vaya mIn,
  tazai aNi alkul celvat tagkaiyar,
  vizavu ayar maRukin vilai enap pakarum
  5
  kAnal am ciRukuTi, peru n'Irc cErppa!
  malar Er uNkaN em tOzi evvam
  alar vAy n'Igka, n'I aruLAy poyppinum,
  n'eTug kazi tuzaiiya kuRug kAl annam
  aTumpu amar ekkar am ciRai uLarum,
  10
  taTavu n'ilaip punnait tAtu aNi, perun' tuRai
  n'aTugku ayir pOzn'ta koTujci n'eTun' tEr
  vaNTaR pAvai citaiya van'tu, n'I
  tOL putitu uNTa jAnRai,
  cULum poyyO, kaTal aRi kariyE?
  pakaRkuRikkaN van'ta talaimakanait tOzi varaivu kaTAyatu. - maturaik kUlavANikan cIttalaic cAttanAr

  334. mullai
  OTA n'al ERRu urivai taiiya
  ATu koL muracam izumena muzagka,
  n'ATu tiRai koNTanam Ayin pAka!
  pATu imiz kaTalin ezun'ta cummaiyoTu
  5
  perug kaLiRRut taTak kai puraiyak kAl vIzttu,
  irum piTit tozutiyin INTuvana kuzIi,
  vaNagku iRai makaLir ayarn'tanar ATum
  kazagku uRaz AliyoTu kataz uRai citaRi,
  peyal toTagkinRAl, vAnam; vAnin
  10
  vayagku ciRai annattu n'irai paRai kaTuppa,
  n'Alku uTan pUNTa kAl n'avil puravik
  koTijci n'eTun' tEr kaTum pari tavirAtu,
  ina mayil akavum kAr koL viyan punattu,
  n'On cUTTu Azi Ir n'ilam tumippa,
  15
  INTE kANak kaTavumati pUg kEzp
  polivana amartta uNkaN,
  oli pal kUn'tal Ay ciRu n'utalE!
  vinai muRRiya talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - maturaik kUttanAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 02:27:33(இந்திய நேரம்)