தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

PIrkkampU-pIrkkampU

 • pIrkkampU

  45. pAlai
  vATal uzujcil viLai n'eRRu am tuNar
  ATukaLap paRaiyin, arippana olippa,
  kOTai n'ITiya akan perug kunRattu,
  n'Ir il Ar ARRu n'ivappana kaLiRu aTTu,
  5
  AL il attattu uzuvai ukaLum
  kATu iRan'tanarE, kAtalar. mAmai,
  ari n'uN pacalai pAay, pIrattu
  ezil malar puraitalvENTum. alarE,
  anni kuRukkaip paRan'talai, titiyan
  10
  tol n'ilai muzumutal tumiyap paNNi,
  punnai kuRaitta jAnRai, vayiriyar
  in icai Arppinum peritE. yAnE,
  kAtalaR keTutta ciRumaiyoTu, n'Oy kUrn'tu,
  Atiman'ti pOla, pEtuRRu
  15
  alan'tanen uzalvenkollO polan'tAr,
  kaTal kAl kiLarn'ta venRi n'al vEl,
  vAnavarampan aTal munaik kalagkiya
  uTai matil Or araN pOla,
  ajcuvaru n'OyoTu, tujcAtEnE!
  vaRpuRukkum tOzikkut talaimakaL colliyatu. - veLLivItiyAr

  57. pAlai
  ciRu pain' tUvic ceg kAR pETai
  n'eTu n'Ir vAnattu, vAvup paRai n'In'ti,
  veyil avir uruppoTu van'tu, kani peRAatu,
  peRu n'AL yANar uLLi, paiyAn'tu,
  5
  pukal EkkaRRa pullen ulavaik
  kuRug kAl iRRip pun talai n'eTu vIz
  irum piNart tuRukal tINTi, vaLi pora,
  perug kai yAnai n'ivappin tUgkum
  kunRa vaippin enRUz n'IL iTai,
  10
  yAmE emiyam Aka, tAmE
  pacu n'ilA virin'ta pal katir matiyin
  peru n'al Ay kavin orIi, ciRu pIr
  vI Er vaNNam koNTanRukollO
  koy cuvaR puravik koTit tErc ceziyan
  15
  mutun'Ir muntuRai muciRi muRRi,
  kaLiRu paTa erukkiya kallen jATpin
  arum puN uRun'arin varun'tinaL, peritu azin'tu,
  pAnAT kagkulum pakalum
  AnAtu azuvOL Ay ciRu n'utalE?
  poruLvayiR pirin'ta talaimakan kizattiyai n'inain'tu colliyatu.- n'akkIrar

  135. pAlai
  titalai mAmai taLir vanappu azugka,
  putal ivar pIrin etir malar kaTuppap
  pacalai pAyn'ta n'utalEn Aki,
  ezutu ezil mazaik kaN kaluza, n'Oy kUrn'tu,
  5
  Atiman'tiyin aRivu piRituAki,
  pEtuRRicinE kAtal am tOzi!
  kAykatir tirukalin kanain'tu kAl kaTuki,
  ATutaLir iruppaik kUTu kuvi vAn pU,
  kOTu kaTai kazagkin, aRaimicait tAam
  10
  kATu iRan'tanarE, kAtalar; aTupOr,
  vIyA vizup pukaz, viN tOy viyan kuTai,
  Ir ezu vELir iyain'tu orugku eRin'ta
  kazuvuL kAmUr pOlak
  kalagkinRumAtu, avart teLin'ta en n'ejcE.
  talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaimakaL tOzikkuc coRRatu. - paraNar

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 02:16:51(இந்திய நேரம்)