தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

TalaimakaL-talaimakaL

 • talaimakaL

  1. pAlai
  'vaNTu paTat tatain'ta kaNNi, oN kazal,
  uruvak kutirai mazavar OTTiya
  murukan n'aR pOr n'eTu vEL Avi,
  aRukOTTu yAnaip potini AgkaN,
  5
  ciRu kArOTan payinoTu cErttiya
  kal pOl piriyalam' enRa coltAm
  maRan'tanarkollO tOzi! ciRan'ta
  vEy maruL paNait tOL n'ekiza, cEy n'ATTup
  polagkala veRukkai tarumAr n'ilam paka,
  10
  azal pOl vegkatir paitu aRat teRutalin,
  n'izal tEyn'tu ulaRiya maratta; aRai kAypu,
  aRun'Irp paij cunai Am aRap pulartalin,
  uku n'el poriyum vemmaiya; yAvarum
  vazagkun'ar inmaiyin, vauvun'ar maTiya,
  15
  curam pullenRa ARRa; alagku cinai
  n'Ar il murugkai n'aviral vAn pUc
  cUral am kaTu vaLi eTuppa, AruRRu,
  uTai tiraip pitirvin pogki, mun
  kaTal pOl tOnRala kATu iRan'tOrE?
  piriviTai ARRALAya talaimakaL tOzikkuc colliyatu-mAmUlanAr

  8. kuRijci
  Iyal puRRattu Irm puRattu iRutta
  kurumpi valcip perug kai ERRai
  tUgku tOl tutiya vaL ukir katuvalin,
  pAmpu matan aziyum pAnAT kagkulum,
  5
  ariya allaman ikuLai! 'periya
  kEzal aTTa pEzvAy ERRai
  palA amal aTukkam pulAva Irkkum
  kazai n'aral cilampin AgkaN, vazaiyoTu
  vAzai Ogkiya tAz kaN acumpil,
  10
  paTu kaTug kaLiRRin varuttam coliya,
  piTi paTi muRukkiya peru marap pUcal
  viN tOy viTarakattu iyampum avar n'ATTu,
  eN arum piRagkal mAn atar mayagkAtu,
  minnu viTac ciRiya otugki, menmela,
  15
  tuLi talait talaiiya maNi Er aimpAl
  ciRupuRam putaiya vAri, kural piziyUu,
  n'eRi keTa vilagkiya, n'Iyir, ic curam,
  aRitalum aRitirO?' ennun'arp peRinE.
  talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzikkuc colluvALAyt talaimakaLcolliyatu. - perugkunRUr kizAr.

  11. pAlai
  vAnam Urn'ta vayagku oLi maNTilam
  n'eruppu enac civan'ta uruppu avir am kATTu,
  ilai ila malarn'ta mukai il ilavam
  kali koL Ayam malipu tokupu eTutta
  5
  am cuTar n'eTug koTi poRpat tOnRi,
  kayam tukaL Akiya payam tapu kAnam
  emmoTu kazin'tanar Ayin, kammena,
  vampu virittanna pogku maNaR kAn yARRup
  paTu cinai tAzn'ta payil iNar ekkar,
  10
  mey pukuvu anna kai kavar muyakkam
  avarum peRukuvarmannE! n'ayavara,
  n'Ir vAr n'ikar malar kaTuppa, O maRan'tu
  aRu kuLam n'iRaikkun'a pOla, alkalum
  azutal mEvala Aki,
  15
  pazi tIr kaNNum paTukuvamannE!
  talaimakan poruLvayiR pirin'ta iTattu, ARRALAya talaimakaL vERupATu kaNTu ARRALAya tOzikku, talaimakaL, 'ARRuval'enpatu paTac colliyatu. - auvaiyAr

  16. marutam
  n'AyuTai mutu n'Irk kalitta tAmarait
  tAtin alli avir itaz puraiyum,
  mAcu il agkai, maNi maruL av vAy,
  n'AvoTu n'avilA n'akaipaTu tIm col,
  5
  yAvarum vizaiyum polan'toTip putalvanai,
  tEr vazagku teruvil, tamiyOR kaNTE!
  kUr eyiRRu arivai kuRukinaL; yAvarum
  kANun'ar inmaiyin, cettanaL pENi,
  polagkalam cuman'ta pUN tAgku iLa mulai,
  10
  'varukamALa, en uyir!' enap peritu uvan'tu,
  koNTanaL n'inROT kaNTu, n'ilaic cellEn,
  'mAcu il kuRumakaL! evan pEtuRRanai?
  n'Iyum tAyai ivaRku?' ena, yAn taR
  karaiya, van'tu viraivanen kavaii
  15
  kaLavu uTampaTun'arin kavizn'tu, n'ilam kiLaiyA,
  n'ANi n'inROL n'ilai kaNTu, yAnum
  pENinen allenO makizn'a! vAnattu
  aNagku arug kaTavuL annOL n'in
  makan tAy Atal puraivatu Agku enavE?
  parattaiyar cEriyininRum van'ta talaimakan, 'yAraiyum aRiyEn' enRARkut talaimakaL colliyatu. - cAkalAcanAr

  22. kuRijci
  aNagkuTai n'eTu varai ucciyin izitarum
  kaNam koL aruvik kAn kezu n'ATan
  maNam kamaz viyal mArpu aNagkiya cellal
  itu ena aRiyA maRuvaraR pozutil,
  5
  'paTiyOrt tEytta pal pukazt taTak kai
  n'eTu vET pENat taNikuvaL ivaL' ena,
  mutu vAyp peNTir atu vAy kURa,
  kaLam n'anku izaittu, kaNNi cUTTi,
  vaLa n'akar cilampap pATi, pali koTuttu,
  10
  uruvac cen'tinai kurutiyoTu tUuy,
  muruku ARRuppaTutta uru kezu n'aTu n'AL,
  Aram n'ARa, aru viTart tatain'ta
  cAraR pal pU vaNTu paTac cUTi,
  kaLiRRu irai terIiya pArval otukkin
  15
  oLittu iyagkum marapin vayap puli pOla,
  n'al manai n'eTu n'akark kAvalar aRiyAmai
  tan n'acai uLLattu n'am n'acai vAyppa,
  in uyir kuzaiya muyagkutoRum meym malin'tu,
  n'akkanen allenO yAnE eytta
  20
  n'Oy taNi kAtalar vara, INTu
  Etil vElaRku ulan'tamai kaNTE?
  varaiviTai vaittup pirin'ta kAlattu, talaimakaL ARRALAka,tOzi talaimakanai iyaRpazippa, talaimakaL iyaRpaTa mozin'tatu;talaimakan iravukkuRi van'tu ciRaippuRattAnAka, tOziyAR colleTukkappaTTut talaima

  23. pAlai
  maNkaN kuLirppa, vIcit taN peyal,
  pATu ulan'tanRE, paRaik kural ezili;
  putalmicait taLavin ital muT cen' n'anai
  n'erugku kulaip piTavamoTu orugku piNi aviza,
  5
  kATE kammenRanRE; avala,
  kOTu uTain'tanna kOTaR paim payir,
  patavin pAvai, munaii, matavu n'aTai
  aNNal iralai amar piNai tazIi,
  taN aRal parukit tAzn'tupaTTanavE;
  10
  anaiyakol vAzi, tOzi! manaiya
  tAzvin n'occi, cUzvana malarum
  mauval, mAc cinai kATTi,
  av aLavu enRAr, ANTuc cey poruLE!
  talaimakan pirivinkaN talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - orOTOkattuk kan'tarattanAr

  26. marutam
  kUn muL muLLik kuvikulaik kazanRa,
  mIn muL anna, veN kAl mA malar
  poytal makaLir vizavu aNik kUTTum
  av vayal n'aNNiya vaLam kEz Uranaip
  5
  pulattal kUTumO tOzi! alkal
  perug katavu poruta yAnai maruppin
  irumpu cey toTiyin Era Aki,
  mAk kaN aTaiya mArpakam porun'ti
  muyagkal viTAal ivai' ena mayagki,
  10
  'yAn Om' ennavum ollAr, tAm maRRu
  ivai pArATTiya paruvamum uLavE; iniyE
  putalvaR taTutta pAloTu taTaii,
  titalai aNin'ta tEm koL men mulai
  n'aRuj cAn'tu aNin'ta kEz kiLar akalam
  15
  vIgka muyagkal yAm vENTinamE;
  tIm pAl paTutal tAm ajcinarE; AyiTaik
  kavavuk kai n'ekizn'tamai pORRi, matavu n'aTaic
  cevili kai en putalvanai n'Okki,
  'n'allOrkku ottanir n'Iyir; iHtO
  20
  celvaRku ottanam, yAm' ena, mella en
  makanvayin peyartan'tEnE; atu kaNTu,
  'yAmum kAtalam, avaRku' enac cAay,
  ciRu puRam kavaiyinanAka, uRu peyal
  taN tuLikku ERRa pala uzu cej cey
  25
  maN pOl n'ekizn'tu, avaR kaluzn'tE
  n'ejcu aRaipOkiya aRivinERkE?
  talaimakan tOziyai vAyil vENTi, avaLAl tAn vAyil peRAtu,ARRAmaiyE vAyilAkap pukku, kUTiya talaimakan n'IkkattukkaN pukka tOzikkut talaimakaL colliyatu. - pANTiyan kAnappEreyil tan'ta ukkirapperuvazuti

  29. pAlai
  "toTagku vinai tavirA, acaivu il n'On tAL,
  kiTan'tu uyir maRukuvatuAyinum, iTam paTin
  vIz kaLiRu micaiyAp puliyinum ciRan'ta
  tAzvu il uLLam talaitalaic ciRappa,
  5
  ceyvinaikku akanRa kAlai, eHku uRRu
  iru vERu Akiya teri taku vanappin
  mAvin n'aRu vaTi pOla, kANtoRum
  mEval taNTA makiz n'Okku uNkaN
  n'inaiyAtu kazin'ta vaikal, enaiyatUum,
  10
  vAzalen yAn" enat tERRi, pal mAN
  tAzak kURiya takaicAl n'al mozi
  maRan'tanir pORir em' enac ciRan'ta n'in
  eyiRu kezu tuvar vAy in n'akai azugka
  vinaval AnAp punaiizai! kEL ini
  15
  vemmai taNTA eri uku paRan'talai,
  kommai vATiya iyavuL yAnai
  n'Ir marugku aRiyAtu, tEr marugku OTi,
  aRu n'Ir ampiyin n'eRimutal uNagkum
  uLLun'arp panikkum Ukku arug kaTattiTai,
  20
  eLLal n'OnAp poruL taral viruppoTu
  n'ANut taLai Aka vaiki, mAN vinaikku
  uTampu ANTu ozin'tamai allatai,
  maTam kezu n'ejcam n'in uzaiyatuvE!
  vinai muRRi mINTa talaimakan, 'emmaiyum n'inaittaRitirO?' enRa talaimakaTkuc colliyatu. - veLLATiyanAr

  31. pAlai
  n'eruppu enac civan'ta uruppu avir maNTilam
  pulagkaTai maTagkat teRutalin, joLki,
  'n'ilam puTaipeyarvatu anRukol, inRu?' ena,
  man uyir maTin'ta mazai mARu amaiyattu,
  5
  ilai ila Ogkiya n'ilai uyar yAattu
  mER kavaTTu irun'ta pArppinagkaTku,
  kalluTaik kuRumpin vayavar vil iTa,
  n'iNa varik kuRain'ta n'iRatta atartoRum,
  kaNavira mAlai iTUuk kazin'tanna
  10
  puN umiz kuruti parippak kiTan'tOr
  kaN umiz kazukin kAnam n'In'ti,
  'cenRAr' enpu ilar tOzi! venRiyoTu
  vil alaittu uNNum val AN vAzkkait
  tamiz kezu mUvar kAkkum
  15
  mozi peyar tEetta pal malai iRan'tE.
  'piriviTai ARRALAyinAL' enRu piRar collak kETTu, vERupaTTa talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - mAmUlanAr

  32. kuRijci
  n'erun'al ellai Enal tOnRi,
  tiru maNi oLirvarum pUNan van'tu,
  puravalan pOlum tORRam uRazkoLa,
  iraval mAkkaLin paNimozi payiRRi,
  5
  ciRu tinaip paTu kiLi kaTIiyar, pal mAN
  kuLir koL taTTai matan ila puTaiyA,
  'cUraramakaLirin n'inRa n'I maRRu
  yAraiyO? em aNagkiyOy! uNku' enac
  ciRupuRam kavaiyinanAka, ataRkoNTu
  10
  iku peyal maNNin jekizpu, ajar uRRa en
  uL avan aRital ajci, uL il
  kaTiya kURi, kai piNi viTAa,
  verUum mAn piNaiyin orIi, n'inRa
  en urat takaimaiyin peyarttu, piRitu envayin
  15
  colla valliRRum ilanE; allAn'tu,
  inam tIr kaLiRRin peyarn'tOn inRum
  tOlAvARu illai tOzi! n'Am cenmO.
  cAy iRaip paNait tOT kizamai tanakkE
  mAcu inRAtalum aRiyAn, EcaRRu,
  20
  en kuRaip puRanilai muyalum
  aNkaNALanai n'akukam, yAmE.
  pinninRa talaimakaRkuk kuRai n'Ern'ta tOzi talaimakaTkuk kuRai n'ayappak kURiyatu; tOzikkut talaimakaL coRRatUum Am.- n'alveLLiyAr

  36. marutam
  pakuvAy varAaR pal vari irum pOttuk
  koTu vAy irumpin kOL irai tuRRi,
  Ampal mel aTai kiziya, kuvaLaik
  kUmpu viTu pal malar citaiyap pAyn'tu, ezun'tu,
  5
  aril paTu vaLLai Ay koTi mayakki,
  tUNTil vETTuvan vAgka vArAtu,
  kayiRu iTu katac cEp pOla, matam mikku,
  n'AL, kayam uzakkum pUk kEz Ura!
  varu punal vaiyai vAr maNal akan tuRai,
  10
  tiru marutu Ogkiya viri malark kAvil,
  n'aRum pal kUn'taR kuRun' toTi maTan'taiyoTu
  vatuvai ayarn'tanai enpa. alarE,
  koy cuval puravik koTit tErc ceziyan
  AlagkAnattu akan talai civappa,
  15
  cEral, cempiyan, cinam kezu titiyan,
  pOr val yAnaip polam pUN ezini,
  n'Ar ari n'aRavin erumaiyUran,
  tEm kamaz akalattup pularn'ta cAn'tin
  irugkO vENmAn, iyal tErp porun'an, enRu
  20
  ezuvar n'al valam aTagka, oru pakal
  muraicoTu veNkuTai akappaTuttu, urai cela,
  konRu, kaLamvETTa jAnRai,
  venRi koL vIrar Arppinum peritE!
  talaimakaL parattaiyiR pirin'tu van'ta talaimakanoTu pulan'tu colliyatu. - maturai n'akkIrar

  37. pAlai
  maRan'tu, avaN amaiyAr Ayinum, kaRagku icaik
  kagkul Otaik kali makiz uzavar
  pogkazi mukan'ta tA il n'uN tukaL,
  magkul vAnin, mAtiram maRaippa,
  5
  vaiku pular viTiyal vai peyarttu ATTi,
  toziR cerukku anan'tar vITa, ezil takai
  vaLiyoTu cinaiiya vaN taLir mAattuk
  kiLi pOl kAya kiLait tuNar vaTittu,
  puLippatan amaitta putuk kuTa malir n'iRai
  10
  veyil verin' n'iRutta payil itazp pacug kuTai,
  kayam maNTu pakaTTin paruki, kAN vara,
  koLLoTu payaRu pAl viraii, veLLik
  kOl varain'tanna vAl aviz mitavai
  vAgku kai taTutta pinRai, Ogkiya
  15
  parutiam kuppai cuRRi, pakal cela,
  marutamara n'izal, erutoTu vatiyum
  kAmar vEnilman itu,
  mAN n'alam n'ukarum tuNai uTaiyOrkkE!
  talaimakaL tOzikku vanpuRai etir azin'tu colliyatu; pirivuNarttiya tOzi colliyatUum Am.-viRRURRu mUteyinanAr

  45. pAlai
  vATal uzujcil viLai n'eRRu am tuNar
  ATukaLap paRaiyin, arippana olippa,
  kOTai n'ITiya akan perug kunRattu,
  n'Ir il Ar ARRu n'ivappana kaLiRu aTTu,
  5
  AL il attattu uzuvai ukaLum
  kATu iRan'tanarE, kAtalar. mAmai,
  ari n'uN pacalai pAay, pIrattu
  ezil malar puraitalvENTum. alarE,
  anni kuRukkaip paRan'talai, titiyan
  10
  tol n'ilai muzumutal tumiyap paNNi,
  punnai kuRaitta jAnRai, vayiriyar
  in icai Arppinum peritE. yAnE,
  kAtalaR keTutta ciRumaiyoTu, n'Oy kUrn'tu,
  Atiman'ti pOla, pEtuRRu
  15
  alan'tanen uzalvenkollO polan'tAr,
  kaTal kAl kiLarn'ta venRi n'al vEl,
  vAnavarampan aTal munaik kalagkiya
  uTai matil Or araN pOla,
  ajcuvaru n'OyoTu, tujcAtEnE!
  vaRpuRukkum tOzikkut talaimakaL colliyatu. - veLLivItiyAr

  52. kuRijci
  'valan'ta vaLLi maran Ogku cAral,
  kiLarn'ta vEgkaic cEN n'eTum pogkarp
  pon n'Er putu malar vENTiya kuRamakaL
  innA icaiya pUcal payiRRalin,
  5
  "E kal aTukkattu iruL aLaic cilampin
  A koL vayap puli Akum aHtu" enat tam
  malai kezu cIRUr pulampa, kallenac
  cilaiyuTai iTattar pOtarum n'ATan
  n'ejcu amar viyal mArpu uTaittu ena annaikku
  10
  aRivippEmkol? aRiyalemkol?' ena
  irupAR paTTa cUzcci orupAl
  cErn'tanRu vAzi, tOzi! 'yAkkai
  in uyir kazivatuAyinum, n'in makaL
  Aymalar uNkaN pacalai
  15
  kAma n'Oy' enac ceppAtImE.
  talaimakaL vERupaTTamai aRin'ta cevilittAykku, tOzi,'aRattoTu n'iRRum' ena, talaimakaL colliyatu. - n'occin'iyamag kizAr

  53. pAlai
  aRiyAy, vAzi tOzi! iruL aRa
  vicumpuTan viLagkum virai celal tikirik
  kaTug katir eRitta viTuvAy n'iRaiya,
  n'eTug kAl murugkai veN pUt tAay,
  5
  n'Ir aRa vaRan'ta n'irampA n'IL iTai,
  vaL eyiRRuc cen'n'Ay varun'tu pacip piNavoTu
  kaLLiam kATTa kaTattiTai uzijcil
  uLUn vATiya curimUkku n'oLLai
  pori arai putaitta pulampu koL iyavin,
  10
  vizut toTai maRavar vil iTa vIzn'tOr
  ezuttuTai n'aTukal in n'izal vatiyum
  aruj curak kavalai n'In'ti, enRum,
  'illOrkku il' enRu iyaivatu karattal
  vallA n'ejcam valippa, n'amminum
  15
  poruLE kAtalar kAtal;
  'aruLE kAtalar' enRi, n'IyE.
  vaRpuRukkum tOzikkut talaimakaL colliyatu. - cIttalaic cAttanAr

  56. marutam
  n'akai AkinRE tOzi! n'erun'al
  maNi kaNTanna tuNi kayam tuLagka,
  irumpu iyanRanna karug kOTTu erumai,
  Ampal mel aTai kiziya, kuvaLaik
  5
  kUmpu viTu pal malar mAn'ti, karaiya
  kAjci n'uN tAtu Irm puRattu uRaippa,
  melkiTu kavuLa alkun'ilai pukutarum
  taN tuRai Uran tiN tAr akalam
  vatuvai n'AL aNip putuvOrp puNariya,
  10
  parivoTu varUum pANan teruvil
  puniRRAp pAyn'tenak kalagki, yAz iTTu,
  em manaip pukutan'tOnE. atu kaNTu
  meymmali uvakai maRaiyinen etircenRu,
  'im manai anRu; aHtu um manai' enRa
  15
  ennum tannum n'Okki,
  mammar n'ejcinOn tozutu n'inRatuvE.
  parattai manaikkuc celkinRa pANan tan manaikku van'tAnAka,tOzikkut talaimakaL colliyatu. - maturai aRuvai vANikan iLavETTanAr

  58. kuRijci
  in icai urumoTu kanai tuLi talaii,
  man uyir maTin'ta pAnAT kagkul,
  kATu tEr vETTattu viLivu iTam peRAatu,
  vari ataL paTutta cEkkai, teri izait
  5
  tEn n'ARu katuppin koTicciyar tan'tai,
  kUtir, il ceRiyum kunRa n'ATa!
  vanain'tu varal iLa mulai jemugka, pal Uz
  viLagku toTi munkai vaLain'tu puRam cuRRa,
  n'in mArpu aTaitalin initu AkinRE
  10
  n'um il pulampin n'um uLLutoRum n'aliyum
  taNvaral acaiiya paNpu il vATai
  patam peRukallAtu iTam pArttu n'ITi,
  manaimaram ociya oRRip
  palar maTi kagkul, n'eTum puRan'ilaiyE.
  cETpaTuttu van'ta talaimakaRkut talaimakaL colliyatu. - maturaip paNTa vANikan iLan'tEvanAr

  66. marutam
  'immai ulakattu icaiyoTum viLagki,
  maRumai ulakamum maRu inRu eytupa,
  ceRun'arum vizaiyum ceyir tIr kATcic
  ciRuvarp payan'ta cemmalOr' enap
  5
  pallOr kURiya pazamozi ellAm
  vAyE Akutal vAyttanam tOzi!
  n'irai tAr mArpan n'erun'al oruttiyoTu
  vatuvai ayartal vENTi, putuvatin
  iyanRa aNiyan, it teru iRappOn
  10
  mAN tozil mA maNi kaRagka, kaTai kazin'tu,
  kANTal viruppoTu taLarpu taLarpu OTum
  pUg kaN putalvanai n'Okki, 'n'eTun' tEr
  tAgkumati, valava!' enRu izin'tanan. tAgkAtu,
  maNi purai cev vAy mArpakam civaNap
  15
  pulli, 'peruma! cel ini, akattu' enak
  koTuppORku ollAn kaluztalin, 'taTutta
  mAn'itik kizavanum pOnm' ena, makanoTu
  tAnE pukutan'tOnE; yAn atu
  paTuttanen Akutal n'ANi, iTittu, 'ivaR
  20
  kalakkinan pOlum, ik koTiyOn' enac cenRu
  alaikkum kOloTu kuRuka, talaikkoNTu
  imiz kaN muzavin in cIr avar manaip
  payirvana pOla van'tu icaippavum, tavirAn,
  kazagku ATu Ayattu anRu n'am aruLiya
  25
  pazag kaNOTTamum n'aliya,
  azugkinan allanO, ayarn'ta tan maNanE.
  parattaiyiR pirin'ta talaimakaRku vAyilAyp pukka tOzikkut talaimakaL colliyatu. - cellUrk kOcikan kaNNanAr

  67. pAlai
  yAn evan ceykO? tOzi! poRi vari
  vAnam vAztti pATavum, aruLAtu
  uRai tuRan'tu ezili n'Igkalin, paRaipu uTan,
  maram pullenRa murampu uyar n'anan'talai,
  5
  aram pOz n'utiya vALi ampin,
  n'irampA n'Okkin, n'irayam koNmAr,
  n'elli n'ILiTai elli maNTi,
  n'al amark kaTan'ta n'ANuTai maRavar
  peyarum pITum ezuti, atartoRum
  10
  pIli cUTTiya piRagku n'ilai n'aTukal
  vEl UnRu palakai vERRu munai kaTukkum
  mozi peyar tEem tarumAr, mannar
  kazip piNik kaRaittOl n'irai kaNTanna
  uval iTu patukkai AL uku paRan'talai,
  15
  'uru il pEey UrAt tEroTu
  n'ilam paTu minmini pOla, pala uTan
  ilagku paral imaikkum' enpa n'am
  n'alam tuRan'tu uRain'ar cenRa ARE!
  poruLvayiR pirin'tavazi vaRpuRuttum tOzikkut talaimakaL colliyatu. - n'OypATiyAr

  68. kuRijci
  'annAy! vAzi, vENTu annai! n'am paTappait
  taN ayattu amanRa kUtaLam kuzaiya,
  in icai aruvip pATum ennatUum
  kETTiyO! vAzi, vENTu annai! n'am paTappai
  5
  UTTiyanna oN taLirc ceyalai
  Ogku cinait toTutta Ucal, pAmpu ena,
  muzu mutal tumiya urum eRin'tanRE;
  pinnum kETTiyO?' enavum aHtu aRiyAL,
  annaiyum kanai tuyil maTin'tanaL. atantalai
  10
  man uyir maTin'tanRAl pozutE kAtalar
  varuvar Ayin, 'paruvam itu' enac
  cuTarn'tu ilagku el vaLai n'ekizn'ta n'amvayin
  paTarn'ta uLLam pazutu anRAka,
  van'tanar vAzi, tOzi! an'tarattu
  15
  imiz peyal talaiiya inap pala koNmUt
  tavirvu il veLLam talaittalai ciRappa,
  kanRu kAl oyyum kaTuj cuzi n'Ittam
  pun talai maTap piTip pUcal pala uTan
  veN kOTTu yAnai viLi paTat tuzavum
  20
  akal vAyp pAn'taT paTAarp
  pakalum ajcum panik kaTuj curanE.
  talaimakan iravukkuRi van'tamai aRin'ta tOzi talaimakaTkuc colliyatu. - UTTiyAr

  72. kuRijci
  iruL kizippatu pOl minni, vAnam
  tuLi talaikkoNTa n'aLi peyal n'aTun'AL,
  minmini moytta muravu vAyp puRRam
  pon eRi pitirin cuTara vAgki,
  5
  kurumpi keNTum perugkai ERRai
  irumpu cey kol enat tOnRum AgkaN,
  ARE aru marapinavE; yARE
  cuTTun'arp panikkum cUruTai mutalaiya;
  kazai mAy n'Ittam kal porutu iragka,
  10
  'ajcuvam tamiyam' ennAtu, majcu cuman'tu,
  ATukazai n'aralum aNagkuTaik kavAan,
  Ir uyirp piNavin vayavup paci kaLaiiya,
  irug kaLiRu aTTa peruj cina uzuvai
  n'Ama n'allarAk katirpaTa umizn'ta
  15
  mEy maNi viLakkin pulara Irkkum
  vAL n'aTan'tanna vazakku arug kavalai,
  uLLun'ar uTkum kal aTarc ciRu n'eRi,
  aruL puri n'ejcamoTu eHku tuNaiyAka
  van'tOn koTiyanum allan; tan'ta
  20
  n'I tavaRu uTaiyaiyum allai; n'invayin
  AnA arum paTar ceyta
  yAnE, tOzi! tavaRu uTaiyEnE.
  talaimakan iravuk kuRikkaN ciRaippuRattAnAka, talaimakaL tOzikkuc colliyatu; tOzi talaimakaTkuc colliyatUum Am.- erumai veLiyanAr makanAr kaTalanAr

  82. kuRijci
  ATu amaik kuyinRa avir tuLai marugkin
  kOTai av vaLi kuzalicai Aka,
  pATu in aruvip pani n'Ir in icai
  tOTu amai muzavin tutai kural Aka,
  5
  kaNak kalai ikukkum kaTug kuraR tUmpoTu,
  malaip pUj cAral vaNTu yAz Aka,
  in pal imiz icai kETTu, kali ciRan'tu,
  man'ti n'al avai maruLvana n'Okka,
  kazai vaLar aTukkattu, iyali ATu mayil
  10
  n'anavup puku viRaliyin tOnRum n'ATan
  uruva val viR paRRi, ampu terin'tu,
  ceruc cey yAnai cel n'eRi vinAay,
  pular kural EnaR puzaiyuTai oru ciRai,
  malar tAr mArpan, n'inROR kaNTOr
  15
  palartil, vAzi tOzi! avaruL,
  Ar iruT kagkul aNaiyoTu porun'ti,
  Or yAn Akuvatu evankol,
  n'Ir vAr kaNNoTu, n'ekiz tOLEnE?
  tOzikkut talaivi aRattoTu n'inRatu. - kapilar

  95. pAlai
  paipayap pacan'tanRu n'utalum; cAay,
  aitu AkinRu, en taLir purai mEniyum;
  palarum aRiyat tikaztarum, avalamum;
  uyir koTu kaziyin allatai, n'inaiyin
  5
  evanO? vAzi, tOzi! porikAl
  pokuTTu arai iruppaik kuvikulaik kazanRa
  Ali oppin tUmpuTait tiraL vI,
  ARu cel vampalar n'IL iTai azugka,
  Inal eNkin irug kiLai kavarum
  10
  curam pala kaTan'tOrkku iragkupa ennAr,
  kauvai mEvalar Aki, 'iv Ur
  n'iraiyap peNTir innA kURuva
  puraiyaalla, en makaTku' enap paraii,
  n'am uNarn'tu ARiya koLkai
  15
  annai munnar, yAm en, itaR paTalE?
  pOkku uTanpaTTa talaimakaL tOzikkut colliyatu. - orOTOkattuk kan'tarattanAr

  102. kuRijci
  uLaimAn tuppin, Ogku tinaip perum punattuk
  kazutil, kAnavan pizi makizn'tu vatin'tena;
  uraitta can'tin Ural irug katuppu
  aitu varal acaivaLi ARRa, kai peyarA,
  5
  oliyal vAr mayir uLarinaL, koTicci
  peru varai marugkil kuRijci pATa;
  kuralum koLLAtu, n'ilaiyinum peyarAtu,
  paTAap paig kaN pATu peRRu, oyyena
  maRam pukal maza kaLiRu uRagkum n'ATan;
  10
  Ara mArpin ari jimiRu Arppa,
  tAran, kaNNiyan, eHkuTai valattan,
  kAvalar aRital Ompi, paiyena
  vIzAk katavam acaiyinan pukutan'tu,
  uyagku paTar akalam muyagki, tOL maNan'tu,
  15
  in col aLaii, peyarn'tanan tOzi!
  inRu evankollO kaNTikum maRRu avan
  n'alkAmaiyin ampal Aki,
  orugku van'tu uvakkum paNpin
  iruj cUz Oti oN n'utaR pacappE?
  iravukkuRikkaN ciRaippuRamAka, tOzikkuc colluvALAyt talaimakaL colliyatu. - maturai iLampAlAciriyan cEn'tag kUttan

  103. pAlai
  n'izal aRu n'anan'talai, ezAl ERu kuRitta
  katirtta cenni, n'uNagku cen' n'Avin,
  vitirtta pOlum am n'uN pal poRi,
  kAmar cEval Emam cEppa;
  5
  muLi aril pulampap pOki, munAatu
  murampu aTain'tirun'ta mUri manRattu,
  atar pArttu alkum A kezu ciRukuTi,
  uRaiyun'ar pOkiya Ogku n'ilai viyal manai,
  iRai n'izal oru ciRaip pulampu ayA uyirkkum
  10
  vem munai aruj curam n'In'ti; tamvayin
  INTu vinai marugkin mINTOrman ena,
  n'aLLen yAmattu uyavuttuNai Aka
  n'ammoTu pacalai n'OnRu, tammoTu
  tAnE cenRa n'alanum
  15
  n'alkArkollO, n'Am n'ayan'ticinOrE?
  talaimakan pirivinkaN, talaimakaL tOzikkuc coRRatu.- kAvirippUmpaTTinattuc cegkaNNanAr

  113. pAlai
  n'anRu al kAlaiyum n'aTpin kOTAr,
  cenRu vazippaTUum tiripu il cUzcciyin,
  pun talai maTap piTi akavun'ar perumakan
  mA vIcu vaN makiz aHtai pORRi,
  5
  kAppuk kain'n'iRutta pal vEl kOcar
  iLag kaL kamazum n'eytal am ceRuvin
  vaLam kezu n'al n'ATu anna en tOL maNan'tu,
  azugkal mUtUr alar eTuttu araRRa,
  n'alkAtu tuRan'ta kAtalar, 'enRum
  10
  kal porUu meliyAp paraTTin n'On aTi
  akalcUl am curaip peyta valciyar
  ikan'tanar Ayinum, iTam pArttup pakaivar
  Ompinar uRaiyum kUz kezu kuRumpil
  kuvai imil viTaiya vERRu A oyyum
  15
  kanai iruj curuNaik kani kAz n'eTu vEl
  vizavu ayarn'tanna kozum pal tiRRi
  ezAap pANan n'al n'ATTu umpar,
  n'eRi cel vampalark konRa tevvar
  eRipaTai kazIiya cEyaric cil n'Ir
  20
  aRutuRai ayir maNaR paTukaraip pOki,
  cEyar' enRalin, ciRumai uRRa en
  kaiyaRu n'ejcattu evvam n'Igka,
  azAam uRaitalum uriyam parArai
  alagkal am cinaik kuTampai pullenap
  25
  pulam peyar marugkil puL ezun'tAgku,
  mey ivaN oziyap pOki, avar
  ceyvinai marugkil celIiyar, en uyirE!
  talaimakan pirivinkaN talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - kallATanAr

  115. pAlai
  aziyA vizavin, ajcuvaru mUtUrp
  pazi ilar Ayinum, palar puRagkURum
  ampal ozukkamum Akiyar; vej col
  cEriam peNTir eLLinum eLLuka;
  5
  n'uN pUN erumai kuTa n'ATTanna en
  Ayn'alam tolaiyinum tolaika; enRum
  n'Oy ilarAka, n'am kAtalar vAy vAL
  evvi vIzn'ta ceruvil pANar
  kaitozu marapin mun parittu iTUup pazicciya
  10
  vaL uyir vaNar maruppu anna, oL iNarc
  cuTarp pUg konRai UzuRu viLain'eRRu
  aRaimicait tAam atta n'ILiTai,
  piRai maruL vAn kOTTu aNNal yAnai,
  cinam miku munpin, vAm mAn, ajci
  15
  inam koNTu oLikkum ajcuvaru kavalai,
  n'annar Aykavin tolaiya, cEy n'ATTu,
  n'am n'Ittu uRaiyum poruTpiNik
  kUTAmaiyin, n'ITiyOrE.
  piriviTai vaRpuRukkum tOzikkut talaimakaL colliyatu. - mAmUlanAr

  119. pAlai
  'n'utalum tOLum, titalai alkulum,
  vaNNamum, vanappum, variyum, vATa
  varun'tuvaL, ivaL' enat tirun'tupu n'Okki,
  'varaivu n'anRu' ennAtu akalinum, avar vaRitu,
  5
  ARu cel mAkkaL aRutta piraNTai,
  ERu peRu pAmpin pain' tuNi kaTuppa,
  n'eRi ayal tiragkum attam, veRi koLa,
  umaN cAttu iRan'ta ozi kal aTuppil
  n'On cilai mazavar Un puzukku ayarum
  10
  curan vazakku aRRatu ennAtu, uram ciRan'tu,
  n'eytal uruvin aitu ilagku akal ilai,
  toTai amai pIlip polin'ta kaTikai,
  maTai amai tiN curai, mAk kAz vEloTu
  taNi amar azuvam tammoTu tuNaippa,
  15
  tuNikuvarkollO tAmE tuNikoLa
  maRap puli uzan'ta vaci paTu cenni
  uRun'Oy varuttamoTu uNIiya maNTi,
  paTi muzam UnRiya n'eTu n'al yAnai
  kai tOyttu uyirkkum vaRuj cunai,
  20
  mai tOy cimaiya, malaimutal ARE?
  celavu uNarttiya tOzikkut talaimakaL coRRatu; tOzi talaimakaTkuc coRRatUum Am. - kuTavAyiR kIrattanAr

  122. kuRijci
  irum pizi makAar iv azugkal mUtUr
  vizavu inRuAyinum tujcAtu Akum;
  mallal AvaNa maRuku uTan maTiyin,
  val uraik kaTuj col annai tujcAL;
  5
  piNi kOL aruj ciRai annai tujcin,
  tujcAk kaNNar kAvalar kaTukuvar;
  ilagkuvEl iLaiyar tujcin, vai eyiRRu
  valam curit tOkai jALi makizum;
  ara vAy jamali makizAtu maTiyin,
  10
  pakal uru uRaza n'ilavuk kAnRu vicumpin
  akalvAy maNTilam n'inRu viriyummE;
  tigkaL kal cErpu kanai iruL maTiyin,
  il eli valci val vAyk kUkai
  kazutu vazagku yAmattu azitakak kuzaRum;
  15
  vaLaikkaN cEval vALAtu maTiyin,
  manaic ceRi kOzi mAN kural iyampum;
  ellAm maTin'takAlai, oru n'AL
  n'illA n'ejcattu avar vAralarE; atanAl,
  ari pey puTTil Arppap pari ciRan'tu,
  20
  Ati pOkiya pAypari n'an mA
  n'occi vElit tittan uRan'taik
  kal mutir puRagkATTu anna
  pal muTTinRAl tOzi! n'am kaLavE.
  talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzikkuc colluvALAy, talaimakan coRRatu; tOzi col eTuppa, talaimakaL colliyatUum Am. - paraNar

  128. kuRijci
  manRu pATu avin'tu manai maTin'tanRE;
  konROranna koTumaiyOTu inRE
  yAmam koLa varin kanaii, kAmam
  kaTalinum uraii, karai poziyummE.
  5
  evankol vAzi, tOzi! mayagki
  innam Akavum, n'annar n'ejcam
  ennoTum n'innoTum cUzAtu, kaimmikku,
  iRumpu paTTu iruLiya iTTu aruj cilampil
  kuRuj cunaik kuvaLai vaNTu paTac cUTi,
  10
  kAna n'ATan varUum, yAnaik
  kayiRRup puRattanna, kalmicaic ciRu n'eRi,
  mAri vAnam talaii n'Ir vArpu,
  iTTu arug kaNNa paTukuzi iyavin,
  iruLiTai mitippuzi n'Okki, avar
  15
  taLar aTi tAgkiya cenRatu, inRE?
  iravukkuRi van'ta talaimakan ciRaippuRattAnAka, talaimakaL tOzikkuc colluvALAyc colliyatu. - kapilar

  133. pAlai
  'kunRi anna kaNNa, kurUu mayir,
  pun tAL, veLLeli mOvAy ERRai
  cem paral murampil citarn'ta pUzi,
  n'al n'AL vEgkai vI n'ankanam varippa,
  5
  kAr talaimaNan'ta paim putaR puRavin,
  vil eRi pajciyin veN mazai tavazum
  kollai itaiya kuRum poRai marugkil,
  kari paran'tanna kAyAj cemmaloTu
  eri paran'tanna ilamalar viraii,
  10
  pUg kaluz cuman'ta tIm punaR kAn yARRu
  vAn koL tUval vaLi tara uNkum;
  emmoTu varutal vallaiyO maRRu?' enak
  kon onRu vinavinarmannE tOzi!
  ital muL oppin mukai mutir veTci
  15
  kol punak kurun'toTu kal aRait tAam
  miLai n'ATTu attattu Irj cuvaR kalitta
  vari maraR kaRikkum maTap piNait
  tirimaruppu iralaiya kATu iRan'tOrE.
  'piriviTai ARRALAyinAL' enak kavanRa tOzikku, talaimakaL, 'ARRuval' enpatu paTa, colliyatu. - uRaiyUr maruttuvan tAmOtaranAr

  135. pAlai
  titalai mAmai taLir vanappu azugka,
  putal ivar pIrin etir malar kaTuppap
  pacalai pAyn'ta n'utalEn Aki,
  ezutu ezil mazaik kaN kaluza, n'Oy kUrn'tu,
  5
  Atiman'tiyin aRivu piRituAki,
  pEtuRRicinE kAtal am tOzi!
  kAykatir tirukalin kanain'tu kAl kaTuki,
  ATutaLir iruppaik kUTu kuvi vAn pU,
  kOTu kaTai kazagkin, aRaimicait tAam
  10
  kATu iRan'tanarE, kAtalar; aTupOr,
  vIyA vizup pukaz, viN tOy viyan kuTai,
  Ir ezu vELir iyain'tu orugku eRin'ta
  kazuvuL kAmUr pOlak
  kalagkinRumAtu, avart teLin'ta en n'ejcE.
  talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaimakaL tOzikkuc coRRatu. - paraNar

  138. kuRijci
  ikuLai! kETTicin, kAtal am tOzi!
  kuvaLai uNkaN teN pani malka,
  vaRitu yAn varun'tiya cellaRku annai
  piRitu onRu kaTuttanaL Aki vEmpin
  5
  veRi koL pAcilai n'IlamoTu cUTi,
  uTalun'ark kaTan'ta kaTal am tAnai,
  tirun'tuilai n'eTu vER tennavan potiyil,
  aruj cimai izitarum Arttu varal aruviyin
  tatumpu cIr in iyam kaRagka, kaitozutu,
  10
  uru kezu ciRappin muruku manait tarIi,
  kaTampum kaLiRum pATi, n'uTagkupu
  tOTum toTalaiyum kaikkoNTu, alkalum
  ATinar Atal n'anRO? n'ITu
  n'innoTu teLitta n'al malai n'ATan
  15
  kuRi varal arain'AT kunRattu ucci,
  n'eRi keTa vIzn'ta tun arug kUr iruL,
  tiru maNi umizn'ta n'Akam kAn'taT
  kozu maTaR putup pU Utum tumpi
  n'al n'iRam maruLum aru viTar
  20
  innA n'IL iTai n'inaiyum, en n'ejcE.
  talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzikkuc colluvALAyt talaimakaL colliyatu.- ezUup panRi n'Akan kumaranAr

  146. marutam
  vali miku munpin aNNal EeRu
  pani malarp poykaip pakal cela maRuki,
  maTak kaN erumai mAN n'Aku tazIi,
  paTappai n'aNNi, pazanattu alkum
  5
  kali makiz Uran oli maNi n'eTun' tEr,
  oL izai makaLir cEri, pal n'AL
  iyagkal AnAtuAyin; vayagkizai
  yArkol aLiyaLtAnE em pOl
  mAyap parattan vAymozi n'ampi,
  10
  vaLi porat tuyalvarum taLi pozi malarin
  kaNpani Akattu uRaippa, kaN pacan'tu,
  Ayamum ayalum maruLa,
  tAy Ompu Ayn'alam vENTAtOLE?
  vAyil vENTic cenRa pANaRkut talaimakaL vAyil maRuttatu.-uvarkkaNNUrp pullagkIranAr

  147. pAlai
  Ogkumalaic cilampil piTavuTan malarn'ta
  vEgkai veRit tazai vERu vakuttanna
  Un poti avizAk kOTTu ukirk kuruLai
  mUnRu uTan InRa muTagkar n'izatta,
  5
  tuRukal viTar aLaip piNavup paci kUrn'tena,
  poRi kiLar uzuvaip pOz vAy ERRai
  aRu kOTTu uzai mAn AN kural Orkkum
  n'eRi paTu kavalai n'irampA n'ILiTai,
  veLLi vItiyaip pOla n'anRum
  10
  celavu ayarn'ticinAl yAnE; pala pulan'tu,
  uNNA uyakkamoTu uyir celac cAay,
  tOLum tol kavin tolaiya, n'ALum
  pirin'tOr peyarvukku iragki,
  marun'tu piRitu inmaiyin, irun'tu vinaiilanE!
  celavu uNarttiya tOzikkut talaimakaL colliyatu. - auvaiyAr

  151. pAlai
  'tam n'ayan'tu uRaivOrt tAgki, tAm n'ayan'tu
  in amar kELiroTu EmuRak kezIi,
  n'akutal ARRAr n'alkUrn'tOr!' ena,
  miku poruL n'inaiyum n'ejcamoTu aruL piRitu
  5
  Apaman vAzi, tOzi! kAl viripu
  uRuvaLi eRitoRum kalagkiya poRi varik
  kalaimAn talaiyin mutalmutaR kavartta
  kOTal am kavaTTa kuRug kAl uzujcil
  tARu cinai viLain'ta n'eRRam, ATumakaL
  10
  arik kOR paRaiyin, aiyena olikkum
  patukkaittu Aya cetukkai n'Izal,
  kaLLi muL araip porun'ti, cellun'arkku
  uRuvatu kURum, ciRu cen' n'Avin
  maNi Orttanna teN kural
  15
  kaNi vAy, palliya kATu iRan'tOrE!
  talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaimakaL colliyatu.-kAvanmullaip pUtarattanAr

  155. pAlai
  aRankaTaip paTAa vAzkkaiyum, enRum
  piRankaTaic celAac celvamum, iraNTum
  poruLin Akum, punaiyizai!' enRu, n'am
  iruL Er aimpAl n'IviyOrE
  5
  n'Oy n'Am uzakkuvam Ayinum, tAm tam
  cey vinai muTikka; tOzi! palvayin
  paya n'irai cErn'ta pAz n'ATTu AgkaN
  n'eTu viLik kOvalar kUval tONTiya
  koTu vAyp pattal vArn'tu uku ciRu kuzi,
  10
  n'Ir kAy varuttamoTu cErviTam peRAtu
  perug kaLiRu mititta aTiyakattu, irum puli
  otugkuvana kazin'ta cetumpal Ir vazi,
  ceyir tIr n'Avin vayiriyar pinRai
  maN Ar muzavin kaNNakattu acaitta
  15
  viral UnRu vaTuvin tOnRum
  maral vATu marugkin malai iRan'tOrE.
  talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaimakaL colliyatu.-pAlai pATiya perugkaTugkO

  157. pAlai
  ariyaR peNTir alakiR koNTa
  pakuvAyp pALaik kuvimulai curan'ta
  ari n'iRak kaluzi Ara mAn'ti,
  ceru vETTu, cilaikkum ceg kaN ATavar,
  5
  vil iTa vIzn'tOr patukkai, kOgkin
  elli malarn'ta paig koTi atiral
  perum pular vaikaRai arumpoTu vAgki,
  kAna yAnai kavaLam koLLum
  ajcu varu n'eRiyiTait tamiyar celmAr
  10
  n'ejcu uNa mozipamannE tOzi!
  munai pulam peyartta pullen manRattu,
  peyal uRa n'ekizn'tu, veyil uRac cAay,
  vinai azi pAvaiyin ulaRi,
  manai ozin'tiruttal valluvOrkkE!
  pirivu uNarttiya tOzikkut talaimakaL colliyatu. - vEmpaRRUrk kumaranAr

  163. pAlai
  viN atirpu talaiiya, viravu malar kuzaiya,
  taN mazai pozin'ta tAzpeyaR kaTai n'AL,
  emiyam Aka, tuni uLam kUra,
  cenROr uLLic cil vaLai n'ekiza,
  5
  peru n'acai uLLamoTu varun'acai n'Okki
  viLiyum evvamoTu, 'aLiyaL' ennAtu
  kaLiRu uyirttanna kaN azi tuvalai
  muLari kariyum munpanip pAnAL,
  kunRu n'ekizppu anna kuLir koL vATai!
  10
  enakkE van'tanai pORi! punaR kAl
  ayir iTu kuppaiyin n'ejcu n'ekizn'tu aviza,
  koTiyOr cenRa tEettu, maTiyAtu
  inaiyai Akic celmati;
  vinai vituppuRun'ar uLLalum uNTE!
  pirivinkaN vaRpuRukkum tOzikkut talaimakaL ARRAmai mItUrac colliyatu. -kazArkkIran eyiRRiyAr

  170. n'eytal
  kAnalum kazaRAtu; kaziyum kURAtu;
  tEn imir n'aRu malarp punnaiyum moziyAtu;
  oru n'in allatu piRitu yAtum ilanE;
  irug kazi malarn'ta kaN pOl n'eytal
  5
  kamaz itaz n'ARRam amiztu ena n'acaii,
  taN tAtu Utiya vaNTinam kaLi ciRan'tu,
  paRaii taLarum tuRaivanai, n'IyE,
  collal vENTumAl alava! palkAl
  kaitaiam paTucinai evvamoTu acAam
  10
  kaTaR ciRu kAkkai kAmar peTaiyoTu
  kOTTumIn vazagkum vETTam maTi parappin
  veL iRAk kanavum n'aLLen yAmattu,
  'n'in uRu vizumam kaLain'tOL
  tan uRu vizumam n'In'tumO!' enavE.
  talaimakaL kAmam mikka kazipaTar kiLaviyAR coRRatu. - maturaik kaLLiR kaTaiyattan veNNAkanAr

  175. pAlai
  vIgku viLimpu urIiya vicai amai n'On cilai
  vAgku toTai pizaiyA vankaN ATavar
  viTutoRum viLikkum vev vAy vALi
  ARu cel vampalar uyir celap peyarppin,
  5
  pARu kiLai payirn'tu paTumuTai kavarum
  vej curam iRan'ta kAtalar n'ejcu uNa
  ariya vajcinam colliyum, pal mAN
  teri vaLai munkai paRRiyum, 'vinaimuTittu
  varutum' enRanar anRE tOzi!
  10
  kAl iyal n'eTun' tErk kai vaN ceziyan
  AlagkAnattu amar kaTan'tu uyartta
  vElinum pal Uz minni, muracu ena
  mA iru vicumpil kaTi iTi payiRRi,
  n'Er katir n'iraitta n'Emiam celvan
  15
  pOr aTagku akalam porun'tiya tArpOl,
  tiruvil tEettuk kulaii, uru kezu
  maN payam pUppap pAay,
  taN peyal ezili tAzn'ta pOztE?
  pirivinkaN vaRpuRukkum tOzikkut talaimakaL colliyatu; tOzikkut talaimakaL colliyatUum Am; pirivinkaN vERupaTTa talaimakaL tOzikkuc coRRatUum Am.- AlampEri cAttanAr.

  183. pAlai
  'kuvaLai uNkaN kaluzavum, tirun'tizait
  titalai alkul av vari vATavum,
  attam Ar azuvam n'at tuRan'tu aruLAr
  cenRu cEN iTaiyar Ayinum, n'anRum
  5
  n'ITalar' enRi tOzi! pATu AnRu
  panit tuRaip perug kaTal iRan'tu, n'Ir paruki,
  kuvavut tirai arun'tu koLLaiya kuTakku Erpu,
  vayavup piTi inattin vayinvayin tOnRi,
  irug kiLaik koNmU orugkuTan tuvanRi,
  10
  kAlai van'tanRAl kArE mAlaik
  kuLir koL piTavin kUr mukai alari
  vaNTu vAy tiRakkum taNTA n'ARRam
  kUtir aRcirattu Utai tURRa,
  pani alaik kalagkiya n'ejcamoTu
  15
  varun'tuvam allamO, pirin'ticinOr tiRattE?
  talaimakan kuRitta paruva varavu kaNTu, talaimakaL tOzikkuc colliyatu. -karuvUrk kaligkattAr

  185. pAlai
  el vaLai jekizac cAay, Ayizai
  n'al eziR paNait tOL irug kavin aziya,
  perug kaiyaRRa n'ejcamoTu n'at tuRan'tu,
  irumpin in uyir uTaiyOr pOla,
  5
  valittu vallinar, kAtalar; vATal
  oli kazai n'ivan'ta n'elluTai n'eTu vetir
  kali koL maLLar vil vicaiyin uTaiya,
  paitu aRa vempiya kal poru parappin
  vEnil attattu AgkaN, vAn ulan'tu
  10
  aruvi AnRa uyarcimai marugkil,
  peru vizA viLakkam pOla, pala uTan
  ilai ila malarn'ta ilavamoTu
  n'ilai uyar piRagkal malai iRan'tOrE.
  piriviTai vERupaTTa talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - pAlaipATiya perugkaTugkO

  187. pAlai
  tOL pulampu akalat tujci, n'ammoTu
  n'AL pala n'ITiya karan'tu uRai puNarcci
  n'AN uTaimaiyin n'Igki, cEy n'ATTu
  arum poruL valitta n'ejcamoTu Eki,
  5
  n'am uyarvu uLLinar kAtalar kaRuttOr
  tem munai citaitta, kaTum parip puravi,
  vAr kazaR polin'ta vankaN mazavar
  pUn' toTai vizavin talai n'AL anna,
  taru maNal jemiriya tiru n'akar muRRam
  10
  pulampuRumkollO tOzi! cEN Ogku
  alan'talai jemaiyattu AL il AgkaN,
  kal cErpu irun'ta cil kuTip pAkkattu,
  el virun'tu ayara, Emattu alki,
  manai uRai kOzi aNal tAzpu anna
  15
  kavai oN taLira karugkAl yAattu
  vEnil veRpin kAnam kAya,
  munai ezun'tu OTiya keTu n'ATTu Ar iTai,
  panai veLiRu arun'tu paig kaN yAnai
  oN cuTar mutirA iLag katir amaiyattu,
  20
  kaNpaTu pAyal kai oTugku acai n'ilai
  vAL vAyc cuRavin panit tuRai n'In'ti,
  n'AL vETTu ezun'ta n'ayan il paratavar
  vaiku kaTal ampiyin tOnRum
  mai paTu mA malai vilagkiya curanE?
  pirivu uNarttiya tOzikkut talaimakaL colliyatu; talaimakan pirivinkaN talaimakaTkut tOzi colliyatUum Am. - mAmUlanAr

  194. mullai
  pEr uRai talaiiya perum pular vaikaRai,
  Er iTam paTutta iru maRup pUzip
  puRam mARu peRRa pUval Irattu,
  Un kizittanna cej cuval n'eTuj cAl,
  5
  vittiya marugkin vitai pala n'ARi,
  iralai n'al mAninam paran'tavaipOl,
  kOTuTait talaikkuTai cUTiya vinaijar,
  kaRagku paRaic cIrin iragka vAgki,
  kaLai kAl kazIiya perum puna varakin
  10
  kavaik katir irum puRam katUu uNTa,
  kuTumi n'eRRi, n'eTu mAt tOkai
  kAmar kalavam parappi, EmuRak
  kollai uzavar kUz n'izal ozitta
  val ilaik kurun'tin vAgkucinai irun'tu,
  15
  kiLi kaTi makaLirin viLi paTap payirum
  kArman ituvAl tOzi! 'pOr mikak
  koTujci n'eTun' tEr pUNTa, kaTum pari,
  viriuLai, n'al mAn kaTaii
  varutum' enRu avar teLitta pOztE.
  paruvam kaNTu ARRAmai mItUra, talaimakaL colliyatu. -iTaikkATanAr

  205. pAlai
  'uyir kalan'tu onRiya tonRu paTu n'aTpin
  ceyir tIr n'ejcamoTu ceRin'tOr pOla,
  taiyal! n'in vayin piriyalam yAm' enap
  poy val uLLamoTu purivu uNak kURi,
  5
  tuNivu il koLkaiyar Aki, iniyE
  n'Oy mali varuttamoTu n'utal pacappupUra,
  n'Am aza, tuRan'tanar Ayinum, tAmE
  vAymozi n'ilaiiya cEN viLagku n'al icai
  vaLam kezu kOcar viLagku paTai n'URi,
  10
  n'ilam koLa veHkiya polam pUN kiLLi,
  pU viri n'eTug kazi n'AppaN, perum peyark
  kAvirip paTappaip paTTinattanna
  cezu n'akar n'al virun'tu ayarmAr, EmuRa
  vizu n'iti eLitinin eytukatilla
  15
  mazai kAl aRcirattu mAl iruL n'Igki,
  n'ITuamai n'ivan'ta n'izal paTu cilampil,
  kaTAa yAnaik kavuL marugku uRaza
  Am Urpu izitaru kAmar cenni,
  puli uri vari ataL kaTuppa, kali ciRan'tu,
  20
  n'AT pU vEgkai n'aRu malar utira,
  mEkku ezu peruj cinai ERi, kaNak kalai
  kUppiTUu ukaLum kunRakac ciRu n'eRik
  kal piRagku Ar iTai vilagkiya
  col peyar tEetta curan iRan'tOrE.
  talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaivi vaRpuRukkum tOzikkuc colliyatu.- n'akkIrar

  206. marutam
  en enappaTumkol tOzi! n'al makizp
  pETip peN koNTu ATukai kaTuppa,
  n'akuvarap paNaitta tiri maruppu erumai
  mayirk kavin koNTa mAt tOl irum puRam,
  5
  ciRu tozil makAar ERi, cENOrkkut
  tuRukal man'tiyin tOnRum Uran,
  mAri Igkai mAt taLir anna
  am mA mEni, Ay izai, makaLir
  Aram tAgkiya alarmulai Akattu
  10
  ArAk kAtaloTu tAr iTai kuzaiya,
  muzavu mukam pularA vizavuTai viyal n'akar,
  vatuvai mEvalan Akalin, atu pulan'tu,
  aTupOr vELir vIrai muntuRai,
  n'eTu veL uppin n'irampAk kuppai,
  15
  peru peyaRku urukiyAagku,
  tirun'tuizai n'ekizn'tana, taTa men tOLE?
  vAyil vENTic cenRa viRalikkut talaimakaL vAyil maRuttatu. - maturai marutan iLan'AkanAr

  217. pAlai
  'peytu puRan'tan'ta pogkal veN mazai,
  eHku uRu pajcit tuyp paTTanna,
  tuvalai tUval kaziya, akal vayal
  n'ITu kazaik karumpin kaNaik kAl vAn pUk
  5
  kOTaip pULaiyin vATaiyoTu tuyalvara,
  pAcilai potuLiya putaltoRum pakanRai
  n'Il uN paccai n'iRam maRaittu aTaicciya
  tOl eRi pANTilin vAliya malara,
  kOzilai avaraik kozu mukai aviza,
  10
  Uz uRu tOnRi oN pUt taLai viTa,
  pulamtoRum kurukinam n'arala, kallena
  akanRu uRai makaLir aNi tuRan'tu n'aTugka,
  aRciram van'tanRu; amain'tanRu itu ena,
  ep poruL peRinum, piriyanminO' enac
  15
  ceppuval vAziyO, tuNaiyuTaiyIrkkE;
  n'alkAk kAtalar n'alan uNTu tuRan'ta
  pAz paTu mEni n'Okki, n'Oy pora,
  iNar iRupu uTaiyum n'ejcamoTu, puNarvu vETTu,
  eyiRu tIp piRappat tiruki,
  20
  n'aTugkutum piriyin yAm kaTu pani uzan'tE.
  pirivu uNarttiya tOzikkut talaimakaL ARRAmai mItUrac colliyatu. -kazArkkIran eyiRRiyAr

  229. pAlai
  pakal cey pal katirp paruti am celvan
  akal vAy vAnattu Azi pOzn'tena,
  n'Ir aRa vaRan'ta n'irampA n'IL iTai,
  kayan' talaik kuzavik kavi ukir maTap piTi
  5
  kuLaku maRuttu uyagkiya marugkul pala uTan
  pAz Urk kurampaiyin tOnRum AgkaN,
  n'eTuj cEN iTaiya kunRam pOki,
  poyvalALar muyanRu cey perum poruL
  n'am inRu Ayinum muTika, vallena,
  10
  perun' tuni mEval! n'alkUr kuRumakaL!
  n'Oy malin'tu ukutta n'oci varal cil n'Ir
  pal itaz mazaik kaN pAvai mAyppa,
  pon Er pacalai Urtara, poRi vari
  n'al mA mEni tolaital n'Okki,
  15
  inaiyal enRi; tOzi! cinaiya
  pAcarumpu InRa cem mukai murukkinap
  pOtu aviz alari kozuti tAtu arun'tu,
  am taLir mAattu alagkal mImicai,
  ceg kaN irug kuyil n'ayavarak kUum
  20
  in iLavEnilum vArAr,
  'innE varutum' enat teLittOrE.
  talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaimakaLai vaRpuRuttum tOzikkut talaimakaL, vanpuRai etir azin'tu, colliyatu. - maturaik kUlavANikan cIttalaic cAttanAr

  235. pAlai
  amma vAzi, tOzi! poruL purin'tu
  uLLArkollO, kAtalar? uLLiyum,
  ciRan'ta ceytiyin maRan'tanarkollO?
  payan n'ilam kuzaiya vIci, peyal munin'tu,
  5
  viNTu munniya koNTal mA mazai
  magkul aRkamoTu pogkupu tuLippa,
  vATaiyoTu n'ivan'ta Ay itazt tOnRi
  cuTar koL akalin curugku piNi aviza,
  curi mukiz mucuNTaip poti aviz vAn pU
  10
  vicumpu aNi mInin pacum putal aNiya,
  kaLavan maN aLaic ceRiya, akal vayal
  kiLai viri karumpin kaNaikkAl vAn pU
  mAri am kurukin Iriya kuragka,
  n'ani kaTuj civappoTu n'Amam tORRi,
  15
  pani kaTi koNTa paNpu il vATai
  maruLin mAlaiyoTu aruL inRi n'aliya,
  'n'utal iRaikoNTa ayal aRi pacalaiyoTu
  tol n'alam citaiyac cAay,
  ennaLkol aLiyaL?' ennAtOrE.
  talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaimakaL, ARRAmai mItUra, tOzikkuc colliyatu. - kazArkkIran eyiRRiyAr

  236. marutam
  maNi maruL malara muLLi amanRa,
  tuNi n'Ir, ilajcik koNTa peru mIn
  ari n'iRak kozug kuRai vauvinar mAn'ti,
  veNNel arin'ar peyarn'ilaip pinRai,
  5
  iTai n'ilam n'eritaru n'eTug katirp pal cUTTup
  pani paTu cAyp puRam parippa, kazanik
  karug kOTTu mAattu alagku cinaip putup pU
  mayagku mazait tuvalaiyin tAam Uran
  kAmam perumai aRiyEn, n'anRum
  10
  uyn'tanen vAzi, tOzi! alkal
  aNi kiLar cAn'tin am paTTu imaippa,
  koTug kuzai makaLirin oTugkiya irukkai
  aRiyAmaiyin azin'ta n'ejcin,
  'ERRu iyal ezil n'aTaip polin'ta moympin,
  15
  tOTTu iruj curiyal maNan'ta pittai,
  ATTan attiyaik kANIrO?' ena
  n'ATTin n'ATTin, Urin Urin,
  'kaTal koNTanRu' ena, 'punal oLittanRu' ena,
  kaluzn'ta kaNNaL, kAtalaR keTutta
  20
  Atiman'ti pOla,
  Etam colli, pEtu peritu uRalE.
  ARRAmai vayilAkap pukka talaimakan n'IkkattukkaN pukka tOzikkut talaimakaL colliyatu. - paraNar

  241. pAlai
  'tuni inRu iyain'ta tuvarA n'aTpin
  iniyar amma, avar' ena muniyAtu
  n'alkuvar n'alla kURinum, alkalum,
  piriyAk kAtaloTu uzaiyar Akiya
  5
  n'amarman vAzi, tOzi! uyarmicai
  mUgkil iLa muLai tiragka, kAmpin
  kazai n'aral viyal akam vempa, mazai maRan'tu
  aruvi AnRa veruvaru n'anan'talai,
  pEey veN tEr peyal cettu OTi,
  10
  tAam paTTa tani mutir perug kalai
  pulam peyarn'tu uRaital cellAtu, alagkutalai
  virun'tin veg kATTu varun'ti vaikum
  atta n'ellit tIj cuvait tiraL kAy
  vaTTak kazagkin tAay, tuyt talaic
  15
  cem muka man'ti ATum
  n'al mara marugkin malai iRan'tOrE!
  piriviTai vERupaTTa talaimakaL vaRpuRuttum tOzikkuc colliyatu. - kAvan mullaip pUtanAr

  243. pAlai
  avarai Ay malar utira, tuvarina
  vAgku tuLait tukirin Igkai pUppa,
  iRagku pOtu avizn'ta Irm putal pakanRaik
  kaRagku n'uN tuvalaiyin Uruzai aNiya,
  5
  peyal n'Ir putu varal tavira, cinai n'Erpu
  pIL virin'tu iRaijciya piRagku katirk kazani
  n'el oli pAcaval tuzaii, kallenak
  kaTitu van'tu iRutta kaN il vATai!
  'n'eTitu van'tanai' ena n'illAtu Egkip
  10
  pala pulan'tu uRaiyum tuNai il vAzkkai
  n'amvalattu anmai kURi, avar n'ilai
  aRiyun'am Ayin, n'anRuman tilla;
  pani vAr kaNNEm Aki, ini atu
  n'amakkE evvam AkinRu;
  15
  anaittAl tOzi! n'am tol vinaip payanE!
  talaimakan pirivinkaN vaRpuRuttum tOzikku, talaimakaL 'ARREn' enpatu paTac colliyatu. - koTiyUr kizAr makanAr n'eytal tattanAr

  247. pAlai
  maNNA muttam ozukkiya vana mulai
  n'al mAN Akam pulampat tuRan'tOr
  aruL ilar vAzi, tOzi! poruL purin'tu,
  irug kiLai eNkin azal vAy ERRai,
  5
  karug kOTTu iruppai veN pU munaiyin,
  peruj cem puRRin irun' talai iTakkum
  ariya kAnam ennAr, pakai paTa
  munai pAzpaTTa AgkaN, AL pArttuk
  kolai val yAnai curam kaTi koLLum
  10
  URu paTu kavalaiya ARu pala n'In'ti,
  paTu muTai n'acaiiya paRai n'eTug kazuttin
  pARu kiLai cEkkum cEN cimaik
  kOTu uyar piRagkal malai iRan'tOrE.
  talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaimakaLatu vERupATu kaNTu,vERupaTTa tOzikkut talaimakaL colliyatu. - maturai marutag kizAr makanAr perugkaNNanAr

  249. pAlai
  amma vAzi, tOzi! pal n'AL
  iv Ur ampal evanO? vaL vAr
  vici piNittu yAtta ari kOl teN kiNai
  in kural akavun'ar irappin, n'AToRum
  5
  pon kOTTuc ceRittu, polan'tAr pUTTi,
  cAn'tam putaitta En'tu tuLagku ezil imil
  ERu mun'tuRuttu, cAl patam kuvaii,
  n'eTun' tEr kaLiRRoTu curakkum koTum pUN
  pal vEl mucuNTai vEmpi anna en
  10
  n'al ezil iLa n'alam tolaiyinum, n'alkAr
  pal pUg kAnattu alku n'izal acaii,
  tOkait tUvit toTait tAr mazavar
  n'Aku A vIzttu, tiRRi tinRa
  pulavuk kaLam tuzaiiya tukaL vAyk kOTai
  15
  n'IL varaic cilampin irai vETTu ezun'ta
  vAL vari vayap puli tINTiya viLi cettu,
  vERu vERu kavalaiya ARu parin'tu, alaRi,
  uzai mAn ina n'irai OTum
  kazai mAy piRagkal malai iRan'tOrE.
  talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaimakaLatu vERupATu kaNTu ARRALAkiya tOzikkut talaimakaL colliyatu. - n'akkIranAr

  252. kuRijci
  iTam paTupu aRiyA valam paTu vETTattu
  vAL vari n'aTugkap pukalvan'tu, ALi
  uyar n'utal yAnaip pukar mukattu oRRi,
  veN kOTu puykkum taN kamaz cOlaip
  5
  peru varai aTukkattu oru vEl En'ti,
  taniyan varutal avanum ajcAn;
  pani vAr kaNNEn Aki, n'Oy aTa,
  emiyEn iruttalai yAnum ARREn;
  yAgkuc ceyvAmkol tOzi! Igkait
  10
  tuy aviz pani malar utira vIcit
  tozil mazai pozin'ta pAnAT kagkul,
  eRi tirait tivalai tUum ciRu kOTTup
  perug kuLam kAvalan pOla,
  arug kaTi annaiyum tuyil maRan'tanaLE?
  talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzikkuc colluvALAy, talaimakaL colliyatu. - n'akkaNNaiyAr

  255. pAlai
  ulaku kiLarn'tanna uru kezu vagkam
  pulavut tiraip perug kaTal n'Ir iTaip pOza,
  iravum ellaiyum acaivu inRu Aki,
  virai celal iyaRkai vagkUz ATTa,
  5
  kOTu uyar tiNi maNal akan tuRai, n'IkAn
  mATa oL eri marugku aRin'tu oyya,
  AL vinaip pirin'ta kAtalar n'AL pala
  kaziyAmaiyE, azi paTar akala,
  varuvarmannAl tOzi! taN paNaip
  10
  poru punal vaippin n'am Ur AgkaN,
  karuviLai muraNiya taN putal pakanRai
  peru vaLam malara alli tINTi,
  palavuk kAyp puRatta pacum pazap pAkal
  kUtaLa mUtilaik koTi n'irait tUgka,
  15
  aRan inRu alaikkum AnA vATai
  kaTi manai mATattuk kagkul vIca,
  'tirun'tuizai n'ekizn'tu perug kavin cAya,
  n'irai vaLai Urun' tOL' ena,
  uraiyoTu cellum anpinarp peRinE.
  piriviTai vERupaTTa talaimakaL, ARRAmai mItUra, tOzikkuc colliyatu. -maturai marutan iLan'AkanAr

  260. n'eytal
  maNTilam mazuka, malai n'iRam kiLara,
  vaNTinam malar pAyn'tu Uta, mImicaik
  kaNTaR kAnal kurukinam olippa,
  tirai pATu aviya, timil tozil maRappa,
  5
  karai ATu alavan aLaivayin ceRiya,
  cekkar tOnRa, tuNai puNar anRil
  ekkarp peNNai aka maTal cEra,
  kazi malar kamaz mukam karappa, pozil manaip
  punnai n'aRu vI pon n'iRam koLAa,
  10
  ellai paippayak kazippi, el uRa,
  yAgku Akuvalkol yAnE? n'IgkAtu,
  mutu marattu uRaiyum muravu vAy mutu puL
  katumenak kuzaRum, kazutu vazagku, arai n'AL,
  n'ejcu n'ekiz paruvaral ceyta
  15
  anpilALan aRivu n'ayan'tEnE.
  iravukkuRikkaN talaimakan ciRaippuRamAka, tOziyAl col eTukkappaTTu,talaimakaL colliyatu. - mOcik karaiyanAr

  264. mullai
  mazai il vAnam mIn aNin'tanna,
  kuzai amal mucuNTai vAliya malara,
  vari veN kOTal vAgku kulai vAn pUp
  periya cUTiya kavar kOl kOvalar,
  5
  ellup peyal uzan'ta pal An n'iraiyoTu,
  n'Ir tikaz kaNNiyar, Urvayin peyartara,
  n'ani cENpaTTa mAri taLi ciRan'tu,
  Ertaru kaTu n'Ir teruvutoRu ozuka,
  pEr icai muzakkamoTu ciRan'tu n'ani mayagki,
  10
  kUtir n'inRanRAl, pozutE! kAtalar
  n'am n'ilai aRiyAr Ayinum, tam n'ilai
  aRin'tanarkollO tAmE Ogku n'aTaik
  kAy cina yAnai kagkul cUza,
  ajcuvara iRutta tAnai
  15
  vej cina vEn'tan pAcaRaiyOrE?
  paruvam kaNTu, vanpuRai etir azin'tu, talaimakaL tOzikkuc colliyatu;tOzi talaimakaTkuc colliyatUum Am. - umpaR kATTu iLagkaNNanAr

  265. pAlai
  pukaiyin pogki, viyal vicumpu ukan'tu,
  pani Ur azaR koTi kaTuppat tOnRum
  imayac cev varai mAnumkollO?
  pal pukaz n'iRain'ta vel pOr n'an'tar
  5
  cIr miku pATalik kuzIi, kagkai
  n'Irmutal karan'ta n'itiyamkollO?
  evankol? vAzi, tOzi! vayagku oLi
  n'izaRpAl aRalin n'eRitta kUn'tal,
  kuzaR kural, pAvai iragka, n'attuRan'tu,
  10
  oN toTi n'ekizac cAay, cellaloTu
  kaN pani kaluzn'tu yAm oziya, poRai aTain'tu,
  in cilai ezil ERu keNTi, puraiya
  n'iNam poti vizut taTi n'eruppin vaittu eTuttu,
  aNagku aru marapin pEey pOla
  15
  viLar Un tinRa vETkai n'Igka,
  tukaL aRa viLain'ta tOppi paruki,
  kulAa val vil koTu n'Okku ATavar
  pulAal kaiyar, pUcA vAyar,
  orAa uruL tuTi kuTumik kurAloTu
  20
  marAaj cIRUr marugkil tUgkum
  cen' n'utal yAnai vEgkaTam tazIi,
  vem munai aruj curam iRan'tOr
  n'amminum valitAt tUkkiya poruLE!
  piriviTai vERupaTTa talaimakaL, ARRAmai mItUra, tOzikkuc colliyatu. -mAmUlanAr

  266. marutam
  kOTuRa n'ivan'ta n'ITu irum parappin
  an'tip parAaya putup punal, n'erun'ai,
  main'tu mali kaLiRRin talaip puNai tazIi,
  n'aran'tam n'ARum kuvai irug kUn'tal
  5
  iLan' tuNai makaLiroTu Ir aNik kalaii,
  n'Ir peyarn'tu ATiya En'tu ezil mazaik kaN
  n'OkkutoRum n'OkkutoRum tavirvilaiyAki,
  kAmam kaimmikac ciRattalin, n'AN izan'tu,
  ATinai enpa makizn'a! atuvE
  10
  yAz icai maRukin n'ITUr kizavOn
  vAy vAL evvi Eval mEvAr
  n'eTu miTal cAytta pacum pUN porun'talar
  arimaNavAyil uRattUr AgkaN,
  kaLLuTaip peruj cORRu el imiz anna,
  15
  kavvai AkinRAl peritE; ini aHtu
  avalam anRuman, emakkE; ayala
  kazani uzavar kali ciRan'tu eTutta
  kaRagku icai verIip paRan'ta tOkai
  aNagkuTai varaippakam poliya van'tu iRukkum
  20
  tiru maNi viLakkin alaivAyc
  ceru miku cEeyoTu uRRa cULE!
  parattaiyiR pirin'tu van'tu kUTiya talaimakaRkut talaimakaL colliyatu. -paraNar

  267. pAlai
  'n'ejcu n'ekiztakun'a kURi, anpu kalan'tu,
  aRAa vajcinam ceytOr, vinai purin'tu,
  tiRam vERu Akal eRRu?' enRu oRRi,
  inaital AnRicin, n'IyE; cinai pAyn'tu,
  5
  utirtta kOTai, uTku varu kaTattiTai,
  verukku aTi anna kuvi mukiz iruppai,
  maruppuk kaTain'tanna, koLLai vAn pU
  mayirk kAl eNkin Ir inam kavara,
  mai paTTanna mA muka mucuvinam
  10
  paitu aRu n'eTug kazai pAytalin, oyyena
  vetir paTu veNNel vev aRait tAay,
  ukir n'eri Ocaiyin pogkuvana poriyum
  Ogkal veRpin curam pala iRan'tOr
  tAm pazi uTaiyar allar; n'ALum
  15
  n'ayan'tOrp piNittal tERRA, vayagku vinai
  vAL Er el vaLai n'ekiztta,
  tOLE tOzi! tavaRu uTaiyavvE!
  piriviTai vERupaTTa talaimakaLatu ARRAmai kaNTu, ARRALAkiya tOzikkut talai makaL colliyatu. - pAlai pATiya perugkaTugkO

  273. pAlai
  vicumpu vicaittu ezun'ta kUtaLag kOtaiyin,
  pacug kAl veN kuruku vAp paRai vaLaii,
  Arkali vaLavayin pOtoTu parappa,
  pulam puniRu tIrn'ta putu varal aRciram,
  5
  n'alam kavar pacalai n'aliyavum, n'am tuyar
  aRiyArkollO, tAmE? aRiyinum,
  n'am manattu anna menmai inmaiyin,
  n'ammuTai ulakam uLLArkollO?
  yAgku ena uNarkO, yAnE? vIgkupu
  10
  talai varampu aRiyAt takai varal vATaiyoTu
  mulaiyiTait tOnRiya n'Oy vaLar iLa muLai
  acaivuTai n'ejcattu uyavut tiraL n'ITi,
  UrOr eTutta ampal am cinai,
  ArAk kAtal avir taLir parappi,
  15
  pulavar pukazn'ta n'Ar il peru maram
  n'ila varai ellAm n'izaRRi,
  alar arumpu Uzppavum vArAtOrE.
  pirivinkaN talaimakaL aRivu mayagkic colliyatu.-auvaiyAr

  277. pAlai
  taN katir maNTilam avir, aRac cAayp
  pakal azi tORRam pOla, paiyena
  n'utal oLi karappavum, ALvinai tarumAr,
  taval il uLLamoTu eHku tuNai Aka,
  5
  kaTaiyal am kurala vAL vari uzuvai
  pEz vAyp piNavin vizup paci n'OnAtu,
  irum panaj ceRumpin anna parUu mayir,
  ciRu kaN, panRi varu tiRam pArkkum
  attam Ar azuvattu AgkaN n'anan'talai,
  10
  pottuTai maratta pukar paTu n'Izal,
  ARu cel vampalar acaiyun'ar irukkum,
  Iram il, vej curam iRan'tOr n'amvayin
  vArA aLavai Ayizai! kUr vAy
  azal akain'tanna kAmar tutai mayir
  15
  manai uRai kOzi maRanuTaic cEval
  pOr puri eruttam pOlak kajaliya
  pogku azal murukkin oN kural mAn'ti,
  citar citarn'tu ukutta cevvi vEnil
  van'tanRu amma, tAnE;
  20
  vArAr tOzi! n'am kAtalOrE.
  talaimakan pirivinkaN talaimakaL, tOzikkup paruvam kaNTu azin'tu,colli yatu. - karuvUr n'anmArpan

  281. pAlai
  ceyvatu terin'ticin tOzi! alkalum,
  akaluL ANmai accu aRak kURiya
  col pazutu Akum enRum ajcAtu,
  olku iyal maTa mayil ozitta pIli,
  5
  vAn pOz val vil cuRRi, n'On cilai
  av vAr viLimpiRku amain'ta n'ovvu iyal
  kanai kural icaikkum virai celal kaTug kaNai
  muraN miku vaTukar munnuRa, mOriyar
  ten ticai mAtiram munniya varaviRku
  10
  viNNuRa Ogkiya pani irug kunRattu,
  oN katirt tikiri uruLiya kuRaitta
  aRai iRan'tu, avarO cenRanar
  paRai aRain'tanna alar n'amakku ozittE.
  talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaimakaLatu vERupATu kaNTu ARRALAya tOzikkut talaimakaL colliyatu. - mAmUlanAr

  290. n'eytal
  kuTumik kokkin paig kAR pETai,
  iruj cERRu aLLal n'AT pulam pOkiya
  kozu mIn valcip pun talaic ciRAar,
  n'uN jAN av valaic cEval paTTena,
  5
  alkuRu pozutin melku irai micaiyAtu,
  paital piLLai tazIi, oyyena,
  am kaN peNNai anpuRa n'aralum
  ciRu pal tol kuTip peru n'Irc cErppan,
  kazi cEr punnai azi pUg kAnal,
  10
  taNavA n'ejcamoTu tamiyan van'tu, n'am
  maNavA munnum evanO tOzi!
  veN kOTTu yAnai viRaR pOrk kuTTuvan
  teN tiraip parappin toNTi muntuRai,
  curumpu uNa malarn'ta perun' taN n'eytal
  15
  maNi Er mAN n'alam orIi,
  pon n'Er vaNNam koNTa en kaNNE?
  iravukkuRikkaN talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzikkuc colluvALAy,talaimakaL colliyatu. - n'akkIrar

  292.kuRijci
  kURAy, ceyvatu tOzi! vERu uNarn'tu,
  annaiyum poruL ukuttu alamarum; men muRic
  ciRu kuLaku arun'tu, tAy mulai peRAa,
  maRi kolaip paTuttal vENTi, veRi puri
  5
  Etil vElan kOtai tuyalvarat
  tUgkum Ayin, atUum n'ANuval;
  ilagku vaLai n'ekizn'ta cellal; pulam paTarn'tu,
  iravin mEyal marUum yAnaik
  kAl val iyakkam oRRi, n'aTu n'AL,
  10
  varaiyiTaik kazutin van kaik kAnavan
  kaTu vicaik kavaNin eRin'ta ciRu kal
  uTu uRu kaNaiyin pOki, cAral
  vEgkai viri iNar citaRi, tEn citaiyUu,
  palavin pazattuL tagkum
  15
  malai kezu n'ATan maNavAkkAlE!
  veRi accuRIi,talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - kapilar

  293. pAlai
  ilai ozittu ulaRiya pun talai ulavai
  valai valan'tanaiya Aka, pala uTan
  cilampi cUzn'ta pulam keTu vaippin,
  tukil Ay ceykaip pA virin'tanna
  5
  veyil avirpu n'uTagkum vev veg kaLari,
  kuyiR kaN anna kurUuk kAy muRRi,
  maNik kAcu anna mAl n'iRa irug kani,
  ukAay men cinai utirvana kaziyum
  vEnil vej curam tamiyar tAmE,
  10
  celpa enpa tOzi! yAmE,
  paNpu il kOvalar tAy pirittu yAtta
  n'ejcu amar kuzavi pOla, n'on'tu n'on'tu,
  innA mozitum enpa;
  en mayagkinarkol, n'am kAtalOrE?
  poruLvayiR piriyak karutiya talaimakan kuRippu aRin'tu, talaimakaL tOzikkuc colliyatu; talaimakanAl pirivu uNarttappaTTa tOzi talaimakaTkuc colliyatUumAm. - kAvanmullaip pUtanAr

  294. mullai
  magkul mA mazai viN atirpu muzagki,
  tuLLup peyal kazin'ta pinRai, pukaiuRap
  puLLi n'uN tuvalai pUvakam n'iRaiya,
  kAtalarp pirin'ta kaiyaRu makaLir
  5
  n'Ir vAr kaNNin karuviLai malara,
  tuyt talaip pUvin putal ivar Igkai
  n'eyt tOyttanna n'Ir n'anai am taLir
  iru vakir IruLin Iriya tuyalvara,
  avaraip paim pUp payila, akal vayal
  10
  katir vAr kAy n'el kaTku initu iRaijca,
  citar cinai tUgkum aRcira arai n'AL,
  'kAy cina vEn'tan pAcaRai n'ITi,
  n'am n'Oy aRiyA aRanilALar
  in' n'ilai kaLaiya varukuvarkol?' ena
  15
  AnAtu eRitarum vATaiyoTu
  n'OnEn tOzi! en tanimaiyAnE.
  paruva varavinkaN vaRpuRukkum tOzikkut talaimakaL colliyatu. - kazArkkIran eyiRRiyAr

  298. kuRijci
  payam kezu tiruvin pal katir jAyiRu
  vayagku tozil tarIiyar, valan Erpu viLagki,
  malku kaTal tOnRiyAgku, malku paTa,
  maNi maruL mAlai, malarn'ta vEgkai
  5
  oN taLir avir varum oli kezu peruj cinait
  taN tuLi acaivaLi taivarum n'ATa!
  konRu cinam taNiyAtu, venRu muraN cAmpAtu,
  irum piTit tozutiyin inam talaimayagkAtu,
  perum peyaR kaTAam cerukki, vaLa malai
  10
  irug kaLiRu iyalvarum perug kATTu iyavin,
  Ar iruL tumiya veL vEl En'ti,
  tAz pUg kOtai Utu vaNTu irIi,
  men piNi avizn'ta arai n'AL iravu, ivaN
  n'I van'tataninum, initu AkinRE
  15
  tUval kaLLin tunai tEr, en'tai
  kaTiyuTai viyal n'akar OmpinaL uRaiyum
  yAy aRivuRutal ajci, pAnAL,
  kAval n'ejcamoTu kAmam ceppEn,
  yAn n'in koTumai kURa, n'inaipu Agku,
  20
  inaiyal vAzi, tOzi! n'at tuRan'tavar
  n'ITalar Aki varuvar, vallena;
  kagkul uyavut tuNai Akiya
  tujcAtu uRaivi ivaL uvan'tatuvE!
  iravukkuRikkaN talaimakaRkut talaimakaL colliyatu. - maturai paNTa vANikan iLan'tEvanAr

  303. pAlai
  iTai piRar aRital ajci, maRai karan'tu,
  pEey kaNTa kanavin, pal mAN
  n'uNNitin iyain'ta kAmam ven vEl,
  maRam miku tAnai, pacumpUN, poRaiyan
  5
  kAr pukanRu eTutta cUr pukal n'anan'talai
  mA irug kolli uccit tAay,
  tatain'tu cel aruviyin alar ezap pirin'tOr
  pulam kan'tAka iravalar celinE,
  varai purai kaLiRRoTu n'an kalan Iyum
  10
  urai cAl vaN pukazp pAri paRampin
  n'irai paRaik kurIiyinam kAlaip pOki,
  muTagku puRac cen'n'el tarIiyar, OrAgku
  irai tEr koTpin Aki, pozutu paTap
  paTar koL mAlaip paTartan'tAgku,
  15
  varuvar enRu uNarn'ta, maTam kezu, n'ejcam!
  aiyam teLiyarO, n'IyE; pala uTan
  vaRal maram porun'tiya ciLvITu, umaNar
  kaNa n'irai maNiyin, Arkkum curan iRan'tu,
  azi n'Ir mIn peyarn'tAgku, avar
  20
  vazi n'aTaic cERal valitticin, yAnE.
  talaimakan pirivinkaN vETkai mItUrn'ta talaimakaL tan n'ejciRkuc colliyatu. - auvaiyAr

  305. pAlai
  pakalinum akalAtAki, yAmam
  taval il n'IttamoTu aiyenak kaziya,
  taLi mazai pozin'ta taN varal vATaiyoTu
  pani mIkkUrum paital pAnAL,
  5
  pal paTai n'ivan'ta vaRumai il cEkkai,
  parukuvanna kAtaloTu tiruki,
  mey pukuvanna kai kavar muyakkattu,
  Or uyir mAkkaLum pulampuvarmAtO;
  aruLilALar poruLvayin akala,
  10
  evvam tAgkiya iTumpai n'ejcattu
  yAn evan uLenO tOzi! tAnE
  parAraip peNNaic cEkkum, kUrvAy,
  oru tani anRil uyavuk kural kaTaiiya,
  uLLE kanalum uLLam mellenak
  15
  kanai eri piRappa Utum
  n'inaiyA mAkkaL tIm kuzal kETTE?
  pirivu uNarttappaTTa tOzikkut talaimakaL colliyatu; talaimakan pirivinkaN tOzi talaimakaTkuc colliyatUum Am. - vaTama vaNNakkan pEricAttanAr

  309. pAlai
  vaya vAL eRin'tu, villin n'Ikki,
  payam n'irai tazIiya kaTugkaN mazavar,
  ampu cEN paTuttu vanpulattu uyttena,
  teyvam cErn'ta parArai vEmpil
  5
  kozuppu A eRin'tu, kuruti tUuy,
  pulavup puzukku uNTa vAn kaN akal aRai,
  kaLiRu puRam urijciya karug kAl ilavattu
  aralai veN kAz Aliyin tAam
  kATu mika n'eTiya ennAr, kOTiyar
  10
  perum paTaik kutirai, n'al pOr, vAnavan
  tirun'tu kazaR cEvaTi n'acaiip paTarn'tAgku,
  n'Am celin, evanO tOzi! kAmpin
  vanai kazai uTain'ta kavaN vicaik kaTi iTik
  kanai cuTar amaiyattu vazagkal cellAtu,
  15
  iravup punam mEyn'ta uravuc cina vEzam
  taN peru paTAar verUum
  kunRu vilagku iyavin, avar cenRa, n'ATTE?
  piriviTai vERupaTTa talaimakaLatu vERupATu kaNTu vERupaTTa tOzikkut talaimakaL colliyatu. - karuvUrk kan'tappiLLaic cAttanAr

  313. pAlai
  'inip piRitu uNTO? ajcal Ompu!' ena
  aNik kavin vaLara muyagki, n'ejcam
  piNittOr cenRa ARu n'inain'tu, alkalum,
  kuLittup poru kayalin kaN pani malka,
  5
  aiya Aka veyya uyirA,
  iravum ellaiyum paTar aTa varun'ti,
  aravu n'ugku matiyin n'utal oLi karappa,
  tam alatu illA n'am ivaN oziya,
  poruL purin'tu akanRanar Ayinum, aruL purin'tu,
  10
  varuvar vAzi, tOzi! periya
  n'itiyam corin'ta n'Ivi pOlap
  pAmpu Un tEmpum vaRam kUr kaTattiTai,
  n'IgkA vampalar kaNai iTat tolain'tOr
  vaci paTu puNNin kuruti mAn'ti,
  15
  oRRuc cel mAkkaLin oTugkiya kurala,
  il vazip paTUum kAkkaik
  kal uyar piRagkal malai iRan'tOrE.
  piriviTai vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu. - pAlai pATiya perugkaTugkO

  325. pAlai
  amma! vAzi, tOzi! kAtalar,
  'veN maNal n'ivan'ta polag kaTai n'eTu n'akar,
  n'aLi irug kagkul puNar kuRi vAytta
  kaLavum kaimmika alarn'tanRu; annaiyum
  5
  uTkoNTu OvAL kAkkum; pin peritu
  ivaN uRaipu evanO? aLiyaL!' enRu aruLi,
  'ATu n'aTaip polin'ta pukaRciyin, n'ATu kOL
  aLLanaip paNitta atiyan pinRai,
  vaL uyir mAk kiNai kaN avin'tAgku,
  10
  malai kavin azin'ta kanai kaTaRRu aruj curam
  veyyamanRa; n'in vai eyiRu uNIiya,
  taN mazai oru n'AL talaiyuka! oL n'utal,
  olku iyal, arivai! n'innoTu celkam;
  cil n'AL AnRanaiAka' ena, pal n'AL,
  15
  ulaivu il uLLamoTu vinai vali uRIi,
  ellAm perum piRitAka, vaTAatu,
  n'al vER pANan n'al n'ATTu uLLatai,
  vAL kaN vAnattu enRUz n'IL iTai,
  AL kol yAnai atar pArttu alkum
  20
  cOlai attam mAlaip pOki,
  oziyac cenROrmanRa;
  pazi evan Amkol, n'Oy taru pAlE?
  koNTu n'Igkak karuti ozin'ta talaimakan pirivinkaN talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - mAmUlanAr

  328. kuRijci
  vazai amal aTukkattu, valan Erpu, vayiriyar
  muzavu atirn'tanna muzakkattu EROTu,
  uravup peyal pozin'ta n'aLLen yAmattu,
  aravin pain' talai iTaRi, pAnAL
  5
  iravin van'tu, em iTaimulai muyagki,
  tuni kaN akala aLaii, kagkulin
  initin iyain'ta n'aNpu, avar munital
  teRRu Akutal n'aRku aRin'tanam Ayin,
  ilagku vaLai n'ekiza, paran'tu paTar alaippa, yAm
  10
  muyagkutoRum muyagkutoRum uyagka mukan'tu koNTu
  aTakkuvammannO tOzi! maTap piTi
  mazai tavaz cilampil kaTujcUl InRu,
  kazai tin yAkkai vizai kaLiRu taivara,
  vAzai am cilampil tujcum
  15
  cAral n'ATan cAyal mArpE!
  iravukkuRic ciRaippuRamAkat tOzi col eTuppa, talaimakaL colliyatu. -maturaip paNTa vANikan iLan'tEvanAr

  331. pAlai
  n'ITu n'ilai araiya ceg kuzai iruppai,
  kOTu kaTain'tanna, koLLai vAn pU,
  ATu paran'tanna, Inal eNkin
  tOTu cinai urIi uNTa miccil
  5
  paig kuzait tazaiyar pazaiyar makaLir
  kaN tiraL n'IL amaik kaTippin tokuttu,
  kunRakac ciRukuTi maRukutoRum maRukum
  cIRUr n'ATu pala piRakku oziya,
  cenROr anpu ilar tOzi!enRum,
  10
  arun' tuRai muRRiya karug kOTTuc cIRiyAzp
  pANar Arppa, pal kalam utavi,
  n'ALavai irun'ta n'anai makizt titiyan,
  vELiroTu porIiya, kazitta
  vAL vAy anna vaRuj curam iRan'tE!
  talaimakan pirivinkaN tOzikkut talaimakaL colliyatu. - mAmUlanAr

  332. kuRijci
  muLai vaLar mutala mUgkil murukki,
  kiLaiyoTu mEyn'ta kEz kiLar yAnai,
  n'Ir n'acai marugkin n'iRam pArttu oTugkiya,
  poru muraN uzuvai tolaicci, kUr n'unaik
  5
  kurutic ceg kOTTu azi tuLi kazAa,
  kal mukai aTukkattu menmela iyali,
  ceRu pakai vATTiya cemmaloTu, aRu kAl
  yAz icaip paRavai imira, piTi puNarn'tu,
  vAzai am cilampil tujcum n'ATan
  10
  n'in purai takka cAyalan ena, n'I
  anpu uraittu aTagkak kURiya in col
  vAyttana vAzi, tOzi! vETTOrkku
  amiztattu anna kamaz tAr mArpin
  vaNTu iTaip paTAa muyakkamum,
  15
  taNTAk kAtalum, talai n'AL pOnmE!
  iravukkuRic ciRaippuRamAkat tOzikkut talaimakaL iyaRpaTa mozin'tatu. -kapilar

  333. pAlai
  'yAa oN taLir arakku vitirttanna n'in
  Aka mEni am pacappu Ura,
  azivu peritu uTaiyaiyAki, avarvayin
  pazi talaittarutal vENTuti; mozi koNTu
  5
  tAgkal ollumO maRRE; Agku n'in
  evvam perumai uraippin; cey poruL
  vayagkAtuAyinum payam keTat tUkki,
  n'ITalar vAzi, tOzi! kOTaiyil,
  kuruttu iRupu ukka varuttam colAtu,
  10
  tUmpuTait tuyt talai kUmpupu tiragkiya,
  vEnil, veLiRRup panai pOlak kai eTuttu,
  yAnaip peru n'irai vAnam payirum
  malai cEN ikan'tanar Ayinum, n'ilai peyarn'tu,
  n'AL iTaippaTAmai varuvar, n'amar' ena,
  15
  payam taru koLkaiyin n'ayam talaitiriyA
  n'in vAy in mozi n'al vAyAka
  varuvar AyinO n'anRE; vArAtu,
  avaNar kAtalar Ayinum, ivaN n'am
  pacalai mAytal eLituman tilla
  20
  cenRa tEettuc cey vinai muRRi,
  maRutaral uLLattar eninum,
  kuRuku peru n'acaiyoTu tUtu varappeRinE.
  piriviTai vaRpuRuttum tOzikkut talaimakaL colliyatu. - kallATanAr

  341. pAlai
  uy takai inRAl tOzi! paipaya,
  kOgkum koy kuRai uRRana; kuyilum
  tEm pAy mAattu Ogku cinai viLikkum;
  n'ATu Ar kAvirik kOTu tOy malir n'iRaik
  5
  kazai azi n'Ittam cAaya vazi n'AL,
  mazai kazin'tanna mAk kAl mayagku aRal,
  patavu mEyal arun'tu tuLagku imil n'al ERu,
  matavuTai n'Ak koTu acai vITap paruki,
  kuRug kAR kAjcik kOtai mel iNarp
  10
  pon takai n'uN tAtu uRaippa, tokku uTan,
  kuppai vAr maNal ekkart tujcum,
  yANar vEnilman, itu
  mAN n'alam n'ukarum tuNai uTaiyOrkkE?
  pirivinkaN tOzikkut talaimakaL colliyatu. - AvUr mUlagkizAr

  345. pAlai
  'vicumpu taLi pozin'tu, vemmai n'Igki,
  taN patam paTutal celka!' enap pal mAN
  n'Am cela vizain'tanamAka, 'Ogku pukazk
  kAn amar celvi aruLalin, veN kAl,
  5
  pal paTaip puravi eytiya tol icai
  n'uNagku n'uN panuvaR pulavan pATiya
  ina mazai tavazum EziR kunRattu,
  karug kAl vEgkaic cem pUm piNaiyal
  aitu En'tu alkul yAm aNin'tu uvakkum
  10
  cil n'AL kazika!' enRu mun n'AL
  n'ammoTu poyttanar Ayinum, tammoTu
  tirun'tu vEl iLaiyar curumpu uNa malaimAr,
  mA muRi InRu marak kompu akaippa,
  uRai kazin'tu ulan'ta pinRai, poRaiya
  15
  ciRu veL aruvit tuvalaiyin malarn'ta
  karug kAl n'uNavin peruj cinai vAn pUc
  cem maNaR ciRu n'eRi kammena varippa,
  kATu kavin peRuka tOzi! ATu vaLikku
  olku n'ilai iRRi oru tani n'eTu vIz
  20
  kal kaN cIkkum attam,
  alku veyil n'Izal acain'tanar celavE!
  tOzikkut talaimakaL colliyatu. - kuTavAyiR kIrattanAr

  347. pAlai
  tOLum tol kavin tolaiya, n'ALum
  n'alam kavar pacalai n'alkinRu n'aliya,
  cAl perun' tAnaic cEralAtan
  mAl kaTal OTTi, kaTampu aRuttu, iyaRRiya
  5
  paN amai muracin kaN atirn'tanna,
  kavvai tURRum vev vAyc cEri
  ampal mUtUr alar n'amakku oziya,
  cenRanar Ayinum, ceyvinai avarkkE
  vAykkatil vAzi, tOzi! vAyAtu,
  10
  mazai karan'tu oLitta kazai tiragku aTukkattu,
  oN kEz vayap puli pAyn'tena, kuvavu aTi
  veN kOTTu yAnai muzakku icai verIi,
  kanRu ozittu OTiya pun talai maTap piTi
  kai talai vaitta maiyal vituppoTu,
  15
  keTu makap peNTirin tErum
  n'eTu mara marugkin malai iRan'tOrE!
  talaimakan pirivinkaN talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - mAmUlanAr

  348. kuRijci
  en Avatukol tAnE munRil,
  tEn tEr cuvaiya, tiraL arai, mAattu,
  kOTaikku Uztta, kamaz n'aRun' tIm kani,
  payirppuRap palavin etirc cuLai aLaii,
  5
  iRAloTu kalan'ta, vaNTu mUcu, ariyal
  n'eTug kaN ATu amaip pazun'i, kaTun' tiRal
  pAppuk kaTuppu anna tOppi vAn kOTTuk
  kaTavuL Ogku varaikku Okki, kuRavar,
  muRit tazai makaLir maTuppa, mAn'ti,
  10
  aTukkal Enal irum punam maRan'tuzi,
  'yAnai vavvina tinai' ena, n'OnAtu,
  iLaiyarum mutiyarum kiLaiyuTan kuzIi,
  cilai Ayn'tu tiritarum n'ATan
  n'ilaiyA n'al mozi tERiya n'ejcE?
  talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzi colleTuppa, talaimakaL colliyatu. -maturai iLampAlAciriyan cEn'tan kUttanAr

  349. pAlai
  aram pOz av vaLai ceRin'ta munkai
  varain'tu tAm piNitta tol kavin tolaiya,
  evan Ayn'tanarkol tOzi! jemann
  teri kOl anna ceyir tIr cem mozi,
  5
  ulain'ta okkal, pATun'ar celinE,
  uran mali uLLamoTu munai pAzAka,
  arug kuRumpu eRin'ta perug kala veRukkai
  cUzAtu curakkum n'annan n'al n'ATTu,
  eziR kunRattuk kavAan, kEz koLa,
  10
  tirun'tu arai n'ivan'ta karug kAl vEgkai
  eri maruL kavaLam mAn'ti, kaLiRu tan
  vari n'utal vaitta vali tEmpu taTak kai
  kal Ur pAmpin tOnRum
  col peyar tEetta curan iRan'tOrE?
  talaimakan pirivinkaN tOzikkut talaimakaL colliyatu. - mAmUlanAr

  352. kuRijci
  'muTavu mutir palavin kuTam maruL perum pazam
  pal kiLait talaivan kallAk kaTuvan,
  pATu imiz aruvip pARai marugkin,
  ATu mayil munnatu Aka, kOTiyar
  5
  vizavu koL mUtUr viRali pinRai
  muzavan pOla akappaTat tazIi,
  in tuNaip payirum kunRa n'ATan
  kuTi n'anku uTaiyan; kUTun'arp piriyalan;
  keTu n'A moziyalan; anpinan' ena, n'I
  10
  valla kURi, vAyvatin puNarttOy;
  n'allai; kAN, ini kAtal am tOzIi!
  kaTum parip puravi n'eTun' tEr ajci,
  n'al icai n'iRutta n'ayam varu panuval,
  tol icai n'iRIiya urai cAl pANmakan
  15
  eNNu muRai n'iRutta paNNinuLLum,
  putuvatu punain'ta tiRattinum,
  vatuvai n'ALinum, iniyanAl emakkE.
  varain'tu eytiya pinRai maNa manakkaN cenRa tOzikkut talaimakaL colliyatu; varaivu malin'tu colliya tOzikkut talaimakaL colliyatUum Am. - ajciyattai makaL n'AkaiyAr

  355. pAlai
  mAvum vaN taLir InRana; kuyilum
  in tIm pal kural kompar n'uvalum;
  mUtilai ozitta pOtu aviz peruj cinai,
  vallOn taivarum vaL uyirp pAlai
  5
  n'arampu Arttanna vaNTinam muralum;
  tuNi kayam tunniya tU maNal ekkar,
  tAtu uku taN pozil alki, kAtalar
  cezu manai maRakkum cevvi vEnil
  tAnE van'tanRuAyin, AnAtu
  10
  ilagku vaLai n'ekizn'ta evvam kATTip
  pulan'tanam varukam; cenmO tOzi!
  'yAmE emiyam Aka, n'IyE
  pon n'ayan'tu aruL ilaiyAki,
  innai Akutal ottanRAl' enavE.
  pirivu uNarttiya tOzikkut talaimakaL colliyatu. - tagkAl poRkollanAr

  364. mullai
  mAtiram putaiyap pAay, kAl vIzttu,
  ERuTaip peru mazai pozin'tena, avaltORu
  ATu kaLap paRaiyin vari n'uNal kaRagka,
  Ay pon avir izai tUkkiyanna
  5
  n'ITu iNark konRai kavin peRa, kATu uTan
  cuTar purai tOnRip putal talaik koLAa,
  mullai illamoTu malara, kalla
  paku vAyp paij cunai mA uNa malira,
  kAr toTagkinRE kAlai; kAtalar
  10
  vej cina vEn'tan viyan perum pAcaRai,
  venRi vETkaiyoTu n'ammum uLLAr;
  yAtu ceyvAmkol? tOzi! n'Otakak
  kolai kuRittanna mAlai
  tunaitaru pOztin, n'In'talO aritE!
  paruvam kaNTu azin'ta talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - maturai marutagkizAr makanAr perugkaNNanAr

  367. pAlai
  ilagku cuTar maNTilam pulam talaippeyarn'tu,
  pal katir mazukiya kal cEr amaiyattu,
  alan'talai mUtERu AN kural viLippa,
  manai vaLar n'occi mA cErpu vatiya,
  5
  munai uzai irun'ta am kuTic cIRUr,
  karug kAl vEgkaic cej cuval varakin
  miku patam n'iRain'ta toku kUTTu oru ciRai,
  kuvi aTi verukin paig kaN ERRai
  Un n'acaip piNavin uyagku paci kaLaiiyar,
  10
  taLir purai koTiRRin, ceRi mayir eruttin,
  katirtta cennik kavirp pU anna
  n'eRRic cEval aRRam pArkkum
  pullen mAlaiyum, initu manRamma
  n'al aka vana mulai aTaiyap pullutoRum
  15
  uyir kuzaippanna cAyal,
  ceyir tIr, in tuNaip puNarn'ticinOrkkE.
  piriviTai vERupaTTa talaimakaL vaRpuRukkum tOzikkuc colliyatu. - paraNar

  375. pAlai
  'cenRu n'ITun'ar allar; avarvayin
  inaital AnAy' enRicin ikuLai!
  ampu toTai amaiti kANmAr, vampalar
  kalan ilar Ayinum konRu, puL UTTum
  5
  kallA iLaiyar kalitta kavalai,
  kaNa n'ari inanoTu kuzIi, n'iNan arun'tum
  n'eyttOr ATiya mallal moci viral,
  atta eruvaic cEval cErn'ta
  arai cEr yAtta veN tiraL, vinai viRal,
  10
  ezUut tiNi tOL, cOzar peru makan
  viLagku pukaz n'iRutta iLam peruj cenni
  kuTik kaTan Akalin, kuRaivinai muTimAr,
  cempu uRaz puricaip pAzi n'URi,
  vampa vaTukar pain' talai cavaTTi,
  15
  konRa yAnaik kOTTin tOnRum,
  ajcuvaru marapin vej curam iRan'tOr
  n'Oy ilar peyartal aRiyin,
  AzalamannO, tOzi! en kaNNE.
  piriviTai vERupaTTa talaimakan tOzikkuc colliyatu. - iTaiyan cEn'tag koRRanAr

  378. kuRijci
  'n'itiyam tujcum n'ivan'tu Ogku varaippin,
  vatuvai makaLir kUn'tal kamaz koLa,
  vagkUz ATTiya am kuzai vEgkai
  n'an pon anna n'aRun' tAtu utira,
  5
  kAmar pIli Ay mayil tOkai
  vERu vERu inatta varai vAz varuTaik
  kOTu muRRu iLan' takarp pATu viRan'tu, ayala
  ATu kaLa vayirin iniya Ali,
  pacum puRa men cIr ociya, vicumpu ukan'tu,
  10
  irug kaN ATu amait tayagka irukkum
  perug kal n'ATan pirin'ta pulampum,
  uTanRa annai amarA n'Okkamum,
  vaTan'tai tUkkum varu pani aRcirac
  cuTar kezu maNTilam azugka, jAyiRu
  15
  kuTa kaTal cErum paTar kUr mAlaiyum,
  anaittum, aTUu n'inRu n'aliya, ujaRRi,
  yAgganam vAzti?' enRi tOzi!
  n'IgkA vajcinam ceytu; n'at tuRan'tOr
  uLLAr Ayinum, uLenE avar n'ATTu
  20
  aL ilaip palavin kani kavar kaiya
  kallA man'ti kaTuvanOTu ukaLum
  kaTun' tiRal aNagkin n'eTum perug kunRattu,
  pATu in aruvi cUTi,
  vAn tOy cimaiyam tOnRalAnE.
  iravukkuRic ciRaippuRamAkat tOzi col eTuppa, talaimakaL colliyatu. -kAvaTTanAr

  386. marutam
  poykai n'Irn'Ayp pulavu n'ARu irum pOttu
  vALai n'AL irai tErum Ura!
  n'ANinen, peruma! yAnE pANan
  mal aTu mArpin vali uRa varun'ti,
  5
  etirtalaik koNTa Ariyap porun'an
  n'iRait tiraL muzavut tOL kaiyakattu ozin'ta
  tiRan vERu kiTakkai n'Okki, n'al pOrk
  kaNaiyan n'ANiyAgku maRaiyinaL
  mella van'tu, n'alla kURi,
  10
  'mai Ir Oti maTavOy! yAnum n'in
  cEriyEnE; ayal ilATTiyEn;
  n'ugkai Akuven n'inakku' ena, tan kait
  toTu maNi mel viral taNNenat taivara,
  n'utalum kUn'talum n'Ivi,
  15
  pakal van'tu peyarn'ta vANutaR kaNTE.
  tOzi vAyil maRuttatu; talaimakaL takuti colliyatUum Am. - paraNar

  388. kuRijci
  amma vAzi, tOzi n'am malai
  amai aRuttu iyaRRiya vev vAyt taTTaiyin,
  n'aRu virai Aram aRa eRin'tu uzuta
  uLaik kural ciRu tinai kavartalin, kiLai amal
  5
  peru varai aTukkattuk kurIi Oppi,
  Ogku iruj cilampin oL iNar n'aRu vI
  vEgkai am kavaTTiTai n'ivan'ta itaNattu,
  pon maruL n'aRun' tAtu Utum tumpi
  in icai OrA irun'tanamAka,
  10
  'mai Ir Oti maTa n'allIrE!
  n'ovvu iyaR pakazi pAyn'tena, puN kUrn'tu,
  evvamoTu van'ta uyar maruppu oruttal n'um
  punattuzip pOkal uRumO maRRu?' ena,
  cinavuk koL jamali ceyirttup puTai ATa,
  15
  collik kazin'ta val viR kALai
  cAn'tu Ar akalamum takaiyum mika n'ayan'tu,
  Igku n'Am uzakkum evvam uNarAL,
  n'annar n'ejcamoTu mayagki, 'veRi' ena,
  annai tan'ta mutu vAy vElan,
  20
  'em iRai aNagkalin van'tanRu, in' n'Oy;
  taNi marun'tu aRival' ennum Ayin,
  vinavin evanO maRRE 'kanal cina
  maiyal vEza mey uLampOka,
  UTTiyanna Un puraL ampoTu
  25
  kATTu mAn aTi vazi oRRi,
  vETTam cellumO, n'um iRai?' enavE?
  iravukkuRic ciRaippuRamAkat talaimakaL tOzikkuc colliyatu; tOzi talaimakaTkuc colliyatUum Am. - UTTiyAr

  389. pAlai
  aRiyAy vAzi, tOzi! n'eRi kural
  cAn'tu Ar kUn'tal uLari, pOtu aNin'tu,
  tEm kamaz tiru n'utal tilakam taiiyum,
  pal itaz etir malar kiLLi vERu paTa
  5
  n'al iLa vana mulai alliyoTu appiyum,
  perun' tOL toyyil varittum, ciRu paraTTu
  am cej cIRaTip pajci UTTiyum,
  eR puRan'tan'tu, n'iR pArATTi,
  pal pUj cEkkaiyin pakalum n'IgkAr,
  10
  manaivayin iruppavarmannE tunaitan'tu,
  irappOr En'tu kai n'iRaiya, purappOr
  pulampu il uLLamoTu putuva tan'tu uvakkum
  arum poruL vETTam eNNi, kaRuttOr
  ciRu pun kiLavic cellal pAzpaTa,
  15
  n'al icai tam vayin n'iRumAr, val vEl
  vAna varampan n'al n'ATTu umpar,
  vEnil n'ITiya veg kaTaRRu aTai mutal,
  ARu cel vampalar vERu pirin'tu alaRa,
  kolai vemmaiyin n'ilai peyarn'tu uRaiyum
  20
  perug kaLiRu tolaicciya irug kEz ERRai
  cem pula marugkil tan kAl vAgki,
  valam paTu venRiyoTu cilampakam cilampa,
  paTu mazai urumin muzagkum
  n'eTu mara marugkin malai iRan'tOrE!
  piriviTai vERupaTTa talaimakaL vaRpuRukkum tOzikkuc colliyatu. - n'akkIranAr

  391. pAlai
  pArval verukin kUr eyiRRu anna
  vari men mukaiya n'uN koTi atiral
  malku akal vaTTiyar, koLvu iTam peRAar
  vilaijar, ozitta talai vEy kAn malar
  5
  tEm pAy mullaiyoTu jAgkarp pOkki,
  taN n'aRug katuppil puNarn'tOr punain'ta en
  poti mAN mucci kANtoRum, paNTaip
  paza aNi uLLappaTumAl tOzi!
  inRoTu cil n'AL varinum, cenRu, n'ani
  10
  paTAavAkum, em kaNNE kaTAa
  vAn maruppu acaittalcellAtu, yAnai tan
  vAy n'iRai koNTa vali tEmpu taTak kai
  kunRu puku pAmpin tOnRum,
  enRUz vaippin, curan iRan'tOrE!
  piriviTai vaRpuRuttum tOzikkut talaimakaL colliyatu. - kAvan mullaip pUtanAr

  395. pAlai
  taN kayam payan'ta vaN kAR kuvaLai
  mAri mA malar peyaRku ERRanna,
  n'IroTu n'iRain'ta pEr amar mazaik kaN
  pani vAr evvam tIra, ini varin,
  5
  n'anRuman vAzi, tOzi! teRu katir
  Iram n'aitta n'Ir aRu n'anan'talai
  azal mEyn'tu uNTa n'izal mAy iyavin,
  vaRal marattu anna kavai maruppu eziR kalai,
  aRal avirn'tanna tEr n'acaii OTi,
  10
  pulampu vazippaTTa ulamaral uLLamoTu,
  mEy piNaip payirum melin'tu azi paTar kural
  aruj curam cellun'ar AL cettu Orkkum,
  tirun'tu arai jemaiya, perum punak kunRattu,
  ATu kazai iru vetir n'aralum
  15
  kOTu kAy kaTaRRa kATu iRan'tOrE!
  piriviTait tOzikkut talaimakaL colliyatu. - eyinan'tai makanAr iLagkIranAr

  398. kuRijci
  'izai n'ilai n'ekizn'ta evvam kUra,
  paTar mali varuttamoTu pala pulan'tu acaii,
  men tOL n'ekizac cAay, konRai
  UzuRu malarin pAz paTa muRRiya
  5
  pacalai mEni n'Okki, n'utal pacan'tu,
  innEm Akiya em ivaN aruLAn,
  n'ummOn ceyta koTumaikku, immenRu,
  alamaral mazaik kaN teN pani malka,
  n'anRu puRamARi akaRal, yAza n'in
  10
  kunRu kezu n'ATaRku en enappaTumO?
  karai poru n'Ittam! urai' enak kazaRi,
  n'innoTu pulattal ajci, avar malaip
  pal malar pOrttu, n'ANu mika oTugki,
  maRain'tanai kaziyum n'iR tan'tu celutti,
  15
  n'ayan aRat tuRattal valliyOrE,
  n'otumalALar; atu kaNNOTAtu,
  azal cinai vEgkai n'izal tavirn'tu acaii,
  mAri puRan'tara n'an'ti, Ariyar
  pon paTu n'eTu varai puraiyum en'tai
  20
  pal pUg kAnattu alki, inRu, ivaN
  cErn'tanai celinE citaikuvatu uNTO?
  kuya vari irum pOttup poruta puN kUrn'tu,
  uyagku piTi tazIiya matan azi yAnai
  vAgku amaik kazaiyin n'aralum, avar
  25
  Ogku malai n'ATTin varUuvOyE!
  kAmam mikka kazi paTar kiLaviyAl, varaiviTattukkaN, talaimakaL talaimakan varaiyininRum pOn'ta ARRoTu pulan'tu, colliyatu. -immenkIranAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 01:01:05(இந்திய நேரம்)