தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

31-40

 • 31-40

  31. pAlai
  n'eruppu enac civan'ta uruppu avir maNTilam
  pulagkaTai maTagkat teRutalin, joLki,
  'n'ilam puTaipeyarvatu anRukol, inRu?' ena,
  man uyir maTin'ta mazai mARu amaiyattu,
  5
  ilai ila Ogkiya n'ilai uyar yAattu
  mER kavaTTu irun'ta pArppinagkaTku,
  kalluTaik kuRumpin vayavar vil iTa,
  n'iNa varik kuRain'ta n'iRatta atartoRum,
  kaNavira mAlai iTUuk kazin'tanna
  10
  puN umiz kuruti parippak kiTan'tOr
  kaN umiz kazukin kAnam n'In'ti,
  'cenRAr' enpu ilar tOzi! venRiyoTu
  vil alaittu uNNum val AN vAzkkait
  tamiz kezu mUvar kAkkum
  15
  mozi peyar tEetta pal malai iRan'tE.
  'piriviTai ARRALAyinAL' enRu piRar collak kETTu, vERupaTTa talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - mAmUlanAr

  32. kuRijci
  n'erun'al ellai Enal tOnRi,
  tiru maNi oLirvarum pUNan van'tu,
  puravalan pOlum tORRam uRazkoLa,
  iraval mAkkaLin paNimozi payiRRi,
  5
  ciRu tinaip paTu kiLi kaTIiyar, pal mAN
  kuLir koL taTTai matan ila puTaiyA,
  'cUraramakaLirin n'inRa n'I maRRu
  yAraiyO? em aNagkiyOy! uNku' enac
  ciRupuRam kavaiyinanAka, ataRkoNTu
  10
  iku peyal maNNin jekizpu, ajar uRRa en
  uL avan aRital ajci, uL il
  kaTiya kURi, kai piNi viTAa,
  verUum mAn piNaiyin orIi, n'inRa
  en urat takaimaiyin peyarttu, piRitu envayin
  15
  colla valliRRum ilanE; allAn'tu,
  inam tIr kaLiRRin peyarn'tOn inRum
  tOlAvARu illai tOzi! n'Am cenmO.
  cAy iRaip paNait tOT kizamai tanakkE
  mAcu inRAtalum aRiyAn, EcaRRu,
  20
  en kuRaip puRanilai muyalum
  aNkaNALanai n'akukam, yAmE.
  pinninRa talaimakaRkuk kuRai n'Ern'ta tOzi talaimakaTkuk kuRai n'ayappak kURiyatu; tOzikkut talaimakaL coRRatUum Am.- n'alveLLiyAr

  33. pAlai
  vinai n'anRAtal veRuppak kATTi,
  "manai mAN kaRpin vANutal oziya,
  kavai muRi izan'ta cen' n'ilai yAattu
  onRu Ogku uyar cinai irun'ta, van paRai,
  5
  vILaip parun'tin kOL val cEval
  vaLai vAyp pETai varu tiRam payirum
  iLi tEr tIm kural icaikkum attam
  celavu arugkuraiya ennAtu, cenRu, avaL
  malar pATu AnRa, mai ezil, mazaik kaN
  10
  teLiyA n'Okkam uLLinai, uLi vAy
  vem paral atara kunRu pala n'In'ti,
  yAmE emiyam Aka, n'IyE
  oziyac cUzn'tanaiAyin munAatu
  vel pOr vAnavan kolli mImicai,
  15
  n'uNagku amai puraiyum vaNagku iRaip paNait tOL,
  vari aNi alkul, vAl eyiRROLvayin
  piriyAy Ayin n'anRuman tilla.
  anRu n'am aRiyAy Ayinum, inRu n'am
  ceyvinai ARRuRa vilagkin,
  20
  eytuvaiallaiyO, piRar n'aku poruLE?
  talaimakan iTaiccurattut tan n'ejciRkuc colliyatu. - maturai aLakkar jAzAr makanAr maLLanAr

  34. mullai
  ciRu karum piTavin veN talaik kuRum putal
  kaNNiyin malarum taN n'aRum puRavil,
  toTutOR kAnavan kavai poRuttanna
  iru tiri maruppin aNNal iralai
  5
  ceRi ilaip patavin ceg kOl men kural
  maRi ATu marugkin maTap piNai arutti,
  teL aRal tazIiya vAr maNal aTaikarai,
  melkiTu kavuLa tujcu puRam kAkkum
  perun'takaikku uTain'ta n'ejcam EmuRa,
  10
  celka, tErE n'al valam peRun'a!
  pacai kol mel viral, perun' tOL, pulaitti
  tuRai viTTanna tU mayir ekinam
  tuNaiyoTu tiLaikkum kAppuTai varaippil,
  cen' tArp paig kiLi munkai En'ti,
  15
  'inRu varal uraimO, cenRicinOr tiRattu' ena,
  illavar aRital ajci, mellena
  mazalai in col payiRRum
  n'ANuTai arivai mAN n'alam peRavE.
  vinai muRRiya talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - maturai marutan iLan'AkanAr

  35. pAlai
  InRu puRan'tan'ta emmum uLLAL,
  vAn tOy ijci n'al n'akar pulampa
  tani maNi iraTTum tALuTaik kaTikai,
  n'uzai n'uti n'eTu vEl, kuRum paTai, mazavar
  5
  munai At tan'tu, murampin vIztta
  vil Er vAzkkai vizut toTai maRavar
  val AN patukkaik kaTavuT pENmAr,
  n'aTukal pIli cUTTi, tuTippaTuttu,
  tOppik kaLLoTu turUup pali koTukkum
  10
  pOkku arug kavalaiya pulavu n'ARu aruj curam
  tuNin'tu, piRaL AyinaL Ayinum, aNin'tu aNin'tu,
  Arva n'ejcamoTu Ay n'alan aLaii, tan
  mArpu tuNaiyAkat tuyiRRukatilla
  tujcA muzavin kOvaR kOmAn
  15
  n'eTun' tErk kAri koTugkAl muntuRai,
  peNNai am pEriyARRu n'uN aRal kaTukkum
  n'eRi irug katuppin en pEtaikku,
  aRiyAt tEettu ARRiya tuNaiyE!
  makaTpOkkiya n'aRRAy teyvattiRkup parAayatu.-kuTavAyiR kIrattanAr

  36. marutam
  pakuvAy varAaR pal vari irum pOttuk
  koTu vAy irumpin kOL irai tuRRi,
  Ampal mel aTai kiziya, kuvaLaik
  kUmpu viTu pal malar citaiyap pAyn'tu, ezun'tu,
  5
  aril paTu vaLLai Ay koTi mayakki,
  tUNTil vETTuvan vAgka vArAtu,
  kayiRu iTu katac cEp pOla, matam mikku,
  n'AL, kayam uzakkum pUk kEz Ura!
  varu punal vaiyai vAr maNal akan tuRai,
  10
  tiru marutu Ogkiya viri malark kAvil,
  n'aRum pal kUn'taR kuRun' toTi maTan'taiyoTu
  vatuvai ayarn'tanai enpa. alarE,
  koy cuval puravik koTit tErc ceziyan
  AlagkAnattu akan talai civappa,
  15
  cEral, cempiyan, cinam kezu titiyan,
  pOr val yAnaip polam pUN ezini,
  n'Ar ari n'aRavin erumaiyUran,
  tEm kamaz akalattup pularn'ta cAn'tin
  irugkO vENmAn, iyal tErp porun'an, enRu
  20
  ezuvar n'al valam aTagka, oru pakal
  muraicoTu veNkuTai akappaTuttu, urai cela,
  konRu, kaLamvETTa jAnRai,
  venRi koL vIrar Arppinum peritE!
  talaimakaL parattaiyiR pirin'tu van'ta talaimakanoTu pulan'tu colliyatu. - maturai n'akkIrar

  37. pAlai
  maRan'tu, avaN amaiyAr Ayinum, kaRagku icaik
  kagkul Otaik kali makiz uzavar
  pogkazi mukan'ta tA il n'uN tukaL,
  magkul vAnin, mAtiram maRaippa,
  5
  vaiku pular viTiyal vai peyarttu ATTi,
  toziR cerukku anan'tar vITa, ezil takai
  vaLiyoTu cinaiiya vaN taLir mAattuk
  kiLi pOl kAya kiLait tuNar vaTittu,
  puLippatan amaitta putuk kuTa malir n'iRai
  10
  veyil verin' n'iRutta payil itazp pacug kuTai,
  kayam maNTu pakaTTin paruki, kAN vara,
  koLLoTu payaRu pAl viraii, veLLik
  kOl varain'tanna vAl aviz mitavai
  vAgku kai taTutta pinRai, Ogkiya
  15
  parutiam kuppai cuRRi, pakal cela,
  marutamara n'izal, erutoTu vatiyum
  kAmar vEnilman itu,
  mAN n'alam n'ukarum tuNai uTaiyOrkkE!
  talaimakaL tOzikku vanpuRai etir azin'tu colliyatu; pirivuNarttiya tOzi colliyatUum Am.-viRRURRu mUteyinanAr

  38. kuRijci
  viri iNar vEgkai vaNTu paTu kaNNiyan,
  teri itazk kuvaLait tEm pAy tAran,
  am cilai iTavatu Aka, vej celal
  kaNai valam terin'tu, tuNai paTarn'tu uLLi,
  5
  varutal vAyvatu, vAn tOy veRpan.
  van'tanan Ayin, am taLirc ceyalait
  tAzvu il Ogku cinait toTutta vIz kayiRRu
  Ucal mARiya marugkum, pAypu uTan
  ATAmaiyin kaluzpu ila tERi,
  10
  n'ITu itaz talaiiya kavin peRu n'Ilam
  kaN ena malarn'ta cunaiyum, vaN paRai
  maTak kiLi eTuttalcellAt taTak kural
  kulavup poRai iRutta kOl talai iruvi
  koytu ozi punamum, n'Okki; n'eTitu n'inain'tu;
  15
  paitalan peyaralankollO? ai tEyku
  'aya veL aruvi cUTiya uyar varaik
  kUum kaNaHtu em Ur' ena
  Agku atai aRivuRal maRan'ticin, yAnE.
  tOzi talaimakan kuRai kURiyatu; pakalE ciRaippuRamAka,tOzi talaimakaTkuc colluvALAy, talaimakan kETpac colliyatUum Am;tOzi kuRi peyarttiTTuc colliyatUum Am.- vaTama vaNNakkan pEricAttanAr

  39. pAlai
  'ozittatu pazitta n'ejcamoTu vazip paTarn'tu,
  uLLiyum aRitirO, em?' ena, yAza n'in
  muL eyiRRut tuvar vAy muRuval azugka,
  n'Oy mun'tuRuttu n'otumal moziyal; n'in
  5
  Ay n'alam maRappenO maRRE? cEN ikan'tu
  oli kazai picain'ta jeli cori oN poRi
  paTu jemal putaiyap potti, n'eTu n'ilai
  muLi pul mImicai vaLi cuzaRRuRAak
  kATu kavar perun' tI OTuvayin OTalin,
  10
  atar keTuttu alaRiya cAttoTu orAgku
  matar puli verIiya maiyal vEzattu
  inam talai mayagkiya n'anan' talaip perug kATTu,
  jAnRu tOnRu avir cuTar mAnRAl paTTena,
  kaL paTar Oti! n'iR paTarn'tu uLLi,
  15
  aruj celavu ARRA Ar iTai, jerErenap
  paran'tu paTu pAyal n'avvi paTTena,
  ilagku vaLai ceRiyA ikutta n'OkkamoTu,
  n'ilam kiLai n'inaivinai n'inRa n'iR kaNTu,
  'innakai'! inaiyam Akavum, emvayin
  20
  UTal yAgku van'tanRu?' ena, yAza n'in
  kOTu En'tu puruvamoTu kuvavu n'utal n'Ivi,
  n'aRug katuppu uLariya n'annar amaiyattu,
  vaRug kai kATTiya vAy al kanavin
  ERRu EkkaRRa ulamaral
  25
  pORRAy Akalin, pulattiyAl, emmE!
  poruL muRRiya talaimakan talaimakaLaik kaNTu colliyatu.- maturaic cegkaNNanAr

  40. n'eytal
  kAnal, mAlaik kazip pUk kUmpa,
  n'Il n'iRap perug kaTal pATu ezun'tu olippa,
  mIn Ar kurukin men paRait tozuti
  kuvai irum punnaik kuTampai cEra,
  5
  acai vaNTu Arkkum alkuRukAlai,
  tAzai taLarat tUkki, mAlai
  azitaka van'ta koNTaloTu kazi paTark
  kAmar n'ejcam kaiyaRupu inaiya,
  tuyaram ceytu n'am aruLAr Ayinum
  10
  aRAaliyarO avaruTaik kENmai!
  aLi inmaiyin avaN uRai munaii,
  vAraRkatilla tOzi! kazani
  veNNel arin'ar pinRait tatumpum
  taNNumai verIiya taTan' tAL n'Arai
  15
  ceRi maTai vayirin piLiRRi, peNNai
  akamaTal cEkkum tuRaivan
  in tuyil mArpil cenRa en n'ejcE!
  talaimakan poruLvayiR pirin'tavazi, kizatti tOzikkuc colliyatu.- kunRiyanAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 00:16:59(இந்திய நேரம்)