தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

291-300

 • 291-300

  291. pAlai
  vAnam peyal vaLam karappa, kAnam
  ulaRi ilai ilavAka, pala uTan
  ERuTai Ayattu inam paci teRuppa,
  kayan aRa vaRan'ta kOTaiyoTu n'ayan aRap
  5
  peru varai n'ivan'ta marugkil, koTu varip
  puliyoTu porutu cinam ciRan'tu, valiyOTu
  uravuk kaLiRu otugkiya marugkil, parUup paral,
  ciRu pal minmini kaTuppa, evvAyum
  n'iRaivana imaikkum n'irampA n'IL iTai
  10
  eruvai iruj ciRai irIiya, viri iNart
  tAtu uN tumpi mural icai kaTuppa,
  pariyinatu uyirkkum ampinar, veruvara
  uvalai cUTiya talaiyar, kavalai
  Arttu, uTan arum poruL vavvalin, yAvatum
  15
  cAttu iTai vazagkAc cEN cimai atara
  ciRiyilai n'ellit tIm cuvait tiraL kAy
  utirvana tAam attam tavirvu inRu,
  puLLi am piNai uNIiya uLLi,
  aRu maruppu ozitta talaiya, tOl poti,
  20
  maRu maruppu iLag kOTu atirak kUum
  cuTar teRa varun'tiya aruj curam iRan'tu, Agku
  uLLinai vAziya, n'ejcE! pOtu enap
  pulam kamaz n'ARRattu irum pal kUn'tal,
  n'al ezil, mazaik kaN, n'am kAtali
  25
  mel iRaip paNaittOL viLagkum mAN kavinE.
  poruLvayiR pOkAn'inRa talaimakan iTaic curattut tan n'ejciRkuc colli yatu. - pAlai pATiya perug kaTugkO

  292.kuRijci
  kURAy, ceyvatu tOzi! vERu uNarn'tu,
  annaiyum poruL ukuttu alamarum; men muRic
  ciRu kuLaku arun'tu, tAy mulai peRAa,
  maRi kolaip paTuttal vENTi, veRi puri
  5
  Etil vElan kOtai tuyalvarat
  tUgkum Ayin, atUum n'ANuval;
  ilagku vaLai n'ekizn'ta cellal; pulam paTarn'tu,
  iravin mEyal marUum yAnaik
  kAl val iyakkam oRRi, n'aTu n'AL,
  10
  varaiyiTaik kazutin van kaik kAnavan
  kaTu vicaik kavaNin eRin'ta ciRu kal
  uTu uRu kaNaiyin pOki, cAral
  vEgkai viri iNar citaRi, tEn citaiyUu,
  palavin pazattuL tagkum
  15
  malai kezu n'ATan maNavAkkAlE!
  veRi accuRIi,talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - kapilar

  293. pAlai
  ilai ozittu ulaRiya pun talai ulavai
  valai valan'tanaiya Aka, pala uTan
  cilampi cUzn'ta pulam keTu vaippin,
  tukil Ay ceykaip pA virin'tanna
  5
  veyil avirpu n'uTagkum vev veg kaLari,
  kuyiR kaN anna kurUuk kAy muRRi,
  maNik kAcu anna mAl n'iRa irug kani,
  ukAay men cinai utirvana kaziyum
  vEnil vej curam tamiyar tAmE,
  10
  celpa enpa tOzi! yAmE,
  paNpu il kOvalar tAy pirittu yAtta
  n'ejcu amar kuzavi pOla, n'on'tu n'on'tu,
  innA mozitum enpa;
  en mayagkinarkol, n'am kAtalOrE?
  poruLvayiR piriyak karutiya talaimakan kuRippu aRin'tu, talaimakaL tOzikkuc colliyatu; talaimakanAl pirivu uNarttappaTTa tOzi talaimakaTkuc colliyatUumAm. - kAvanmullaip pUtanAr

  294. mullai
  magkul mA mazai viN atirpu muzagki,
  tuLLup peyal kazin'ta pinRai, pukaiuRap
  puLLi n'uN tuvalai pUvakam n'iRaiya,
  kAtalarp pirin'ta kaiyaRu makaLir
  5
  n'Ir vAr kaNNin karuviLai malara,
  tuyt talaip pUvin putal ivar Igkai
  n'eyt tOyttanna n'Ir n'anai am taLir
  iru vakir IruLin Iriya tuyalvara,
  avaraip paim pUp payila, akal vayal
  10
  katir vAr kAy n'el kaTku initu iRaijca,
  citar cinai tUgkum aRcira arai n'AL,
  'kAy cina vEn'tan pAcaRai n'ITi,
  n'am n'Oy aRiyA aRanilALar
  in' n'ilai kaLaiya varukuvarkol?' ena
  15
  AnAtu eRitarum vATaiyoTu
  n'OnEn tOzi! en tanimaiyAnE.
  paruva varavinkaN vaRpuRukkum tOzikkut talaimakaL colliyatu. - kazArkkIran eyiRRiyAr

  295. pAlai
  n'ilam n'Ir aRRu n'IL cunai vaRappa,
  kunRu kOTu akaiya, kaTug katir teRutalin,
  enRUz n'ITiya vEy paTu n'anan'talai,
  n'ilavu n'iRa maruppin perug kai cErtti,
  5
  vEgkai venRa veru varu paNait tOL
  Ogkal yAnai uyagki, matam tEmpi,
  pal mara oru ciRaip piTiyoTu vatiyum
  kalluTai atara kAnam n'In'ti,
  kaTal n'Ir uppin kaNam cAl umaNar
  10
  uyagku pakaTu uyirppa acaii, murampu iTittu
  akal iTam kuzitta akal vAyk kUval
  ARu cel vampalar acai viTa URum,
  puTaiyal am kazaR kAl pulli kunRattu,
  n'aTai arug kAnam vilagki, n'On cilait
  15
  toTai amai pakazit tuvanRu n'ilai vaTukar,
  pizi Ar makizar, kali ciRan'tuArkkum
  mozi peyar tEem iRan'tanar Ayinum,
  pazi tIr mAN n'alam tarukuvarmAtO
  mArip pittikattu Ir itaz puraiyum
  20
  am kaluz koNTa ceg kaTai mazaik kaN,
  maNam kamaz aimpAl, maTan'tai! n'in
  aNagku n'ilaipeRRa taTa men tOLE.
  piriviTai vERupaTTa talaimakaTkut tOzi colliyatu. - mAmUlanAr

  296. marutam
  kOtai iNara, kuRug kAl, kAjcip
  pOtu aviz n'aRun' tAtu aNin'ta kUn'tal,
  ari matar mazaik kaN, mAayOLoTu
  n'erun'aiyum kamaz pozil tujci, inRum
  5
  peru n'Ir vaiyai avaLoTu ATi,
  pularA mArpinai van'tu n'inRu, emvayin
  karattal kUTumO maRRE? parappil
  pal mIn koLpavar mukan'ta ippi
  n'Ar ari n'aRavin makiz n'oTaik kUTTum
  10
  pEr icaik koRkaip porun'an, ven vEl
  kaTum pakaTTu yAnai n'eTun' tEr ceziyan,
  malai purai n'eTu n'akark kUTal n'ITiya
  malitaru kampalai pOla,
  alar AkinRu, atu palar vAyp paTTE.
  vAyil vENTic cenRa talaimakaRku vAyil maRukkum tOzi colliyatu. -maturaip pErAlavAyAr

  297. pAlai
  pAnAT kagkulum, perum pun mAlaiyum,
  AnA n'OyoTu azi paTark kalagki,
  n'amvayin inaiyum iTumpai kaimmika,
  ennai AkumO, n'ejcE! n'am vayin
  5
  irug kavin illAp perum pun tATi,
  kaTugkaN, maRavar pakazi mAyttena,
  marugkul n'uNukiya pEem mutir n'aTukal,
  peyar payam paTarat tOnRu kuyil ezuttu
  iyaipuTan n'OkkalcellAtu, acaivuTan
  10
  ARu cel vampalar viTTanar kaziyum
  cUr mutal irun'ta Omai am puRavin,
  n'Ir muL vElip pulavu n'ARu munRil,
  ezutiyanna koTi paTu verukin
  pULai anna pogku mayirp piLLai,
  15
  mati cUz mInin, tAy vazippaTUum
  ciRukuTi maRavar cEk kOL taNNumaikku
  eruvaic cEval iruj ciRai peyarkkum
  veru varu kAnam, n'ammoTu,
  'varuval' enROL makiz maTa n'OkkE?
  poruLvayiR pOkAn'inRa talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - maturai marutan iLan'AkanAr

  298. kuRijci
  payam kezu tiruvin pal katir jAyiRu
  vayagku tozil tarIiyar, valan Erpu viLagki,
  malku kaTal tOnRiyAgku, malku paTa,
  maNi maruL mAlai, malarn'ta vEgkai
  5
  oN taLir avir varum oli kezu peruj cinait
  taN tuLi acaivaLi taivarum n'ATa!
  konRu cinam taNiyAtu, venRu muraN cAmpAtu,
  irum piTit tozutiyin inam talaimayagkAtu,
  perum peyaR kaTAam cerukki, vaLa malai
  10
  irug kaLiRu iyalvarum perug kATTu iyavin,
  Ar iruL tumiya veL vEl En'ti,
  tAz pUg kOtai Utu vaNTu irIi,
  men piNi avizn'ta arai n'AL iravu, ivaN
  n'I van'tataninum, initu AkinRE
  15
  tUval kaLLin tunai tEr, en'tai
  kaTiyuTai viyal n'akar OmpinaL uRaiyum
  yAy aRivuRutal ajci, pAnAL,
  kAval n'ejcamoTu kAmam ceppEn,
  yAn n'in koTumai kURa, n'inaipu Agku,
  20
  inaiyal vAzi, tOzi! n'at tuRan'tavar
  n'ITalar Aki varuvar, vallena;
  kagkul uyavut tuNai Akiya
  tujcAtu uRaivi ivaL uvan'tatuvE!
  iravukkuRikkaN talaimakaRkut talaimakaL colliyatu. - maturai paNTa vANikan iLan'tEvanAr

  299. pAlai
  ellaiyum iravum, vinaivayin pirin'ta
  munnam, mun uRupu aTaiya uLLiya
  pati maRan'tu uRaital vallinam Ayinum,
  atu maRan'tu uRaital aritu AkinRE
  5
  kaTu vaLi eTutta kAl kazi tEkkilai
  n'eTu viLip parun'tin veRi ezun'tAgku,
  vicumpu kaN putaiyap pAay, pala uTan
  akal iTam cellun'ar aRivu keTat tAay,
  kavalai karakkum kATu akal attam,
  10
  cey poruL marugkin celavu tanakku uraittena,
  vaiku n'ilai matiyam pOla, paiyena,
  pulampu koL avalamoTu, putuk kavin izan'ta
  n'alam kezu tirumukam iRaijci, n'ilam kiLaiyA,
  n'IroTu poruta Ir itaz mazaik kaN
  15
  ikutaru teN pani Akattu uRaippa,
  kAl n'ilaicellAtu, kazi paTark kalagki,
  n'A n'aTukkuRRa n'avilAk kiLaviyoTu,
  aRal maruL kUn'talin maRaiyinaL,' tiRal mANTu
  tirun'tukamAtO, n'um celavu' ena veytu uyirA,
  20
  paruvaral evvamoTu azin'ta
  peru vituppuRuvi pEtuRu n'ilaiyE.
  iTaic curattup pOkAn'inRa talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. -eyinan'tai makanAr iLagkIranAr

  300. n'eytal
  n'AL valai mukan'ta kOL val paratavar
  n'uNagku maNal AgkaN uNagkap peymmAr,
  paRi koL koLLaiyar, maRuka ukka
  mIn Ar kurukin kAnal am perun' tuRai,
  5
  ellai taN pozil cenRena, celIiyar,
  tEr pUTTu ayara Eey, vAr kOl
  ceRi toTi tirutti, pARu mayir n'Ivi,
  'cel ini, maTan'tai! n'in tOziyoTu, manai' enac
  colliyaaLavai, tAn peritu kaluzn'tu,
  10
  tIgku AyinaL ivaL Ayin, tAgkAtu,
  n'otumalar pOlap piriyin, katumenap
  piRitu onRu Akalum ajcuval; atanAl,
  cENin varun'ar pOlap pENA,
  irug kali yANar em ciRu kuTit tOnRin,
  15
  val etir koNTu, mellitin vinaii,
  'tuRaiyum mAnRanRu pozutE; cuRavum
  Otam malkalin, mARu AyinavE;
  ellinRu; tOnRal! cellAtIm' ena,
  emar kuRai kURat tagki, EmuRa,
  20
  iLaiyarum puraviyum inpuRa, n'Iyum
  il uRai n'al virun'tu ayartal
  ollutum, peruma! n'I n'alkutal peRinE.
  pakaRkuRi van'tu n'Igkum talaimakaRkut tOzi colliyatu. - ulOccanAr maNi miTai pavaLam muRRumn'ittilak kOvai

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 00:20:15(இந்திய நேரம்)