தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

TAzai (kaitai)-tAzai (kaitai)

 • tAzai (kaitai)

  20. n'eytal
  perun'Ir azuvattu en'tai tan'ta
  kozu mIn uNagkaR paTu puL Oppi,
  ekkarp punnai in n'izal acaii,
  cekkar jeNTin kuNTu aLai keNTi,
  5
  jAzal Ogku cinait toTutta koTug kazit
  tAzai vIz kayiRRu Ucal tUgki,
  koNTal iTu maNal kuravai munaiyin
  veN talaip puNari AyamoTu ATi,
  maNip pUm pain' tazai taii, aNittakap
  10
  pal pUg kAnal alkinam varutal
  kavvai n'al aNagku uRRa, iv Ur,
  koTitu aRi peNTir coRkoNTu, annai
  kaTi koNTanaLE tOzi! 'perun'tuRai,
  ellaiyum iravum ennAtu, kallena
  15
  valavan Ayn'ta vaN pari
  n'ilavu maNal koTkum Or tEr uNTu' enavE.
  pakaRkuRi van'ta talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzi talaimakaTkuc colluvALAy, talaimakan kETpac colliyatu. - ulOccanAr

  40. n'eytal
  kAnal, mAlaik kazip pUk kUmpa,
  n'Il n'iRap perug kaTal pATu ezun'tu olippa,
  mIn Ar kurukin men paRait tozuti
  kuvai irum punnaik kuTampai cEra,
  5
  acai vaNTu Arkkum alkuRukAlai,
  tAzai taLarat tUkki, mAlai
  azitaka van'ta koNTaloTu kazi paTark
  kAmar n'ejcam kaiyaRupu inaiya,
  tuyaram ceytu n'am aruLAr Ayinum
  10
  aRAaliyarO avaruTaik kENmai!
  aLi inmaiyin avaN uRai munaii,
  vAraRkatilla tOzi! kazani
  veNNel arin'ar pinRait tatumpum
  taNNumai verIiya taTan' tAL n'Arai
  15
  ceRi maTai vayirin piLiRRi, peNNai
  akamaTal cEkkum tuRaivan
  in tuyil mArpil cenRa en n'ejcE!
  talaimakan poruLvayiR pirin'tavazi, kizatti tOzikkuc colliyatu.- kunRiyanAr

  90. n'eytal
  mUttOr anna veN talaip puNari
  iLaiyOr ATum varimanai citaikkum
  taLai aviz tAzaik kAnal am perun' tuRai,
  cil cevittu Akiya puNarcci alar eza,
  5
  ilvayiR ceRittamai aRiyAy; pal n'AL
  varu mulai varuttA, am pakaTTu mArpin,
  terumaral uLLamoTu varun'tum, n'invayin,
  'n'Igkuka' enRu, yAn yAgganam mozikO?
  arun' tiRaR kaTavuT cellUrk kuNAatu
  10
  perug kaTal muzakkiRRu Aki, yANar,
  irumpu iTam paTutta vaTuvuTai mukattar,
  karug kaT kOcar n'iyamam Ayinum,
  'uRum' enak koLkun'ar allar
  n'aRu n'utal arivai pAcizai vilaiyE.
  pakaRkuRi van'tu kaNNuRRu n'Igkum talaimakanait tOzi etirppaTTu n'inRu, iRceRippu aRivuRIiyatu. - maturai marutan iLan'AkanAr

  100. n'eytal
  araiyuRRu amain'ta Aram n'Ivi,
  puraiyap pUNTa kOtai mArpinai,
  n'al akam vaTuk koLa muyagki, n'I van'tu,
  ellinil peyartal enakkumAr initE.
  5
  perun' tirai muzakkamoTu iyakku avin'tirun'ta
  koNTal iravin irug kaTal maTutta
  kozu mIn koLpavar iruL n'Igku oN cuTar
  OTAp pUTkai vEn'tan pAcaRai,
  ATu iyal yAnai aNi mukattu acaitta
  10
  OTai oN cuTar oppat tOnRum
  pATun'art toTutta kai vaN kOmAn,
  pariyuTai n'al tErp periyan, viriiNarp
  punnaiam kAnal puRan'tai muntuRai
  vampa n'Araiinan olittanna
  15
  ampal vAytta teyya taN pular
  vaikuRu viTiyal pOkiya erumai
  n'eytal am putu malar mAn'tum
  kaitai am paTappai em azugkal UrE!
  tOzi varaivu kaTAyatu. - ulOccanAr

  130. n'eytal
  amma vAzi, kELir! mun n'inRu
  kaNTanir Ayin, kazaRalirmannO
  n'uN tAtu potin'ta ceg kAR kozu mukai
  muNTakam kezIiya mOTTu maNal aTaikarai,
  5
  pEeyt talaiya piNar arait tAzai
  eyiRuTai n'eTun' tOTu kAppa, pala uTan
  vayiRuTaip pOtu vAlitin virIi,
  pulavup porutu azitta pU n'ARu parappin
  ivar tirai tan'ta Irg katir muttam
  10
  kavar n'aTaip puravi kAl vaTut tapukkum
  n'al tEr vazuti koRkai mun tuRai
  vaNTu vAy tiRan'ta vAgkukazi n'eytaR
  pOtu puRagkoTutta uNkaN
  mAtar vAL mukam mataiiya n'OkkE.
  kazaRiya pAgkaRkut talaimakan kazaRRetir maRuttatu. - veNkaNNanAr

  170. n'eytal
  kAnalum kazaRAtu; kaziyum kURAtu;
  tEn imir n'aRu malarp punnaiyum moziyAtu;
  oru n'in allatu piRitu yAtum ilanE;
  irug kazi malarn'ta kaN pOl n'eytal
  5
  kamaz itaz n'ARRam amiztu ena n'acaii,
  taN tAtu Utiya vaNTinam kaLi ciRan'tu,
  paRaii taLarum tuRaivanai, n'IyE,
  collal vENTumAl alava! palkAl
  kaitaiam paTucinai evvamoTu acAam
  10
  kaTaR ciRu kAkkai kAmar peTaiyoTu
  kOTTumIn vazagkum vETTam maTi parappin
  veL iRAk kanavum n'aLLen yAmattu,
  'n'in uRu vizumam kaLain'tOL
  tan uRu vizumam n'In'tumO!' enavE.
  talaimakaL kAmam mikka kazipaTar kiLaviyAR coRRatu. - maturaik kaLLiR kaTaiyattan veNNAkanAr

  180. n'eytal
  n'akai n'ani uTaittAl tOzi! takai mika,
  kOtai AyamoTu kuvavu maNal ERi,
  vI tatai kAnal vaNTal ayara,
  kataz parit tiN tEr kaTaii van'tu,
  5
  taN kayattu amanRa oN pUg kuvaLai
  arumpu alaittu iyaRRiya curumpu Ar kaNNi
  pinnup puRam tAzak konnE cUTTi,
  n'al varal iLa mulai n'Okki, n'eTitu n'inain'tu,
  n'illAtu peyarn'tanan, oruvan; ataRkE
  10
  pulavu n'ARu irug kazi tuzaii, pala uTan
  puL iRai koNTa muLLuTai n'eTun' tOTTut
  tAzai maNan'tu jAzaloTu kezIi,
  paTappai n'inRa muTat tAT punnaip
  pon n'Er n'uN tAtu n'Okki,
  15
  ennum n'Okkum, iv azugkal UrE.
  iran'tu pinninRa talaimakaRkuk kuRain'Ern'ta tOzi talaimakaLaikkuRain'ayappak kURiyatu; talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzikkuc colliyatUum Am. - karuvUrk kaNNampALanAr

  210. n'eytal
  kuRiyiRaik kurampaik kolai vem paratavar
  eRiuLi poruta EmuRu peru mIn
  puN umiz kuruti pulavuk kaTal maRuppaTa,
  vicumpu aNi villin pOki, pacum picirt
  5
  tirai payil azuvam uzakki, uran azin'tu,
  n'iraitimil marugkil paTartarum tuRaivan,
  pAnAL iravil, n'am paNait tOL uLLi,
  tAn ivaN van'ta kAlai, n'am Urk
  kAnal am perun' tuRai, kavin pArATTi,
  10
  AnAtu pukazn'ticinOnE; ini, tan
  cAyal mArpin pAyal mARRi,
  'kaitai am paTu cinaik kaTun' tEr vilagkac
  celavu aritu ennum' enpatu
  pala kETTanamAl tOzi! n'AmE.
  tOzi talaimakan ciRaippuRamAka, talaimakaTkuc colluvALAyc colliyatu. - ulOccanAr

  330. n'eytal
  kazip pUg kuRRum, kAnal alkiyum,
  vaNTaR pAvai vari maNal ayarn'tum,
  inpuRap puNarn'tum, iLi varap paNin'tum,
  tan tuyar veLippaTat tavaRi, n'am tuyar
  5
  aRiyAmaiyin, ayarn'ta n'ejcamoTu
  cellum, annO; mel am pulampan!
  celvOn peyar puRattu iragki, mun n'inRu,
  takaiiya cenRa en n'iRai il n'ejcam
  eytinRukollO tAnE? eytiyum,
  10
  kAmam ceppa, n'AN inRukollO?
  utuva kAN, avar Urn'ta tErE;
  kuppai veN maNaR kuvavumicaiyAnum,
  ekkart tAzai maTalvayinAnum,
  Ay koTip pAcaTumpu pariya Urpu izipu,
  15
  ciRukuTip paratavar perug kaTal maTutta
  kaTuj celal koTun' timil pOla,
  n'ivan'tu paTu tORRamoTu ikan'tu mAyummE!
  talaimakaRkuk kuRai n'Ern'ta tOzi talaimakaTkut kuRai n'ayappak kURiyatu. -ulOccanAr

  340. n'eytal
  pal n'AL evvam tIra, pakal van'tu,
  punnai am potumpin in n'izal kazippi,
  mAlai mAl koLa n'Okki, paN Ayn'tu,
  valavan vaN tEr iyakka, n'Iyum
  5
  celavu viruppuRutal ozikatil amma
  'cellA n'al icai, polam pUN, tiraiyan
  pal pUg kAnaR pavattiri anna ivaL
  n'al ezil iLa n'alam tolaiya, ollena,
  kaziyE Otam malkinRu; vaziyE
  10
  vaL eyiRRu aravoTu vaya mIn koTkum;
  cenROr manRa; mAnRanRu pozutu' ena,
  n'in tiRattu avalam vITa, inRu ivaN
  cEppin evanO pUk kEz pulampa!
  pacu mIn n'oTutta veN n'el mAat
  15
  tayir miti mitavai Arttuvam n'inakkE;
  vaTavar tan'ta vAn kEz vaTTam
  kuTa pula uRuppin kUTTupu n'ikazttiya
  vaNTu imir n'aRuj cAn'tu aNikuvam tiN timil
  ellut tozil maTutta val vinaip paratavar
  20
  kUr uLik kaTu vicai mATTalin, pAypu uTan,
  kOT cuRAk kizitta koTu muTi n'eTu valai
  taN kaTal acaivaLi eRitoRum, vinai viTTu,
  munRil tAzait tUgkum
  teN kaTaR parappin, em uRaivu in, UrkkE?
  pakaR kuRikkaN tOzi talaimakaRkuc colliyatu. - n'akkIrar

  353. pAlai
  ALvinaip piritalum uNTO? piriyinum,
  kEL, ini vAziya, n'ejcE! n'ALum
  kanavuk kazin'tanaiyavAki, n'anavin,
  n'ALatu celavum, mUppinatu varavum,
  5
  aritu peRu ciRappin kAmattu iyaRkaiyum,
  in' n'ilai aRiyAy Ayinum, cen' n'ilai
  amai ATu am kazai tINTi, kallena
  jemai ilai utirtta eri vAyk kOTai
  n'eTu veN kaLari n'IRu mukan'tu cuzala,
  10
  kaTu veyil tirukiya vEnil veg kATTu,
  uyagku n'aTai maTap piNai tazIiya, vayagku poRi,
  aRu kOTTu, eziR kalai aRukayam n'Okki,
  teN n'Ir vETTa ciRumaiyin, tazai maRan'tu,
  uNn'Ir inmaiyin, olkuvana taLara,
  15
  maram n'izal aRRa iyavin curan iRan'tu,
  uLLuvai allaiyO maRRE uLLiya
  virun'tu ozivu aRiyAp perun' taN pan'tar,
  varun'ti varun'ar Ompi, taNNenat
  tAtu tukaL utirtta tAzai am kUn'tal
  20
  vIz itaz alari mel akam cErtti,
  makiz aNi muRuval mANTa cEkkai,
  n'ammoTu n'an mozi n'avilum
  pommal Otip punaiyizai kuNanE?
  mun oru kAlattup poruLvayiR pirin'ta talaimakan poruL muRRi van'tirun'ta kAlattu, mINTum poruL kaTAvina n'ejciRkuc colliyatu. - maturai aLakkara jAzAr makanAr maLLanAr

  380. n'eytal
  tEr cEN n'Ikki, tamiyan van'tu, 'n'um
  Ur yAtu?' enna, n'aNi n'aNi otugki,
  mun n'AL pOkiya tuRaivan, n'erun'ai,
  akal ilai n'Aval uNtuRai utirtta
  5
  kani kavin citaiya vAgkik koNTu, tan,
  tAzai vEr aLai, vIz tuNaikku iTUum
  alavaR kATTi, 'n'aRpARRu itu' ena,
  n'inain'ta n'ejcamoTu, n'eTitu peyarn'tOnE;
  utuk kAN tOnRum, tErE inRum;
  10
  n'Am etir koLLAm Ayin, tAn atu
  tuNikuvan pOlAm; n'ANu mika uTaiyan;
  veN maNal n'eTug kOTTu maRaikO?
  amma, tOzi! kURumati n'IyE.
  pinninRa talaimakaRkuk kuRai n'Ern'ta tOzi talaimakaTkuk kuRai n'ayappak kURiyatu. - maturai marutan iLan'AkanAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 02:03:14(இந்திய நேரம்)