தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

161-170

 • 161-170

  161. pAlai
  vinaivayiR pirital yAvatu? 'vaNar curi
  vaTiyAp pittai, vankaN, ATavar
  aTi amai pakazi Ara vAgki;
  vampalarc cekutta ajcuvaru kavalai,
  5
  paTumuTai n'acaiiya vAzkkaic cej cevi
  eruvaic cEval INTukiLai payirum
  veruvaru kAnam n'In'ti, poruL purin'tu
  iRappa eNNinar' enpatu ciRappak
  kETTanaLkollO tAnE? tOL tAzpu
  10
  curumpu uNa olivarum irum pal kUn'tal,
  am mA mEni, Ay izai, kuRumakaL
  cuNagku cUz Akattu aNagku ena urutta
  n'al varal iLa mulai n'anaiya;
  pal itaz uNkaN paran'tana paniE.
  pirivuNarttiya tOzi, talaimakaLatu vERupATu kaNTu, 'munnamE uNarn'tAL. n'am perumATTi' enRu, talaimakanaic celavu vilakkiyatu. - maturaip pullagkaNNanAr

  162. kuRijci
  koLak kuRaipaTAak kOTu vaLar kuTTattu
  aLappu aritu Akiya kuvai irun' tOnRala,
  kaTal kaNTanna mAka vicumpin
  azaRkoTi anna minnu vacipu n'uTagka,
  5
  kaTituiTi urumoTu kataz uRai citaRi,
  viLivu iTan aRiyA vAn umiz n'aTu n'AL,
  arug kaTik kAvalar ikazpatam n'Okki,
  pani mayagku acaivaLi alaippa, tan'tai
  n'eTu n'akar oru ciRai n'inRanen Aka;
  10
  aRal ena avirvarum kUn'tal, malar ena
  vAL mukattu alamarum mA itaz mazaik kaN,
  mukai n'iraittanna mA vIz veN pal,
  n'akai mANTu ilagkum n'alam kezu tuvar vAy,
  kOl amai vizut toTi viLagka vIci,
  15
  kAl uRu taLirin n'aTugki, AnAtu,
  n'Oy acA vITa muyagkinaL vAymozi
  n'al icai tarUum iravalarkku uLLiya
  n'acai pizaippu aRiyAk kazaltoTi atikan
  kOL aRavu aRiyAp payam kezu palavin
  20
  vEgkai cErn'ta veRpakam poliya,
  vil kezu tAnaip pacum pUN pANTiyan
  kaLiRu aNi vel koTi kaTuppa, kANvara
  oLiRuvana izitarum uyarn'tu tOnRu aruvi,
  n'Er koL n'eTu varaik kavAan
  25
  cUraramakaLirin peRaRku ariyOLE.
  iravuk kuRikkaN talaimakaLait kaNNuRRu n'Igkiya talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - paraNar

  163. pAlai
  viN atirpu talaiiya, viravu malar kuzaiya,
  taN mazai pozin'ta tAzpeyaR kaTai n'AL,
  emiyam Aka, tuni uLam kUra,
  cenROr uLLic cil vaLai n'ekiza,
  5
  peru n'acai uLLamoTu varun'acai n'Okki
  viLiyum evvamoTu, 'aLiyaL' ennAtu
  kaLiRu uyirttanna kaN azi tuvalai
  muLari kariyum munpanip pAnAL,
  kunRu n'ekizppu anna kuLir koL vATai!
  10
  enakkE van'tanai pORi! punaR kAl
  ayir iTu kuppaiyin n'ejcu n'ekizn'tu aviza,
  koTiyOr cenRa tEettu, maTiyAtu
  inaiyai Akic celmati;
  vinai vituppuRun'ar uLLalum uNTE!
  pirivinkaN vaRpuRukkum tOzikkut talaimakaL ARRAmai mItUrac colliyatu. -kazArkkIran eyiRRiyAr

  164. mullai
  katir kaiyAka vAgki, jAyiRu
  paitu aRat teRutalin, payam karan'tu mARi,
  viTuvAyppaTTa viyan kaN mA n'ilam
  kATu kavin etirak kanai peyal pozitalin;
  5
  poRi vari ina vaNTu Arppa, pala uTan
  n'aRu vI mullaiyoTu tOnRi tOnRa.
  veRi EnRanRE vI kamaz kAnam.
  'evankol maRRu avar n'ilai?' ena mayagki,
  iku pani uRaikkum kaNNoTu inaipu, Agku
  10
  innAtu uRaivi tol n'alam peRUum
  itu n'aR kAlam; kaNTicin pakaivar
  matil mukam murukkiya toTi citai maruppin,
  kan'tu kAl ocikkum yAnai,
  vej cina vEn'tan vinai viTappeRinE!
  pAcaRaikkaN irun'ta talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - maturait tamizk kUttan n'AkantEvanAr

  165. pAlai
  kayan' talai maTap piTi payampil paTTena,
  kaLiRu viLippaTutta kampalai verIi,
  oyyena ezun'ta cev vAyk kuzavi
  tAtu eru maRukin mUtUr AgkaN,
  5
  erumai n'al An peRu mulai mAn'tum
  n'ATu pala iRan'ta n'annarATTikku
  Ayamum aNi izan'tu azugkinRu; tAyum
  'in tOL tArAy, iRIiyar en uyir!' ena,
  kaNNum n'utalum n'Ivi, taNNena,
  10
  taTavu n'ilai n'occi vari n'izal acaii,
  tAzik kuvaLai vATu malar cUTTi,
  'tarumaNaR kiTan'ta pAvai en
  arumakaLE ena muyagkinaL azumE!
  makaT pOkkiya tAyatu n'ilaimai kaNTAr colliyatu. - ......

  166. marutam
  'n'al maram kuzIiya n'anai mutir cATi
  pal n'AL aritta kOoy uTaippin,
  mayagkumazait tuvalaiyin maRuku uTan panikkum
  pazam pal n'ellin vELUrvAyil,
  5
  n'aRu virai teLitta n'ARuiNar mAlai,
  poRi vari ina vaNTu Utala kaziyum
  uyar pali peRUum uru kezu teyvam,
  punai irug katuppin n'I kaTuttOLvayin
  anaiyEn Ayin, aNagkuka, en!' ena
  10
  manaiyOT tERRum makizn'an Ayin,
  yArkol vAzi, tOzi! n'erun'al
  tAr pUN kaLiRRin talaip puNai tazIi,
  vatuvai Ir aNip polin'tu, n'ammoTu,
  putuvatu van'ta kAvirik
  15
  kOTu tOy malirn'iRai, ATiyOrE?
  parattaiyoTu punalATiya talaimakan talaimakaLiTaip pukku, 'yAn ATiRRilan' enRu cULuRRAn enpatu kETTa parattai, tan pAgkAyinAra kETpa, colliyatu. - iTaiyan n'eTugkIranAr

  167. pAlai
  vayagku maNi poruta vakaiamai vanappin
  pacug kAz alkul mAayOLoTu
  vinai vanappu eytiya punai pUj cEkkai,
  viN poru n'eTu n'akart tagki, inRE
  5
  initu uTan kazin'tanRumannE; n'ALaip
  porun'tAk kaNNEm pulampu van'tu uRutarac
  cEkkuvamkollO, n'ejcE! cAttu eRin'tu
  atar kUTTuNNum aNagkuTaip pakazik
  koTu vil ATavar paTu pakai verIi,
  10
  Ur ezun'tu ulaRiya pIr ezu mutu pAz,
  murugkai mEyn'ta perug kai yAnai
  verin' Ogku ciRu puRam urija, olki
  iTTikai n'eTuj cuvar viTTam vIzn'tena,
  maNip puRAt tuRan'ta maram cOr mATattu
  15
  ezutu aNi kaTavuL pOkalin, pullenRu
  ozukupali maRan'ta mezukAp pun tiNaip
  pAl n'Ay tuLLiya paRaikkaT ciRRil,
  kuyil kAz citaiya maNTi, ayil vAyk
  kUr mukac citalai vEyn'ta
  20
  pOr maTi n'al iRaip potiyilAnE?
  talaimakan poruL kaTaikkUTTiya n'ejciRkuc collic celavu azugkiyatu. -kaTiyalUr uruttiragkaNNanAr

  168. kuRijci
  yAmam n'ummoTu kazippi, n'Oy mika,
  pani vAr kaNNEm vaikutum; iniyE;
  AnRal vENTum vAn tOy veRpa!
  pal An kunRil paTu n'izal cErn'ta
  5
  n'al An parappin kuzumUr AgkaN
  koTaik kaTan EnRa kOTA n'ejcin
  utiyan aTTil pOla oli ezun'tu,
  aruvi Arkkum peru varaic cilampin;
  InRaNi irum piTi tazIi, kaLiRu tan
  10
  tUgkun'aTaik kuzavi tuyil puRagkAppa,
  oTugku aLai pulampap pOki, kaTug kaN
  vAL vari vayap puli kal muzai uraRa,
  kAnavar maTin'ta kagkul;
  mAn atarc ciRu n'eRi varutal, n'IyE?
  iravukkuRi van'ta talaimakanai iravukkuRi vilakki, varaivu kaTAyatu. -kOTTampalattut tujciya cEramAn

  169. pAlai
  maram talai karin'tu n'ilam payam vATa,
  alagkukatir vEyn'ta azal tikaz n'anan'talai,
  puli tolaittu uNTa perug kaLiRRu ozi Un
  kali kezu maRavar kAzk kOttu ozin'tatai,
  5
  jeli kOR ciRu tI mATTi, oli tiraik
  kaTal viLai amiztin kaNam cAl umaNar
  cunai koL tIm n'Irc cORRu ulaik kUTTum
  curam pala kaTan'ta n'am vayin paTarn'tu; n'ani
  pacalai pAyn'ta mEniyaL, n'eTitu n'inain'tu,
  10
  cel katir mazukiya pulampu koL mAlai
  mel viral cErttiya n'utalaL, malkik
  kayal umiz n'Irin kaN pani vAra,
  perun' tOL n'ekizn'ta cellaloTu
  varun'tumAl, aLiyaL, tirun'tizaitAnE!
  talaimakan iTaic curattut tan n'ejciRkuc colliyatu. - toNTiyAmUrc cAttanAr

  170. n'eytal
  kAnalum kazaRAtu; kaziyum kURAtu;
  tEn imir n'aRu malarp punnaiyum moziyAtu;
  oru n'in allatu piRitu yAtum ilanE;
  irug kazi malarn'ta kaN pOl n'eytal
  5
  kamaz itaz n'ARRam amiztu ena n'acaii,
  taN tAtu Utiya vaNTinam kaLi ciRan'tu,
  paRaii taLarum tuRaivanai, n'IyE,
  collal vENTumAl alava! palkAl
  kaitaiam paTucinai evvamoTu acAam
  10
  kaTaR ciRu kAkkai kAmar peTaiyoTu
  kOTTumIn vazagkum vETTam maTi parappin
  veL iRAk kanavum n'aLLen yAmattu,
  'n'in uRu vizumam kaLain'tOL
  tan uRu vizumam n'In'tumO!' enavE.
  talaimakaL kAmam mikka kazipaTar kiLaviyAR coRRatu. - maturaik kaLLiR kaTaiyattan veNNAkanAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 00:18:37(இந்திய நேரம்)