தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Igkai

 • Igkai

  75. pAlai
  "aruL anRu Aka, ALvinai, ATavar
  poruL" ena valitta poruL al kATciyin
  main'tu mali uLLamoTu tujcal cellAtu,
  eri cinam tavazn'ta irug kaTaRRu aTaimutal
  5
  kari kutir maratta kAna vAzkkai,
  aTu puli munpin, toTu kazal maRavar
  tonRu iyal ciRukuTi manRu n'izaR paTukkum
  aNNal n'eTu varai, Am aRap pularn'ta
  kal n'eRip paTarkuvar Ayin n'al n'utal,
  10
  ceyir tIr koLkai, cil mozi, tuvar vAy,
  avir toTi munkai, Ay izai, makaLir
  Aram tAgkiya alar mulai Akattu,
  ArAk kAtaloTu tAriTaik kuzaiyAtu
  cenRu paTu viRaR kavin uLLi, enRum
  15
  iragkun'ar allatu, peyartan'tu, yAvarum
  tarun'arum uLarO, iv ulakattAn?' ena-
  mAri Igkai mAt taLir anna
  am mA mEni, aitu amai n'ucuppin;
  pal kAcu n'iraitta, kOTu En'tu, alkul;
  20
  mel iyal kuRumakaL! pulan'tu pala kURi
  AnA n'Oyai Aka, yAnE
  piriyac cUztalum uNTO,
  aritu peRu ciRappin n'invayinAnE?'
  'poruLvayiR pirivar' ena vERupaTTa talaimakaTku, 'piriyAr'enat tOzi colliyatu. - maturaippOttanAr

  125. pAlai
  aram pOz av vaLai tOL n'ilai n'ekiza,
  n'irampA vAzkkai n'Ertal vENTi
  irag kAz anna arumpu mutir Igkai
  Ali anna vAl vI tAay,
  5
  vai vAl Oti maiaNal Eyppat
  tAtu uRu kuvaLaippOtu piNi aviza,
  paTAap paig kaN pA aTik kaya vAyk
  kaTAam mARiya yAnai pOla,
  peytu vaRitu Akiya pogku celaR koNmU
  10
  mai tOy vicumpin mAtirattu uzitara,
  pani aTUu n'inRa pAnAT kagkul
  taniyOr matukai tUkkAy, taNNena,
  muniya alaitti, muraN il kAlai;
  kaitozu marapin kaTavuL cAnRa
  15
  ceyvinai marugkin cenROr val varin
  viriuLaip polin'ta pariyuTai n'al mAn
  veruvaru tAnaiyoTu vENTu pulattu iRutta
  peru vaLak karikAl munnilaic cellAr,
  cUTA vAkaip paRan'talai, ATu peRa
  20
  onpatu kuTaiyum n'an pakal ozitta
  pITu il mannar pOla,
  OTuvai mannAl vATai! n'I emakkE.
  talaimakan vinai muRRi mINTamai uNarn'ta tOzi talaimakaTkuc colliyatu. -paraNar

  206. marutam
  en enappaTumkol tOzi! n'al makizp
  pETip peN koNTu ATukai kaTuppa,
  n'akuvarap paNaitta tiri maruppu erumai
  mayirk kavin koNTa mAt tOl irum puRam,
  5
  ciRu tozil makAar ERi, cENOrkkut
  tuRukal man'tiyin tOnRum Uran,
  mAri Igkai mAt taLir anna
  am mA mEni, Ay izai, makaLir
  Aram tAgkiya alarmulai Akattu
  10
  ArAk kAtaloTu tAr iTai kuzaiya,
  muzavu mukam pularA vizavuTai viyal n'akar,
  vatuvai mEvalan Akalin, atu pulan'tu,
  aTupOr vELir vIrai muntuRai,
  n'eTu veL uppin n'irampAk kuppai,
  15
  peru peyaRku urukiyAagku,
  tirun'tuizai n'ekizn'tana, taTa men tOLE?
  vAyil vENTic cenRa viRalikkut talaimakaL vAyil maRuttatu. - maturai marutan iLan'AkanAr

  243. pAlai
  avarai Ay malar utira, tuvarina
  vAgku tuLait tukirin Igkai pUppa,
  iRagku pOtu avizn'ta Irm putal pakanRaik
  kaRagku n'uN tuvalaiyin Uruzai aNiya,
  5
  peyal n'Ir putu varal tavira, cinai n'Erpu
  pIL virin'tu iRaijciya piRagku katirk kazani
  n'el oli pAcaval tuzaii, kallenak
  kaTitu van'tu iRutta kaN il vATai!
  'n'eTitu van'tanai' ena n'illAtu Egkip
  10
  pala pulan'tu uRaiyum tuNai il vAzkkai
  n'amvalattu anmai kURi, avar n'ilai
  aRiyun'am Ayin, n'anRuman tilla;
  pani vAr kaNNEm Aki, ini atu
  n'amakkE evvam AkinRu;
  15
  anaittAl tOzi! n'am tol vinaip payanE!
  talaimakan pirivinkaN vaRpuRuttum tOzikku, talaimakaL 'ARREn' enpatu paTac colliyatu. - koTiyUr kizAr makanAr n'eytal tattanAr

  252. kuRijci
  iTam paTupu aRiyA valam paTu vETTattu
  vAL vari n'aTugkap pukalvan'tu, ALi
  uyar n'utal yAnaip pukar mukattu oRRi,
  veN kOTu puykkum taN kamaz cOlaip
  5
  peru varai aTukkattu oru vEl En'ti,
  taniyan varutal avanum ajcAn;
  pani vAr kaNNEn Aki, n'Oy aTa,
  emiyEn iruttalai yAnum ARREn;
  yAgkuc ceyvAmkol tOzi! Igkait
  10
  tuy aviz pani malar utira vIcit
  tozil mazai pozin'ta pAnAT kagkul,
  eRi tirait tivalai tUum ciRu kOTTup
  perug kuLam kAvalan pOla,
  arug kaTi annaiyum tuyil maRan'tanaLE?
  talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzikkuc colluvALAy, talaimakaL colliyatu. - n'akkaNNaiyAr

  294. mullai
  magkul mA mazai viN atirpu muzagki,
  tuLLup peyal kazin'ta pinRai, pukaiuRap
  puLLi n'uN tuvalai pUvakam n'iRaiya,
  kAtalarp pirin'ta kaiyaRu makaLir
  5
  n'Ir vAr kaNNin karuviLai malara,
  tuyt talaip pUvin putal ivar Igkai
  n'eyt tOyttanna n'Ir n'anai am taLir
  iru vakir IruLin Iriya tuyalvara,
  avaraip paim pUp payila, akal vayal
  10
  katir vAr kAy n'el kaTku initu iRaijca,
  citar cinai tUgkum aRcira arai n'AL,
  'kAy cina vEn'tan pAcaRai n'ITi,
  n'am n'Oy aRiyA aRanilALar
  in' n'ilai kaLaiya varukuvarkol?' ena
  15
  AnAtu eRitarum vATaiyoTu
  n'OnEn tOzi! en tanimaiyAnE.
  paruva varavinkaN vaRpuRukkum tOzikkut talaimakaL colliyatu. - kazArkkIran eyiRRiyAr

  306. marutam
  perum peyar makizn'a! pENAtu akanmO!
  paran'ta poykaip pirampoTu n'ITiya
  muT kompu Igkait tuyt talaip putu vI
  InRa mAttin iLan' taLir varuTa,
  5
  vAr kuruku uRagkum n'Ir cUz vaLa vayal
  kazanik karumpin cAyp puRam Urn'tu,
  pazana yAmai pacu veyil koLLum
  n'elluTai maRukin n'annar Ura!
  ituvO maRRu n'in cemmal? mANTa
  10
  mati Er oL n'utal vayagku izai orutti
  ikazn'ta collum colli, civan'ta
  Ay itaz mazaik kaN n'Oy uRa n'Okki,
  taN n'aRug kamaz tAr parIiyinaL, n'ummoTu
  UTinaL ciRu tuni ceytu em
  15
  maNal mali maRukin iRan'ticinOLE.
  tOzi talaimakaRku vAyil maRuttatu - maturaik kUlavANikan cIttalaic cAttanAr

  357. pAlai
  koTu muL Igkai cUraloTu miTain'ta
  vAn mukai iRumpin vayavoTu vatin'ta
  uNNAp piNavin uyakkam tIriya,
  taTa maruppu yAnai valam paTat tolaicci,
  5
  viyal aRai civappa vAgki, muNagku n'imirn'tu,
  pulavup puli puraNTa pul cAy ciRu n'eRi
  payil irug kAnattu vazagkalcellAtu,
  perug kaLiRRu ina n'irai kai toTUup peyarum,
  tIm cuLaip palavin tozuti, umpaR
  10
  perug kATu iRan'tanar Ayinum, yAza n'in
  tirun'tu izaip paNait tOL varun'ta n'ITi,
  uLLAtu amaitalO ilarE; n'alkuvar
  miku peyal n'ilaiiya tIm n'Irp poykai
  aTai iRan'tu avizn'ta taN kamaz n'Ilam
  15
  kAloTu tuyalvan'tanna, n'in
  Ay itaz mazaik kaN amartta n'OkkE.
  piriviTai vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRIiyatu.-erukkATTUrt tAyagkaNNanAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 02:06:41(இந்திய நேரம்)