தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

YA-yA

 • yA

  17. pAlai
  vaLam kezu tiru n'akarp pan'tu ciRitu eRiyinum,
  iLan' tuNai AyamoTu kazagku uTan ATinum,
  'uyagkinRu, annai! en mey' enRu acaii,
  mayagku viyar poRitta n'utalaL, taNNena,
  5
  muyagkinaL vatiyummannE! iniyE,
  toTi mAN cuRRamum emmum uLLAL,
  n'eTu mozit tan'tai arug kaTi n'Ivi,
  n'otumalALan n'ejcu aRap peRRa en
  ciRu mutukkuRaivi cilampu Ar cIRaTi
  10
  vallakol, cellat tAmE kallena
  Ur ezun'tanna uru kezu celavin,
  n'Ir il attattu Ar iTai, maTutta,
  koTug kOl umaNar, pakaTu tezi teL viLi
  n'eTum perug kunRattu imiz koLa iyampum,
  15
  kaTug katir tirukiya, vEy payil, piRagkal,
  perug kaLiRu urijciya maN arai yAattu
  aruj curak kavalaiya atar paTu marugkin,
  n'IL arai ilavattu Uz kazi pal malar,
  vizavut talaikkoNTa paza viRal mUtUr,
  20
  n'ey umiz cuTarin kAl porac cilki,
  vaikuRu mInin tOnRum
  mai paTu mA malai vilagkiya curanE?
  makaTpOkkiya cevilittAy colliyatu. - kayamanAr

  19. pAlai
  anRu avaN ozin'tanRum ilaiyE; van'tu n'ani
  varun'tinai vAzi, en n'ejcE! parun'tu irun'tu
  uyA viLi payiRRum, yA uyar, n'anan'talai,
  uruL tuTi makuLiyin poruL terin'tu icaikkum
  5
  kaTug kuraR kuTijaiya n'eTum perug kunRam,
  emmoTu iRattalumcellAy; pin n'inRu,
  oziyac cUzn'tanaiAyin, tavirAtu,
  cel ini; ciRakka, n'in uLLam! vallE
  maRaval Ompumati, emmE n'aRavin
  10
  cEyitaz anaiya Aki, kuvaLai
  mA itaz puraiyum malir koL Ir imai,
  uLLakam kanala uLLutoRu ulaRi,
  pazagkaN koNTa, kalizn'tu vIz, avir aRal
  veyya ukutara, verIi, paiyena,
  15
  cil vaLai corin'ta mel iRai munkai
  pU vI koTiyin pullenap pOki,
  aTarcey Ay akal cuTar tuNai Aka,
  iyagkAtu vatin'ta n'am kAtali
  uyagku cAy ciRupuRam muyagkiya pinnE!
  n'ejcinAR poruL valikkappaTTup pirin'ta talaimakan, talaimakaL n'alan n'ayan'tu uLLiya n'ejcinaik kazaRiyatu. - porun'til iLagkIranAr

  31. pAlai
  n'eruppu enac civan'ta uruppu avir maNTilam
  pulagkaTai maTagkat teRutalin, joLki,
  'n'ilam puTaipeyarvatu anRukol, inRu?' ena,
  man uyir maTin'ta mazai mARu amaiyattu,
  5
  ilai ila Ogkiya n'ilai uyar yAattu
  mER kavaTTu irun'ta pArppinagkaTku,
  kalluTaik kuRumpin vayavar vil iTa,
  n'iNa varik kuRain'ta n'iRatta atartoRum,
  kaNavira mAlai iTUuk kazin'tanna
  10
  puN umiz kuruti parippak kiTan'tOr
  kaN umiz kazukin kAnam n'In'ti,
  'cenRAr' enpu ilar tOzi! venRiyoTu
  vil alaittu uNNum val AN vAzkkait
  tamiz kezu mUvar kAkkum
  15
  mozi peyar tEetta pal malai iRan'tE.
  'piriviTai ARRALAyinAL' enRu piRar collak kETTu, vERupaTTa talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - mAmUlanAr

  33. pAlai
  vinai n'anRAtal veRuppak kATTi,
  "manai mAN kaRpin vANutal oziya,
  kavai muRi izan'ta cen' n'ilai yAattu
  onRu Ogku uyar cinai irun'ta, van paRai,
  5
  vILaip parun'tin kOL val cEval
  vaLai vAyp pETai varu tiRam payirum
  iLi tEr tIm kural icaikkum attam
  celavu arugkuraiya ennAtu, cenRu, avaL
  malar pATu AnRa, mai ezil, mazaik kaN
  10
  teLiyA n'Okkam uLLinai, uLi vAy
  vem paral atara kunRu pala n'In'ti,
  yAmE emiyam Aka, n'IyE
  oziyac cUzn'tanaiAyin munAatu
  vel pOr vAnavan kolli mImicai,
  15
  n'uNagku amai puraiyum vaNagku iRaip paNait tOL,
  vari aNi alkul, vAl eyiRROLvayin
  piriyAy Ayin n'anRuman tilla.
  anRu n'am aRiyAy Ayinum, inRu n'am
  ceyvinai ARRuRa vilagkin,
  20
  eytuvaiallaiyO, piRar n'aku poruLE?
  talaimakan iTaiccurattut tan n'ejciRkuc colliyatu. - maturai aLakkar jAzAr makanAr maLLanAr

  51. pAlai
  AL vazakku aRRa curattiTaik katir teRa,
  n'IL eri paran'ta n'eTun' tAL yAttu,
  pOz vaLi muzagkum, pullen uyarcinai,
  muTai n'acai irukkaip peTai mukam n'Okki,
  5
  Un patittanna veruvaru cej cevi
  eruvaic cEval karipu ciRai tIya,
  vEnil n'ITiya vEy uyar n'anan'talai,
  n'I uzan'tu eytum ceyvinaip poruT piNi
  pal itaz mazaik kaN mAayOLvayin
  10
  piriyin puNarvatuAyin piriyAtu,
  En'tu mulai muRRam vIgka, pal Uz
  cEyizai teLirppak kavaii, n'ALum
  manaimutal vinaiyoTum uvappa,
  n'inai mAN n'ejcam! n'Igkutal maRan'tE.
  poruLvayiR pirivu kaTaikkUTTiya n'ejciRkut talaimakan colliyatu.- perun'tEvanAr

  65. pAlai
  unnam koLkaiyoTu uLam karan'tu uRaiyum
  annai collum uykam; ennatUum
  Iram cErA iyalpin poymmozic
  cEriam peNTir kauvaiyum ozikam;
  5
  n'ATu kaN akaRRiya utiyajcEraR
  pATic cenRa paricilar pOla
  uva ini vAzi, tOzi! avarE,
  pommal Oti! n'ammoTu orAgkuc
  celavu ayarn'tanarAl inRE malaitoRum
  10
  mAl kazai picain'ta kAl vAy kUr eri,
  mIn koL paratavar koTun' timil n'aLi cuTar
  vAn tOy puNarimicaik kaNTAgku,
  mEvarat tOnRum yAa uyar n'anan'talai
  uyaval yAnai verin'uc cenRanna
  15
  kal Urpu izitarum pul cAy ciRu n'eRi,
  kATu mIkkURum kOTu En'tu oruttal
  ARu kaTikoLLum aruj curam; 'paNait tOL,
  n'ARu aig kUn'tal, kommai vari mulai,
  n'irai itaz uNkaN, makaLirkku
  20
  ariyavAl' ena azugkiya celavE!
  vERuppaTTa talaimakaTkut talaimakan uTanpOkku valittamai tOzi colliyatu. - mAmUlanAr

  187. pAlai
  tOL pulampu akalat tujci, n'ammoTu
  n'AL pala n'ITiya karan'tu uRai puNarcci
  n'AN uTaimaiyin n'Igki, cEy n'ATTu
  arum poruL valitta n'ejcamoTu Eki,
  5
  n'am uyarvu uLLinar kAtalar kaRuttOr
  tem munai citaitta, kaTum parip puravi,
  vAr kazaR polin'ta vankaN mazavar
  pUn' toTai vizavin talai n'AL anna,
  taru maNal jemiriya tiru n'akar muRRam
  10
  pulampuRumkollO tOzi! cEN Ogku
  alan'talai jemaiyattu AL il AgkaN,
  kal cErpu irun'ta cil kuTip pAkkattu,
  el virun'tu ayara, Emattu alki,
  manai uRai kOzi aNal tAzpu anna
  15
  kavai oN taLira karugkAl yAattu
  vEnil veRpin kAnam kAya,
  munai ezun'tu OTiya keTu n'ATTu Ar iTai,
  panai veLiRu arun'tu paig kaN yAnai
  oN cuTar mutirA iLag katir amaiyattu,
  20
  kaNpaTu pAyal kai oTugku acai n'ilai
  vAL vAyc cuRavin panit tuRai n'In'ti,
  n'AL vETTu ezun'ta n'ayan il paratavar
  vaiku kaTal ampiyin tOnRum
  mai paTu mA malai vilagkiya curanE?
  pirivu uNarttiya tOzikkut talaimakaL colliyatu; talaimakan pirivinkaN talaimakaTkut tOzi colliyatUum Am. - mAmUlanAr

  193. pAlai
  kAn uyar marugkil kavalai allatu,
  vAnam vENTA vil Er uzavar
  peru n'AL vETTam, kiLai eza vAytta,
  poru kaLattu ozin'ta kurutic cev vAy,
  5
  poRitta pOlum vAl n'iRa eruttin,
  aNin'ta pOlum cej cevi, eruvai;
  kuRum poRai ezun'ta n'eTun' tAL yAattu
  arug kavaTTu uyarcinaip piLLai UTTa,
  virain'tu vAy vazukkiya kozug kaN Un taTi
  10
  kol paci mutu n'ari valci Akum
  curan n'amakku eLiyamannE; n'al manaip
  pal mAN tagkiya cAyal, in mozi,
  murun'tu Er muRuval, iLaiyOL
  perun' tOL in tuyil kaiviTukalanE.
  poruL valitta n'ejciRkuc colli, talaimakan celavu azugkiyatu. - maturai marutan iLan'AkanAr

  257. pAlai
  vEniR pAtirik kUni mA malar
  n'aRai vAy vATal n'ARum n'AL, curam,
  ari Ar cilampin cIRaTi civappa,
  emmoTu Or ARu paTIiyar, yAza n'in
  5
  pommal Oti potuLa vAri,
  arumpu aRa malarn'ta Ay pU marAattuc
  curumpu cUz alari taii, vEyn'ta n'in
  tEm pAy kUn'tal kuRum pala mocikkum
  vaNTu kaTin'tu Ompal tERRAy, aNi koLa
  10
  n'uN kOl el vaLai teLirkkum munkai
  mel iRaip paNait tOL viLagka vIci,
  valluvaimannAl n'aTaiyE kaLvar
  pakai miku kavalaic cel n'eRi kANmAr,
  micai maram cErttiya kavai muRi yAattu,
  15
  n'Ar arai marugkin n'Ir varap poLittu,
  kaLiRu cuvaittiTTa kOtuTait tataral
  kallA umaNarkkut tI mUTTu Akum,
  tunpuRu takuvana AgkaN, pun kOTTu
  aril ivar puRRattu alku irai n'acaii,
  20
  veL arA miLira vAgkum
  piLLai eNkin malaivayinAnE.
  uTan pOkAn'inRa talaimakaTkut talaimakan colliyatu. - uRaiyUr maruttuvan tAmOtaranAr

  263. pAlai
  tayagku tiraip perug kaTal, ulaku tozat tOnRi,
  vayagku katir virin'ta, uru kezu maNTilam
  kayam kaN vaRappap pAay, n'al n'ilam
  payam keTat tirukiya paitu aRu kAlai,
  5
  vERu pal kavalaiya veruvaru viyan kATTu,
  ARu cel vampalar varu tiRam kANmAr,
  vil val ATavar mEl AL oRRi,
  n'ITu n'ilai yAattuk kOTu koL aruj curam
  koNTanan kazin'ta vankaN kALaikku,
  10
  avaL tuNivu aRin'tanen Ayin, annO!
  oLiRu vEl kOtai Ompik kAkkum
  vajci anna en vaLa n'akar viLagka,
  initinin puNarkkuven mannO tuni inRu
  tiru n'utal polin'ta en pEtai
  15
  varu mulai muRRattu EmuRu tuyilE!
  makaT pOkkiya tAy colliyatu. - karuvUrk kaNNampALanAr

  287. pAlai
  toTi aNi munkait toku viral kuvaii,
  paTiva n'ejcamoTu pakal tuNai Aka,
  n'Omkol? aLiyaL tAnE! tUgku n'ilai,
  marai ERu coRin'ta, mAt tAT kan'tin
  5
  curai ivar potiyil am kuTic cIRUr
  n'AT pali maRan'ta n'araik kaN iTTikai,
  puricai mUzkiya pori arai Alattu
  oru tani n'eTu vIz utaitta kOTai
  tuNaip puRA irikkum tUy mazai n'anan'talai,
  10
  kaNaik kAl am piNai ERu puRam n'akka,
  olku n'ilai yAattu Ogku cinai payan'ta
  alkuRu vari n'izal acaiyinam n'Okka,
  arampu van'tu alaikkum mAlai,
  n'irampA n'IL iTai varun'tutum yAmE.
  pirin'tu pOkAn'inRa talaimakan, iTaic curattu n'inRu, tan n'ejciRkuc colliyatu. - kuTavAyiRkIrattanAr

  333. pAlai
  'yAa oN taLir arakku vitirttanna n'in
  Aka mEni am pacappu Ura,
  azivu peritu uTaiyaiyAki, avarvayin
  pazi talaittarutal vENTuti; mozi koNTu
  5
  tAgkal ollumO maRRE; Agku n'in
  evvam perumai uraippin; cey poruL
  vayagkAtuAyinum payam keTat tUkki,
  n'ITalar vAzi, tOzi! kOTaiyil,
  kuruttu iRupu ukka varuttam colAtu,
  10
  tUmpuTait tuyt talai kUmpupu tiragkiya,
  vEnil, veLiRRup panai pOlak kai eTuttu,
  yAnaip peru n'irai vAnam payirum
  malai cEN ikan'tanar Ayinum, n'ilai peyarn'tu,
  n'AL iTaippaTAmai varuvar, n'amar' ena,
  15
  payam taru koLkaiyin n'ayam talaitiriyA
  n'in vAy in mozi n'al vAyAka
  varuvar AyinO n'anRE; vArAtu,
  avaNar kAtalar Ayinum, ivaN n'am
  pacalai mAytal eLituman tilla
  20
  cenRa tEettuc cey vinai muRRi,
  maRutaral uLLattar eninum,
  kuRuku peru n'acaiyoTu tUtu varappeRinE.
  piriviTai vaRpuRuttum tOzikkut talaimakaL colliyatu. - kallATanAr

  337. pAlai
  'cAral yAattu uyar cinai kuzaitta
  mAri Irn' taLir anna mEni,
  pEr amar mazaik kaN, pulampu koNTu oziya,
  Igkup pirin'tu uRaital initu anRu; Akalin
  5
  avaNatu Aka, poruL' enRu, umaNar
  kaNa n'irai anna, pal kAl, kuRumpoRai,
  tUtu oy pArppAn maTi veL Olaip
  paTaiyuTaik kaiyar varu toTar n'Okki,
  'uNNA marugkul innOn kaiyatu
  10
  pon Akutalum uNTu' ena, konnE
  taTin'tu uTan vIztta kaTugkaN mazavar,
  tiRan il citAar vaRumai n'Okki,
  ceg kOl ampinar kain' n'oTiyAp peyara,
  koTi viTu kurutit tUgku kuTar kaRIi,
  15
  vari maral iyavin oru n'ari ERRai,
  veN paral imaikkum kaN paRi kavalai,
  kaLLi n'Izal kataRupu vatiya,
  mazai kaNmARiya veg kATTu Ar iTai,
  emiyam kazitan'tOyE pani iruL
  20
  perug kali vAnam talaiiya
  irug kuLir vATaiyoTu varun'tuvaL enavE!
  munnoru kAlattup poruLvayiR pirin'tu van'ta talaimakan pinnum poruL kaTaikkUTTiya n'ejciRkuc colliyatu. - pAlai pATiya perugkaTugkO

  343. pAlai
  vAgku amai puraiyum vIgku iRaip paNait tOL,
  cil cuNagku aNin'ta, pal pUN, men mulai,
  n'al ezil, Akam pullutal n'ayan'tu,
  maram kOL umaN makan pErum parutip
  5
  pun talai citaitta van talai n'aTukal
  kaNNi vATiya maNNA marugkul,
  kUr uLi kuyinRa kOTu mAy ezuttu, av
  ARu cel vampalar vERu payam paTukkum
  kaN pori kavalaiya kAnattu AgkaN,
  10
  n'anan'talai yAattu am taLirp peruj cinai,
  il pOl n'Izal cel veyil ozimAr,
  n'eTuj cevik kazutaik kuRug kAl ERRaip
  puRam n'iRai paNTattup poRai acAak kaLain'ta
  peyar paTai koLLArkku uyavut tuNai Aki,
  15
  uyarn'ta ALvinai purin'tOy; peyarn'tu n'inRu
  uLLinai vAzi, en n'ejcE! kaLLin
  makizin makizn'ta ari matar mazaik kaN,
  cil mozip polin'ta tuvar vAy,
  pal mAN pEtaiyin pirin'ta n'IyE.
  talaimakan iTaic curattu mILak karutiya n'ejcinaik kazaRip pOyatu. -maturai marutan iLan'AkanAr

  397. pAlai
  en makaL peru maTam yAn pArATTa,
  tAy tan cemmal kaNTu kaTan iRuppa,
  muzavu mukam pularA vizavuTai viyal n'akar,
  maNan iTaiyAkak koLLAn, 'kal pakak
  5
  kaNa mazai tuRan'ta kAn mayagku azuvam
  eLiyavAka, En'tu koTi paran'ta
  poRi vari alkul mAayOTku' enat
  taNin'ta paruvam cellAn, paTartarat
  tuNin'tOnmanRa tunai veg kALai
  10
  kaTum pakaTTu oruttal n'aTugkak kutti,
  pOz puN paTutta pori arai Omaip
  perum poLic cEyarai n'Okki, Un cettu,
  karug kAl yAattup parun'tu van'tu iRukkum
  cEN uyarn'tu Ogkiya vAn uyar n'eTug kOTTuk
  15
  kOTai vev vaLikku ulamarum
  pul ilai vetira n'el viLai kATE.
  makaT pOkkiya cevilittAy colliyatu. - kayamanAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 02:05:28(இந்திய நேரம்)