தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Kutirai(puravi, PA, KalimA, IvuLi)-kutirai(puravi, PA, KalimA, IvuLi)

 • kutirai(puravi, pA, kalimA, ivuLi)

  1. pAlai
  'vaNTu paTat tatain'ta kaNNi, oN kazal,
  uruvak kutirai mazavar OTTiya
  murukan n'aR pOr n'eTu vEL Avi,
  aRukOTTu yAnaip potini AgkaN,
  5
  ciRu kArOTan payinoTu cErttiya
  kal pOl piriyalam' enRa coltAm
  maRan'tanarkollO tOzi! ciRan'ta
  vEy maruL paNait tOL n'ekiza, cEy n'ATTup
  polagkala veRukkai tarumAr n'ilam paka,
  10
  azal pOl vegkatir paitu aRat teRutalin,
  n'izal tEyn'tu ulaRiya maratta; aRai kAypu,
  aRun'Irp paij cunai Am aRap pulartalin,
  uku n'el poriyum vemmaiya; yAvarum
  vazagkun'ar inmaiyin, vauvun'ar maTiya,
  15
  curam pullenRa ARRa; alagku cinai
  n'Ar il murugkai n'aviral vAn pUc
  cUral am kaTu vaLi eTuppa, AruRRu,
  uTai tiraip pitirvin pogki, mun
  kaTal pOl tOnRala kATu iRan'tOrE?
  piriviTai ARRALAya talaimakaL tOzikkuc colliyatu-mAmUlanAr

  4. mullai
  mullai vain' n'unai tOnRa, illamoTu
  paig kAR konRai men piNi aviza,
  irumpu tirittanna mA iru maruppin,
  paral aval aTaiya, iralai, teRippa,
  5
  malarn'ta jAlam pulampu puRakkoTuppa,
  karuvi vAnam kataz uRai citaRi,
  kAr ceytanRE, kavin peRu kAnam.
  kuragku uLaip polin'ta koycuvaR puravi,
  n'arampu Arttanna, vAgku vaLpu ariya,
  10
  pUtta pogkart tuNaiyoTu vatin'ta
  tAtu uN paRavai pEtuRal ajci,
  maNi n'A Artta mAN vinait tEran,
  uvakkAN tOnRum kuRum poRai n'ATan,
  kaRagku icai vizavin uRan'taik kuNAtu,
  15
  n'eTum perug kunRattu amanRa kAn'taT
  pOtu aviz alarin n'ARum
  Ay toTi arivai! n'in mAN n'alam paTarn'tE.
  tOzi talaimakaLaip paruvag kATTi vaRpuRuttiyatu. - kuRugkuTi marutanAr

  9. pAlai
  kol vinaip polin'ta, kUrg kuRum puzukin,
  villOr tUNi vIgkap peyta
  appu n'unai Eyppa arumpiya iruppai,
  ceppu aTar anna ceg kuzai akamtORu,
  5
  izutin anna tIm puzal tuyvAy
  uzutu kAN tuLaiya Aki, Ar kazalpu,
  Ali vAnin kAloTu pARi,
  tuppin anna ceg kOTTu iyavin,
  n'eyttOr mImicai n'iNattin parikkum
  10
  attam n'aNNiya am kuTic cIRUr
  koTu n'uN Oti makaLir Okkiya
  toTi mAN ulakkait tUNTu ural pANi,
  n'eTu mAl varaiya kuTijaiyOTu iraTTum
  kunRu pin oziyap pOki, uram turan'tu,
  15
  jAyiRu paTinum, 'Ur cEyttu' enAtu,
  tunai pari turakkum tujcAc celavin
  emminum, virain'tu val eyti, pal mAN
  Ogkiya n'al il oru ciRai n'ilaii,
  pAgkarp palli paTutoRum paravi,
  20
  kanRu puku mAlai n'inROL eyti,
  kai kaviyAc cenRu, kaN putaiyAk kuRuki,
  piTik kai anna pinnakam tINTi,
  toTik kai taivarat tOyn'tanRukollO
  n'ANoTu miTain'ta kaRpin, vAL n'utal,
  25
  am tIm kiLavik kuRumakaL
  men tOL peRa n'acaiic cenRa en n'ejcE?
  vinaimuRRi mINTa talaimakan tErppAkan kETpac colliyatu. - kallATanAr

  14. mullai
  'arakkattu anna cen' n'ilap peru vazi,
  kAyAj cemmal tAay, pala uTan
  Iyal mUtAy varippa, pavaLamoTu
  maNi miTain'tanna kunRam kavaiiya
  5
  am kATTu Ar iTai, maTap piNai tazIi,
  tiri maruppu iralai pul arun'tu ukaLa,
  mullai viyan pulam parappi, kOvalar
  kuRum poRai marugkin n'aRum pU ayara,
  patavu mEyal arun'tu matavu n'aTai n'al An
  10
  vIgku mAN ceruttal, tIm pAl piliRRa,
  kanRu payir kurala, manRu n'iRai pukutarum
  mAlaiyum uLLAr Ayin, kAlai
  yAgku Akuvamkol? pANa!' enRa
  manaiyOL col etir collalcellEn,
  15
  cevvazi n'al yAz icaiyinen, paiyena,
  kaTavuL vAztti, paiyuL meyn' n'iRuttu,
  avar tiRam celvEn kaNTanen, yAnE
  viTu vicaik kutirai vilagku pari muTuka,
  kal porutu iragkum pal Ar n'Emik
  20
  kAr mazai muzakku icai kaTukkum,
  munai n'al Uran, punai n'eTun' tErE.
  pANan tanakkup pAgkAyinAr kETpac colliyatu. - okkUr mAcAttanAr

  20. n'eytal
  perun'Ir azuvattu en'tai tan'ta
  kozu mIn uNagkaR paTu puL Oppi,
  ekkarp punnai in n'izal acaii,
  cekkar jeNTin kuNTu aLai keNTi,
  5
  jAzal Ogku cinait toTutta koTug kazit
  tAzai vIz kayiRRu Ucal tUgki,
  koNTal iTu maNal kuravai munaiyin
  veN talaip puNari AyamoTu ATi,
  maNip pUm pain' tazai taii, aNittakap
  10
  pal pUg kAnal alkinam varutal
  kavvai n'al aNagku uRRa, iv Ur,
  koTitu aRi peNTir coRkoNTu, annai
  kaTi koNTanaLE tOzi! 'perun'tuRai,
  ellaiyum iravum ennAtu, kallena
  15
  valavan Ayn'ta vaN pari
  n'ilavu maNal koTkum Or tEr uNTu' enavE.
  pakaRkuRi van'ta talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzi talaimakaTkuc colluvALAy, talaimakan kETpac colliyatu. - ulOccanAr

  36. marutam
  pakuvAy varAaR pal vari irum pOttuk
  koTu vAy irumpin kOL irai tuRRi,
  Ampal mel aTai kiziya, kuvaLaik
  kUmpu viTu pal malar citaiyap pAyn'tu, ezun'tu,
  5
  aril paTu vaLLai Ay koTi mayakki,
  tUNTil vETTuvan vAgka vArAtu,
  kayiRu iTu katac cEp pOla, matam mikku,
  n'AL, kayam uzakkum pUk kEz Ura!
  varu punal vaiyai vAr maNal akan tuRai,
  10
  tiru marutu Ogkiya viri malark kAvil,
  n'aRum pal kUn'taR kuRun' toTi maTan'taiyoTu
  vatuvai ayarn'tanai enpa. alarE,
  koy cuval puravik koTit tErc ceziyan
  AlagkAnattu akan talai civappa,
  15
  cEral, cempiyan, cinam kezu titiyan,
  pOr val yAnaip polam pUN ezini,
  n'Ar ari n'aRavin erumaiyUran,
  tEm kamaz akalattup pularn'ta cAn'tin
  irugkO vENmAn, iyal tErp porun'an, enRu
  20
  ezuvar n'al valam aTagka, oru pakal
  muraicoTu veNkuTai akappaTuttu, urai cela,
  konRu, kaLamvETTa jAnRai,
  venRi koL vIrar Arppinum peritE!
  talaimakaL parattaiyiR pirin'tu van'ta talaimakanoTu pulan'tu colliyatu. - maturai n'akkIrar

  57. pAlai
  ciRu pain' tUvic ceg kAR pETai
  n'eTu n'Ir vAnattu, vAvup paRai n'In'ti,
  veyil avir uruppoTu van'tu, kani peRAatu,
  peRu n'AL yANar uLLi, paiyAn'tu,
  5
  pukal EkkaRRa pullen ulavaik
  kuRug kAl iRRip pun talai n'eTu vIz
  irum piNart tuRukal tINTi, vaLi pora,
  perug kai yAnai n'ivappin tUgkum
  kunRa vaippin enRUz n'IL iTai,
  10
  yAmE emiyam Aka, tAmE
  pacu n'ilA virin'ta pal katir matiyin
  peru n'al Ay kavin orIi, ciRu pIr
  vI Er vaNNam koNTanRukollO
  koy cuvaR puravik koTit tErc ceziyan
  15
  mutun'Ir muntuRai muciRi muRRi,
  kaLiRu paTa erukkiya kallen jATpin
  arum puN uRun'arin varun'tinaL, peritu azin'tu,
  pAnAT kagkulum pakalum
  AnAtu azuvOL Ay ciRu n'utalE?
  poruLvayiR pirin'ta talaimakan kizattiyai n'inain'tu colliyatu.- n'akkIrar

  64. mullai
  kaLaiyum iTanAl pAka! uLai aNi
  ulaku kaTappanna puL iyaR kali mA
  vakai amai vanappin vaLpu n'I teriya,
  taLavup piNi avizn'ta taN patap peru vazi,
  5
  aitu ilagku akal ilai n'ey kani n'On kAz
  veL vEl iLaiyar vIgku pari muTuka,
  celavu n'Am ayarn'tanam Ayin, peyala
  kaTu n'Ir varitta cen' n'ilamarugkin,
  viTu n'eRi Ir maNal, vAraNam citara,
  10
  pAmpu uRai puRRattu Irm puRam kutti,
  maNNuTaik kOTTa aNNal EeRu
  uTan n'ilai vETkaiyin maTa n'Aku tazIi,
  Urvayin peyarum pozutil, cErpu uTan,
  kanRu payir kurala, manRu n'iRai pukutarum
  15
  A pUN teN maNi aitu iyampu in icai
  pulampu koL mAlai kETToRum
  kalagkinaL uRaivOL kaiyaRu n'ilaiyE.
  vinai muRRi mILum talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - ArkkATu kizAr makanAr veLLaik kaNNattanAr

  78. kuRijci
  'n'anan'talaik kAnattu ALi ajci,
  inam talaittarUum eRuz kiLar munpin,
  vari jimiRu Arkkum, vAy puku, kaTAttu,
  poRi n'utaR polin'ta vayak kaLiRRu oruttal
  5
  irum piNart taTak kaiyin, EmuRat tazuva,
  kaTujcUl maTap piTi n'aTugkum cAral,
  tEm pizi n'aRavin kuRavar munRil,
  mun'tUz Ay malar utira, kAn'taL
  n'ITu itaz n'eTun' tuTuppu ociya, taNNena
  10
  vATai tUkkum varupani aRciram,
  n'am il pulampin, tam Urt tamiyar
  en Akuvarkol aLiyartAm?' ena,
  em viTTu akanRa cil n'AL, ciRitum,
  uLLiyum aRitirO Ogkumalain'ATa!
  15
  ulakuTan tiritarum palar pukaz n'al icai
  vAymozik kapilan cUza, cEy n'inRu
  cezuj ceyn' n'ellin viLaikatir koNTu,
  taTan' tAL Ampal malaroTu kUTTi,
  yANTu pala kaziya, vENTuvayiR pizaiyAtu,
  20
  AL iTUuk kaTan'tu, vAL amar uzakki,
  En'tukOTTu yAnai vEn'tar OTTiya,
  kaTum parip puravik kai vaN pAri
  tIm perum paij cunaip pUtta
  tEm kamaz putu malar n'ARum ivaL n'utalE?
  kaLavuk kAlattup pirin'tu van'ta talaimakaRkut tOzi colliyatu.- maturai n'akkIranAr

  80. n'eytal
  koTun' tAL mutalaiyoTu kOTTumIn vazagkum
  irug kazi iTTuc curam n'In'ti, iravin
  van'tOymanRa taN kaTaR cErppa!
  n'inakku evan ariyamO, yAmE? en'tai
  5
  puNar tiraip parappakam tuzaiit tan'ta
  pal mIn uNagkaR paTupuL Opputum.
  muNTakam kalitta mutun'Ir aTaikarai
  oN pal malara kavaTTu ilai aTumpin
  ceg kEz men koTi Azi aRuppa,
  10
  ina maNip puravi n'eTun' tEr kaTaii,
  min ilaip polin'ta viLagku iNar aviz pon
  taN n'aRum pain' tAtu uRaikkum
  punnaiam kAnal, pakal van'tImE.
  iravukkuRi van'ta talaimakaRkut tOzi colliyatu. - marugkUr kizAr perug kaNNanAr

  100. n'eytal
  araiyuRRu amain'ta Aram n'Ivi,
  puraiyap pUNTa kOtai mArpinai,
  n'al akam vaTuk koLa muyagki, n'I van'tu,
  ellinil peyartal enakkumAr initE.
  5
  perun' tirai muzakkamoTu iyakku avin'tirun'ta
  koNTal iravin irug kaTal maTutta
  kozu mIn koLpavar iruL n'Igku oN cuTar
  OTAp pUTkai vEn'tan pAcaRai,
  ATu iyal yAnai aNi mukattu acaitta
  10
  OTai oN cuTar oppat tOnRum
  pATun'art toTutta kai vaN kOmAn,
  pariyuTai n'al tErp periyan, viriiNarp
  punnaiam kAnal puRan'tai muntuRai
  vampa n'Araiinan olittanna
  15
  ampal vAytta teyya taN pular
  vaikuRu viTiyal pOkiya erumai
  n'eytal am putu malar mAn'tum
  kaitai am paTappai em azugkal UrE!
  tOzi varaivu kaTAyatu. - ulOccanAr

  104. mullai
  vEn'tu vinai muTittakAlai, tEm pAyn'tu
  ina vaNTu Arkkum taN n'aRum puRavin
  ven vEl iLaiyar inpuRa, valavan
  vaLpu valittu Urin allatu, muL uRin
  5
  mun'n'Ir maNTilam Ati ARRA
  n'al n'Alku pUNTa kaTum pari n'eTun' tEr,
  vAgkucinai poliya ERi; putala
  pUg koTi avaraip poy ataL anna
  uL il vayiRRa, veLLai veN maRi,
  10
  mAzkiyanna tAz peruj ceviya,
  pun talaic ciRArOTu ukaLi, manRuzaik
  kavai ilai Arin am kuzai kaRikkum
  cIRUr pala piRakku oziya, mAlai
  initu ceytanaiyAl en'tai! vAziya!
  15
  pani vAr kaNNaL pala pulan'tu uRaiyum
  Ay toTi arivai kUn'taR
  pOtu kural aNiya vEytan'tOyE!
  vinai muRRi mILum talaimakaRkut tOzi colliyatu.- maturai marutan iLan'AkanAr

  105. pAlai
  akal aRai malarn'ta arumpu mutir vEgkai
  oL ilait toTalai taii, mellena
  n'al varai n'ATan taRpArATTa
  yAgku vallun'aLkol tAnE tEm peytu,
  5
  maNi cey maNTai tIm pAl En'ti,
  InAt tAyar maTuppavum uNNAL,
  n'izaR kayattanna n'IL n'akar varaippin
  emmuTaic celvamum uLLAL, poym maruNTu,
  pan'tu puTaippanna pANip pal aTic
  10
  cil parik kutirai, pal vEl ezini
  keTal arun' tuppin viTutozil muTimAr,
  kanai eri n'aTan'ta kal kAy kAnattu
  vinai val ampin vizut toTai maRavar
  tEm pizi n'aRug kaL makizin, munai kaTan'tu,
  15
  vIgku men curaiya ERRinam tarUum
  mukai talai tiRan'ta vEniR
  pakai talaimaNan'ta pal atarc celavE?
  makaT pOkkiya tAy colliyatu. - tAyagkaNNanAr

  114. mullai
  'kELAy, ella! tOzi! vElan
  veRi ayar kaLattuc ciRu pala tAaya
  viravu vI uRaitta Ir n'aRum puRavin,
  uravuk katir mazugkiya kal cEr jAyiRu,
  5
  aravu n'ugku matiyin, aiyena maRaiyum
  ciRu pun mAlaiyum uLLAr avar' ena,
  n'ap pulan'tu uRaiyum evvam n'Igka,
  n'Ul aRi valava! kaTavumati, uvakkAN
  n'eTug koTi n'uTagkum vAn tOy puricai,
  10
  yAmam koLpavar n'ATTiya n'aLi cuTar
  vAnaka mInin viLagkit tOnRum,
  arug kaTik kAppin, ajcu varu, mUtUrt
  tirun'akar aTagkiya mAcu il kaRpin,
  ari matar mazaik kaN, amai purai paNait tOL,
  15
  aNagku cAl, arivaiyaik kANkuvam
  polampaTaik kali mAp pUNTa tErE.
  vinai muRRi mILum talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - .......

  124. mullai
  'n'an kalam kaLiRRoTu n'aNNAr En'ti,
  van'tu tiRai koTuttu, vaNagkinar, vazimozin'tu
  cenRIka' enpaAyin, vEn'tanum
  n'ilam vakun'tuRAa INTiya tAnaiyoTu
  5
  inRE pukutal vAyvatu; n'anRE.
  mATa mAN n'akarp pATu amai cEkkait
  tuni tIr koLkai n'am kAtali inituRa,
  pAcaRai varuttam vITa, n'Iyum
  minnu n'imirn'tanna pon iyaR punai paTai,
  10
  koycuval, puravi, kai kavar vayagku pari,
  vaN peyaRku avizn'ta paig koTi mullai
  vI kamaz n'eTu vazi UtuvaNTu iriya,
  kAlai eyta, kaTavumati mAlai
  an'tik kOvalar am paNai imiz icai
  15
  aramiya viyalakattu iyampum
  n'irai n'ilai jAyil n'eTu matil UrE.
  talaimakan tErppAkaRku uraittatu. - maturai aRuvai vANikan iLavETTanAr

  125. pAlai
  aram pOz av vaLai tOL n'ilai n'ekiza,
  n'irampA vAzkkai n'Ertal vENTi
  irag kAz anna arumpu mutir Igkai
  Ali anna vAl vI tAay,
  5
  vai vAl Oti maiaNal Eyppat
  tAtu uRu kuvaLaippOtu piNi aviza,
  paTAap paig kaN pA aTik kaya vAyk
  kaTAam mARiya yAnai pOla,
  peytu vaRitu Akiya pogku celaR koNmU
  10
  mai tOy vicumpin mAtirattu uzitara,
  pani aTUu n'inRa pAnAT kagkul
  taniyOr matukai tUkkAy, taNNena,
  muniya alaitti, muraN il kAlai;
  kaitozu marapin kaTavuL cAnRa
  15
  ceyvinai marugkin cenROr val varin
  viriuLaip polin'ta pariyuTai n'al mAn
  veruvaru tAnaiyoTu vENTu pulattu iRutta
  peru vaLak karikAl munnilaic cellAr,
  cUTA vAkaip paRan'talai, ATu peRa
  20
  onpatu kuTaiyum n'an pakal ozitta
  pITu il mannar pOla,
  OTuvai mannAl vATai! n'I emakkE.
  talaimakan vinai muRRi mINTamai uNarn'ta tOzi talaimakaTkuc colliyatu. -paraNar

  130. n'eytal
  amma vAzi, kELir! mun n'inRu
  kaNTanir Ayin, kazaRalirmannO
  n'uN tAtu potin'ta ceg kAR kozu mukai
  muNTakam kezIiya mOTTu maNal aTaikarai,
  5
  pEeyt talaiya piNar arait tAzai
  eyiRuTai n'eTun' tOTu kAppa, pala uTan
  vayiRuTaip pOtu vAlitin virIi,
  pulavup porutu azitta pU n'ARu parappin
  ivar tirai tan'ta Irg katir muttam
  10
  kavar n'aTaip puravi kAl vaTut tapukkum
  n'al tEr vazuti koRkai mun tuRai
  vaNTu vAy tiRan'ta vAgkukazi n'eytaR
  pOtu puRagkoTutta uNkaN
  mAtar vAL mukam mataiiya n'OkkE.
  kazaRiya pAgkaRkut talaimakan kazaRRetir maRuttatu. - veNkaNNanAr

  134. mullai
  vAnam vAyppak kavini, kAnam
  kamaj cUl mA mazai kAr payan'tu iRuttena,
  maNi maruL pUvai aNi malar iTaiiTai,
  cem puRa mUtAy parattalin, n'an pala
  5
  mullai vI kazal tAay, vallOn
  ceykai anna cen' n'ilap puRavin;
  vAap pANi vayagku toziR kalimAt
  tAat tAL iNai mella otugka,
  iTi maRan'tu, Emati valava! kuvimukai
  10
  vAzai vAn pU UzuRupu utirn'ta
  ozikulai anna tirimaruppu ERRoTu
  kaNaik kAl am piNaik kAmar puNar n'ilai
  kaTumAn tEr oli kETpin,
  n'aTun'AT kUTTam Akalum uNTE.
  vinai muRRi mINTa talaimakan pAkaRku uraittatu. - cIttalaic cAttanAr

  148. kuRijci
  panait tiraL anna paru Er eRuzt taTak kai,
  kolaic cinam tavirA matanuTai munpin,
  vaNTu paTu kaTAattu, uyar maruppu, yAnai
  taN kamaz cilampin maram paTat tolaicci;
  5
  uRu puli uraRak kutti; viRal kaTin'tu;
  ciRu tinaip perum punam vavvum n'ATa!
  kaTum parik kutirai Aay eyinan
  n'eTun' tEr jimiliyoTu porutu, kaLam paTTena,
  kANiya cellAk kUkai n'ANi,
  10
  kaTum pakal vazagkAtAagku, iTumpai
  peritAl amma ivaTkE; atanAl
  mAlai, varutal vENTum cOlai
  muLai mEy perug kaLiRu vazagkum
  malai mutal aTukkatta ciRu kal ARE.
  pakal varuvAnai 'iravu varuka' enRatu. - paraNar

  154. mullai
  paTu mazai pozin'ta payam miku puRavin
  n'eTu n'Ir avala pakuvAyt tErai
  ciRu pal iyattin n'eTu n'eRik kaRagka,
  kuRum putaR piTavin n'eTug kAl alari
  5
  cen' n'ilamarugkin n'uN ayir varippa,
  vej cina aravin pai aNan'tanna
  taN kamaz kOTal tAtu piNi aviza,
  tiri maruppu iralai teL aRal parukik
  kAmar tuNaiyoTu EmuRa vatiya,
  10
  kATu kavin peRRa taN patap peru vazi;
  OTupari meliyAk koycuvaR puravit
  tAL tAz tAr maNi tayagkupu iyampa
  Urmati valava! tErE cIr mikupu
  n'am vayiR purin'ta koLkai
  15
  am mA arivaiyait tunnukam, virain'tE.
  vinai muRRiya talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - potumpiR pullALagkaNNiyAr

  156. marutam
  muracuTaic celvar puravic cUTTum
  mUTTuRu kavari tUkkiyanna,
  cezuj cey n'ellin cEyarip puniRRuk katir
  mUtA tinRal ajci, kAvalar
  5
  pAkal AykoTip pakanRaiyoTu parIi,
  kAjciyin akattu, karumpu arutti, yAkkum
  tIm punal Ura! tiRavatAkak
  kuvaLai uNkaN ivaLum yAnum
  kazani Ampal muzun'eRip pain' tazai,
  10
  kAyA jAyiRRAka, talaippeya,
  'poytal ATip polika!' ena van'tu,
  n'in n'akAp pizaitta tavaRO peruma!
  kaLLum kaNNiyum kaiyuRaiyAka
  n'ilaik kOTTu veLLai n'Alcevik kiTAay
  15
  n'ilaittuRaik kaTavuTku uLappaTa Occi,
  taNi marugku aRiyAL, yAy aza,
  maNi maruL mEni pon n'iRam koLalE?
  talaimakaLai iTattu uyttuvan'ta tOzi talaimakanai varaivu kaTAyatu.-AvUr mUlagkizAr

  160. n'eytal
  oTugku Ir Oti n'inakkum aRRO?
  n'aTugkinRu, aLittu, en n'iRai il n'ejcam.
  aTumpu koTi citaiya vAgki, koTug kazik
  kuppai veN maNaR pakkam cErtti,
  5
  n'iRaic cUl yAmai maRaittu InRu, putaitta
  kOTTu vaTTu uruvin pulavu n'ARu muTTai
  pArppu iTan Akum aLavai, pakuvAyk
  kaNavan Ompum kAnal am cErppan:
  muL uRin ciRattal ajci, mella
  10
  vAvu uTaimaiyin vaLpin kATTi,
  Et tozil n'avinRa ezil n'aTaip puravi
  cezu n'Irt taN kazi n'In'talin, Azi
  n'utimukam kuRain'ta poti mukiz n'eytal,
  pAmpu uyar talaiyin, cAmpuvana n'ivappa,
  15
  ira van'tanRAl tiN tEr; karavAtu
  ollena olikkum iLaiyaroTu val vAy
  aravac cIRUr kANa,
  pakal van'tanRAl, pAypari ciRan'tE.
  tOzi varaivu malin'tu colliyatu. kumuzijAzalAr n'appacalaiyAr

  180. n'eytal
  n'akai n'ani uTaittAl tOzi! takai mika,
  kOtai AyamoTu kuvavu maNal ERi,
  vI tatai kAnal vaNTal ayara,
  kataz parit tiN tEr kaTaii van'tu,
  5
  taN kayattu amanRa oN pUg kuvaLai
  arumpu alaittu iyaRRiya curumpu Ar kaNNi
  pinnup puRam tAzak konnE cUTTi,
  n'al varal iLa mulai n'Okki, n'eTitu n'inain'tu,
  n'illAtu peyarn'tanan, oruvan; ataRkE
  10
  pulavu n'ARu irug kazi tuzaii, pala uTan
  puL iRai koNTa muLLuTai n'eTun' tOTTut
  tAzai maNan'tu jAzaloTu kezIi,
  paTappai n'inRa muTat tAT punnaip
  pon n'Er n'uN tAtu n'Okki,
  15
  ennum n'Okkum, iv azugkal UrE.
  iran'tu pinninRa talaimakaRkuk kuRain'Ern'ta tOzi talaimakaLaikkuRain'ayappak kURiyatu; talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzikkuc colliyatUum Am. - karuvUrk kaNNampALanAr

  187. pAlai
  tOL pulampu akalat tujci, n'ammoTu
  n'AL pala n'ITiya karan'tu uRai puNarcci
  n'AN uTaimaiyin n'Igki, cEy n'ATTu
  arum poruL valitta n'ejcamoTu Eki,
  5
  n'am uyarvu uLLinar kAtalar kaRuttOr
  tem munai citaitta, kaTum parip puravi,
  vAr kazaR polin'ta vankaN mazavar
  pUn' toTai vizavin talai n'AL anna,
  taru maNal jemiriya tiru n'akar muRRam
  10
  pulampuRumkollO tOzi! cEN Ogku
  alan'talai jemaiyattu AL il AgkaN,
  kal cErpu irun'ta cil kuTip pAkkattu,
  el virun'tu ayara, Emattu alki,
  manai uRai kOzi aNal tAzpu anna
  15
  kavai oN taLira karugkAl yAattu
  vEnil veRpin kAnam kAya,
  munai ezun'tu OTiya keTu n'ATTu Ar iTai,
  panai veLiRu arun'tu paig kaN yAnai
  oN cuTar mutirA iLag katir amaiyattu,
  20
  kaNpaTu pAyal kai oTugku acai n'ilai
  vAL vAyc cuRavin panit tuRai n'In'ti,
  n'AL vETTu ezun'ta n'ayan il paratavar
  vaiku kaTal ampiyin tOnRum
  mai paTu mA malai vilagkiya curanE?
  pirivu uNarttiya tOzikkut talaimakaL colliyatu; talaimakan pirivinkaN talaimakaTkut tOzi colliyatUum Am. - mAmUlanAr

  190. n'eytal
  tirai uzan'tu acaiiya n'iraivaLai AyamoTu
  uppin kuppai ERi, el paTa,
  varu timil eNNum tuRaivanoTu, UrE
  oru tan koTumaiyin alar pATummE;
  5
  alamaral mazaik kaN amarn'tu n'OkkAL;
  alaiyal vAzi! vENTu, annai! uyarcimaip
  potumpil, punnaic cinai cErpu irun'ta
  vampa n'Arai iriya, oru n'AL,
  pogku varal UtaiyoTu puNari alaippavum,
  10
  uzaikkaTal vazagkalum uriyan; atantalai
  irug kazip pukAar porun'tat tAkki
  vayac cuRA eRin'tena, valavan azippa,
  ezil payam kunRiya ciRai azi tozila
  n'iraimaNip puravi virain'aTai tavira,
  15
  izumen kAnal vizu maNal acaii,
  Ayn'ta pariyan van'tu, ivaN
  mAnRa mAlaic cErn'tanRO ilanE!
  tOzi cevilittAykku aRattoTu n'inRatu. - ulOccanAr

  204. mullai
  ulaku uTan n'izaRRiya tolaiyA veNkuTai,
  kaTal pOl tAnai, kalimA, vazuti
  venRu amar uzan'ta viyan perum pAcaRaic
  cenRu, vinai muTittanam Ayin, inRE
  5
  kArp peyaRku etiriya kANtaku puRavil,
  kaNam koL vaNTin am ciRait tozuti
  maNam kamaz mullai mAlai Arppa,
  utukkAN van'tanRu pozutE; val virain'tu,
  celka, pAka! n'in n'al vinai n'eTun' tEr
  10
  veNNel arin'ar maTi vAyt taNNumai
  pal malarp poykaip paTu puL Oppum
  kAy n'el paTappai vANan ciRukuTit
  taNTalai kamazum kUn'tal,
  oN toTi maTan'tai tOL iNai peRavE.
  vinai muRRiya talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - maturaik kAmakkaNi n'appAlattanAr

  224. mullai
  celka, pAka! ellinRu pozutE
  vallOn aTagku kayiRu amaippa, kollan
  vicaittu vAgku turuttiyin veyya uyirA,
  koTu n'ukattu yAtta talaiya, kaTu n'aTai,
  5
  kAl kaTuppu anna kaTuj celal ivuLi,
  pAl kaTai n'uraiyin parUu mitappu anna,
  vAl veL teviTTal vazi vAr n'uNakkam
  cilampi n'Ulin n'uNagkuvana pARi,
  cAn'tu pular akalam maRuppa, kANtaka,
  10
  putu n'alam peRRa veytu n'Igku puRavil,
  teRi n'aTai maraik kaNam iriya, manaiyOL
  aitu uNagku valci peytu muRukku uRutta
  tirimarak kural icai kaTuppa, vari maNal
  alagku katirt tikiri Azi pOza,
  15
  varumkol tOzi! n'am in uyirt tuNai ena,
  cil kOl el vaLai oTukki, pal kAl
  arug kaTi viyal n'akar n'Okki,
  varun'tumAl, aLiyaL tirun'tizaitAnE.
  vinai muRRiya talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - AvUr mUlagkizAr makanAr perun'talaic cAttanAr

  230. n'eytal
  'uRu kazi marugkin OtamoTu malarn'ta
  ciRu karu n'eytaR kaN pOl mA malarp
  perun' taN mAt tazai irun'ta alkul,
  aiya arumpiya cuNagkin, vai eyiRRu,
  5
  mai Ir Oti, vAL n'utal, kuRumakaL!
  viLaiyATTu AyamoTu veN maNal utirtta
  punnai n'uN tAtu ponnin n'oNTu,
  manai puRan'tarutiAyin, enaiyatUum,
  im manaik kizamai emmoTu puNarin,
  10
  tItum uNTO, mAtarAy?' ena,
  kaTum pari n'al mAn, koTijci n'eTun' tEr
  kai val pAkan paiyena iyakka,
  yAm taR kuRukinamAka, En'tu ezil
  ari vEy uN kaN pani varal oTukki,
  15
  ciRiya iRaijcinaL, talaiyE
  periya evvam yAm ivaN uRavE.
  talaimakaLaik kaNNuRRu n'Igkum talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. -maturai aRuvai vANikan iLavETTanAr

  233. pAlai
  alamaral mazaik kaN malku pani vAra, n'in
  alar mulai n'anaiya, azAal tOzi!
  eri kavarpu uNTa kari puRap peru n'ilam
  pITu kezu marugkin OTu mazai tuRan'tena,
  5
  Un il yAnai uyagkum vEnil,
  maRap paTaik kutirai, mARA main'tin,
  tuRakkam eytiya toyyA n'al icai
  mutiyarp pENiya, utiyaj cEral
  peruj cORu koTutta jAnRai, irum pal
  10
  kULic cuRRam kuzIi irun'tAgku,
  kuRiyavum n'eTiyavum kunRu talaimaNan'ta
  curan iRan'tu akanRanar Ayinum, mika n'ani
  maTagkA uLLamoTu mati mayakkuRAa,
  poruLvayin n'ITalOilar n'in
  15
  iruL aig kUn'tal in tuyil maRan'tE.
  pirivinkaN vERupaTTa talaimakaTkut tOzi colliyatu. -mAmUlanAr

  234. mullai
  kAr payam pozin'ta n'Ir tikaz kAlai,
  n'uN ayir paran'ta taN aya marugkin,
  n'irai paRai annattu anna, virai parip
  pul uLaik kalimA mellitin koLIiya,
  5
  vaLpu orugku amaiyap paRRi, muLkiya
  pal katir Azi mel vazi aRuppa,
  kAl ena maruLa, ERi, n'Ul iyal
  kaN n'Okku ozikkum paN amai n'eTun' tEr
  val virain'tu Urmati n'al valam peRun'a!
  10
  tatar tazai munaiiya teRi n'aTai maTap piNai
  ERu puNar uvakaiya URu ila ukaLa,
  am ciRai vaNTin men paRait tozuti
  mullai n'aRu malart tAtu n'ayan'tu Uta,
  ellai pOkiya pullen mAlai,
  15
  puRavu aTain'tirun'ta uRaivu in n'al Ur,
  kazi paTar uzan'ta pani vAr uNkaN
  n'al n'iRam paran'ta pacalaiyaL
  min n'Er Otip pinnup piNi viTavE.
  talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - pEyanAr

  244. mullai
  '''pacai paTu paccai n'ey tOyttanna
  cEy uyar cinaiya mAc ciRaip paRavai
  pakal uRai mutu maram pulampap pOki,
  mukai vAy tiRan'ta n'akai vAy mullai
  5
  kaTimakaL katuppin n'ARi, koTimicai
  vaNTinam tavirkkum taN patak kAlai
  varinum, vArAr Ayinum, ANTu avarkku
  initukol, vAzi tOzi?'' ena, tan
  pal itaz mazaik kaN n'allakam civappa,
  10
  arun' tuyar uTaiyaL ivaL' ena virumpip
  pANan van'tanan, tUtE; n'Iyum
  pul Ar puravi, val virain'tu, pUTTi,
  n'eTun' tEr Urmati, valava!
  muTin'tanRu amma, n'Am munniya vinaiyE!
  vinai muRRiya talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - maturai.......maLLanAr

  254. mullai
  'n'arai virAvuRRa n'aRu men kUn'taR
  cem mutu ceviliyar pala pArATTa,
  polan cey kiNkiNi n'alam peRu cEvaTi
  maNal mali muRRattu n'ilam vaTuk koLAa,
  5
  manai uRai puRavin ceg kAR cEval
  tuNaiyoTu kuRum paRai payiRRi, mEl cela,
  viLaiyATu Ayattu iLaiyOrk kANtoRum
  n'amvayin n'inaiyum n'al n'utal arivai
  pulampoTu vatiyum kalagku ajar akala,
  10
  vEn'tu uRu toziloTu vERu pulattu alki,
  van'tu vinai muTittanam Ayin, n'Iyum,
  paNai n'ilai munaiiya, vinai n'avil, puravi
  izai aNi n'eTun' tEr Azi uRuppa,
  n'uN koTi minnin, paim payir tumiya,
  15
  taLava mullaiyoTu talaii, taNNena
  veRi kamaz koNTa vI tatai puRavin
  n'eTi iTai pin paTak kaTavumati, enRu yAn
  colliya aLavai, n'ITAtu, vallena,
  tAr maNi mA aRivuRAa,
  20
  Ur n'aNit tan'tanai, uvakai yAm peRavE!
  vinai muRRi van'tu eytiya talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - maturai aRuvai vANikan iLavETTanAr

  270. n'eytal
  irug kazi malarn'ta vaL itaz n'Ilam,
  pulAal maRukin ciRukuTip pAkkattu
  ina mIn vETTuvar, jAzaloTu milaiyum
  mel am pulampa! n'ekizn'tana, tOLE;
  5
  cEyiRAt tuzan'ta n'urai pitirp paTu tirai
  parAaraip punnai vAgku cinait tOyum
  kAnal am perun' tuRai n'Okki, ivaLE,
  koy cuvaR puravik kai vaN kOmAn
  n'al tErk kuTTuvan kazumalattu anna,
  10
  am mA mEni tol n'alam tolaiya,
  tujcAk kaNNaL alamarum; n'IyE,
  kaTavuL maratta muL miTai kuTampaic
  cEvaloTu puNarAc ciRu karum pETai
  innAtu uyagkum kagkulum,
  15
  n'um Ur uLLuvai; n'OkO, yAnE.
  pakaRkuRikkaN van'tu n'Igkum talaimakanait tOzi varaivu kaTAyatu. -cAkalAcanAr

  278. kuRijci
  kuNa kaTal mukan'ta koLLai vAnam
  paNai kezu vEn'tar pal paTait tAnait
  tOl n'iraittanaiya Aki, valan Erpu,
  kOl n'imir koTiyin vaci paTa minni,
  5
  urum uraRu atir kural talaii, pAnAL,
  peru malai mImicai muRRinaAyin,
  vAL ilagku aruvi tAay, n'ALai,
  iru vetir am kazai ociyat tINTi
  varuvatumAtO, vaN pari un'ti,
  10
  n'ani perum parappin n'am Ur muntuRai;
  pani poru mazaik kaN civappa, pAnAL
  muni paTar akala mUzkuvamkollO
  maNi maruL mEni Ayn'alam tolaiya,
  taNivu arun' tuyaram ceytOn
  15
  aNi kiLar n'eTu varai ATiya n'IrE?
  iravukkuRikkaN talaimakan ciRaippuRamAka, talaimakaTkut tOzi colliyatu. - kapilar

  300. n'eytal
  n'AL valai mukan'ta kOL val paratavar
  n'uNagku maNal AgkaN uNagkap peymmAr,
  paRi koL koLLaiyar, maRuka ukka
  mIn Ar kurukin kAnal am perun' tuRai,
  5
  ellai taN pozil cenRena, celIiyar,
  tEr pUTTu ayara Eey, vAr kOl
  ceRi toTi tirutti, pARu mayir n'Ivi,
  'cel ini, maTan'tai! n'in tOziyoTu, manai' enac
  colliyaaLavai, tAn peritu kaluzn'tu,
  10
  tIgku AyinaL ivaL Ayin, tAgkAtu,
  n'otumalar pOlap piriyin, katumenap
  piRitu onRu Akalum ajcuval; atanAl,
  cENin varun'ar pOlap pENA,
  irug kali yANar em ciRu kuTit tOnRin,
  15
  val etir koNTu, mellitin vinaii,
  'tuRaiyum mAnRanRu pozutE; cuRavum
  Otam malkalin, mARu AyinavE;
  ellinRu; tOnRal! cellAtIm' ena,
  emar kuRai kURat tagki, EmuRa,
  20
  iLaiyarum puraviyum inpuRa, n'Iyum
  il uRai n'al virun'tu ayartal
  ollutum, peruma! n'I n'alkutal peRinE.
  pakaRkuRi van'tu n'Igkum talaimakaRkut tOzi colliyatu. - ulOccanAr maNi miTai pavaLam muRRumn'ittilak kOvai

  309. pAlai
  vaya vAL eRin'tu, villin n'Ikki,
  payam n'irai tazIiya kaTugkaN mazavar,
  ampu cEN paTuttu vanpulattu uyttena,
  teyvam cErn'ta parArai vEmpil
  5
  kozuppu A eRin'tu, kuruti tUuy,
  pulavup puzukku uNTa vAn kaN akal aRai,
  kaLiRu puRam urijciya karug kAl ilavattu
  aralai veN kAz Aliyin tAam
  kATu mika n'eTiya ennAr, kOTiyar
  10
  perum paTaik kutirai, n'al pOr, vAnavan
  tirun'tu kazaR cEvaTi n'acaiip paTarn'tAgku,
  n'Am celin, evanO tOzi! kAmpin
  vanai kazai uTain'ta kavaN vicaik kaTi iTik
  kanai cuTar amaiyattu vazagkal cellAtu,
  15
  iravup punam mEyn'ta uravuc cina vEzam
  taN peru paTAar verUum
  kunRu vilagku iyavin, avar cenRa, n'ATTE?
  piriviTai vERupaTTa talaimakaLatu vERupATu kaNTu vERupaTTa tOzikkut talaimakaL colliyatu. - karuvUrk kan'tappiLLaic cAttanAr

  314. mullai
  'n'Ilattu anna n'Ir poti karuvin,
  mA vicumpu atira muzagki, Aliyin
  n'ilam taNNenRu kAnam kuzaippa,
  inam tEr uzavar in kural iyampa,
  5
  maRiyuTai maTap piNai tazIi, puRavin
  tirimaruppu iralai paim payir ukaLa,
  Ar peyal utaviya kAr cey kAlai,
  n'Ul n'eRi n'uNagkiya kAl n'avil puravi
  kallenak kaRagku maNi iyampa, vallOn
  10
  vAc cela vaNakkiya tAp pari n'eTun' tEr
  Irm puRavu iyagku vazi aRuppa, tIm toTaip
  paiyuL n'al yAz cevvazi piRappa,
  in' n'ilai vArAr Ayin, tam n'ilai
  evankol? pANa! uraitticin, ciRitu' ena,
  15
  kaTavuT kaRpin maTavOL kURa,
  cey vinai azin'ta maiyal n'ejcin
  tuni koL paruvaral tIra, van'tOy!
  initu ceytanaiyAl; vAzka, n'in kaNNi!
  vEli cuRRiya vAl vI mullaip
  20
  perun' tAr kamazum, virun'tu oli, katuppin
  in n'akai iLaiyOL kavava,
  mannuka, peruma! n'in malarn'ta mArpE!
  vinai muRRip pukun'ta talaimakaRkut tOzi colliyatu. - maturai aLakkar jAzAr makanAr ammaLLanAr

  334. mullai
  OTA n'al ERRu urivai taiiya
  ATu koL muracam izumena muzagka,
  n'ATu tiRai koNTanam Ayin pAka!
  pATu imiz kaTalin ezun'ta cummaiyoTu
  5
  perug kaLiRRut taTak kai puraiyak kAl vIzttu,
  irum piTit tozutiyin INTuvana kuzIi,
  vaNagku iRai makaLir ayarn'tanar ATum
  kazagku uRaz AliyoTu kataz uRai citaRi,
  peyal toTagkinRAl, vAnam; vAnin
  10
  vayagku ciRai annattu n'irai paRai kaTuppa,
  n'Alku uTan pUNTa kAl n'avil puravik
  koTijci n'eTun' tEr kaTum pari tavirAtu,
  ina mayil akavum kAr koL viyan punattu,
  n'On cUTTu Azi Ir n'ilam tumippa,
  15
  INTE kANak kaTavumati pUg kEzp
  polivana amartta uNkaN,
  oli pal kUn'tal Ay ciRu n'utalE!
  vinai muRRiya talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - maturaik kUttanAr

  339. pAlai
  vIgku vicai, piNitta virai pari, n'eTun' tEr
  n'On katir cuman'ta Azi Az marugkil,
  pAmpu ena muTukun'Ir OTa, kUmpip
  paRRu viTu viralin payaRu kAy Uzppa,
  5
  aRciram n'inRanRAl, pozutE; muRpaTa
  ALvinaikku ezun'ta acaivu il uLLattu
  ANmai vAgka, kAmam taTpa,
  kavai paTu n'ejcam! kaNkaN akaiya,
  iru talaik koLLi iTai n'inRu varun'ti,
  10
  oru talaip paTAa uRavi pOnRanam;
  n'Omkol? aLiyaL tAnE yAkkaikku
  uyir iyain'tanna n'aTpin, av uyir
  vAztal anna kAtal,
  cAtal anna pirivu ariyOLE!
  pOkAn'inRa talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - n'arai muTi n'eTTaiyAr

  344. mullai
  vaLa mazai pozin'ta vAl n'iRak kaLari,
  uLartaru taN vaLi uRutoRum, n'ilavu enat
  toku mukai virin'ta muTak kAR piTavin,
  vai Er vAl eyiRRu, oL n'utal, makaLir
  5
  kai mAN tONi kaTuppa, paiyena,
  mayilinam payilum maram payil kAnam
  el iTai uRAa aLavai, vallE,
  kazal oli n'Avin teN maNi kaRagka,
  n'izal oLippanna n'imir parip puravi
  10
  vayakku uRu koTijci poliya, vaLpu Ayn'tu,
  iyakkumati vAziyO, kaiyuTai valava!
  payappuRu paTar aTa varun'tiya
  n'ayappu in kAtali n'akai mukam peRavE!
  vinai muRRiya talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - maturai aLakkar jAzAr makanAr maLLanAr

  345. pAlai
  'vicumpu taLi pozin'tu, vemmai n'Igki,
  taN patam paTutal celka!' enap pal mAN
  n'Am cela vizain'tanamAka, 'Ogku pukazk
  kAn amar celvi aruLalin, veN kAl,
  5
  pal paTaip puravi eytiya tol icai
  n'uNagku n'uN panuvaR pulavan pATiya
  ina mazai tavazum EziR kunRattu,
  karug kAl vEgkaic cem pUm piNaiyal
  aitu En'tu alkul yAm aNin'tu uvakkum
  10
  cil n'AL kazika!' enRu mun n'AL
  n'ammoTu poyttanar Ayinum, tammoTu
  tirun'tu vEl iLaiyar curumpu uNa malaimAr,
  mA muRi InRu marak kompu akaippa,
  uRai kazin'tu ulan'ta pinRai, poRaiya
  15
  ciRu veL aruvit tuvalaiyin malarn'ta
  karug kAl n'uNavin peruj cinai vAn pUc
  cem maNaR ciRu n'eRi kammena varippa,
  kATu kavin peRuka tOzi! ATu vaLikku
  olku n'ilai iRRi oru tani n'eTu vIz
  20
  kal kaN cIkkum attam,
  alku veyil n'Izal acain'tanar celavE!
  tOzikkut talaimakaL colliyatu. - kuTavAyiR kIrattanAr

  346.marutam
  n'akai n'anRu amma tAnE iRai micai
  mAric cutaiyin Irm puRattu anna
  kUral kokkin kuRum paRaic cEval,
  veLLi veN tOTu anna, kayal kuRittu,
  5
  kaL Ar uvakaik kali makiz uzavar
  kAjci am kuRun' taRi kutti, tIm cuvai
  men kazaik karumpin n'an pala miTain'tu,
  peruj cey n'ellin pAcu aval potti,
  varuttik koNTa val vAyk koTuj ciRai
  10
  mItu azi kaTu n'Ir n'Okki, paippayap
  pArval irukkum payam kEz Ura!
  yAm atu pENinRO ilamE n'I n'in
  paN amai n'al yAzp pANanoTu, vici piNi,
  maN Ar, muzavin kaN atirn'tu iyampa,
  15
  makiz tuNaic cuRRamoTu maTTu mAn'ti,
  em manai vArAyAki, mun n'AL,
  n'um manaic cErn'ta jAnRai, am manaik
  kuRun' toTi maTan'tai uvan'tanaL n'eTun' tEr,
  izai aNi yAnaip pazaiyan mARan,
  20
  mATa mali maRukin kUTal AgkaN,
  veLLat tAnaiyoTu vERu pulattu iRutta
  kiLLi vaLavan n'al amar cAay,
  kaTum parip puraviyoTu kaLiRu pala vavvi,
  Etil mannar Ur koLa,
  25
  kOtai mArpan uvakaiyin peritE.
  tOzi talaimakaRku vAyil maRuttatu. - n'akkIrar

  352. kuRijci
  'muTavu mutir palavin kuTam maruL perum pazam
  pal kiLait talaivan kallAk kaTuvan,
  pATu imiz aruvip pARai marugkin,
  ATu mayil munnatu Aka, kOTiyar
  5
  vizavu koL mUtUr viRali pinRai
  muzavan pOla akappaTat tazIi,
  in tuNaip payirum kunRa n'ATan
  kuTi n'anku uTaiyan; kUTun'arp piriyalan;
  keTu n'A moziyalan; anpinan' ena, n'I
  10
  valla kURi, vAyvatin puNarttOy;
  n'allai; kAN, ini kAtal am tOzIi!
  kaTum parip puravi n'eTun' tEr ajci,
  n'al icai n'iRutta n'ayam varu panuval,
  tol icai n'iRIiya urai cAl pANmakan
  15
  eNNu muRai n'iRutta paNNinuLLum,
  putuvatu punain'ta tiRattinum,
  vatuvai n'ALinum, iniyanAl emakkE.
  varain'tu eytiya pinRai maNa manakkaN cenRa tOzikkut talaimakaL colliyatu; varaivu malin'tu colliya tOzikkut talaimakaL colliyatUum Am. - ajciyattai makaL n'AkaiyAr

  354. mullai
  mata vali yAnai maRaliya pAcaRai,
  iTi umiz muracam poru kaLattu iyampa,
  venRu koTi eTuttanan, vEn'tanum; kanRoTu
  kaRavaip pullinam puRavutoRu ukaLa,
  5
  kuzal vAy vaittanar kOvalar, val virain'tu,
  iLaiyar Ekuvanar pariya, viri uLaik
  kaTu n'aTaip puravi vazivAy OTa,
  valavan vaLpu vali uRuppa, pulavar
  pukaz kuRi koNTa polan'tAr akalattu,
  10
  taN kamaz cAn'tam n'uN tukaL aNiya,
  venRi koL uvakaiyoTu pukutal vENTin,
  yANTu uRaivatukol tAnE mANTa
  pOtu uRaz koNTa uNkaN
  tItilATTi tiru n'utaR pacappE?
  vinai muRRiya talaimakaRku uzaiyAr colliyatu. - maturait tamizk kUttan kaTuvan maLLanAr

  360. n'eytal
  pal pUn' taN pozil, pakal uTan kazippi,
  oru kAl Urtip paruti am celvan
  kuTavayin mA malai maRaiya, koTug kazit
  taN cERRu aTaiiya kaNaik kAl n'eytal
  5
  n'uN tAtu uNTu vaNTinam tuRappa,
  veruvaru kaTun' tiRal iru perun' teyvattu
  uru uTan iyain'ta tORRam pOla,
  an'ti vAnamoTu kaTal aNi koLAa,
  van'ta mAlai peyarin, maRRu ivaL
  10
  perum pulampinaLE teyya; atanAl,
  pANi pizaiyA mAN vinaik kali mA
  tujcu Ur yAmattut teviTTal Ompi,
  n'eTun' tEr akala n'Ikki, paiyenak
  kunRu izi kaLiRRin kuvavu maNal n'In'ti,
  15
  iravin vammO uravu n'Irc cErppa!
  ina mIn arun'tu n'AraiyoTu panaimicai
  anRil cEkkum munRil, pon ena
  n'al malar n'aRu vI tAam
  punnai n'aRum pozil ceyta n'am kuRiyE.
  pakaRkuRi van'ta talaimakaRkut tOzi pakaRkuRi maRuttu, iravukkuRi n'Ern'tatu. - maturaik kaNNattanAr

  363. pAlai
  n'irai celal ivuLi viraivuTan kaTaii,
  akal iru vicumpil pakal celac cenRu,
  mazuku cuTar maNTilam mA malai maRaiya,
  pozutu kazi malarin, punaiyizai! cAay,
  5
  aNai aNain'tu inaiyai Akal kaNai araip
  pul ilai n'ellip pukar il pacug kAy
  kal atar marugkil kaTu vaLi utirppa,
  polam cey kAcin poRpat tAam
  attam n'aNNi, atar pArttu irun'ta
  10
  kolai veg koLkaik koTun' tozil maRavar
  ARu cel mAkkaL aru n'iRattu eRin'ta
  eHku uRu vizuppuN kUrn'tOr eytiya,
  vaLai vAyp parun'tin, vaL ukirc cEval
  kiLai taru teL viLi kezu muTaip payirum
  15
  innA vej curam iRan'tOr, munniya
  cey vinai valattar Aki, ivaN n'ayan'tu,
  eyta van'tanarE tOzi! mai ezil
  tuNai Er etir malar uNkaN
  piNai Er n'Okkam perug kavin koLavE.
  piriviTai vERupaTTa talaimakaTkut tOzi colliyatu. - maturaip poncey kollan veNNAkanAr

  372. kuRijci
  arun' teRal marapin kaTavuL kAppa,
  perun' tEn tUgkum n'ATu kAN n'anan'talai,
  aNagkuTai varaippin, pAzi AgkaN,
  vEL mutu mAkkaL viyal n'akark karan'ta
  5
  arug kala veRukkaiyin ariyOL paNpu n'inain'tu,
  varun'tinammAtO eninum, aHtu ollAy,
  irum paNait toTutta palar ATu Ucal,
  Urn'tu izi kayiRRin, cela vara varun'ti,
  n'eTu n'eRik kutiraik kUr vEl ajci
  10
  kaTu munai alaitta koTu vil ATavar
  ATu koL pUcalin pATu ciRan'tu eRiyum,
  perun' tuTi vaLpin vIgkupu n'ekizA,
  mEy maNi izan'ta pAmpin, n'I n'ani
  tEmpinai vAzi, en n'ejcE! vEn'tar
  15
  kON taNi eyilin kAppuc ciRan'tu,
  INTu arugkuraiyaL, n'am aNagkiyOLE.
  allakuRippaTTup pOkAn'inRa talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - paraNar

  376. marutam
  cellal, makizn'a! n'iR cey kaTan uTaiyenman
  kallA yAnai kaTi punal kaRRena,
  mali punal poruta marutu Ogku paTappai,
  oli katirk kazani, kazAar muntuRai,
  5
  kali koL cuRRamoTu karikAl kANa,
  taN patam koNTu, tavirn'ta in icai
  oN poRip punai kazal cEvaTip puraLa,
  karug kaccu yAtta kANpin av vayiRRu,
  irum polam pANTil, maNiyoTu teLirppa,
  10
  punal n'ayan'tu ATum atti aNi n'ayan'tu,
  kAviri koNTu oLittAgkum annO!
  n'umvayin pulattal cellEm; emvayin
  pacan'tanRu, kANTicin n'utalE; acumpin
  am tUmpu vaLLai azaR koTi mayakki,
  15
  vaN tOTTu n'ellin vAgku pIL viriya,
  tuyt talai muTagku iRAt teRikkum, poRpuTaik
  kuragkuuLaip puravik kuTTuvan
  maran'tai anna, en n'alam tan'tu cenmE!
  kAtaRparattai pulan'tu colliyatu. - paraNar

  400. n'eytal
  n'akai n'anRu amma tAnE 'avanoTu,
  manai iRan'tu alkinum alar, ena n'ayan'tu,
  kAnal alkiya n'am kaLavu akala,
  pal purin'tu iyaRal uRRa n'al vinai,
  5
  n'Ul amai piRappin, n'Ila utti,
  koym mayir eruttam piNar paTap peruki,
  n'eymmiti munaiiya kozuj cORRu Arkai
  n'iral iyain'tu onRiya celavin, cen' tinaik
  kural vArn'tanna kuvavut talai, n'al n'Anku
  10
  vIgku cuval mociyat tAgku n'ukam tazIi,
  pUm poRip pal paTai olippap pUTTi,
  matiyuTai valavan Evalin, iku tuRaip
  punal pAyn'tanna vAm mAn tiN tErk
  kaNai kazin'tanna n'On kAl vaN pari,
  15
  pAl kaNTanna Utai veN maNal,
  kAl kaNTanna vazi paTap pOki,
  ayirc cERRu aLLal azuvattu AgkaN,
  iruL n'Ir iTTuc curam n'In'ti, tuRai kezu
  mellam pulampan van'ta jAnRai,
  20
  pU mali irug kazit tuyalvarum aTaiyoTu,
  n'Emi tan'ta n'eTun'Ir n'eytal
  viLaiyA iLag kaL n'ARa, palavuTan
  poti aviz taN malar kaNTum, n'anRum
  putuvatu AkinRu amma paza viRal,
  25
  pATu ezun'tu iragku mun'n'Ir,
  n'ITu irum peNNai, n'am azugkal UrE!
  talaimakan varain'tu eytiya pinRai, tOzi talaimakaTkuc colliyatu. -ulOccanAr

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 02:23:06(இந்திய நேரம்)