தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

271-280

 • 271-280

  271. pAlai
  poRi varip puRavin ceg kAR cEval
  ciRu pun peTaiyoTu cEN pulam pOki,
  ari maNal iyavil paral tErn'tu uNTu,
  vari maral vATiya vAn n'Igku n'anan'talaik
  5
  kuRumpoRai marugkin kOT curam n'In'ti,
  n'eTuj cEN van'ta n'Ir n'acai vampalar
  cel uyir n'iRutta cuvaik kAy n'ellip
  pal kAy am cinai akavum attam
  cenRu, n'Ir avaNir Aki, n'inRu taru
  10
  n'ilai arum poruT piNi n'inain'tanir eninE,
  valvatAka, n'um cey vinai! ivaTkE,
  kaLi mali kaLLin n'al tEr aviyan
  ATu iyal iLa mazai cUTit tOnRum
  pazam tUgku viTarakattu ezun'ta kAmpin
  15
  kaN iTai puraiyum n'eTu men paNait tOL,
  tirun'tu kOl Ay toTi jekizin,
  marun'tum uNTO, pirin'tu uRai n'ATTE?
  celavu uNarttiya tOzi, talaimakaLatu kuRippu aRin'tu, talaimakanaic celavu azugkac colliyatu. - kAvirippUmpaTTinattuc cegkaNNanAr

  272. kuRijci
  irum puli tolaitta perug kai vEzattup
  pulavu n'ARu pukar n'utal kazuva, kagkul
  aruvi tan'ta aNagkuTai n'eTug kOTTu
  ajcu varu viTar mukai Ar iruL akaRRi,
  5
  min oLir eHkam cel n'eRi viLakka,
  taniyan van'tu, pani alai muniyAn,
  n'Ir izi marugkin Ar iTattu amanRa
  kuLaviyoTu miTain'ta kUtaLag kaNNi
  acaiyA n'ARRam acai vaLi pakara,
  10
  tuRu kal n'aNNiya kaRi ivar paTappaik
  kuRi iRaik kurampai n'am manaivayin pukutarum,
  meym mali uvakaiyan; an' n'ilai kaNTu,
  'muruku' ena uNarn'tu, mukaman kURi,
  uruvac cen' tinai n'IroTu tUuy,
  15
  n'eTu vEL paravum, annai; annO!
  en Avatu koltAnE pon ena
  malarn'ta vEgkai alagku cinai poliya
  maNi n'iRa majjai akavum
  aNi malai n'ATanoTu amain'ta n'am toTarpE?
  iravukkuRi van'ta talaimakan ciRaippuRattAnAka, talaimakaTkuc colluvALAy, tOzi colliyatu. - maturai aRuvai vANikan iLavETTanAr

  273. pAlai
  vicumpu vicaittu ezun'ta kUtaLag kOtaiyin,
  pacug kAl veN kuruku vAp paRai vaLaii,
  Arkali vaLavayin pOtoTu parappa,
  pulam puniRu tIrn'ta putu varal aRciram,
  5
  n'alam kavar pacalai n'aliyavum, n'am tuyar
  aRiyArkollO, tAmE? aRiyinum,
  n'am manattu anna menmai inmaiyin,
  n'ammuTai ulakam uLLArkollO?
  yAgku ena uNarkO, yAnE? vIgkupu
  10
  talai varampu aRiyAt takai varal vATaiyoTu
  mulaiyiTait tOnRiya n'Oy vaLar iLa muLai
  acaivuTai n'ejcattu uyavut tiraL n'ITi,
  UrOr eTutta ampal am cinai,
  ArAk kAtal avir taLir parappi,
  15
  pulavar pukazn'ta n'Ar il peru maram
  n'ila varai ellAm n'izaRRi,
  alar arumpu Uzppavum vArAtOrE.
  pirivinkaN talaimakaL aRivu mayagkic colliyatu.-auvaiyAr

  274. mullai
  iru vicumpu atira muzagki, ara n'alin'tu,
  iku peyal azi tuLi talaii, vAnam
  paruvam ceyta pAnAT kagkul,
  ATu talait turuvin tOTu EmArppa,
  5
  kaTai kOl ciRu tI aTaiya mATTi,
  tiN kAl uRiyan, pAnaiyan, ataLan,
  n'uN pal tuvalai oru tiRam n'anaippa,
  taNTu kAl UnRiya tani n'ilai iTaiyan,
  maTi viTu vILai kaTitu cenRu icaippa,
  10
  teRi maRi pArkkum kuRu n'ari verIi,
  muLLuTaik kuRun' tURu iriyap pOkum
  taN n'aRu puRavinatuvE n'aRu malar
  mullai cAnRa kaRpin
  mel iyaR kuRumakaL uRaivu in UrE.
  talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - iTaik kATanAr

  275. pAlai
  Ogku n'ilait tAzi malkac cArtti,
  kuTai aTai n'Irin maTaiyinaL eTutta
  pan'tar vayalai, pan'tu eRin'tu ATi,
  iLamait takaimaiyai vaLa manaik kizatti!
  5
  'pitirvai n'Irai veN n'IRu Aka' ena,
  yAm taR kazaRug kAlai, tAn tan
  mazalai in col, kazaRal inRi,
  in uyir kalappak kURi, n'annutal
  peruj cORRu illattu orugku ivaN irAaL,
  10
  EtilALan kAtal n'ampi,
  tiraL arai iruppait toLLai vAn pUk
  kuruLai eNkin irug kiLai kavarum
  vem malai aruj curam, n'am ivaN oziya,
  iru n'ilan uyirkkum innAk kAnam,
  15
  n'erun'aip pOkiya peru maTat takuvi
  aitu akal alkul tazai aNik kUTTum
  kUzai n'occik kIzatu, en makaL
  cem puTaic ciRu viral varitta
  vaNTalum kANTirO, kaN uTaiyIrE?
  makaT pOkkiya tAy colliyatu. - kayamanAr

  276. marutam
  n'IL irum poykai irai vETTu ezun'ta
  vALai veN pOttu uNIiya, n'Arai tan
  aTi aRivuRutal ajci, paipayak
  kaTi ilam pukUum kaLvan pOla,
  5
  cAay otugkum tuRai kEz UranoTu
  Avatu Aka! ini n'AN uNTO?
  varukatil amma, em cEri cEra!
  ari vEy uNkaN avan peNTir kANa,
  tArum tAnaiyum paRRi, Ariyar
  10
  piTi payinRu tarUum perug kaLiRu pOla,
  tOL kan'tAkak kUn'talin piNittu, avan
  mArpu kaTi koLLEn Ayin, ArvuRRu
  iran'tOrkku IyAtu ITTiyOn poruLpOl,
  paran'tu veLippaTAtu Aki,
  15
  varun'tukatilla, yAy Ompiya n'alanE!
  talaimakaTkup pAgkAyinAr kETpap parattai colliyatu. - paraNar

  277. pAlai
  taN katir maNTilam avir, aRac cAayp
  pakal azi tORRam pOla, paiyena
  n'utal oLi karappavum, ALvinai tarumAr,
  taval il uLLamoTu eHku tuNai Aka,
  5
  kaTaiyal am kurala vAL vari uzuvai
  pEz vAyp piNavin vizup paci n'OnAtu,
  irum panaj ceRumpin anna parUu mayir,
  ciRu kaN, panRi varu tiRam pArkkum
  attam Ar azuvattu AgkaN n'anan'talai,
  10
  pottuTai maratta pukar paTu n'Izal,
  ARu cel vampalar acaiyun'ar irukkum,
  Iram il, vej curam iRan'tOr n'amvayin
  vArA aLavai Ayizai! kUr vAy
  azal akain'tanna kAmar tutai mayir
  15
  manai uRai kOzi maRanuTaic cEval
  pOr puri eruttam pOlak kajaliya
  pogku azal murukkin oN kural mAn'ti,
  citar citarn'tu ukutta cevvi vEnil
  van'tanRu amma, tAnE;
  20
  vArAr tOzi! n'am kAtalOrE.
  talaimakan pirivinkaN talaimakaL, tOzikkup paruvam kaNTu azin'tu,colli yatu. - karuvUr n'anmArpan

  278. kuRijci
  kuNa kaTal mukan'ta koLLai vAnam
  paNai kezu vEn'tar pal paTait tAnait
  tOl n'iraittanaiya Aki, valan Erpu,
  kOl n'imir koTiyin vaci paTa minni,
  5
  urum uraRu atir kural talaii, pAnAL,
  peru malai mImicai muRRinaAyin,
  vAL ilagku aruvi tAay, n'ALai,
  iru vetir am kazai ociyat tINTi
  varuvatumAtO, vaN pari un'ti,
  10
  n'ani perum parappin n'am Ur muntuRai;
  pani poru mazaik kaN civappa, pAnAL
  muni paTar akala mUzkuvamkollO
  maNi maruL mEni Ayn'alam tolaiya,
  taNivu arun' tuyaram ceytOn
  15
  aNi kiLar n'eTu varai ATiya n'IrE?
  iravukkuRikkaN talaimakan ciRaippuRamAka, talaimakaTkut tOzi colliyatu. - kapilar

  279. pAlai
  'n'aTTOr inmaiyum, kELir tunpamum,
  oTTAtu uRaiyun'ar perukkamum, kANUu,
  oru pati vAztal ARRupatilla
  pon avir cuNagkoTu ceRiya vIgkiya
  5
  men mulai muRRam kaTavAtOr' ena,
  n'aLLen kagkulum pakalum, iyain'tu iyain'tu
  uLLam pottiya uram cuTu kUr eri
  ALvinai mAriyin aviyA, n'ALum
  kaTaRu uzan'tu ivaNam Aka, paTar uzan'tu
  10
  yAgku AkuvaLkol tAnE tIm toTai
  viLari n'arampin n'ayavaru cIRiyAz
  mali pUm pogkar makiz kuraR kuyiloTu
  puNar tuyil eTuppum punal teLi kAlaiyum
  n'ammuTai matukaiyaL Aki, aNi n'aTai
  15
  anna mAN peTaiyin menmela iyali,
  kaiyaRu n'ejcinaL, aTaitarum
  mai Ir Oti mAayOLE?
  poruLvayiR pirin'tu pOkAn'inRa talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. -irugkOn ollaiyAyan cegkaNNanAr

  280. n'eytal
  pon aTarn'tanna oL iNarc cerun'tip
  pal malar vEyn'ta n'alam peRu kOtaiyaL,
  tiNi maNal aTai karai alavan ATTi
  acaiyinaL irun'ta Ay toTik kuRumakaL,
  5
  n'alamcAl vizup poruL kalam n'iRai koTuppinum,
  peRal arugkuraiyaL Ayin, aRam terin'tu,
  n'Am uRai tEem marUup peyarn'tu, avanoTu
  iru n'Irc cErppin uppuTan uzutum,
  peru n'Irk kuTTam puNaiyoTu pukkum,
  10
  paTuttanam, paNin'tanam, aTuttanam, iruppin,
  tarukuvankollO tAnE viri tiraik
  kaN tiraL muttam koNTu, jAgkart
  tEn imir akan karaip pakukkum
  kAnal am perun' tuRaip paratavan emakkE?
  talaimakaLaik kaNNuRRu n'Igkum talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu; alla kuRippaTTup pOkAn'inRavan colliyatUum Am, - ammUvanAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 00:20:00(இந்திய நேரம்)