தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

111-120

 • 111-120

  111. pAlai
  uL Agku uvattal cellAr, kaRuttOr
  eLLal n'ejcattu Eec col n'ANi
  varuvar vAzi, tOzi! araca
  yAnai koNTa tukiR koTi pOla,
  5
  alan'talai jemaiyattu valan'ta cilampi
  OTaik kunRattuk kOTaiyoTu tuyalvara,
  mazai ena maruNTa mammar pala uTan
  OykaLiRu eTutta n'OyuTai n'eTug kai
  tokucoR kOTiyar tUmpin uyirkkum
  10
  attak kEzal aTTa n'aR kOL
  cen'n'Ay ERRai kammena Irppa,
  kuruti Arum eruvaic cej cevi,
  maNTu amar azuvattu ellik koNTa
  puN tEr viLakkin, tOnRum
  15
  viN tOy piRagkal malai iRan'tOrE.
  talaimakan pirivinkaN tOzi talaimakaLai ARRuvittatu.- pAlai pATiya perugkaTugkO

  112. kuRijci
  kUnal eNkin kuRu n'aTait tozuti
  citalai ceyta cen' n'ilaip puRRin
  maN punai n'eTug kOTu uTaiya vAgki,
  irai n'acaiip parikkum arain'AT kagkul
  5
  InRu aNi vayavup piNap pacittena, maRap puli
  oLiRu En'tu maruppin kaLiRu aTTuk kuzumum
  pani iruj cOlai, 'emiyam' ennAy,
  tIgku ceytanaiyE, Igku van'tOyE;
  n'AL iTaippaTin, en tOzi vAzAL;
  10
  tOLiTai muyakkam n'Iyum veyyai;
  kaziyak kAtalar Ayinum, cAnROr
  paziyoTu varUum inpam veHkAr;
  varaiyin evanO? vAn tOy veRpa!
  kaNak kalai ikukkum kaRi ivar cilampin
  15
  maNappu arug kAmam puNarn'tamai aRiyAr,
  tonRu iyal marapin manRal ayara,
  peN kOL ozukkam kaN koLa n'Okki,
  n'otumal virun'tinam pOla, ivaL
  putu n'AN oTukkamum kANkuvam, yAmE.
  iravukkuRi van'ta talaimakanai etirppaTTu n'inRu, tOzi colli, varaivu kaTAyatu. - n'eytaRcAyttuytta AvUr kizAr

  113. pAlai
  n'anRu al kAlaiyum n'aTpin kOTAr,
  cenRu vazippaTUum tiripu il cUzcciyin,
  pun talai maTap piTi akavun'ar perumakan
  mA vIcu vaN makiz aHtai pORRi,
  5
  kAppuk kain'n'iRutta pal vEl kOcar
  iLag kaL kamazum n'eytal am ceRuvin
  vaLam kezu n'al n'ATu anna en tOL maNan'tu,
  azugkal mUtUr alar eTuttu araRRa,
  n'alkAtu tuRan'ta kAtalar, 'enRum
  10
  kal porUu meliyAp paraTTin n'On aTi
  akalcUl am curaip peyta valciyar
  ikan'tanar Ayinum, iTam pArttup pakaivar
  Ompinar uRaiyum kUz kezu kuRumpil
  kuvai imil viTaiya vERRu A oyyum
  15
  kanai iruj curuNaik kani kAz n'eTu vEl
  vizavu ayarn'tanna kozum pal tiRRi
  ezAap pANan n'al n'ATTu umpar,
  n'eRi cel vampalark konRa tevvar
  eRipaTai kazIiya cEyaric cil n'Ir
  20
  aRutuRai ayir maNaR paTukaraip pOki,
  cEyar' enRalin, ciRumai uRRa en
  kaiyaRu n'ejcattu evvam n'Igka,
  azAam uRaitalum uriyam parArai
  alagkal am cinaik kuTampai pullenap
  25
  pulam peyar marugkil puL ezun'tAgku,
  mey ivaN oziyap pOki, avar
  ceyvinai marugkil celIiyar, en uyirE!
  talaimakan pirivinkaN talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - kallATanAr

  114. mullai
  'kELAy, ella! tOzi! vElan
  veRi ayar kaLattuc ciRu pala tAaya
  viravu vI uRaitta Ir n'aRum puRavin,
  uravuk katir mazugkiya kal cEr jAyiRu,
  5
  aravu n'ugku matiyin, aiyena maRaiyum
  ciRu pun mAlaiyum uLLAr avar' ena,
  n'ap pulan'tu uRaiyum evvam n'Igka,
  n'Ul aRi valava! kaTavumati, uvakkAN
  n'eTug koTi n'uTagkum vAn tOy puricai,
  10
  yAmam koLpavar n'ATTiya n'aLi cuTar
  vAnaka mInin viLagkit tOnRum,
  arug kaTik kAppin, ajcu varu, mUtUrt
  tirun'akar aTagkiya mAcu il kaRpin,
  ari matar mazaik kaN, amai purai paNait tOL,
  15
  aNagku cAl, arivaiyaik kANkuvam
  polampaTaik kali mAp pUNTa tErE.
  vinai muRRi mILum talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - .......

  115. pAlai
  aziyA vizavin, ajcuvaru mUtUrp
  pazi ilar Ayinum, palar puRagkURum
  ampal ozukkamum Akiyar; vej col
  cEriam peNTir eLLinum eLLuka;
  5
  n'uN pUN erumai kuTa n'ATTanna en
  Ayn'alam tolaiyinum tolaika; enRum
  n'Oy ilarAka, n'am kAtalar vAy vAL
  evvi vIzn'ta ceruvil pANar
  kaitozu marapin mun parittu iTUup pazicciya
  10
  vaL uyir vaNar maruppu anna, oL iNarc
  cuTarp pUg konRai UzuRu viLain'eRRu
  aRaimicait tAam atta n'ILiTai,
  piRai maruL vAn kOTTu aNNal yAnai,
  cinam miku munpin, vAm mAn, ajci
  15
  inam koNTu oLikkum ajcuvaru kavalai,
  n'annar Aykavin tolaiya, cEy n'ATTu,
  n'am n'Ittu uRaiyum poruTpiNik
  kUTAmaiyin, n'ITiyOrE.
  piriviTai vaRpuRukkum tOzikkut talaimakaL colliyatu. - mAmUlanAr

  116. marutam
  eri akain'tanna tAmarai iTai iTai
  arin'tu kAl kuvitta cen' n'el vinaijar
  kaL koNTu maRukum cAkATu aLaRRu uRin,
  Ay karumpu aTukkum pAypunal Ura!
  5
  periya n'AN ilaimanRa; 'pori enap
  punku aviz akantuRaip poliya, oL n'utal,
  n'aRu malarkkAN varum kuRum pal kUn'tal,
  mAzai n'Okkin, kAz iyal vana mulai,
  eHkuTai ezil n'alattu, oruttiyoTu n'erun'ai
  10
  vaikupunal ayarn'tanai' enpa; atuvE,
  poy puRam potin'tu, yAm karappavum, kaiyikan'tu
  alar AkinRAl tAnE; malartAr,
  mai aNi yAnai, maRap pOrc ceziyan
  poyyA vizavin kUTaR paRan'talai,
  15
  uTan iyain'tu ezun'ta iru peru vEn'tar
  kaTal maruL perum paTai kalagkat tAkki,
  iragkuicai muracam oziya, paran'tu avar
  OTupuRam kaNTa jAnRai,
  ATu koL viyan kaLattu Arppinum peritE.
  tOzi talaimakanai vAyil maRuttatu. - paraNar

  117. pAlai
  mauvaloTu malarn'ta mAk kural n'occiyum,
  av vari alkul Ayamum, uLLAL,
  Etilan poymmozi n'ampi, Er vinai
  vaLam kezu tiru n'akar pulampap pOki,
  5
  veruvaru kavalai AgkaN, aruLvara,
  karug kAl Omai ERi, veN talaip
  parun'tu peTai payirum pAz n'ATTu AgkaN,
  polan'toTi teLirppa vIci; cEvaTic
  cilampu n'aka iyalic cenRa en makaTkE
  10
  cAn'tu uLar vaNar kural vAri, vakaivakuttu;
  yAn pOtu tuNaippa, takaram maNNAL,
  tan Oranna takai veg kAtalan
  veRi kamaz pal malar punaiyap pinnuviTa,
  ciRupuRam putaiya n'eRipu tAzn'tanakol
  15
  n'eTug kAl mAattu UzuRu veN pazam
  koTun' tAL yAmai pArppoTu kavarum
  poykai cUzn'ta, poyyA yANar,
  vANan ciRukuTi vaTAatu
  tIm n'Irk kAnyARRu avir aRal pOnRE?
  makaT pOkkiya cevilittAy colliyatu. - .........

  118. kuRijci
  kaRagku veL aruvi piRagku malaik kavAan,
  tEm kamaz iNara vEgkai cUTi,
  toNTakap paRaic cIr peNTiroTu viraii,
  maRukil tUgkum ciRukuTip pAkkattu,
  5
  iyal muruku oppinai, vaya n'Ay piRpaTa,
  pakal varin, kavvai ajcutum; ikal koLa,
  irum piTi kanRoTu viraiiya kaya vAyp
  perug kai yAnaik kOL pizaittu, irIiya
  aTu puli vazagkum Ar iruL n'aTu n'AL
  10
  taniyai varutal ataninum ajcutum.
  en AkuvaLkoltAnE? pal n'AL
  puNar kuRi ceyta pularkural Enal
  kiLi kaTi pATalum ozin'tanaL;
  aLiyaLtAn, n'in aLi alatu ilaLE!
  ceRippu aRivuRIi, 'iravum pakalum vAral' enRu varaivu kaTAayatu.- kapilar

  119. pAlai
  'n'utalum tOLum, titalai alkulum,
  vaNNamum, vanappum, variyum, vATa
  varun'tuvaL, ivaL' enat tirun'tupu n'Okki,
  'varaivu n'anRu' ennAtu akalinum, avar vaRitu,
  5
  ARu cel mAkkaL aRutta piraNTai,
  ERu peRu pAmpin pain' tuNi kaTuppa,
  n'eRi ayal tiragkum attam, veRi koLa,
  umaN cAttu iRan'ta ozi kal aTuppil
  n'On cilai mazavar Un puzukku ayarum
  10
  curan vazakku aRRatu ennAtu, uram ciRan'tu,
  n'eytal uruvin aitu ilagku akal ilai,
  toTai amai pIlip polin'ta kaTikai,
  maTai amai tiN curai, mAk kAz vEloTu
  taNi amar azuvam tammoTu tuNaippa,
  15
  tuNikuvarkollO tAmE tuNikoLa
  maRap puli uzan'ta vaci paTu cenni
  uRun'Oy varuttamoTu uNIiya maNTi,
  paTi muzam UnRiya n'eTu n'al yAnai
  kai tOyttu uyirkkum vaRuj cunai,
  20
  mai tOy cimaiya, malaimutal ARE?
  celavu uNarttiya tOzikkut talaimakaL coRRatu; tOzi talaimakaTkuc coRRatUum Am. - kuTavAyiR kIrattanAr

  120. n'eytal
  n'eTu vEL mArpin Aram pOla,
  cev vAy vAnam tINTi, mIn arun'tum
  paig kAR kokkinam n'irai paRai ukappa,
  ellai paippayak kazippi, kuTavayin
  5
  kal cErn'tanRE, pal katir jAyiRu
  matar ezil mazaik kaN kaluza, ivaLE
  peru n'AN aNin'ta ciRu men cAyal
  mAN n'alam citaiya Egki, AnAtu,
  azal toTagkinaLE peruma! atanAl
  10
  kazic cuRA eRin'ta puN tAL attiri
  n'eTu n'Ir irug kazip pari melin'tu, acaii,
  val vil iLaiyaroTu ellic cellAtu,
  cErn'tanai celinE citaikuvatu uNTO
  peNNai Ogkiya veN maNaR paTappai
  15
  anRil akavum AgkaN,
  ciRu kural n'eytal em perug kazi n'ATTE?
  tOzi, pakaRkuRikkaN talaimakanai iTattu uyttu van'tu, talaimakanai etirppaTTu n'inRu colliyatu. - n'akkIranAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 00:18:00(இந்திய நேரம்)