தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

MarA MalA(kaTampamalA)-marA MalA(kaTampamalA)

 • marA malA(kaTampamalA)

  99. pAlai
  vAL vari vayamAn kOL ukir anna
  cem mukai avizn'ta muL mutir murukkin
  citaral cemmal tAay, matar ezil
  mAN izai makaLir pUNuTai mulaiyin
  5
  mukai piNi avizn'ta kOgkamoTu acaii, n'anai
  atiral paran'ta am taN pAtiri
  utirvI am cinai tAay, etir vI
  marAa malaroTu virAay, parAam
  aNagkuTai n'akarin maNan'ta pUvin
  10
  n'anRE, kAnam; n'ayavarum amma;
  kaNTicin vAziyO kuRumakaL! n'un'tai
  aTu kaLam pAyn'ta toTi citai maruppin,
  piTi miTai, kaLiRRin tOnRum
  kuRu n'eTun' tuNaiya kunRamum uTaittE!
  uTanpOkiya talaimakaLait talaimakan maruTTic colliyatu.- pAlai pATiya perugkaTugkO

  172. kuRijci
  vAraNam uraRum n'Ir tikaz cilampil
  piracamoTu viraiiya vayagku veL aruvi
  in icai imiz iyam kaTuppa, immenak
  kal mukai viTar akam cilampa, vIzum
  5
  kAmpu talaimaNan'ta Ogku malaic cAral;
  irumpu vaTittanna karug kaik kAnavan
  viri malar marAam porun'ti, kOl terin'tu,
  vari n'utal yAnai aru n'iRattu azutti,
  ikal aTu munpin veN kOTu koNTu, tan
  10
  pul vEy kurampai pulara UnRi,
  munRil n'ITiya muzavu uRaz palavil,
  pizi makiz uvakaiyan, kiLaiyoTu kali ciRan'tu,
  cAn'ta jekiziyin Un puzukku ayarum
  kunRa n'ATa! n'I anpilai Akutal
  15
  aRiyEn yAn; aHtu aRin'tanen Ayin
  aNi izai, uNkaN, Ay itazk kuRumakaL
  maNi Er mAN n'alam citaiya,
  pon n'Er pacalai pAvinRumannE!
  tOzi talaimakaLai iTattu uyttu van'tu, talaimakanai varaivu kaTAyatu. -maturaip pAlAciriyar n'appAlanAr

  199. pAlai
  karai pAy veN tirai kaTuppa, pala uTan,
  n'irai kAl oRRalin, kal cErpu utirum
  varai cEr marAattu Uz malar peyal cettu,
  uyagkal yAnai n'Ir n'acaikku alamara,
  5
  cilampi valan'ta vaRuj cinai vaRRal
  alagkal ulavai ari n'izal acaii,
  tiragkumaral kavviya kaiyaRu tokun'ilai,
  aram tin Ucit tiraL n'uti anna,
  tiN n'ilai eyiRRa cen'n'Ay eTuttalin,
  10
  vaLi munaip pULaiyin oyyenRu alaRiya
  keTumAn ina n'irai tarIiya, kalaiyE
  katir mAy mAlai AN kural viLikkum
  kaTal pOl kAnam piRpaTa, 'piRar pOl
  celvEm Ayin, em celavu n'anRu' ennum
  15
  Acai uLLam acaivinRu turappa,
  n'I celaRku uriyai n'ejcE! vEy pOl
  taTaiyina mannum, taNNiya, tiraNTa,
  perun' tOL arivai oziya, kuTAatu,
  irum pon vAkaip perun'tuRaic ceruvil,
  20
  polam pUN n'annan porutu kaLattu oziya,
  valam paTu koRRam tan'ta vAy vAL,
  kaLagkAyk kaNNi n'Ar muTic cEral
  izan'ta n'ATu tan'tanna
  vaLam peritu peRinum, vAralen yAnE.
  poruL kaTaikkUTTiya n'ejciRkut talaimakan colliyatu. - kallATanAr

  211. pAlai
  kELAy, ella! tOzi! vAliya
  cutai virin'tanna pal pU marAam
  paRai kaNTanna pA aTi n'On tAL
  tiN n'ilai maruppin vayak kaLiRu urijutoRum,
  5
  taN mazai Aliyin tAay, uzavar
  veNNel vittin aRaimicai uNagkum
  pani paTu cOlai vEgkaTattu umpar,
  mozi peyar tEettar Ayinum, n'alkuvar
  kuziyiTaik koNTa kanRuTaip peru n'irai
  10
  piTi paTu pUcalin eytAtu oziya,
  kaTuj cina vEn'tan Evalin eyti,
  n'eTuj cEN n'ATTil talaittArp paTTa
  kallA ezini pal eRin'tu azuttiya
  vankaN katavin veNmaNi vAyil,
  15
  matti n'ATTiya kal kezu panit tuRai,
  n'Ir olittanna pEer
  alar n'amakku oziya, azap pirin'tOrE.
  pirivinkaN vERupaTTa talaimakaLatu vERupATu kaNTu tOzi colliyatu. -mAmUlanAr

  221. pAlai
  n'anai viLai n'aRavin tERal mAn'ti,
  punai vinai n'al il taru maNal kuvaii,
  'pommal Oti em makaL maNan' ena,
  vatuvai ayarn'tanar n'amarE; atanAl,
  5
  putuvatu punain'ta cEyilai veL vEl,
  mati uTampaTTa mai aNaR kALai
  vAgku cinai malin'ta tiraL arai marAattu,
  tEm pAy mel iNar taLiroTu koNTu, n'in
  taN n'aRu mucci punaiya, avanoTu
  10
  kazai kavin pOkiya mazai uyar n'anan'talai,
  kaLiRRu irai pizaittalin, kaya vAy vEgkai
  kAy cinam ciRan'tu, kuzumalin verIi,
  irum piTi iriyum cOlai
  aruj curam cERal ayarn'tanen, yAnE.
  talaimakaRkup pOkku uTanpaTTa tOzi talaimakaTkup pOkku uTanpaTac colliyatu. - kayamanAr

  257. pAlai
  vEniR pAtirik kUni mA malar
  n'aRai vAy vATal n'ARum n'AL, curam,
  ari Ar cilampin cIRaTi civappa,
  emmoTu Or ARu paTIiyar, yAza n'in
  5
  pommal Oti potuLa vAri,
  arumpu aRa malarn'ta Ay pU marAattuc
  curumpu cUz alari taii, vEyn'ta n'in
  tEm pAy kUn'tal kuRum pala mocikkum
  vaNTu kaTin'tu Ompal tERRAy, aNi koLa
  10
  n'uN kOl el vaLai teLirkkum munkai
  mel iRaip paNait tOL viLagka vIci,
  valluvaimannAl n'aTaiyE kaLvar
  pakai miku kavalaic cel n'eRi kANmAr,
  micai maram cErttiya kavai muRi yAattu,
  15
  n'Ar arai marugkin n'Ir varap poLittu,
  kaLiRu cuvaittiTTa kOtuTait tataral
  kallA umaNarkkut tI mUTTu Akum,
  tunpuRu takuvana AgkaN, pun kOTTu
  aril ivar puRRattu alku irai n'acaii,
  20
  veL arA miLira vAgkum
  piLLai eNkin malaivayinAnE.
  uTan pOkAn'inRa talaimakaTkut talaimakan colliyatu. - uRaiyUr maruttuvan tAmOtaranAr

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 02:17:13(இந்திய நேரம்)