தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

MUtAy(cemmUtAy)-mUtAy(cemmUtAy)

 • mUtAy(cemmUtAy)

  283. pAlai
  n'al n'eTug katuppoTu perun' tOL n'Ivi,
  n'in ivaN ozital ajciya enninum,
  celavu talaikkoNTa peru vituppu uRuvi
  pal kavar maruppin mutu mAn pOkki,
  5
  cil uNAt tan'ta cIRUrp peNTir
  tirivayin, tevuTTum cEN pulak kuTijaip
  paital men kural aitu van'tu icaittoRum,
  pOkun'ar pulampum ARE EkutaRku
  ariya Akum ennAmai, kari maram
  10
  kaN akai iLag kuzai kAlmutal kavini,
  vicumpuTan iruNTu, vemmai n'Igka,
  pacug kaN vAnam pAy taLi pozin'tena,
  pul n'ukumpu eTutta n'al n'eTug kAnattu,
  UTTuRu pajcip picir paran'tanna
  15
  vaNNa mUtAy taN n'ilam varippa,
  iniya Akuka taNin'tE
  innA n'Ippin n'innoTu celaRkE.
  uTanpOkku valitta tOzi talaimakaRkuc colliyatu. - maturai marutan iLan'AkanAr

  304. mullai
  iru vicumpu ivarn'ta karuvi mA mazai,
  n'Ir ceRi n'ugkin kaN citarn'tavai pOl,
  cUr panippanna taN varal AliyoTu
  parUup peyal azi tuLi talaii, vAn n'avinRu,
  5
  kurUut tuLi pozin'ta perum pular vaikaRai,
  ceytu viTTanna cen' n'ila marugkil,
  ceRittu n'iRuttanna teL aRal paruki,
  ciRu maRi tazIiya teRin'aTai maTap piNai,
  valam tiri maruppin aNNal iralaiyoTu,
  10
  alagku cinaik kurun'tin alku n'izal vatiya,
  curumpu imirpu Uta, piTavut taLai aviza,
  arum poRi majjai Ala, vari maNal
  maNi miTai pavaLam pOla, aNi mikak
  kAyAj cemmal tAay, pala uTan
  15
  Iyal mUtAy Irm puRam varippa,
  pulan aNi koNTa kAr etir kAlai,
  'En'tu kOTTu yAnai vEn'tan pAcaRai
  vinaiyoTu vERu pulattu alki, n'anRum
  aRavar allar, n'am aruLAtOr' ena,
  20
  n'am n'Oy tanvayin aRiyAL,
  em n'on'tu pulakkumkol, mAayOLE?
  pAcaRaikkaN talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - iTaikkATanAr

  374. mullai
  mAk kaTal mukan'tu, mAtirattu iruLi,
  malar talai ulakam putaiya, valan Erpu,
  pazagkaN koNTa kozum pal koNmU,
  pOzn'ta pOlap pala uTan minni,
  5
  tAzn'ta pOla n'ani aNi van'tu,
  cOrn'ta pOlac corivana payiRRi,
  iTiyum muzakkum inRi, pANar
  vaTi uRu n'al yAz n'arampu icaittanna
  in kural azi tuLi talaii, n'al pala
  10
  peyal peytu kazin'ta pU n'ARu vaikaRai,
  ceRi maNal n'ivan'ta kaLar tOnRu iyavil,
  kuRu mOTTu mUtAy kuRukuRu OTi,
  maNi maNTu pavaLam pOla, kAyA
  aNi miku cemmal oLippana maRaiya,
  15
  kAr kavin koNTa kAmar kAlai,
  celka, tErE n'al valam peRun'a!
  perun' tOL, n'uNukiya n'ucuppin,
  tirun'tuizai, arivai virun'tu etirkoLavE!
  pAcaRai muRRiya talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - iTaikkATanAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 02:25:41(இந்திய நேரம்)