தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

361-370

 • 361-370

  361. pAlai
  'tU malart tAmaraip pUvin am kaN,
  mA itazk kuvaLai malar piNaittanna,
  tiru mukattu alamarum peru matar mazaik kaN,
  aNi vaLai munkai, Ay itaz maTan'tai
  5
  vAr mulai muRRattu n'Ul iTai vilagkinum,
  kavavup pulan'tu uRaiyum kazi perug kAmattu
  inpuRu n'ukarcciyin ciRan'tatu onRu il' ena
  anpAl mozin'ta en mozi koLLAy,
  poruL purivuNTa maruLi n'ejcE!
  10
  kariyAp pUvin periyOr Ara,
  azal ezu tittiyam aTutta yAmai
  n'izaluTai n'eTug kayam pukal vETTAagku,
  uLLutal Ompumati, ini n'I, muL eyiRRu,
  cil mozi, arivai tOLE pal malai
  15
  vev aRai marugkin viyan curam,
  evvam kUra, iRan'tanam, yAmE.
  poruLvayiR pirin'tu pOkAn'inRa talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - eyinan'tai makanAr iLagkIranAr

  362. kuRijci
  pAmpuTai viTara pani n'Ir iTTut tuRait
  tEm kalan'tu ozuka, yARu n'iRain'tanavE;
  veN kOTTu yAnai poruta puN kUrn'tu,
  paig kaN valliyam kal aLaic ceRiya,
  5
  murukku arumpu anna vaL ukir vayap piNavu
  kaTi koLa, vazagkAr ARE; AyiTai
  elliRRu ennAn, ven vEl En'ti,
  n'acai tara van'ta n'annarALan
  n'ejcu pazutAka, vaRuviyan peyarin,
  10
  inRu ippozutum yAn vAzalenE;
  evankol? vAzi, tOzi! n'am iTai mulaic
  cuNagku aNi muRRattu Aram pOlavum,
  cilampu n'ITu cOlaic citar tUgku n'aLippin
  ilagku veL aruvi pOlavum,
  15
  n'ilam koNTanavAl, tigkaL am katirE!
  iravukkuRic ciRaippuRamAkat tOzi colliyatu. - veLLivItiyAr

  363. pAlai
  n'irai celal ivuLi viraivuTan kaTaii,
  akal iru vicumpil pakal celac cenRu,
  mazuku cuTar maNTilam mA malai maRaiya,
  pozutu kazi malarin, punaiyizai! cAay,
  5
  aNai aNain'tu inaiyai Akal kaNai araip
  pul ilai n'ellip pukar il pacug kAy
  kal atar marugkil kaTu vaLi utirppa,
  polam cey kAcin poRpat tAam
  attam n'aNNi, atar pArttu irun'ta
  10
  kolai veg koLkaik koTun' tozil maRavar
  ARu cel mAkkaL aru n'iRattu eRin'ta
  eHku uRu vizuppuN kUrn'tOr eytiya,
  vaLai vAyp parun'tin, vaL ukirc cEval
  kiLai taru teL viLi kezu muTaip payirum
  15
  innA vej curam iRan'tOr, munniya
  cey vinai valattar Aki, ivaN n'ayan'tu,
  eyta van'tanarE tOzi! mai ezil
  tuNai Er etir malar uNkaN
  piNai Er n'Okkam perug kavin koLavE.
  piriviTai vERupaTTa talaimakaTkut tOzi colliyatu. - maturaip poncey kollan veNNAkanAr

  364. mullai
  mAtiram putaiyap pAay, kAl vIzttu,
  ERuTaip peru mazai pozin'tena, avaltORu
  ATu kaLap paRaiyin vari n'uNal kaRagka,
  Ay pon avir izai tUkkiyanna
  5
  n'ITu iNark konRai kavin peRa, kATu uTan
  cuTar purai tOnRip putal talaik koLAa,
  mullai illamoTu malara, kalla
  paku vAyp paij cunai mA uNa malira,
  kAr toTagkinRE kAlai; kAtalar
  10
  vej cina vEn'tan viyan perum pAcaRai,
  venRi vETkaiyoTu n'ammum uLLAr;
  yAtu ceyvAmkol? tOzi! n'Otakak
  kolai kuRittanna mAlai
  tunaitaru pOztin, n'In'talO aritE!
  paruvam kaNTu azin'ta talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - maturai marutagkizAr makanAr perugkaNNanAr

  365. pAlai
  akal vAy vAnam mAl iruL parappa,
  pakal ARRuppaTutta paiyen tORRamoTu
  cinaval pOkiya punkaN mAlai,
  atta n'aTukal AL ena utaitta
  5
  kAna yAnaik katuvAy vaL ukir,
  irum panai itakkaiyin, oTiyum AgkaN,
  kaTugkaN ATavar E muyal kiTakkai,
  varun'ar inmaiyin kaLaiyun'ark kANA
  enRUz vej curam tan'ta n'IyE
  10
  tuyar ceytu ARRAyAki, peyarpu, Agku
  uLLinai vAziya, n'ejcE! ven vEl
  mA vaN kazuvuL kAmUr AgkaN,
  pUtam tan'ta pori arai vEgkait
  taN kamaz putu malar n'ARum
  15
  am cil Oti Ay maTat takaiyE.
  talaimakan iTaic curattu n'inRu colliyatu.-maturai marutan iLan'AkanAr

  366. marutam
  tAz cinai marutam takai peRak kaviniya
  n'Ir cUz viyan kaLam poliya, pOrpu azittu,
  kaL Ar kaLamar pakaTu talai mARRi,
  kaTug kARRu eRiya, pOkiya turumpu uTan
  5
  kAyal ciRu taTik kaN keTap pAytalin,
  iru n'Irp parappin panit tuRaip paratavar
  tIm pozi veL uppuc citaitalin, cinaii,
  kazani uzavaroTu mARu etirn'tu, mayagki,
  iruj cERRu aLLal eRi ceruk kaNTu,
  10
  n'arai mUtALar kai piNi viTuttu,
  n'anai mutir tERal n'uLaiyarkku Iyum
  polam pUN evvi n'Izal anna,
  n'alam peRu paNait tOL, n'al n'utal arivaiyoTu,
  maNam kamaz taN pozil alki, n'erun'ai
  15
  n'I taR pizaittamai aRin'tu,
  kaluzn'ta kaNNaL, em aNagku annALE.
  parattaiyiR pirin'tu van'ta talaimakan vAyil vENTiya iTattu,tOzi colliyatu. - kuTavAyiR kIrattanAr

  367. pAlai
  ilagku cuTar maNTilam pulam talaippeyarn'tu,
  pal katir mazukiya kal cEr amaiyattu,
  alan'talai mUtERu AN kural viLippa,
  manai vaLar n'occi mA cErpu vatiya,
  5
  munai uzai irun'ta am kuTic cIRUr,
  karug kAl vEgkaic cej cuval varakin
  miku patam n'iRain'ta toku kUTTu oru ciRai,
  kuvi aTi verukin paig kaN ERRai
  Un n'acaip piNavin uyagku paci kaLaiiyar,
  10
  taLir purai koTiRRin, ceRi mayir eruttin,
  katirtta cennik kavirp pU anna
  n'eRRic cEval aRRam pArkkum
  pullen mAlaiyum, initu manRamma
  n'al aka vana mulai aTaiyap pullutoRum
  15
  uyir kuzaippanna cAyal,
  ceyir tIr, in tuNaip puNarn'ticinOrkkE.
  piriviTai vERupaTTa talaimakaL vaRpuRukkum tOzikkuc colliyatu. - paraNar

  368. kuRijci
  toTutOR kAnavan cUTuRu viyan punam,
  kari puRam kazIiya perum pATTu Irattu,
  tOTu vaLar pain' tinai n'ITu kural kAkkum
  oN toTi makaLirkku UcalAka
  5
  ATu cinai ozitta kOTu iNar kajaliya
  kuRumpoRai ayalatu n'eTun' tAL vEgkai,
  maTa mayiR kuTumiyin, tOnRum n'ATan
  uyar varai marugkin kAn'taL am cOlaik
  kuragku aRivArA maram payil iRumpil,
  10
  kaTi cunait teLin'ta maNi maruL tIm n'Ir
  piTi puNar kaLiRRin emmoTu ATi,
  pal n'AL umparp peyarn'tu, cil n'AL
  kaziyAmaiyE vazivazip peruki,
  am paNai viLain'ta tEk kaT tERal
  15
  vaNTu paTu kaNNiyar makizum cIRUr,
  evankol vAzi, tOzi! kogkar
  maNi arai yAttu maRukin ATum
  uLLi vizavin anna,
  alar AkinRu, atu palar vAyp paTTE?
  pakalE ciRaippuRamAkat talaimakaTkuc colluvALAyt tOzi colliyatu. -maturai marutan iLan'AkanAr

  369. pAlai
  kaNTicin makaLE! kezIi iyaivenai:
  oN toTi ceRitta munkai Uz koLpu,
  magkaiyar pala pArATTa, cen' tArk
  kiLLaiyum tIm pAl uNNA; mayil iyal
  5
  cEyizai makaLir Ayamum ayarA;
  tAziyum malar pala aNiyA; kEz koLak
  kAz punain'tu iyaRRiya vanappu amai n'On cuvarp
  pAvaiyum pali enap peRAa; n'Oy pora,
  ivai kaNTu, inaivatantalaiyum, n'inaivilEn,
  10
  koTiyOL munniyatu uNarEn, 'toTiyOy!
  inRu n'in oli kural maNNal' enRataRku,
  eR pulan'tu azin'tanaLAki, taR takak
  kaTal am tAnai kai vaN cOzar,
  keTal aru n'al icai uRan'tai anna,
  15
  n'itiyuTai n'al n'akarp putuvatu punain'tu,
  tamar maNan ayaravum ollAL, kavarmutal
  Omai n'ITiya ulavai n'IL iTai,
  maNi aNi palakai, mAk kAz n'eTu vEl,
  tuNivuTai uLLamoTu tutain'ta munpin
  20
  aRiyAt tEettu aruj curam maTutta
  ciRiyORku otta en peru maTat takuvi,
  'ciRappum cIrum inRi, cIRUr
  n'alkUr peNTin pul vEy kurampai
  Or A yAtta oru tUN munRil
  25
  Etil vaRu manaic cilampu uTan kazIi,
  mEyinaLkol?' ena n'Oval yAnE.
  makaT pOkkiya cevili colliyatu. - n'akkIrar

  370. n'eytal
  'vaLai vAyk kOtaiyar vaNTal taii,
  iLaiyOr, celpa; ellum ellinRu;
  akal ilaip punnaip pukar il n'Izal,
  pakalE emmoTu ATi, iravE,
  5
  kAyal vEyn'ta tEyA n'al il
  n'OyoTu vaikutiAyin, n'un'tai
  arug kaTip paTuvalum' enRi; maRRu, 'n'I
  cellal' enRalum ARRAy; 'celinE,
  vAzalen' enRi, Ayin; jAzal
  10
  vaNTu paTat tatain'ta kaNNi, n'eytal
  taN arum pain' tAr tuyalvara, an'ti,
  kaTal kezu celvi karai n'inRAgku,
  n'IyE kAnal oziya, yAnE
  veRi koL pAvaiyin polin'ta en aNi tuRan'tu,
  15
  ATu makaL pOlap peyartal
  ARREnteyya; alarka, iv UrE!
  pakalE ciRaippuRamAkat talaimakaTkuc colluvALAyt tOzi colliyatu. -ammUvanAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 00:21:07(இந்திய நேரம்)