தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

371-380

 • 371-380

  371. pAlai
  av viLimpu urIiya vicai amai n'On cilai,
  cev vAyp pakazi, ceyir n'Okku ATavar
  kaNai iTak kazin'ta tan vIztuNai uLLi,
  kuRu n'eTun' tuNaiya maRi puTai ATa,
  5
  punkaN koNTa tiri maruppu iralai
  mEy patam maRutta ciRumaiyoTu, n'Oy kUrn'tu,
  n'eytal am paTuvil cil n'Ir uNNAtu,
  eHku uRu mAn'tarin inain'tu kaNpaTukkum,
  paitu aRa vempiya pAz cEr attam,
  10
  emiyam n'In'tum emminum, pani vArn'tu,
  ennaAm kol tAmE 'teN n'Ir
  Ay cunai n'ikar malar pOnm' ena n'acaii
  vI tEr paRavai vizaiyum
  pOtu Ar kUn'tal n'am kAtali kaNNE?
  poruLvayiR pirin'tu pOkAn'inRa talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. -eyinan'tai makan iLagkIranAr

  372. kuRijci
  arun' teRal marapin kaTavuL kAppa,
  perun' tEn tUgkum n'ATu kAN n'anan'talai,
  aNagkuTai varaippin, pAzi AgkaN,
  vEL mutu mAkkaL viyal n'akark karan'ta
  5
  arug kala veRukkaiyin ariyOL paNpu n'inain'tu,
  varun'tinammAtO eninum, aHtu ollAy,
  irum paNait toTutta palar ATu Ucal,
  Urn'tu izi kayiRRin, cela vara varun'ti,
  n'eTu n'eRik kutiraik kUr vEl ajci
  10
  kaTu munai alaitta koTu vil ATavar
  ATu koL pUcalin pATu ciRan'tu eRiyum,
  perun' tuTi vaLpin vIgkupu n'ekizA,
  mEy maNi izan'ta pAmpin, n'I n'ani
  tEmpinai vAzi, en n'ejcE! vEn'tar
  15
  kON taNi eyilin kAppuc ciRan'tu,
  INTu arugkuraiyaL, n'am aNagkiyOLE.
  allakuRippaTTup pOkAn'inRa talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - paraNar

  373. pAlai
  munai kavarn'tu koNTena, kalagki, pIr ezun'tu,
  manai pAz paTTa marai cEr manRattu,
  paNait tAL yAnai parUup puRam urijci,
  cetu kAz cAyn'ta mutu kAR potiyil,
  5
  aruj curam n'In'tiya varuttamoTu kaiyaRRu,
  perum pun mAlai pulampu van'tu uRutara,
  mILi uLLam celavu valiyuRuppa,
  tAz kai pUTTiya tani n'ilai irukkaiyoTu,
  tan n'ilai uLLum n'am n'ilai uNarAL;
  10
  irum pal kUn'tal, cEyizai, maTan'tai,
  kanai iruL n'aTu n'AL, aNaiyoTu porun'ti,
  veytuRRup pulakkum n'ejcamoTu, aitu uyirA,
  Ay itaz mazaik kaN malka, n'Oy kUrn'tu,
  perun' tOL n'anaikkum kaluzn'tu vAr arip pani
  15
  mel viral ukirin teRiyinaL, ven vEl
  aNNal yAnai aTu pOr vEn'tar
  orugku akappaTutta muravu vAy jAyil
  Or eyil mannan pOla,
  tuyil tuRan'tanaLkol? aLiyaL tAnE!
  pirin'tu pOkAn'inRa talaimakan iTaic curattut tan n'ejciRkuc colliyatu. -pANTiyan EnAti n'eTugkaNNanAr

  374. mullai
  mAk kaTal mukan'tu, mAtirattu iruLi,
  malar talai ulakam putaiya, valan Erpu,
  pazagkaN koNTa kozum pal koNmU,
  pOzn'ta pOlap pala uTan minni,
  5
  tAzn'ta pOla n'ani aNi van'tu,
  cOrn'ta pOlac corivana payiRRi,
  iTiyum muzakkum inRi, pANar
  vaTi uRu n'al yAz n'arampu icaittanna
  in kural azi tuLi talaii, n'al pala
  10
  peyal peytu kazin'ta pU n'ARu vaikaRai,
  ceRi maNal n'ivan'ta kaLar tOnRu iyavil,
  kuRu mOTTu mUtAy kuRukuRu OTi,
  maNi maNTu pavaLam pOla, kAyA
  aNi miku cemmal oLippana maRaiya,
  15
  kAr kavin koNTa kAmar kAlai,
  celka, tErE n'al valam peRun'a!
  perun' tOL, n'uNukiya n'ucuppin,
  tirun'tuizai, arivai virun'tu etirkoLavE!
  pAcaRai muRRiya talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - iTaikkATanAr

  375. pAlai
  'cenRu n'ITun'ar allar; avarvayin
  inaital AnAy' enRicin ikuLai!
  ampu toTai amaiti kANmAr, vampalar
  kalan ilar Ayinum konRu, puL UTTum
  5
  kallA iLaiyar kalitta kavalai,
  kaNa n'ari inanoTu kuzIi, n'iNan arun'tum
  n'eyttOr ATiya mallal moci viral,
  atta eruvaic cEval cErn'ta
  arai cEr yAtta veN tiraL, vinai viRal,
  10
  ezUut tiNi tOL, cOzar peru makan
  viLagku pukaz n'iRutta iLam peruj cenni
  kuTik kaTan Akalin, kuRaivinai muTimAr,
  cempu uRaz puricaip pAzi n'URi,
  vampa vaTukar pain' talai cavaTTi,
  15
  konRa yAnaik kOTTin tOnRum,
  ajcuvaru marapin vej curam iRan'tOr
  n'Oy ilar peyartal aRiyin,
  AzalamannO, tOzi! en kaNNE.
  piriviTai vERupaTTa talaimakan tOzikkuc colliyatu. - iTaiyan cEn'tag koRRanAr

  376. marutam
  cellal, makizn'a! n'iR cey kaTan uTaiyenman
  kallA yAnai kaTi punal kaRRena,
  mali punal poruta marutu Ogku paTappai,
  oli katirk kazani, kazAar muntuRai,
  5
  kali koL cuRRamoTu karikAl kANa,
  taN patam koNTu, tavirn'ta in icai
  oN poRip punai kazal cEvaTip puraLa,
  karug kaccu yAtta kANpin av vayiRRu,
  irum polam pANTil, maNiyoTu teLirppa,
  10
  punal n'ayan'tu ATum atti aNi n'ayan'tu,
  kAviri koNTu oLittAgkum annO!
  n'umvayin pulattal cellEm; emvayin
  pacan'tanRu, kANTicin n'utalE; acumpin
  am tUmpu vaLLai azaR koTi mayakki,
  15
  vaN tOTTu n'ellin vAgku pIL viriya,
  tuyt talai muTagku iRAt teRikkum, poRpuTaik
  kuragkuuLaip puravik kuTTuvan
  maran'tai anna, en n'alam tan'tu cenmE!
  kAtaRparattai pulan'tu colliyatu. - paraNar

  377. pAlai
  kOTai n'ITalin, vATu pulattu ukka
  ciRu pul uNavu, n'eRi paTa maRuki,
  n'uN pal eRumpi koNTu aLaic ceRitta
  vittA valci, vIgku cilai, maRavar
  5
  pal Uz pukkup payan n'irai kavara,
  kozug kuTi pOkiya perum pAz manRattu,
  n'arai mUtALar atir talai iRakki,
  kavai manattu iruttum vallu vanappu aziya,
  vari n'iRac citalai arittalin, pullenRu,
  10
  peru n'alam citain'ta pEem mutir potiyil
  innA oru ciRait tagki, in n'akaic
  ciRu men cAyal peru n'alam uLLi,
  vampalar Akiyum kazipa manRa
  n'acai tara van'tOr iran'tavai
  15
  icai paTap peytal ARRuvOrE!
  poruL kaTaikkUTTiya n'ejciRkut talaimakan colliyatu. - mAROkkattuk kAmakkaNi n'appAlattanAr

  378. kuRijci
  'n'itiyam tujcum n'ivan'tu Ogku varaippin,
  vatuvai makaLir kUn'tal kamaz koLa,
  vagkUz ATTiya am kuzai vEgkai
  n'an pon anna n'aRun' tAtu utira,
  5
  kAmar pIli Ay mayil tOkai
  vERu vERu inatta varai vAz varuTaik
  kOTu muRRu iLan' takarp pATu viRan'tu, ayala
  ATu kaLa vayirin iniya Ali,
  pacum puRa men cIr ociya, vicumpu ukan'tu,
  10
  irug kaN ATu amait tayagka irukkum
  perug kal n'ATan pirin'ta pulampum,
  uTanRa annai amarA n'Okkamum,
  vaTan'tai tUkkum varu pani aRcirac
  cuTar kezu maNTilam azugka, jAyiRu
  15
  kuTa kaTal cErum paTar kUr mAlaiyum,
  anaittum, aTUu n'inRu n'aliya, ujaRRi,
  yAgganam vAzti?' enRi tOzi!
  n'IgkA vajcinam ceytu; n'at tuRan'tOr
  uLLAr Ayinum, uLenE avar n'ATTu
  20
  aL ilaip palavin kani kavar kaiya
  kallA man'ti kaTuvanOTu ukaLum
  kaTun' tiRal aNagkin n'eTum perug kunRattu,
  pATu in aruvi cUTi,
  vAn tOy cimaiyam tOnRalAnE.
  iravukkuRic ciRaippuRamAkat tOzi col eTuppa, talaimakaL colliyatu. -kAvaTTanAr

  379. pAlai
  n'am n'ayan'tu uRaivi tol n'alam aziya,
  teruLAmaiyin tItoTu kezIi,
  aruL aRa, n'imirn'ta munpoTu poruL purin'tu,
  ALvinaikku etiriya, mILi n'ejcE!
  5
  n'inaiyinaiAyin, enava kENmati!
  viri tirai mun'n'Ir maN tiNi kiTakkai,
  pariti am celvam potumai inRi,
  n'anavin iyanRatuAyinum, kagkul
  kanavin aRRu, atan kazivE; atanAl,
  10
  viravuRu pal malar vaNTu cUzpu aTaicci,
  cuvalmicai acaiiya n'ilai tayagku uRu muTi
  INTu pal n'ARRam vENTuvayin uvappa,
  ceyvuRu viLagku izaip polin'ta tOL cErpu,
  eytiya kanai tuyil ERRoRum, tiruki,
  15
  mey pukuvanna kai kavar muyakkin
  mikuti kaNTanRO ilenE; n'I n'in
  pal poruL vETkaiyin, col varai n'Ivi,
  celavu valiyuRuttanai Ayin, kAloTu
  kanai eri n'ikazn'ta ilai il am kATTu,
  20
  uzaip puRattu anna puLLi n'Izal,
  acaiiya pozutil pacaiiya van'tu, ivaL
  maRappu arum pal kuNam n'iRattu van'tu uRutara,
  oru tiRam n'inaittal cellAy, tiripu n'inRu,
  uRu puli uzan'ta vaTu maruppu oruttaRkup
  25
  piTi iTu pUcalin aTi paTak kuzin'ta
  n'irampA n'IL iTait tUgki,
  iragkuvai allaiyO, uram keTa melin'tE?
  mun oru kAlattup poruL muRRivan'ta talaimakan pinnum poruL kaTaikkUTTiya n'ejciRkuc colliyatu. - pAlai pATiya perugkaTugkO

  380. n'eytal
  tEr cEN n'Ikki, tamiyan van'tu, 'n'um
  Ur yAtu?' enna, n'aNi n'aNi otugki,
  mun n'AL pOkiya tuRaivan, n'erun'ai,
  akal ilai n'Aval uNtuRai utirtta
  5
  kani kavin citaiya vAgkik koNTu, tan,
  tAzai vEr aLai, vIz tuNaikku iTUum
  alavaR kATTi, 'n'aRpARRu itu' ena,
  n'inain'ta n'ejcamoTu, n'eTitu peyarn'tOnE;
  utuk kAN tOnRum, tErE inRum;
  10
  n'Am etir koLLAm Ayin, tAn atu
  tuNikuvan pOlAm; n'ANu mika uTaiyan;
  veN maNal n'eTug kOTTu maRaikO?
  amma, tOzi! kURumati n'IyE.
  pinninRa talaimakaRkuk kuRai n'Ern'ta tOzi talaimakaTkuk kuRai n'ayappak kURiyatu. - maturai marutan iLan'AkanAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 00:21:15(இந்திய நேரம்)