தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

311-320

 • 311-320

  311. pAlai
  irum piTip paricilar pOlak kaTai n'inRu,
  arug kaTik kAppin akal n'akar oru ciRai,
  ezutiyanna tiN n'ilaik katavam
  kazutu vazagku arai n'AL, kAvalar maTin'tena,
  5
  tiRan'tu n'ap puNarn'tu, 'n'ummin ciRan'tOr
  immai ulakattu il' enap pal n'AL
  pommal Oti n'Iviya kAtaloTu,
  payam talaippeyarn'tu mAtiram vempa,
  varuvazi vampalarp pENi, kOvalar
  10
  maza viTaip pUTTiya kuzAayt tIm puLi
  cevi aTai tIrat tEkkilaip pakukkum
  pulli n'al n'ATTu umpar, cel aruj
  curam iRan'tu Ekinum, n'ITalar
  aruL mozit tERRi, n'am akanRicinOrE.
  pirivinkaN vERupaTTa talaimakaTkut tOzi colliyatu. - mAmUlanAr

  312. kuRijci
  n'ejcu uTampaTutalin onRu purin'tu aTagki,
  iravin varUum iTumpai n'Igka,
  varaiyak karutum Ayin, peritu uvan'tu,
  Ogku varai izitarum vIgku peyal n'Ittam,
  5
  kAn'taL am ciRukuTik kauvai pENAtu,
  ari matar mazaik kaN civappa, n'ALaip
  peru malai n'ATan mArpu puNai Aka,
  ATukam vammO kAtal am tOzi!
  vEy payil aTukkam putaiyak kAl vIzttu,
  10
  in icai muracin iragki, onnAr
  OTu puRam kaNTa, tAL tOy taTak kai,
  vel pOr vazuti cel camattu uyartta
  aTu pukaz eHkam pOla,
  koTi paTa minnip pAyinRAl, mazaiyE!
  talaimakan ciRaippuRamAkat tOzi colliyatu; talaimakaL colliyatUum Am. -maturai marutan iLan'AkanAr

  313. pAlai
  'inip piRitu uNTO? ajcal Ompu!' ena
  aNik kavin vaLara muyagki, n'ejcam
  piNittOr cenRa ARu n'inain'tu, alkalum,
  kuLittup poru kayalin kaN pani malka,
  5
  aiya Aka veyya uyirA,
  iravum ellaiyum paTar aTa varun'ti,
  aravu n'ugku matiyin n'utal oLi karappa,
  tam alatu illA n'am ivaN oziya,
  poruL purin'tu akanRanar Ayinum, aruL purin'tu,
  10
  varuvar vAzi, tOzi! periya
  n'itiyam corin'ta n'Ivi pOlap
  pAmpu Un tEmpum vaRam kUr kaTattiTai,
  n'IgkA vampalar kaNai iTat tolain'tOr
  vaci paTu puNNin kuruti mAn'ti,
  15
  oRRuc cel mAkkaLin oTugkiya kurala,
  il vazip paTUum kAkkaik
  kal uyar piRagkal malai iRan'tOrE.
  piriviTai vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu. - pAlai pATiya perugkaTugkO

  314. mullai
  'n'Ilattu anna n'Ir poti karuvin,
  mA vicumpu atira muzagki, Aliyin
  n'ilam taNNenRu kAnam kuzaippa,
  inam tEr uzavar in kural iyampa,
  5
  maRiyuTai maTap piNai tazIi, puRavin
  tirimaruppu iralai paim payir ukaLa,
  Ar peyal utaviya kAr cey kAlai,
  n'Ul n'eRi n'uNagkiya kAl n'avil puravi
  kallenak kaRagku maNi iyampa, vallOn
  10
  vAc cela vaNakkiya tAp pari n'eTun' tEr
  Irm puRavu iyagku vazi aRuppa, tIm toTaip
  paiyuL n'al yAz cevvazi piRappa,
  in' n'ilai vArAr Ayin, tam n'ilai
  evankol? pANa! uraitticin, ciRitu' ena,
  15
  kaTavuT kaRpin maTavOL kURa,
  cey vinai azin'ta maiyal n'ejcin
  tuni koL paruvaral tIra, van'tOy!
  initu ceytanaiyAl; vAzka, n'in kaNNi!
  vEli cuRRiya vAl vI mullaip
  20
  perun' tAr kamazum, virun'tu oli, katuppin
  in n'akai iLaiyOL kavava,
  mannuka, peruma! n'in malarn'ta mArpE!
  vinai muRRip pukun'ta talaimakaRkut tOzi colliyatu. - maturai aLakkar jAzAr makanAr ammaLLanAr

  315. pAlai
  'kUzaiyum kuRu n'eRik koNTana; mulaiyum
  cUzi men mukam ceppuTan etirina;
  peN tuNai cAnRanaL, ivaL' enap pal mAN
  kaN tuNai Aka n'Okki, n'erun'aiyum,
  5
  ayirttanRumannE, n'ejcam; peyarttum,
  aRiyAmaiyin ceRiyEn, yAnE;
  perum peyar vazuti kUTal anna tan
  arug kaTi viyal n'akarc cilampum kaziyAL,
  cENuRac cenRu, vaRuj cunaikku olki,
  10
  puRavuk kuyinRu uNTa pun kAy n'ellik
  kOTai utirtta kuvi kaN pacug kAy,
  aRu n'Ul paLigkin tuLaik kAcu kaTuppa,
  vaRu n'ilattu utirum attam, katumena,
  kUr vEl viTalai poyppap pOki,
  15
  cEkkuvaL kollOtAnE tEkkin
  akal ilai kavitta putal pOl kurampai,
  Un puzukku ayarum munRil,
  kAn kezu vAzn'ar ciRukuTiyAnE.
  makaT pOkkiya tAy colliyatu. - kuTavAyil kIrattanAr

  316. marutam
  'tuRai mIn vazagkum peru n'Irp poykai,
  ari malar Ampal mEyn'ta n'eRi maruppu
  Irn' taN erumaic cuval paTu mutu pOttu,
  tUgku cERRu aLLal tujci, pozutu paTa,
  5
  pain' n'iNa varAal kuRaiyap peyartan'tu,
  kurUuk koTip pakanRai cUTi, mUtUrp
  pOr ceRi maLLarin pukutarum Uran
  tEr tara van'ta, teriizai, n'ekiz tOL,
  Ur koLkallA, makaLir tarat tara,
  10
  parattaimai tAgkalO ilen' ena vaRitu n'I
  pulattal ollumO? manai kezu maTan'tai!
  atu pulan'tu uRaital valliyOrE,
  ceyyOL n'Igka, cil patam kozittu,
  tAm aTTu uNTu, tamiyar Aki,
  15
  tE mozip putalvar tiragku mulai cuvaippa,
  vaikun'ar Akutal aRin'tum,
  aRiyAr amma, aHtu uTalumOrE!
  talaimakaRku vAyil n'Ern'ta tOzi talaimakaLai n'erugkic colliyatu. -OrampOkiyAr

  317. pAlai
  ' "mAka vicumpin mazai tozil ulan'tena,
  pAay anna pakal iruL parappi,
  pukai n'iRa uruvin aRciram n'Igka,
  kuvimukai murukkin kUr n'unai vai eyiRRu
  5
  n'akai muka makaLir UTTu ukir kaTukkum
  mutirAp pal itaz utirap pAyn'tu, uTan
  malar uN vETkaiyin citar citarn'tu ukuppa,
  pon cey kannam poliya, veLLi
  n'uN kOl aRai kuRain'tu utirvana pOla,
  10
  arava vaNTinam UtutoRum kuravattu
  Ogku cinai n'aRu vI kOgku alar uRaippa,
  tuvaittu ezu tumpi, tavir icai viLari
  putaittu viTu n'arampin, immena imirum
  An EmuRRa kAmar vEnil,
  15
  veyil avir puraiyum vI tatai marAattuk
  kuyil iTu pUcal emmoTu kETpa
  varuvEm" enRa paruvam ANTai
  illaikol?' ena mella n'Okki,
  n'inain'tanam irun'tanamAka, n'ayan'tu Agku
  20
  uLLiya marugkin uLLam pOla,
  van'tu n'inRanarE kAtalar; n'an' tuRan'tu
  ennuziyatukol tAnE pal n'AL
  annaiyum aRivuRa aNagki,
  n'al n'utal pAaya pacalai n'OyE?
  talaimakan varavu uNarn'ta tOzi talaimakaTkuc colliyatu. - vaTamOtag kizAr

  318. kuRijci
  kAna mAn atar yAnaiyum vazagkum;
  vAna mImicai urumum n'ani uraRum;
  aravum puliyum ajcutakavu uTaiya;
  ira vazagku ciRu n'eRi tamiyai varuti
  5
  varai izi aruvip pATToTu piracam
  muzavu cEr n'arampin immena imirum,
  paza viRal n'anan'talaip paya malai n'ATa!
  manRal vENTinum peRukuvai; onRO
  inRu talaiyAka vAral; varinE,
  10
  Em uRu tuyaramoTu yAm ivaN oziya,
  ek kaNTu peyarug kAlai, yAza n'in
  kal kezu ciRukuTi eytiya pinRai,
  Utal vENTumAl ciRitE vETToTu
  vEy payil azuvattup pirin'ta n'in
  15
  n'Ay payir kuRi n'ilai koNTa kOTE!
  iravukkuRi van'ta talaimakanai varavu vilakki varaivu kaTAyatu. - kapilar

  319. pAlai
  maNi vAyk kAkkai mA n'iRap perug kiLai
  piNi vIz Alattu alagku cinai ERi,
  koTu vil eyinar kuRumpiRku Ukkum
  kaTu vinai maRavar villiTat tolain'tOr
  5
  paTu piNam kavarum pAz paTu n'anan'talai,
  aNagku ena urutta n'Okkin, aiyena
  n'uNagkiya n'ucuppin, n'uN kEz mAmai,
  pon vI vEgkaip putu malar puraiya
  n'al n'iRattu ezun'ta, cuNagku aNi vana mulai,
  10
  curumpu Ar kUn'tal, perun' tOL, ivaLvayin
  pirin'tanir akaRal cUzin, arum poruL
  eytukamAtO n'umakkE; koy tazait
  taLir Er anna, tAgku aru matukaiyaL,
  melliyaL, iLaiyaL, n'ani pEr anpinaL,
  15
  'celvEm' ennum n'um etir,
  'ozivEm' ennum oNmaiyO ilaLE!
  celavu uNarttiya talaimakaRkut tOzi celavu azugkac colliyatu. -erukkATTUrt tAyagkaNNanAr

  320. n'eytal
  Ogku tiraip parappin vAgku vicaik koLIi,
  timilOn tan'ta kaTug kaN vaya mIn,
  tazai aNi alkul celvat tagkaiyar,
  vizavu ayar maRukin vilai enap pakarum
  5
  kAnal am ciRukuTi, peru n'Irc cErppa!
  malar Er uNkaN em tOzi evvam
  alar vAy n'Igka, n'I aruLAy poyppinum,
  n'eTug kazi tuzaiiya kuRug kAl annam
  aTumpu amar ekkar am ciRai uLarum,
  10
  taTavu n'ilaip punnait tAtu aNi, perun' tuRai
  n'aTugku ayir pOzn'ta koTujci n'eTun' tEr
  vaNTaR pAvai citaiya van'tu, n'I
  tOL putitu uNTa jAnRai,
  cULum poyyO, kaTal aRi kariyE?
  pakaRkuRikkaN van'ta talaimakanait tOzi varaivu kaTAyatu. - maturaik kUlavANikan cIttalaic cAttanAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 00:20:30(இந்திய நேரம்)