தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Punnai-punnai

 • punnai

  10. n'eytal
  vAn kaTaR parappil tUvaRku etiriya,
  mIn kaNTanna mel arumpu Uztta,
  muTavu mutir punnait taTavu n'ilai mAc cinai,
  puL iRaikUrum mellam pulampa!
  5
  n'eytal uNkaN paitala kaluza,
  pirital eNNinaiAyin, n'anRum
  aritu uRRanaiyAl peruma! uritinin
  koNTu Agkup peyartalvENTum koNTaloTu
  kurUut tiraip puNari uTaitarum ekkarp
  10
  pazan' timil konRa putu valaip paratavar
  mOTTu maNal aTaikaraik kOTTumIn keNTi,
  maNam kamaz pAkkattup pakukkum
  vaLam kezu toNTi anna ivaL n'alanE.
  iravukkuRi van'tu talaimakaLaik kaNNuRRu n'Igkum talaimakanai etirppaTTu n'inRu, tOzi colliyatu. - ammUvanAr

  126. marutam
  n'in vAy cettu n'I pala uLLi,
  perum pun paitalai varun'tal anRiyum,
  malaimicait toTutta malin'tu celal n'Ittam
  talai n'AL mA malar taN tuRait tayagkak
  5
  kaTaRkarai melikkum kAvirip pEriyARRu
  aRal vAr n'eTug kayattu aru n'ilai kalagka,
  mAl iruL n'aTun'AT pOki, tan aiyar
  kAlait tan'ta kaNaik kOTTu vALaikku,
  av vAgku un'ti, am col, pANmakaL,
  10
  n'eTug koTi n'uTagkum n'aRavu mali maRukil
  pazaj cen' n'ellin mukavai koLLAL,
  kazagku uRaz muttamoTu n'ankalam peRUum
  payam kezu vaippiR pal vEl evvi
  n'ayam puri n'an mozi aTakkavum aTagkAn,
  15
  pon iNar n'aRu malarp punnai veHki,
  titiyanoTu poruta anni pOla
  viLikuvaikollO, n'IyE kiLi enac
  ciRiya mizaRRum cev vAy, periya
  kayal ena amartta uNkaN, puyal enap
  20
  puRam tAzpu iruLiya piRagku kural aimpAl,
  min n'Er marugkul, kuRumakaL
  pinnilai viTAa maTam kezu n'ejcE?
  uNarppuvayin vArA UTaRkaN, talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu; alla kuRippiTTu azin'tatUum Am; tOziyaip pinninRa talaimakan tan n'ejciRkuca colliyatUum Am. - n'akkIrar

  145. pAlai
  vEr muzutu ulaRi n'inRa puzaRkAl,
  tEr maNi icaiyin ciLvITu Arkkum,
  vaRRal maratta poR talai Oti
  veyiR kavin izan'ta vaippin paiyuL koLa,
  5
  n'uNNitin n'ivakkum veN jemai viyan kATTu
  AL il attattu, aLiyaL avanoTu
  vALvari poruta puN kUr yAnai
  pukar citai mukatta kuruti vAra,
  uyar cimai n'eTug kOTTu urum ena muzagkum
  10
  'aruj curam iRan'tanaL' enpa peruj cIr
  anni kuRukkaip paRan'talai, titiyan
  tol n'ilai muzu mutal tumiyap paNNiya
  n'annar mel iNarp punnai pOla,
  kaTu n'avaip paTIiyarmAtO kaLi mayil
  15
  kujcarak kurala kurukOTu Alum,
  tujcA muzavin, tuyttu iyal vAzkkai,
  kUzuTait tan'tai iTanuTai varaippin,
  Uz aTi otugkinum uyagkum aim pAR
  ciRu pal kUn'taR pOtu piTittu aruLAtu,
  20
  eRi kOl citaiya n'URavum ciRupuRam,
  'enakku urittu' ennAL, n'inRa en
  amark kaN ajjaiyai alaitta kaiyE!
  makaTpOkkiya cevilittAy colliyatu. - kayamanAr

  170. n'eytal
  kAnalum kazaRAtu; kaziyum kURAtu;
  tEn imir n'aRu malarp punnaiyum moziyAtu;
  oru n'in allatu piRitu yAtum ilanE;
  irug kazi malarn'ta kaN pOl n'eytal
  5
  kamaz itaz n'ARRam amiztu ena n'acaii,
  taN tAtu Utiya vaNTinam kaLi ciRan'tu,
  paRaii taLarum tuRaivanai, n'IyE,
  collal vENTumAl alava! palkAl
  kaitaiam paTucinai evvamoTu acAam
  10
  kaTaR ciRu kAkkai kAmar peTaiyoTu
  kOTTumIn vazagkum vETTam maTi parappin
  veL iRAk kanavum n'aLLen yAmattu,
  'n'in uRu vizumam kaLain'tOL
  tan uRu vizumam n'In'tumO!' enavE.
  talaimakaL kAmam mikka kazipaTar kiLaviyAR coRRatu. - maturaik kaLLiR kaTaiyattan veNNAkanAr

  230. n'eytal
  'uRu kazi marugkin OtamoTu malarn'ta
  ciRu karu n'eytaR kaN pOl mA malarp
  perun' taN mAt tazai irun'ta alkul,
  aiya arumpiya cuNagkin, vai eyiRRu,
  5
  mai Ir Oti, vAL n'utal, kuRumakaL!
  viLaiyATTu AyamoTu veN maNal utirtta
  punnai n'uN tAtu ponnin n'oNTu,
  manai puRan'tarutiAyin, enaiyatUum,
  im manaik kizamai emmoTu puNarin,
  10
  tItum uNTO, mAtarAy?' ena,
  kaTum pari n'al mAn, koTijci n'eTun' tEr
  kai val pAkan paiyena iyakka,
  yAm taR kuRukinamAka, En'tu ezil
  ari vEy uN kaN pani varal oTukki,
  15
  ciRiya iRaijcinaL, talaiyE
  periya evvam yAm ivaN uRavE.
  talaimakaLaik kaNNuRRu n'Igkum talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. -maturai aRuvai vANikan iLavETTanAr

  240. n'eytal
  cev vI jAzaR karug kOTTu iruj cinait
  tanip pArppu uLLiya taN paRai n'Arai
  maNip pU n'eytal mAk kazi n'ivappa,
  inip pulampinRE kAnalum; n'aLi kaTal
  5
  tiraic curam uzan'ta tiN timil viLakkil
  pal mIn kUTTam ennaiyark kATTiya,
  en'taiyum cellumAr iravE; an'til
  aNagkuTaip panit tuRai kaitozutu Etti,
  yAyum AyamOTu ayarum; n'Iyum,
  10
  tEm pAy Oti tiru n'utal n'Ivi,
  kOgku mukaittanna kuvimulai Akattu,
  in tuyil amarn'tanaiAyin, vaNTu paTa
  virin'ta cerun'ti veN maNal muTukkar,
  pU vEy punnai am taN pozil,
  15
  vAvE teyya, maNan'tanai celaRkE.
  tOzi iravukkuRi van'ta talaimakaRkup pakaRkuRi n'Ern'tatu. - ezuuppanRi n'Akan kumaranAr

  250. n'eytal
  evan kol? vAzi, tOzi! mayagku picir
  malku tirai uzan'ta olku n'ilaip punnai
  vaNTu imir iNara n'uN tAtu varippa,
  maNam kamaz iLa maNal ekkark kANvara,
  5
  kaNam koL AyamoTu puNarn'tu viLaiyATa,
  koTujci n'eTun' tEr iLaiyaroTu n'Ikki,
  tAran, kaNNiyan, cEra van'tu, oruvan,
  vari manai pukazn'ta kiLaviyan, yAvatum
  maRu mozi peRAan peyarn'tanan; ataRkoNTu
  10
  arum paTar evvamoTu perun' tOL cAay,
  av valaip paratavar kAnal am ciRu kuTi
  vev vAyp peNTir kavvaiyin kalagki,
  iRai vaLai n'ekizn'ta n'ammoTu
  tuRaiyum tujcAtu, kagkulAnE!
  talaimakaRkuk kuRai n'Ern'ta tOzi talaimakaTkuk kuRai n'ayappak kURiyatu. - cellUr kizAr makanAr perumpUtagkoRRanAr

  260. n'eytal
  maNTilam mazuka, malai n'iRam kiLara,
  vaNTinam malar pAyn'tu Uta, mImicaik
  kaNTaR kAnal kurukinam olippa,
  tirai pATu aviya, timil tozil maRappa,
  5
  karai ATu alavan aLaivayin ceRiya,
  cekkar tOnRa, tuNai puNar anRil
  ekkarp peNNai aka maTal cEra,
  kazi malar kamaz mukam karappa, pozil manaip
  punnai n'aRu vI pon n'iRam koLAa,
  10
  ellai paippayak kazippi, el uRa,
  yAgku Akuvalkol yAnE? n'IgkAtu,
  mutu marattu uRaiyum muravu vAy mutu puL
  katumenak kuzaRum, kazutu vazagku, arai n'AL,
  n'ejcu n'ekiz paruvaral ceyta
  15
  anpilALan aRivu n'ayan'tEnE.
  iravukkuRikkaN talaimakan ciRaippuRamAka, tOziyAl col eTukkappaTTu,talaimakaL colliyatu. - mOcik karaiyanAr

  310. n'eytal
  kaTun' tEr iLaiyaroTu n'Ikki, n'inRa
  n'eTun' takai n'Irmaiyai anRi, n'Iyum,
  tozutaku meyyai, azivu mun'tuRuttu,
  pal n'AL van'tu, paNi mozi payiRRalin,
  5
  kuvaLai uNkaN kaluza, n'inmATTu
  ivaLum perum pEtuRRanaL; Orum
  tAyuTai n'eTu n'akart tamar pArATTa,
  kAtalin vaLarn'ta mAtar Akalin,
  peru maTam uTaiyarO, ciRitE; atanAl,
  10
  kunRin tOnRum kuvavu maNaR cErppa!
  inRu ivaN virumpAtImO! cenRu, ap
  pU viri punnaimItu tOnRu peNNaik
  kUum kaNNaHtE teyya Agka
  uppu oy umaNar ozukaiyoTu van'ta
  15
  iLaip paTu pETai iriya, kuraittu ezun'tu
  urum icaip puNari uTaitarum
  perun'Ir vEli em ciRu n'al UrE.
  talaimakaRkuk kuRain'Ern'ta tOzi colliyatu. - n'akkIranAr

  360. n'eytal
  pal pUn' taN pozil, pakal uTan kazippi,
  oru kAl Urtip paruti am celvan
  kuTavayin mA malai maRaiya, koTug kazit
  taN cERRu aTaiiya kaNaik kAl n'eytal
  5
  n'uN tAtu uNTu vaNTinam tuRappa,
  veruvaru kaTun' tiRal iru perun' teyvattu
  uru uTan iyain'ta tORRam pOla,
  an'ti vAnamoTu kaTal aNi koLAa,
  van'ta mAlai peyarin, maRRu ivaL
  10
  perum pulampinaLE teyya; atanAl,
  pANi pizaiyA mAN vinaik kali mA
  tujcu Ur yAmattut teviTTal Ompi,
  n'eTun' tEr akala n'Ikki, paiyenak
  kunRu izi kaLiRRin kuvavu maNal n'In'ti,
  15
  iravin vammO uravu n'Irc cErppa!
  ina mIn arun'tu n'AraiyoTu panaimicai
  anRil cEkkum munRil, pon ena
  n'al malar n'aRu vI tAam
  punnai n'aRum pozil ceyta n'am kuRiyE.
  pakaRkuRi van'ta talaimakaRkut tOzi pakaRkuRi maRuttu, iravukkuRi n'Ern'tatu. - maturaik kaNNattanAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 02:16:58(இந்திய நேரம்)