தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

VEgkai-vEgkai

 • vEgkai

  2. kuRijci
  kOzilai vAzaik kOL mutir perug kulai
  UzuRu tIm kani, uNNun'art taTutta
  cAraR palavin cuLaiyoTu, Uz paTu
  pARai n'eTuj cunai, viLain'ta tERal
  5
  aRiyAtu uNTa kaTuvan ayalatu
  kaRi vaLar cAn'tam ERalcellAtu,
  n'aRu vI aTukkattu makizn'tu kaNpaTukkum
  kuRiyA inpam, eLitin, n'in malaip
  pal vERu vilagkum, eytum n'ATa!
  10
  kuRitta inpam n'inakku evan ariya?
  veRutta Eer, vEy purai paNait tOL,
  n'iRuppa n'illA n'ejcamoTu n'inmATTu,
  ivaLum, inaiyaL Ayin, tan'tai
  arug kaTik kAvalar cOr patan oRRi,
  15
  kagkul varutalum uriyai; paim putal
  vEgkaiyum oL iNar virin'tana;
  n'eTu veN tigkaLum UrkoNTanRE.
  pakaRkuRikkaN ceRippu aRivuRIit tOzi varaivu kaTAyatu. - kapilar

  12. kuRijci
  yAyE, kaNNinum kaTug kAtalaLE;
  en'taiyum, n'ilan uRap poRAan; 'cIRaTi civappa,
  evan, ila! kuRumakaL! iyagkuti?' ennum;
  yAmE, pirivu inRu iyain'ta tuvarA n'aTpin,
  5
  iru talaip puLLin Or uyirammE;
  Enal am kAvalar AnAtu ArttoRum,
  kiLi viLi payiRRum veLil ATu peruj cinai,
  vizuk kOT palavin pazup payam koNmAr,
  kuRavar UnRiya kurampai putaiya,
  10
  vEgkai tAaya tEm pAy tORRam
  puli cettu, verIiya pukarmuka vEzam,
  mazai paTu cilampil kazaipaTa, peyarum
  n'al varai n'ATa! n'I varin,
  melliyal Orum tAn vAzalaLE.
  pakaRkuRi vArAn'inRa talaimakan tOziyAl ceRippu aRivuRukkappaTTu, 'iravuk kuRi vArA varaival' enRARku, atuvum maRuttu, varaivu kaTAyatu. - kapilar

  38. kuRijci
  viri iNar vEgkai vaNTu paTu kaNNiyan,
  teri itazk kuvaLait tEm pAy tAran,
  am cilai iTavatu Aka, vej celal
  kaNai valam terin'tu, tuNai paTarn'tu uLLi,
  5
  varutal vAyvatu, vAn tOy veRpan.
  van'tanan Ayin, am taLirc ceyalait
  tAzvu il Ogku cinait toTutta vIz kayiRRu
  Ucal mARiya marugkum, pAypu uTan
  ATAmaiyin kaluzpu ila tERi,
  10
  n'ITu itaz talaiiya kavin peRu n'Ilam
  kaN ena malarn'ta cunaiyum, vaN paRai
  maTak kiLi eTuttalcellAt taTak kural
  kulavup poRai iRutta kOl talai iruvi
  koytu ozi punamum, n'Okki; n'eTitu n'inain'tu;
  15
  paitalan peyaralankollO? ai tEyku
  'aya veL aruvi cUTiya uyar varaik
  kUum kaNaHtu em Ur' ena
  Agku atai aRivuRal maRan'ticin, yAnE.
  tOzi talaimakan kuRai kURiyatu; pakalE ciRaippuRamAka,tOzi talaimakaTkuc colluvALAy, talaimakan kETpac colliyatUum Am;tOzi kuRi peyarttiTTuc colliyatUum Am.- vaTama vaNNakkan pEricAttanAr

  48. kuRijci
  'annAy! vAzi! vENTu, annai! n'in makaL,
  'pAlum uNNAL, pazagkaN koNTu,
  n'ani pacan'tanaL' ena vinavuti. atan tiRam
  yAnum teRRena uNarEn. mEl n'AL,
  5
  mali pUj cAral, en tOzimArOTu
  oli cinai vEgkai koykuvam cenRuzi,
  'puli puli!' ennum pUcal tOnRa
  oN cegkazun'Irk kaN pOl Ay itaz
  Uci pOkiya cUz cey mAlaiyan,
  10
  pakkam cErttiya ceccaik kaNNiyan,
  kuyam maNTu Akam cej cAn'tu n'Ivi,
  varipunai villan, orukaNai terin'tukoNTu,
  'yAtO, maRRu am mA tiRam paTar?' ena
  vinavi n'iRRan'tOnE. avaR kaNTu,
  15
  emmuL emmuL meym maRaipu oTugki,
  n'ANi n'inRanemAka, pENi,
  'aivakai vakutta kUn'tal Ay n'utal
  mai Ir Oti maTavIr! n'um vAyp
  poyyum uLavO?' enRanan. paiyenap
  20
  pari muTuku tavirtta tEran, etirmaRuttu,
  n'in makaL uNkaN pal mAN n'Okkic
  cenROnmanRa, ak kunRu kizavOnE.
  pakal mAy an'tip paTucuTar amaiyattu,
  avan maRai tEem n'Okki, 'maRRu ivan
  25
  makanE tOzi!' enRanaL.
  atan aLavu uNTu kOL, mativallOrkkE.
  cevilittAykkut tOzi aRattoTu n'inRatu. - tagkAl muTak koRRanAr

  52. kuRijci
  'valan'ta vaLLi maran Ogku cAral,
  kiLarn'ta vEgkaic cEN n'eTum pogkarp
  pon n'Er putu malar vENTiya kuRamakaL
  innA icaiya pUcal payiRRalin,
  5
  "E kal aTukkattu iruL aLaic cilampin
  A koL vayap puli Akum aHtu" enat tam
  malai kezu cIRUr pulampa, kallenac
  cilaiyuTai iTattar pOtarum n'ATan
  n'ejcu amar viyal mArpu uTaittu ena annaikku
  10
  aRivippEmkol? aRiyalemkol?' ena
  irupAR paTTa cUzcci orupAl
  cErn'tanRu vAzi, tOzi! 'yAkkai
  in uyir kazivatuAyinum, n'in makaL
  Aymalar uNkaN pacalai
  15
  kAma n'Oy' enac ceppAtImE.
  talaimakaL vERupaTTamai aRin'ta cevilittAykku, tOzi,'aRattoTu n'iRRum' ena, talaimakaL colliyatu. - n'occin'iyamag kizAr

  85. pAlai
  'n'al n'utal pacappavum, perun' tOL n'ekizavum,
  uNNA uyakkamoTu uyir celac cAay,
  innam Akavum, igku n'at tuRan'tOr
  aRavar allar avar' enap pala pulan'tu,
  5
  Azal vAzi, tOzi! 'cAral,
  InRu n'AL ulan'ta mel n'aTai maTap piTi,
  kanRu, paci kaLaiiya, paig kaN yAnai
  muRRA mUgkil muLai tarupu. UTTum
  ven vEl tiraiyan vEgkaTa n'eTu varai,
  10
  n'al n'AL pUtta n'Aku iLa vEgkai
  n'aRu vI ATiya poRi vari majjai
  n'anaip pacug kurun'tin n'ARu cinai irun'tu,
  tuNaip payirn'tu akavum tuNaitaru taN kAr,
  varutum, yAm' enat tERRiya
  15
  paruvamkAN atu; pAyinRAl mazaiyE.
  talaimakan piriya, vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu.- kATTUr kizAr makanAr kaNNanAr

  105. pAlai
  akal aRai malarn'ta arumpu mutir vEgkai
  oL ilait toTalai taii, mellena
  n'al varai n'ATan taRpArATTa
  yAgku vallun'aLkol tAnE tEm peytu,
  5
  maNi cey maNTai tIm pAl En'ti,
  InAt tAyar maTuppavum uNNAL,
  n'izaR kayattanna n'IL n'akar varaippin
  emmuTaic celvamum uLLAL, poym maruNTu,
  pan'tu puTaippanna pANip pal aTic
  10
  cil parik kutirai, pal vEl ezini
  keTal arun' tuppin viTutozil muTimAr,
  kanai eri n'aTan'ta kal kAy kAnattu
  vinai val ampin vizut toTai maRavar
  tEm pizi n'aRug kaL makizin, munai kaTan'tu,
  15
  vIgku men curaiya ERRinam tarUum
  mukai talai tiRan'ta vEniR
  pakai talaimaNan'ta pal atarc celavE?
  makaT pOkkiya tAy colliyatu. - tAyagkaNNanAr

  118. kuRijci
  kaRagku veL aruvi piRagku malaik kavAan,
  tEm kamaz iNara vEgkai cUTi,
  toNTakap paRaic cIr peNTiroTu viraii,
  maRukil tUgkum ciRukuTip pAkkattu,
  5
  iyal muruku oppinai, vaya n'Ay piRpaTa,
  pakal varin, kavvai ajcutum; ikal koLa,
  irum piTi kanRoTu viraiiya kaya vAyp
  perug kai yAnaik kOL pizaittu, irIiya
  aTu puli vazagkum Ar iruL n'aTu n'AL
  10
  taniyai varutal ataninum ajcutum.
  en AkuvaLkoltAnE? pal n'AL
  puNar kuRi ceyta pularkural Enal
  kiLi kaTi pATalum ozin'tanaL;
  aLiyaLtAn, n'in aLi alatu ilaLE!
  ceRippu aRivuRIi, 'iravum pakalum vAral' enRu varaivu kaTAayatu.- kapilar

  132. kuRijci
  Enalum iRagku kural iRuttana; n'Oy malin'tu,
  Aykavin tolain'ta, ivaL n'utalum; n'Okki
  Etila moziyum, iv Urum; Akalin,
  kaLiRRu mukam tiRan'ta kavuLuTaip pakazi,
  5
  vAl n'iNap pukavin, kAnavar tagkai
  am paNai men tOL Ay itaz mazaik kaN
  olku iyaR koTicciyai n'alkinaiAyin,
  koNTanai cenmO n'uN pUN mArpa!
  tuLitalait talaiiya cAral n'aLi cunaik
  10
  kUmpu mukai aviztta kuRuj ciRaip paRavai
  vEgkai viri iNar Uti, kAn'taL
  tEnuTaik kuvikulait tujci, yAnai
  irug kavuT kaTAam kanavum,
  perug kal vEli, n'um uRaivu in UrkkE.
  tOzi talaimakaLai iTattu uyttu van'tu, talaimakanai etirppaTTu n'inRu,varaivu kaTAyatu. - tAyagkaNNanAr

  133. pAlai
  'kunRi anna kaNNa, kurUu mayir,
  pun tAL, veLLeli mOvAy ERRai
  cem paral murampil citarn'ta pUzi,
  n'al n'AL vEgkai vI n'ankanam varippa,
  5
  kAr talaimaNan'ta paim putaR puRavin,
  vil eRi pajciyin veN mazai tavazum
  kollai itaiya kuRum poRai marugkil,
  kari paran'tanna kAyAj cemmaloTu
  eri paran'tanna ilamalar viraii,
  10
  pUg kaluz cuman'ta tIm punaR kAn yARRu
  vAn koL tUval vaLi tara uNkum;
  emmoTu varutal vallaiyO maRRu?' enak
  kon onRu vinavinarmannE tOzi!
  ital muL oppin mukai mutir veTci
  15
  kol punak kurun'toTu kal aRait tAam
  miLai n'ATTu attattu Irj cuvaR kalitta
  vari maraR kaRikkum maTap piNait
  tirimaruppu iralaiya kATu iRan'tOrE.
  'piriviTai ARRALAyinAL' enak kavanRa tOzikku, talaimakaL, 'ARRuval' enpatu paTa, colliyatu. - uRaiyUr maruttuvan tAmOtaranAr

  141. pAlai
  amma vAzi, tOzi! kaimmikak
  kanavum kagkultORu iniya; n'anavum
  punai vinai n'al il puLLum pAgkina;
  n'ejcum n'anipukanRu uRaiyum; ejcAtu
  5
  ulaku tozil ulan'tu, n'Ajcil tujci,
  mazai kAln'Igkiya mAka vicumpil
  kuRu muyal maRu n'iRam kiLara, mati n'iRain'tu,
  aRumIn cErum akal iruL n'aTu n'AL;
  maRuku viLakkuRuttu, mAlai tUkki,
  10
  paza viRal mUtUrp palaruTan tuvanRiya
  vizavu uTan ayara, varukatil amma!
  tuvarap pularn'tu tU malar kajali,
  takaram n'ARum taN n'aRug katuppin
  putu maNa makaTUu ayiniya kaTi n'akarp
  15
  pal kOTTu aTuppil pAl ulai irIi,
  kUzaik kUn'taR kuRun' toTi makaLir
  peruj cey n'ellin vAgkukatir muRittu,
  pAcaval iTikkum irug kAz ulakkaik
  kaTitu iTi verIiya kamajcUl veN kuruku
  20
  tIm kulai vAzai Ogku maTal irAtu;
  n'eTug kAl mAattuk kuRum paRai payiRRum
  cel kuTi n'iRutta perum peyark karikAl
  vel pOrc cOzan iTaiyARRu anna
  n'al icai veRukkai tarumAr, pal poRip
  25
  pulik kEz uRRa pUviTaip peruj cinai
  n'aran'ta n'aRum pU n'AL malar utira,
  kalai pAyn'tu ukaLum, kal cEr vEgkai,
  tEm kamaz n'eTu varaip piRagkiya
  vEgkaTa vaippiR curan iRan'tOrE.
  'piriviTai ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti uraittatu. - n'akkIrar

  147. pAlai
  Ogkumalaic cilampil piTavuTan malarn'ta
  vEgkai veRit tazai vERu vakuttanna
  Un poti avizAk kOTTu ukirk kuruLai
  mUnRu uTan InRa muTagkar n'izatta,
  5
  tuRukal viTar aLaip piNavup paci kUrn'tena,
  poRi kiLar uzuvaip pOz vAy ERRai
  aRu kOTTu uzai mAn AN kural Orkkum
  n'eRi paTu kavalai n'irampA n'ILiTai,
  veLLi vItiyaip pOla n'anRum
  10
  celavu ayarn'ticinAl yAnE; pala pulan'tu,
  uNNA uyakkamoTu uyir celac cAay,
  tOLum tol kavin tolaiya, n'ALum
  pirin'tOr peyarvukku iragki,
  marun'tu piRitu inmaiyin, irun'tu vinaiilanE!
  celavu uNarttiya tOzikkut talaimakaL colliyatu. - auvaiyAr

  162. kuRijci
  koLak kuRaipaTAak kOTu vaLar kuTTattu
  aLappu aritu Akiya kuvai irun' tOnRala,
  kaTal kaNTanna mAka vicumpin
  azaRkoTi anna minnu vacipu n'uTagka,
  5
  kaTituiTi urumoTu kataz uRai citaRi,
  viLivu iTan aRiyA vAn umiz n'aTu n'AL,
  arug kaTik kAvalar ikazpatam n'Okki,
  pani mayagku acaivaLi alaippa, tan'tai
  n'eTu n'akar oru ciRai n'inRanen Aka;
  10
  aRal ena avirvarum kUn'tal, malar ena
  vAL mukattu alamarum mA itaz mazaik kaN,
  mukai n'iraittanna mA vIz veN pal,
  n'akai mANTu ilagkum n'alam kezu tuvar vAy,
  kOl amai vizut toTi viLagka vIci,
  15
  kAl uRu taLirin n'aTugki, AnAtu,
  n'Oy acA vITa muyagkinaL vAymozi
  n'al icai tarUum iravalarkku uLLiya
  n'acai pizaippu aRiyAk kazaltoTi atikan
  kOL aRavu aRiyAp payam kezu palavin
  20
  vEgkai cErn'ta veRpakam poliya,
  vil kezu tAnaip pacum pUN pANTiyan
  kaLiRu aNi vel koTi kaTuppa, kANvara
  oLiRuvana izitarum uyarn'tu tOnRu aruvi,
  n'Er koL n'eTu varaik kavAan
  25
  cUraramakaLirin peRaRku ariyOLE.
  iravuk kuRikkaN talaimakaLait kaNNuRRu n'Igkiya talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - paraNar

  174. mullai
  'iru peru vEn'tar mARu koL viyan kaLattu,
  oru paTai koNTu, varupaTai peyarkkum
  celvam uTaiyOrkku n'inRanRu viRal' ena,
  pUk kOL Eya taNNumai vilakkic
  5
  celvEm Atal aRiyAL, mullai
  n'Er kAl mutu koTi kuzaippa, n'Ir corin'tu,
  kAlai vAnattuk kaTug kuraR koNmU
  muzagkutoRum kaiyaRRu, oTugki, n'ap pulan'tu,
  pazagkaN koNTa pacalai mEniyaL,
  10
  yAgku AkuvaLkol tAnE vEgkai
  UzuRu n'aRu vI kaTuppak kEz koLa,
  Akattu arumpiya mAcu aRu cuNagkinaL,
  n'al maNal viyaliTai n'aTan'ta
  cil mel otukkin, mAayOLE?
  pAcaRaikkaN talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - maturai aLakkarjAzAr makanAr maLLanAr

  182. kuRijci
  pUg kaN vEgkaip pon iNar milain'tu,
  vAgku amai n'On cilai eruttattu irIi,
  tIm pazap palavin cuLai viLai tERal
  vILai ampin iLaiyaroTu mAn'ti,
  5
  OTTu iyal pizaiyA vaya n'Ay piRpaTa,
  vETTam pOkiya kuRavan kATTa
  kuLavit taN putal kurutiyoTu tuyal vara,
  muLavumAt tolaiccum kunRa n'ATa!
  aravu eRi urumOTu onRik kAl vIzttu
  10
  uravu mazai pozin'ta pAnAT kagkul,
  taniyai van'ta ARu n'inain'tu, alkalum,
  paniyoTu kaluzum ivaL kaNNE; atanAl,
  kaTum pakal varutal vENTum teyya
  atir kural mutu kalai kaRi muRi munaii,
  15
  uyarcimai n'eTug kOTTu ukaLa, ukka
  kamaz itaz alari tAay vElan
  veRi ayar viyan kaLam kaTukkum
  peru varai n'aNNiya cAralAnE.
  tOzi irA varuvAnaip 'pakal vA' enRatu. - kapilar

  188. kuRijci
  perug kaTal mukan'ta irug kiLaik koNmU!
  iruNTu uyar vicumpin valan Erpu vaLaii,
  pOrppu uRu muracin iragki, muRai purin'tu
  aRan n'eRi pizaiyAt tiRan aRi mannar
  5
  aruj camattu etirn'ta peruj cey ATavar
  kazittu eRi vALin, n'aLippana viLagkum
  minnuTaik karuviyai Aki, n'ALum
  konnE ceytiyO, aravam? pon ena
  malarn'ta vEgkai mali toTar aTaicci,
  10
  polin'ta AyamoTu kANtaka iyali,
  tazalai vAgkiyum, taTTai Oppiyum,
  azal Er ceyalai am tazai acaiiyum,
  kuRamakaL kAkkum Enal
  puRamum tarutiyO? vAziya, mazaiyE!
  iravil ciRaippuRamAkat tOzi colliyatu. - vIrai veLiyan tittanAr

  202. kuRijci
  vayagku veL aruviya kunRattuk kavAan,
  kayan' talai maTap piTi inan EmArppa,
  pulip pakai venRa puN kUr yAnai
  kallakac cilampil kai eTuttu uyirppin,
  5
  n'al iNar vEgkai n'aRu vI kollan
  kuruku Utu miti ulaip pitirvin pogki,
  ciRu pal minmini pOla, pala uTan
  maNi n'iRa irum putal tAvum n'ATa!
  yAmE anRiyum uLarkol pAnAL,
  10
  utti aravin pait talai tumiya,
  ura urum uraRum uTku varu n'anan'talai,
  tavirvu il uLLamoTu eHku tuNaiyAka,
  kanai iruL paran'ta kal atarc ciRu n'eRi
  tErAtu varUum n'invayin
  15
  Ar ajar aru paTar n'In'tuvOrE?
  iravuk kuRikkaN van'tu n'Igkum talaimakaRkut tOzi colli varaivu kaTAyatu. - AvUrkizAr makanAr kaNNanAr

  205. pAlai
  'uyir kalan'tu onRiya tonRu paTu n'aTpin
  ceyir tIr n'ejcamoTu ceRin'tOr pOla,
  taiyal! n'in vayin piriyalam yAm' enap
  poy val uLLamoTu purivu uNak kURi,
  5
  tuNivu il koLkaiyar Aki, iniyE
  n'Oy mali varuttamoTu n'utal pacappupUra,
  n'Am aza, tuRan'tanar Ayinum, tAmE
  vAymozi n'ilaiiya cEN viLagku n'al icai
  vaLam kezu kOcar viLagku paTai n'URi,
  10
  n'ilam koLa veHkiya polam pUN kiLLi,
  pU viri n'eTug kazi n'AppaN, perum peyark
  kAvirip paTappaip paTTinattanna
  cezu n'akar n'al virun'tu ayarmAr, EmuRa
  vizu n'iti eLitinin eytukatilla
  15
  mazai kAl aRcirattu mAl iruL n'Igki,
  n'ITuamai n'ivan'ta n'izal paTu cilampil,
  kaTAa yAnaik kavuL marugku uRaza
  Am Urpu izitaru kAmar cenni,
  puli uri vari ataL kaTuppa, kali ciRan'tu,
  20
  n'AT pU vEgkai n'aRu malar utira,
  mEkku ezu peruj cinai ERi, kaNak kalai
  kUppiTUu ukaLum kunRakac ciRu n'eRik
  kal piRagku Ar iTai vilagkiya
  col peyar tEetta curan iRan'tOrE.
  talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaivi vaRpuRukkum tOzikkuc colliyatu.- n'akkIrar

  218. kuRijci
  'kiLai pArATTum kaTu n'aTai vayak kaLiRu
  muLai tarupu UTTi, vENTu kuLaku arutta,
  vAL n'iRa uruvin oLiRupu minni,
  parUu uRaip pal tuLi citaRi, vAn n'avinRu,
  5
  peru varai n'aLir cimai atira vaTTittu,
  puyal ERu uraiiya viyal iruL n'aTu n'AL,
  viRal izaip polin'ta kANpu in cAyal,
  taTaiit tiraNTa n'in tOL cErpu allatai,
  paTAavAkum, em kaN' ena, n'Iyum,
  10
  'iruL mayagku yAmattu iyavuk keTa vilagki,
  vari vayagku irum puli vazagkun'arp pArkkum
  peru malai viTarakam vara aritu' ennAy,
  vara eLitAka eNNuti; atanAl,
  n'uNNitin kUTTiya paTu mAN Aram
  15
  taNNitu kamazum n'in mArpu, oru n'AL
  aTaiya muyagkEm Ayin, yAmum
  viRal izai n'ekizac cAaytum; atuvE
  annai aRiyinum aRika! alar vAy
  ampal mUtUr kETpinum kETka!
  20
  vaNTu iRai koNTa eri maruL tOnRiyoTu,
  oN pU vEgkai kamazum
  taN peruj cAral pakal van'tImE!
  tOzi talaimakaLai iTattu uyttu van'tu, pakaRkuRi n'Ern'ta vAypATTAl, talai makanai varaivu kaTAyatu. - kapilar

  227. pAlai
  'n'utal pacan'tanRE; tOL cAyinavE;
  titalai alkul variyum vATina;
  en AkuvaLkol ivaL?' ena, pal mAN
  n'Ir mali kaNNoTu n'eTitu n'inain'tu oRRi,
  5
  inaiyal vAzi, tOzi! n'anai kavuL
  kAy cinam ciRan'ta vAy puku kaTAttoTu
  mun n'ilai poRAatu muraNi, pon iNarp
  pulik kEz vEgkaip pUj cinai pulampa,
  mutal pAyn'tiTTa muzu vali oruttal
  10
  cen' n'ilap paTu n'IRu ATi, ceru malain'tu,
  kaLam koL maLLarin muzagkum attam
  pala iRan'tu akanRanar Ayinum, n'ilaii,
  n'Oy ilarAka, n'am kAtalar! vAy vAL,
  tamiz akappaTutta imiz icai muracin,
  15
  varun'ar varaiyAp peru n'AL irukkai,
  tUgkal pATiya Ogku peru n'al icaip
  piTi miti vazutuNaip perum peyart tazumpan
  kaTi matil varaippin UNUr umpar,
  vizu n'iti tujcum vIRu peRu tiru n'akar,
  20
  irug kazip paTappai marugkUrp paTTinattu,
  el umiz AvaNattu anna,
  kallen kampalai ceytu akanROrE!
  talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaimakaTkut tOzi colliyatu; pirivinkaN vERupaTTa tOzikkut talaimakaL colliyatUum Am. - n'akkIrar

  228. kuRijci
  piracap pal kiLai Arppa, kallena
  varai izi aruvi Aram tINTit
  taN ena n'anaikkum n'aLir malaic cilampil,
  kaN ena malarn'ta mA itazk kuvaLaik
  5
  kal mukai n'eTuj cunai n'ammoTu ATi,
  pakalE initu uTan kazippi, iravE
  celvar Ayinum, n'anRuman tilla
  vAnkaN virin'ta pakal maruL n'ilavin
  cUral miLaiiya cAral Ar ARRu,
  10
  Ogkal micaiya vEgkai oL vIp
  pulip poRi kaTuppat tOnRalin, kaya vAy
  irum piTi iriyum cOlaip
  perug kal yANart tam ciRukuTiyAnE.
  talaimakan ciRaippuRattAnAka, talaimakaTkuc colluvALAy, tOzi colli yatu. - aNTar makan kuRuvazutiyAr

  232. kuRijci
  kAN ini vAzi, tOzi! pAnAL,
  mazai muzagku aravam kETTa, kazai tin,
  mAal yAnai puli cettu verIi,
  irug kal viTarakam cilampap peyarum
  5
  perug kal n'ATan kENmai, iniyE,
  kunRa vElic ciRukuTi AgkaN,
  manRa vEgkai maNa n'AT pUtta
  maNi Er arumpin pon vI tAay
  viyal aRai varikkum munRil, kuRavar
  10
  manai mutir makaLiroTu kuravai tUgkum
  Ar kali vizavuk kaLam kaTuppa, n'ALum,
  viravup pUm paliyoTu viraii, annai
  kaTiyuTai viyal n'akark kAval kaNNi,
  'muruku' ena vElaR tarUum.
  15
  paruvamAkap payan'tanRAl, n'amakkE.
  tOzi talaimakan ciRaippuRattAnAka, talaimakaTkuc colluvALAy,colliyatu. - koTimagkalattu vAtuLi n'aRcEn'tanAr

  242. kuRijci
  arumpu mutir vEgkai alagkal men cinaic
  curumpu vAy tiRan'ta pon purai n'uN tAtu
  maNi maruL kalavattu uRaippa, aNi mikku
  avir poRi majjai ATum cOlai,
  5
  pain' tAT cen' tinaik koTug kural viyan punam,
  cen' tAr kiLLai n'ammoTu kaTin'tOn
  paNpu tara van'tamai aRiyAL, 'n'uN kEz
  muRi purai ezil n'alattu en makaL tuyar marugku
  aRital vENTum' ena, pal pirappu irIi,
  10
  aRiyA vElaR tarIi, annai
  veRi ayar viyan kaLam poliya Etti,
  maRi uyir vazagkA aLavai, cenRu yAm,
  cela varat tuNin'ta, cEN viLagku, el vaLai
  n'ekizn'ta mun kai, n'Er iRaip paNait tOL,
  15
  n'al ezil azivin tol kavin peRIiya,
  mukizttu varal iLa mulai mUzka, pal Uz
  muyagkal iyaivatumannO tOzi!
  n'aRai kAlyAtta n'aLir mukaic cilampil
  peru malai viTarakam n'ITiya ciRiyilaic
  20
  cAn'ta men cinai tINTi, mElatu
  piracam tUgkum cEN cimai
  varaiyaka veRpan maNan'ta mArpE!
  talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzi talaimakaTkuc colluvALAyc colliyatu. - pEricAttanAr

  272. kuRijci
  irum puli tolaitta perug kai vEzattup
  pulavu n'ARu pukar n'utal kazuva, kagkul
  aruvi tan'ta aNagkuTai n'eTug kOTTu
  ajcu varu viTar mukai Ar iruL akaRRi,
  5
  min oLir eHkam cel n'eRi viLakka,
  taniyan van'tu, pani alai muniyAn,
  n'Ir izi marugkin Ar iTattu amanRa
  kuLaviyoTu miTain'ta kUtaLag kaNNi
  acaiyA n'ARRam acai vaLi pakara,
  10
  tuRu kal n'aNNiya kaRi ivar paTappaik
  kuRi iRaik kurampai n'am manaivayin pukutarum,
  meym mali uvakaiyan; an' n'ilai kaNTu,
  'muruku' ena uNarn'tu, mukaman kURi,
  uruvac cen' tinai n'IroTu tUuy,
  15
  n'eTu vEL paravum, annai; annO!
  en Avatu koltAnE pon ena
  malarn'ta vEgkai alagku cinai poliya
  maNi n'iRa majjai akavum
  aNi malai n'ATanoTu amain'ta n'am toTarpE?
  iravukkuRi van'ta talaimakan ciRaippuRattAnAka, talaimakaTkuc colluvALAy, tOzi colliyatu. - maturai aRuvai vANikan iLavETTanAr

  282. kuRijci
  peru malaic cilampin vETTam pOkiya,
  ceRi maTai ampin, val vil, kAnavan
  porutu tolai yAnai veN kOTu koNTu,
  n'Ir tikaz cilampin n'an pon akazvOn,
  5
  kaN porutu imaikkum tiN maNi kiLarppa,
  vain' n'uti vAla maruppu oTiya ukka
  teN n'Ir Ali kaTukkum muttamoTu,
  mUvERu tAramum orugkuTan koNTu,
  cAn'tam poRaimaram Aka, n'aRai n'Ar
  10
  vEgkaik kaNNiyan izitarum n'ATaRku
  in tIm palavin Er kezu celvattu
  en'taiyum etirn'tanan, koTaiyE; alar vAy
  ampal Urum avanoTu moziyum;
  cAy iRait tiraNTa tOL pArATTi,
  15
  yAyum, 'avanE' ennum; yAmum,
  'vallE varuka, varain'ta n'AL!' ena,
  n'al iRai mel viral kUppi,
  il uRai kaTavuTku Akkutum, paliyE!
  iravukkuRikkaN talaimakan ciRaippuRamAka, tOzi talaimakaTkuc colluvALAyc colliyatu; talaimakan pirivinkaN tOzikkut talaimakaL colliyatUum Am. - tol kapilan

  288. kuRijci
  cenmati; ciRakka, n'in uLLam! n'in malai
  Aram n'Iviya am pakaTTu mArpinai,
  cAral vEgkaip paTu cinaip putup pU
  muruku muraN koLLum uruvak kaNNiyai,
  5
  eri tin kollai iRaijciya Enal,
  evvam kUriya, vaikalum varuvOy!
  kani mutir aTukkattu em tanimai kANTalin,
  eNmai ceytanai Akuvai n'aNNik
  koTiyOr kuRukum n'eTi irug kunRattu,
  10
  iTTu ARu iragkum viTTu oLir aruvi
  aru varai izitarum veru varu paTAark
  kayan' talai man'ti uyagku paci kaLaiiyar,
  pArppin tan'tai pazac cuLai toTinum,
  n'ani n'Oy Eykkum pani kUr aTukkattu,
  15
  makaLir mAgkATTu aRRE tukaL aRak
  kon'toTu utirtta katuppin,
  am tIm kiLavit tan'tai kAppE.
  pakaRkuRikkaN tOzi ceRippu aRivuRIi varaivu kaTAyatu. - viRRURRu mUteyinanAr

  292.kuRijci
  kURAy, ceyvatu tOzi! vERu uNarn'tu,
  annaiyum poruL ukuttu alamarum; men muRic
  ciRu kuLaku arun'tu, tAy mulai peRAa,
  maRi kolaip paTuttal vENTi, veRi puri
  5
  Etil vElan kOtai tuyalvarat
  tUgkum Ayin, atUum n'ANuval;
  ilagku vaLai n'ekizn'ta cellal; pulam paTarn'tu,
  iravin mEyal marUum yAnaik
  kAl val iyakkam oRRi, n'aTu n'AL,
  10
  varaiyiTaik kazutin van kaik kAnavan
  kaTu vicaik kavaNin eRin'ta ciRu kal
  uTu uRu kaNaiyin pOki, cAral
  vEgkai viri iNar citaRi, tEn citaiyUu,
  palavin pazattuL tagkum
  15
  malai kezu n'ATan maNavAkkAlE!
  veRi accuRIi,talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - kapilar

  298. kuRijci
  payam kezu tiruvin pal katir jAyiRu
  vayagku tozil tarIiyar, valan Erpu viLagki,
  malku kaTal tOnRiyAgku, malku paTa,
  maNi maruL mAlai, malarn'ta vEgkai
  5
  oN taLir avir varum oli kezu peruj cinait
  taN tuLi acaivaLi taivarum n'ATa!
  konRu cinam taNiyAtu, venRu muraN cAmpAtu,
  irum piTit tozutiyin inam talaimayagkAtu,
  perum peyaR kaTAam cerukki, vaLa malai
  10
  irug kaLiRu iyalvarum perug kATTu iyavin,
  Ar iruL tumiya veL vEl En'ti,
  tAz pUg kOtai Utu vaNTu irIi,
  men piNi avizn'ta arai n'AL iravu, ivaN
  n'I van'tataninum, initu AkinRE
  15
  tUval kaLLin tunai tEr, en'tai
  kaTiyuTai viyal n'akar OmpinaL uRaiyum
  yAy aRivuRutal ajci, pAnAL,
  kAval n'ejcamoTu kAmam ceppEn,
  yAn n'in koTumai kURa, n'inaipu Agku,
  20
  inaiyal vAzi, tOzi! n'at tuRan'tavar
  n'ITalar Aki varuvar, vallena;
  kagkul uyavut tuNai Akiya
  tujcAtu uRaivi ivaL uvan'tatuvE!
  iravukkuRikkaN talaimakaRkut talaimakaL colliyatu. - maturai paNTa vANikan iLan'tEvanAr

  302. kuRijci
  cilampil pOkiya cem muka vAzai
  alagkal am tOTu, acaivaLi uRutoRum,
  paLLi yAnaip parUup puRam taivarum
  n'al varai n'ATanoTu aruvi ATiyum,
  5
  pal itaz n'Ilam paTu cunaik kuRRum,
  n'aRu vI vEgkai ina vaNTu Arkkum
  veRi kamaz cOlai n'ayan'tu viLaiyATalum
  ariya pOlum kAtal am tOzi!
  irug kal aTukkattu ennaiyar uzuta
  10
  karumpu enak kaviniya perug kural Enal,
  kiLi paTa viLain'tamai aRin'tum,' celka' ena,
  n'am avaN viTun'aL pOlAL, kaimmikac
  cil cuNagku aNin'ta, ceRin'tu vIgku, iLa mulai,
  mel iyal olivarum katuppoTu,
  15
  pal kAl n'Okkum aRan il yAyE.
  pakalE ciRaippuRamAkat tOzi talaimakaTkuc colluvALAyc colliyatu.- maturai aRuvai vANikan iLavETTanAr

  319. pAlai
  maNi vAyk kAkkai mA n'iRap perug kiLai
  piNi vIz Alattu alagku cinai ERi,
  koTu vil eyinar kuRumpiRku Ukkum
  kaTu vinai maRavar villiTat tolain'tOr
  5
  paTu piNam kavarum pAz paTu n'anan'talai,
  aNagku ena urutta n'Okkin, aiyena
  n'uNagkiya n'ucuppin, n'uN kEz mAmai,
  pon vI vEgkaip putu malar puraiya
  n'al n'iRattu ezun'ta, cuNagku aNi vana mulai,
  10
  curumpu Ar kUn'tal, perun' tOL, ivaLvayin
  pirin'tanir akaRal cUzin, arum poruL
  eytukamAtO n'umakkE; koy tazait
  taLir Er anna, tAgku aru matukaiyaL,
  melliyaL, iLaiyaL, n'ani pEr anpinaL,
  15
  'celvEm' ennum n'um etir,
  'ozivEm' ennum oNmaiyO ilaLE!
  celavu uNarttiya talaimakaRkut tOzi celavu azugkac colliyatu. -erukkATTUrt tAyagkaNNanAr

  345. pAlai
  'vicumpu taLi pozin'tu, vemmai n'Igki,
  taN patam paTutal celka!' enap pal mAN
  n'Am cela vizain'tanamAka, 'Ogku pukazk
  kAn amar celvi aruLalin, veN kAl,
  5
  pal paTaip puravi eytiya tol icai
  n'uNagku n'uN panuvaR pulavan pATiya
  ina mazai tavazum EziR kunRattu,
  karug kAl vEgkaic cem pUm piNaiyal
  aitu En'tu alkul yAm aNin'tu uvakkum
  10
  cil n'AL kazika!' enRu mun n'AL
  n'ammoTu poyttanar Ayinum, tammoTu
  tirun'tu vEl iLaiyar curumpu uNa malaimAr,
  mA muRi InRu marak kompu akaippa,
  uRai kazin'tu ulan'ta pinRai, poRaiya
  15
  ciRu veL aruvit tuvalaiyin malarn'ta
  karug kAl n'uNavin peruj cinai vAn pUc
  cem maNaR ciRu n'eRi kammena varippa,
  kATu kavin peRuka tOzi! ATu vaLikku
  olku n'ilai iRRi oru tani n'eTu vIz
  20
  kal kaN cIkkum attam,
  alku veyil n'Izal acain'tanar celavE!
  tOzikkut talaimakaL colliyatu. - kuTavAyiR kIrattanAr

  349. pAlai
  aram pOz av vaLai ceRin'ta munkai
  varain'tu tAm piNitta tol kavin tolaiya,
  evan Ayn'tanarkol tOzi! jemann
  teri kOl anna ceyir tIr cem mozi,
  5
  ulain'ta okkal, pATun'ar celinE,
  uran mali uLLamoTu munai pAzAka,
  arug kuRumpu eRin'ta perug kala veRukkai
  cUzAtu curakkum n'annan n'al n'ATTu,
  eziR kunRattuk kavAan, kEz koLa,
  10
  tirun'tu arai n'ivan'ta karug kAl vEgkai
  eri maruL kavaLam mAn'ti, kaLiRu tan
  vari n'utal vaitta vali tEmpu taTak kai
  kal Ur pAmpin tOnRum
  col peyar tEetta curan iRan'tOrE?
  talaimakan pirivinkaN tOzikkut talaimakaL colliyatu. - mAmUlanAr

  365. pAlai
  akal vAy vAnam mAl iruL parappa,
  pakal ARRuppaTutta paiyen tORRamoTu
  cinaval pOkiya punkaN mAlai,
  atta n'aTukal AL ena utaitta
  5
  kAna yAnaik katuvAy vaL ukir,
  irum panai itakkaiyin, oTiyum AgkaN,
  kaTugkaN ATavar E muyal kiTakkai,
  varun'ar inmaiyin kaLaiyun'ark kANA
  enRUz vej curam tan'ta n'IyE
  10
  tuyar ceytu ARRAyAki, peyarpu, Agku
  uLLinai vAziya, n'ejcE! ven vEl
  mA vaN kazuvuL kAmUr AgkaN,
  pUtam tan'ta pori arai vEgkait
  taN kamaz putu malar n'ARum
  15
  am cil Oti Ay maTat takaiyE.
  talaimakan iTaic curattu n'inRu colliyatu.-maturai marutan iLan'AkanAr

  367. pAlai
  ilagku cuTar maNTilam pulam talaippeyarn'tu,
  pal katir mazukiya kal cEr amaiyattu,
  alan'talai mUtERu AN kural viLippa,
  manai vaLar n'occi mA cErpu vatiya,
  5
  munai uzai irun'ta am kuTic cIRUr,
  karug kAl vEgkaic cej cuval varakin
  miku patam n'iRain'ta toku kUTTu oru ciRai,
  kuvi aTi verukin paig kaN ERRai
  Un n'acaip piNavin uyagku paci kaLaiiyar,
  10
  taLir purai koTiRRin, ceRi mayir eruttin,
  katirtta cennik kavirp pU anna
  n'eRRic cEval aRRam pArkkum
  pullen mAlaiyum, initu manRamma
  n'al aka vana mulai aTaiyap pullutoRum
  15
  uyir kuzaippanna cAyal,
  ceyir tIr, in tuNaip puNarn'ticinOrkkE.
  piriviTai vERupaTTa talaimakaL vaRpuRukkum tOzikkuc colliyatu. - paraNar

  368. kuRijci
  toTutOR kAnavan cUTuRu viyan punam,
  kari puRam kazIiya perum pATTu Irattu,
  tOTu vaLar pain' tinai n'ITu kural kAkkum
  oN toTi makaLirkku UcalAka
  5
  ATu cinai ozitta kOTu iNar kajaliya
  kuRumpoRai ayalatu n'eTun' tAL vEgkai,
  maTa mayiR kuTumiyin, tOnRum n'ATan
  uyar varai marugkin kAn'taL am cOlaik
  kuragku aRivArA maram payil iRumpil,
  10
  kaTi cunait teLin'ta maNi maruL tIm n'Ir
  piTi puNar kaLiRRin emmoTu ATi,
  pal n'AL umparp peyarn'tu, cil n'AL
  kaziyAmaiyE vazivazip peruki,
  am paNai viLain'ta tEk kaT tERal
  15
  vaNTu paTu kaNNiyar makizum cIRUr,
  evankol vAzi, tOzi! kogkar
  maNi arai yAttu maRukin ATum
  uLLi vizavin anna,
  alar AkinRu, atu palar vAyp paTTE?
  pakalE ciRaippuRamAkat talaimakaTkuc colluvALAyt tOzi colliyatu. -maturai marutan iLan'AkanAr

  378. kuRijci
  'n'itiyam tujcum n'ivan'tu Ogku varaippin,
  vatuvai makaLir kUn'tal kamaz koLa,
  vagkUz ATTiya am kuzai vEgkai
  n'an pon anna n'aRun' tAtu utira,
  5
  kAmar pIli Ay mayil tOkai
  vERu vERu inatta varai vAz varuTaik
  kOTu muRRu iLan' takarp pATu viRan'tu, ayala
  ATu kaLa vayirin iniya Ali,
  pacum puRa men cIr ociya, vicumpu ukan'tu,
  10
  irug kaN ATu amait tayagka irukkum
  perug kal n'ATan pirin'ta pulampum,
  uTanRa annai amarA n'Okkamum,
  vaTan'tai tUkkum varu pani aRcirac
  cuTar kezu maNTilam azugka, jAyiRu
  15
  kuTa kaTal cErum paTar kUr mAlaiyum,
  anaittum, aTUu n'inRu n'aliya, ujaRRi,
  yAgganam vAzti?' enRi tOzi!
  n'IgkA vajcinam ceytu; n'at tuRan'tOr
  uLLAr Ayinum, uLenE avar n'ATTu
  20
  aL ilaip palavin kani kavar kaiya
  kallA man'ti kaTuvanOTu ukaLum
  kaTun' tiRal aNagkin n'eTum perug kunRattu,
  pATu in aruvi cUTi,
  vAn tOy cimaiyam tOnRalAnE.
  iravukkuRic ciRaippuRamAkat tOzi col eTuppa, talaimakaL colliyatu. -kAvaTTanAr

  388. kuRijci
  amma vAzi, tOzi n'am malai
  amai aRuttu iyaRRiya vev vAyt taTTaiyin,
  n'aRu virai Aram aRa eRin'tu uzuta
  uLaik kural ciRu tinai kavartalin, kiLai amal
  5
  peru varai aTukkattuk kurIi Oppi,
  Ogku iruj cilampin oL iNar n'aRu vI
  vEgkai am kavaTTiTai n'ivan'ta itaNattu,
  pon maruL n'aRun' tAtu Utum tumpi
  in icai OrA irun'tanamAka,
  10
  'mai Ir Oti maTa n'allIrE!
  n'ovvu iyaR pakazi pAyn'tena, puN kUrn'tu,
  evvamoTu van'ta uyar maruppu oruttal n'um
  punattuzip pOkal uRumO maRRu?' ena,
  cinavuk koL jamali ceyirttup puTai ATa,
  15
  collik kazin'ta val viR kALai
  cAn'tu Ar akalamum takaiyum mika n'ayan'tu,
  Igku n'Am uzakkum evvam uNarAL,
  n'annar n'ejcamoTu mayagki, 'veRi' ena,
  annai tan'ta mutu vAy vElan,
  20
  'em iRai aNagkalin van'tanRu, in' n'Oy;
  taNi marun'tu aRival' ennum Ayin,
  vinavin evanO maRRE 'kanal cina
  maiyal vEza mey uLampOka,
  UTTiyanna Un puraL ampoTu
  25
  kATTu mAn aTi vazi oRRi,
  vETTam cellumO, n'um iRai?' enavE?
  iravukkuRic ciRaippuRamAkat talaimakaL tOzikkuc colliyatu; tOzi talaimakaTkuc colliyatUum Am. - UTTiyAr

  398. kuRijci
  'izai n'ilai n'ekizn'ta evvam kUra,
  paTar mali varuttamoTu pala pulan'tu acaii,
  men tOL n'ekizac cAay, konRai
  UzuRu malarin pAz paTa muRRiya
  5
  pacalai mEni n'Okki, n'utal pacan'tu,
  innEm Akiya em ivaN aruLAn,
  n'ummOn ceyta koTumaikku, immenRu,
  alamaral mazaik kaN teN pani malka,
  n'anRu puRamARi akaRal, yAza n'in
  10
  kunRu kezu n'ATaRku en enappaTumO?
  karai poru n'Ittam! urai' enak kazaRi,
  n'innoTu pulattal ajci, avar malaip
  pal malar pOrttu, n'ANu mika oTugki,
  maRain'tanai kaziyum n'iR tan'tu celutti,
  15
  n'ayan aRat tuRattal valliyOrE,
  n'otumalALar; atu kaNNOTAtu,
  azal cinai vEgkai n'izal tavirn'tu acaii,
  mAri puRan'tara n'an'ti, Ariyar
  pon paTu n'eTu varai puraiyum en'tai
  20
  pal pUg kAnattu alki, inRu, ivaN
  cErn'tanai celinE citaikuvatu uNTO?
  kuya vari irum pOttup poruta puN kUrn'tu,
  uyagku piTi tazIiya matan azi yAnai
  vAgku amaik kazaiyin n'aralum, avar
  25
  Ogku malai n'ATTin varUuvOyE!
  kAmam mikka kazi paTar kiLaviyAl, varaiviTattukkaN, talaimakaL talaimakan varaiyininRum pOn'ta ARRoTu pulan'tu, colliyatu. -immenkIranAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 02:06:01(இந்திய நேரம்)