தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

81-90

 • 81-90

  81. pAlai
  n'AL ulA ezun'ta kOL val uLiyam
  Ogkucinai iruppait tIm pazam munaiyin,
  pul aLaip puRRin pal kiLaic citalai
  orugku muyanRu eTutta n'anai vAy n'eTug kOTu,
  5
  irumpu Utu kurukin, iTan'tu, irai tErum
  maN paka vaRan'ta AgkaN, kaN porak
  katir teRa, kavizn'ta ulaRutalai n'On cinai
  n'eRi ayal marAam ERi, pulampu koLa
  eRi parun'tu uyavum enRUz n'IL iTai
  10
  vem munai aruj curam n'In'ti ciRan'ta
  cemmal uLLam turattalin, kaRuttOr
  oLiRu vEl azuvam kaLiRu paTak kaTakkum
  mA vaN kaTalan viLagkil anna, em
  mai ezil uNkaN kaluza
  15
  aiya! cERirO, akanRu cey poruTkE?
  pirivuNarttiya talaimakaRku, tOzi talaimakaL kuRippaRin'tu van'tu colliyatu. - AlampEri cAttanAr

  82. kuRijci
  ATu amaik kuyinRa avir tuLai marugkin
  kOTai av vaLi kuzalicai Aka,
  pATu in aruvip pani n'Ir in icai
  tOTu amai muzavin tutai kural Aka,
  5
  kaNak kalai ikukkum kaTug kuraR tUmpoTu,
  malaip pUj cAral vaNTu yAz Aka,
  in pal imiz icai kETTu, kali ciRan'tu,
  man'ti n'al avai maruLvana n'Okka,
  kazai vaLar aTukkattu, iyali ATu mayil
  10
  n'anavup puku viRaliyin tOnRum n'ATan
  uruva val viR paRRi, ampu terin'tu,
  ceruc cey yAnai cel n'eRi vinAay,
  pular kural EnaR puzaiyuTai oru ciRai,
  malar tAr mArpan, n'inROR kaNTOr
  15
  palartil, vAzi tOzi! avaruL,
  Ar iruT kagkul aNaiyoTu porun'ti,
  Or yAn Akuvatu evankol,
  n'Ir vAr kaNNoTu, n'ekiz tOLEnE?
  tOzikkut talaivi aRattoTu n'inRatu. - kapilar

  83. pAlai
  valam curi marAattuc curam kamaz putu vIc
  curi Ar uLait talai poliyac cUTi,
  kaRai aTi maTap piTi kAnattu alaRa,
  kaLiRRuk kanRu ozitta uvakaiyar, kali ciRan'tu,
  5
  karug kAl marAattuk kozug kompu piLan'tu,
  perum poLi veN n'Ar azun'tupaTap pUTTi,
  n'eTug koTi n'uTagkum n'iyama mUtUr,
  n'aRavu n'oTai n'al il putavumutaR piNikkum
  kallA iLaiyar perumakan pulli
  10
  viyan talai n'al n'ATTu vEgkaTam kaziyinum,
  cEyar ennAtu, anpu mikak kaTaii,
  eyta van'tanavAltAmE n'eytal
  kUmpu viTu n'ikar malar anna
  En'tu ezil mazaik kaN em kAtali kuNanE.
  talaimakan iTaic curattut tan n'ejciRkuc colliyatu. - kallATanAr

  84. mullai
  malaimicaik kulaiiya uru kezu tiruvil
  paNai muzagku ezili pauvam vAgki,
  tAz peyaR peru n'Ir, valan Erpu, vaLaii,
  mAtiram putaippap pozitalin, kANvara
  5
  iru n'ilam kaviniya EmuRukAlai
  n'eruppin anna ciRu kaT panRi,
  ayirkkaT paTAart tujcu, puRam putaiya,
  n'aRu vI mullai n'AL malar utirum
  puRavu aTain'tirun'ta aru munai iyavin
  10
  cIRUrOLE, oNNutal! yAmE,
  eri purai pal malar piRaza vAgki,
  arijar yAtta alagku talaip peruj cUTu
  kaL Ar vinaijar kaLamtoRum maRukum
  taNNaTai tazIiya koTi n'uTagku Ar eyil
  15
  arun' tiRai koTuppavum koLLAn, cinam ciRan'tu,
  vinaivayin peyarkkum tAnai,
  punaitAr, vEn'tan pAcaRaiyEmE!
  talaimakan pAcaRaiyilirun'tu colliyatu. - maturai ezuttALan

  85. pAlai
  'n'al n'utal pacappavum, perun' tOL n'ekizavum,
  uNNA uyakkamoTu uyir celac cAay,
  innam Akavum, igku n'at tuRan'tOr
  aRavar allar avar' enap pala pulan'tu,
  5
  Azal vAzi, tOzi! 'cAral,
  InRu n'AL ulan'ta mel n'aTai maTap piTi,
  kanRu, paci kaLaiiya, paig kaN yAnai
  muRRA mUgkil muLai tarupu. UTTum
  ven vEl tiraiyan vEgkaTa n'eTu varai,
  10
  n'al n'AL pUtta n'Aku iLa vEgkai
  n'aRu vI ATiya poRi vari majjai
  n'anaip pacug kurun'tin n'ARu cinai irun'tu,
  tuNaip payirn'tu akavum tuNaitaru taN kAr,
  varutum, yAm' enat tERRiya
  15
  paruvamkAN atu; pAyinRAl mazaiyE.
  talaimakan piriya, vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu.- kATTUr kizAr makanAr kaNNanAr

  86. marutam
  uzun'tu talaippeyta kozug kaLi mitavai
  peruj cORRu amalai n'iRpa, n'irai kAl
  taN perum pan'tart taru maNal jemiri
  manai viLakkuRuttu, mAlai toTari,
  5
  kanai iruL akanRa kavinpeRukAlai;
  kOL kAl n'Igkiya koTu veN tigkaL
  kETu il vizup pukaz n'AL talaivan'tena,
  uccik kuTattar, puttakal maNTaiyar,
  potu cey kampalai mutu cem peNTir
  10
  munnavum pinnavum muRai muRai tarattara,
  putalvaR payan'ta titalai av vayiRRu
  vAl izai makaLir n'Alvar kUTi,
  'kaRpinin vazAa, n'aR pala utavip
  peRROR peTkum piNaiyai Aka!' ena,
  15
  n'IroTu corin'ta Ir itaz alari
  pal irug katuppin n'elloTu tayagka,
  vatuvai n'al maNam kazin'ta pinRai,
  kallen cummaiyar, jerErenap pukutan'tu,
  'pEr iRkizatti Aka' enat tamar tara,
  20
  Or iR kUTiya uTan puNar kagkul,
  koTum puRam vaLaii, kOTik kaligkattu
  oTugkinaL kiTan'ta Or puRam tazIi,
  muyagkal viruppoTu mukam putai tiRappa,
  ajcinaL uyirttakAlai, 'yAza n'in
  25
  n'ejcam paTarn'tatu ejcAtu urai' ena,
  in n'akai irukkai, pin yAn vinavalin,
  cej cUTTu oN kuzai vaN kAtu tuyalvara,
  akam mali uvakaiyaL Aki, mukan ikuttu,
  oyyena iRaijciyOLE mAvin
  30
  maTam koL mataiiya n'Okkin,
  oTugku Ir Oti, mAayOLE.
  vAyil maRutta tOzikkut talaimakan colliyatu. talaimakaLaik kUTi inpuRRirun'ta talaimakan paNTu n'ikazn'tatu coRRu inpuRRirun'tatUumAm,- n'allAvUr kizAr

  87. pAlai
  tIm tayir kaTain'ta tiraL kAl mattam,
  kanRu vAy cuvaippa, munRil tUgkum
  paTalaip pan'tarp pul vEy kurampai,
  n'alkUr cIRUr ellit tagki,
  5
  kuTumi n'eRRi n'eTu marac cEval
  talaik kural viTiyaR pOki, munAatu,
  kaTugkaN maRavar kal kezu kuRumpin
  ezun'ta taNNumai iTag kaT pANi,
  aruj curam celvOr n'ejcam tuNNena,
  10
  kunRu cEr kavalai, icaikkum attam,
  n'ani n'ITu uzan'tanaimannE! atanAl
  uva ini vAziya, n'ejcE! mai aRa
  vaiku cuTar viLagkum vAn tOy viyal n'akarc
  cuNagku aNi vana mulai n'alam pArATTi,
  15
  tAz irug kUn'tal n'am kAtali
  n'IL amai vanappin tOLumAr aNain'tE.
  vinai muRRi mILum talaimakan iTaic curattut tan n'ejciRkuc colliyatu.- maturaip pErAlavAyAr

  88. kuRijci
  mutaic cuvaR kalitta mUric cen'tinai
  Ogku vaNarp perug kural uNIiya, pAgkarp
  pakuvAyp pallip pATu Orttu, kuRukum
  puruvaip panRi varu tiRam n'Okki,
  5
  kaTug kaik kAnavan kazutumicaik koLIiya
  n'eTuj cuTar viLakkam n'Okki, van'tu, n'am
  n'aTugku tuyar kaLain'ta n'annarALan
  cenRanankollO tAnE kunRattu
  irum puli tolaitta perug kai yAnaik
  10
  kavuL malipu izitarum kAmar kaTAam
  iruj ciRait tozuti Arppa, yAz cettu,
  irug kal viTar aLai acuNam Orkkum
  kAmpu amal iRumpil pAmpu paTat tuvanRi,
  koTu viral uLiyam keNTum
  15
  vaTu Az puRRina vazakku aru n'eRiyE?
  iravukkuRi van'ta talaimakan ciRaippuRattAnAkat tOzi colliyatu.- Izattup pUtan tEvanAr

  89. pAlai
  teRu katir jAyiRu n'aTu n'inRu kAytalin,
  uRu peyal vaRan'ta OTu tEr n'anan' talai,
  uruttu ezu kurala kuTijaic cEval,
  pul cAy viTarakam pulampa, varaiya
  5
  kal eRi icaiyin iraTTum AgkaN,
  ciLvITu kaRagkum ciRiilai vElattu
  UzuRu viLain'eRRu utira, kAziyar
  kavvaip parappin vev uvarppu oziya,
  kaLari paran'ta kal n'eTu marugkin,
  10
  viLar Un tinRa vIgkucilai maRavar
  mai paTu tiN tOL malira vATTi,
  poRai mali kazutai n'eTu n'irai tazIiya
  tirun'tu vAL vayavar arun' talai tumitta
  paTu pulAk kamazum jATpil, tuTi ikuttu,
  15
  arug kalam teRutta perum pukal valattar,
  vil kezu kuRumpil kOL muRai pakukkum
  kollai irum punam n'eTiya ennAtu,
  mellen cEvaTi meliya Eka
  vallun'aLkollO tAnE tEm peytu
  20
  aLavuRu tIm pAl alaippavum uNNAL,
  iTu maNaR pan'taruL iyalum,
  n'eTu men paNait tOL, mAayOLE?
  makaTpOkkiya cevilittAy colliyatu. - maturaikkAjcip pulavar

  90. n'eytal
  mUttOr anna veN talaip puNari
  iLaiyOr ATum varimanai citaikkum
  taLai aviz tAzaik kAnal am perun' tuRai,
  cil cevittu Akiya puNarcci alar eza,
  5
  ilvayiR ceRittamai aRiyAy; pal n'AL
  varu mulai varuttA, am pakaTTu mArpin,
  terumaral uLLamoTu varun'tum, n'invayin,
  'n'Igkuka' enRu, yAn yAgganam mozikO?
  arun' tiRaR kaTavuT cellUrk kuNAatu
  10
  perug kaTal muzakkiRRu Aki, yANar,
  irumpu iTam paTutta vaTuvuTai mukattar,
  karug kaT kOcar n'iyamam Ayinum,
  'uRum' enak koLkun'ar allar
  n'aRu n'utal arivai pAcizai vilaiyE.
  pakaRkuRi van'tu kaNNuRRu n'Igkum talaimakanait tOzi etirppaTTu n'inRu, iRceRippu aRivuRIiyatu. - maturai marutan iLan'AkanAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 00:17:37(இந்திய நேரம்)