தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

141-150

 • 141-150

  141. pAlai
  amma vAzi, tOzi! kaimmikak
  kanavum kagkultORu iniya; n'anavum
  punai vinai n'al il puLLum pAgkina;
  n'ejcum n'anipukanRu uRaiyum; ejcAtu
  5
  ulaku tozil ulan'tu, n'Ajcil tujci,
  mazai kAln'Igkiya mAka vicumpil
  kuRu muyal maRu n'iRam kiLara, mati n'iRain'tu,
  aRumIn cErum akal iruL n'aTu n'AL;
  maRuku viLakkuRuttu, mAlai tUkki,
  10
  paza viRal mUtUrp palaruTan tuvanRiya
  vizavu uTan ayara, varukatil amma!
  tuvarap pularn'tu tU malar kajali,
  takaram n'ARum taN n'aRug katuppin
  putu maNa makaTUu ayiniya kaTi n'akarp
  15
  pal kOTTu aTuppil pAl ulai irIi,
  kUzaik kUn'taR kuRun' toTi makaLir
  peruj cey n'ellin vAgkukatir muRittu,
  pAcaval iTikkum irug kAz ulakkaik
  kaTitu iTi verIiya kamajcUl veN kuruku
  20
  tIm kulai vAzai Ogku maTal irAtu;
  n'eTug kAl mAattuk kuRum paRai payiRRum
  cel kuTi n'iRutta perum peyark karikAl
  vel pOrc cOzan iTaiyARRu anna
  n'al icai veRukkai tarumAr, pal poRip
  25
  pulik kEz uRRa pUviTaip peruj cinai
  n'aran'ta n'aRum pU n'AL malar utira,
  kalai pAyn'tu ukaLum, kal cEr vEgkai,
  tEm kamaz n'eTu varaip piRagkiya
  vEgkaTa vaippiR curan iRan'tOrE.
  'piriviTai ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti uraittatu. - n'akkIrar

  142. kuRijci
  ilamalar anna am cen' n'Avin
  pulam mIkkURum puraiyOr Etta,
  palar mEn' tOnRiya kavi kai vaLLal
  n'iRaiarun' tAnai velpOr mAn'taram
  5
  poRaiyan kaTugkOp pATic cenRa
  kuRaiyOr koLkalam pOla, n'anRum
  uva ini vAziya, n'ejcE! kAtali
  muRaiyin vazAatu ARRip peRRa
  kaRai aTi yAnai n'annan pAzi,
  10
  UTTu aru marapin ajcu varu pEeyk
  kUTTu etirkoNTa vAy mozi mijili
  puLLiRku Emam Akiya perum peyar
  veLLat tAnai atikaR konRu, uvan'tu
  oL vAL amalai ATiya jATpin,
  15
  palar aRivuRutal ajci, paippaya,
  n'Irt tiraL kaTukkum mAcu il veLLic
  cUrppuRu kOl vaLai ceRitta munkai
  kuRai aRal anna irum pal kUn'tal,
  iTan il ciRu puRattu izaiyoTu tuyalvara,
  20
  kaTal mIn tujcum n'aLLen yAmattu,
  uruvu kiLar Ovinaip polin'ta pAvai
  iyal kaRRanna otukkinaL van'tu,
  peyal alaik kalagkiya malaip pUg kOtai
  iyal eRi ponnin kogku cOrpu uRaippa,
  25
  toTikkaN vaTukkoLa muyagkinaL;
  vaTippu uRu n'arampin tIviya mozin'tE.
  iravukkuRi van'tu n'Igkum talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - paraNar

  143. pAlai
  ceyvinaip pirital eNNi, kaimmikak
  kATu kavin oziyak kaTug katir teRutalin,
  n'ITu cinai vaRiya Aka, ollena
  vATu pal akal ilai kOTaikku oyyum
  5
  tEkku amal aTukkattu AgkaN mEkku ezupu,
  muLi ariR piRan'ta vaLi vaLar kUr eric
  cuTar n'imir n'eTug koTi viTar mukai muzagkum
  'vem malai aruj curam n'In'ti aiya!
  cERum' enRa ciRu coRku ivaTkE,
  10
  vacai il vem pOr vAnavan maRavan
  n'acaiyin vAzn'arkku n'an kalam curakkum,
  poyyA vAyvAL, punaikazal, piTTan
  mai tavaz uyar cimaik kutiraik kavAan
  akal aRai n'eTuj cunai, tuvalaiyin malarn'ta
  15
  taN kamaz n'Ilam pOla,
  kaN pani kaluzn'tana; n'OkO yAnE.
  poruLvayiR piriyak karutiya talaimakanai, tOzi, talaimakaLatu ARRAmai kaNTu, celavu azugkuvittatu. - AlampEri cAttanAr

  144. mullai
  ''varutum'' enRa n'ALum poyttana;
  ari Er uNkaN n'Irum n'illA;
  taN kArkku InRa paig koTi mullai
  vai vAy vAl mukai avizn'ta kOtai
  5
  pey vanappu izan'ta katuppum uLLAr,
  aruL kaNmARalO mARuka an'til
  aRan ajcalarE! Ayizai! n'amar' enac
  ciRiya collip periya pulappinum,
  pani paTu n'aRun' tAr kuzaiya, n'ammoTu,
  10
  tuni tIr muyakkam peRROL pOla
  uvakkun'aL vAziya, n'ejcE! vicumpin
  ERu ezun'tu muzagkinum mARu ezun'tu cilaikkum
  kaTAa yAnai koTkum pAcaRai,
  pOr vETTu ezun'ta maLLar kaiyatai
  15
  kUr vAT kuvimukam citaiya n'URi,
  mAn aTi marugkil peyartta kuruti
  vAna mInin vayin vayin imaippa,
  amar Orttu, aTTa celvam
  tamar virain'tu uraippak kETkum jAnRE.
  vinai muRRiya talaimakan tan n'ejciRkuc uraippAnAy, pAkaRkuc colliyatu. - maturai aLakkar jAzalAr makanAr maLLanAr

  145. pAlai
  vEr muzutu ulaRi n'inRa puzaRkAl,
  tEr maNi icaiyin ciLvITu Arkkum,
  vaRRal maratta poR talai Oti
  veyiR kavin izan'ta vaippin paiyuL koLa,
  5
  n'uNNitin n'ivakkum veN jemai viyan kATTu
  AL il attattu, aLiyaL avanoTu
  vALvari poruta puN kUr yAnai
  pukar citai mukatta kuruti vAra,
  uyar cimai n'eTug kOTTu urum ena muzagkum
  10
  'aruj curam iRan'tanaL' enpa peruj cIr
  anni kuRukkaip paRan'talai, titiyan
  tol n'ilai muzu mutal tumiyap paNNiya
  n'annar mel iNarp punnai pOla,
  kaTu n'avaip paTIiyarmAtO kaLi mayil
  15
  kujcarak kurala kurukOTu Alum,
  tujcA muzavin, tuyttu iyal vAzkkai,
  kUzuTait tan'tai iTanuTai varaippin,
  Uz aTi otugkinum uyagkum aim pAR
  ciRu pal kUn'taR pOtu piTittu aruLAtu,
  20
  eRi kOl citaiya n'URavum ciRupuRam,
  'enakku urittu' ennAL, n'inRa en
  amark kaN ajjaiyai alaitta kaiyE!
  makaTpOkkiya cevilittAy colliyatu. - kayamanAr

  146. marutam
  vali miku munpin aNNal EeRu
  pani malarp poykaip pakal cela maRuki,
  maTak kaN erumai mAN n'Aku tazIi,
  paTappai n'aNNi, pazanattu alkum
  5
  kali makiz Uran oli maNi n'eTun' tEr,
  oL izai makaLir cEri, pal n'AL
  iyagkal AnAtuAyin; vayagkizai
  yArkol aLiyaLtAnE em pOl
  mAyap parattan vAymozi n'ampi,
  10
  vaLi porat tuyalvarum taLi pozi malarin
  kaNpani Akattu uRaippa, kaN pacan'tu,
  Ayamum ayalum maruLa,
  tAy Ompu Ayn'alam vENTAtOLE?
  vAyil vENTic cenRa pANaRkut talaimakaL vAyil maRuttatu.-uvarkkaNNUrp pullagkIranAr

  147. pAlai
  Ogkumalaic cilampil piTavuTan malarn'ta
  vEgkai veRit tazai vERu vakuttanna
  Un poti avizAk kOTTu ukirk kuruLai
  mUnRu uTan InRa muTagkar n'izatta,
  5
  tuRukal viTar aLaip piNavup paci kUrn'tena,
  poRi kiLar uzuvaip pOz vAy ERRai
  aRu kOTTu uzai mAn AN kural Orkkum
  n'eRi paTu kavalai n'irampA n'ILiTai,
  veLLi vItiyaip pOla n'anRum
  10
  celavu ayarn'ticinAl yAnE; pala pulan'tu,
  uNNA uyakkamoTu uyir celac cAay,
  tOLum tol kavin tolaiya, n'ALum
  pirin'tOr peyarvukku iragki,
  marun'tu piRitu inmaiyin, irun'tu vinaiilanE!
  celavu uNarttiya tOzikkut talaimakaL colliyatu. - auvaiyAr

  148. kuRijci
  panait tiraL anna paru Er eRuzt taTak kai,
  kolaic cinam tavirA matanuTai munpin,
  vaNTu paTu kaTAattu, uyar maruppu, yAnai
  taN kamaz cilampin maram paTat tolaicci;
  5
  uRu puli uraRak kutti; viRal kaTin'tu;
  ciRu tinaip perum punam vavvum n'ATa!
  kaTum parik kutirai Aay eyinan
  n'eTun' tEr jimiliyoTu porutu, kaLam paTTena,
  kANiya cellAk kUkai n'ANi,
  10
  kaTum pakal vazagkAtAagku, iTumpai
  peritAl amma ivaTkE; atanAl
  mAlai, varutal vENTum cOlai
  muLai mEy perug kaLiRu vazagkum
  malai mutal aTukkatta ciRu kal ARE.
  pakal varuvAnai 'iravu varuka' enRatu. - paraNar

  149. pAlai
  ciRu pun citalai cEN muyanRu eTutta
  n'eTuj cem puRRattu oTugku irai munaiyin,
  pul arai iruppait toLLai vAn pUp
  perug kai eNkin irug kiLai kavarum
  5
  atta n'IL iTaip pOki, n'anRum
  aritu cey vizup poruL eLitinin peRinum
  vArEn vAzi, en n'ejcE! cEralar
  cuLLiam pEriyARRu veN n'urai kalagka,
  yavanar tan'ta vinai mAN n'an kalam
  10
  ponnoTu van'tu kaRiyoTu peyarum
  vaLam kezu muciRi Arppu eza vaLaii,
  aruj camam kaTan'tu, paTimam vavviya
  n'eTu n'al yAnai aTupOrc ceziyan
  koTi n'uTagku maRukin kUTaR kuTAatu,
  15
  pal poRi majjai vel koTi uyariya,
  oTiyA vizavin, n'eTiyOn kunRattu,
  vaNTu paTa n'ITiya kuNTu cunai n'Ilattu
  etir malarp piNaiyal anna ivaL
  ari matar mazaik kaN teN pani koLavE.
  talaimakan tan n'ejciRkuc collic celavu azugkiyatu.-erukkATTUrt tAyagkaNNanAr

  150. n'eytal
  pinnuviTa n'eRitta kUn'talum, ponnena
  Akattu arumpiya cuNagkum, vampu viTak
  kaN uruttu ezutaru mulaiyum, n'Okki;
  'ellinai peritu' enap pal mAN kURi,
  5
  perun' tOL aTaiya muyagki, n'ITu n'inain'tu,
  arug kaTippaTuttanaL yAyE; kaTuj celal
  vAT cuRA vazagkum vaLai mEy perun' tuRai,
  kanaitta n'eytaR kaN pOl mA malar
  n'anaitta cerun'tip pOtu vAy aviza,
  10
  mAlai maNi itaz kUmpa, kAlaik
  kaL n'ARu kAviyoTu taNNena malarum
  kaziyum, kAnalum, kANtoRum pala pulan'tu;
  'vArArkol?' enap paruvarum
  tArAr mArpa! n'I taNan'ta jAnRE!
  pakaRkuRi van'tu kaNNuRRu n'Igkum talaimakanait tOzi, talaimakaLai iTattu uyttu van'tu, ceRippu aRivuRIi, varaivu kaTAyatu. - kuRuvazutiyAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 00:18:22(இந்திய நேரம்)