தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Pacu(A, An, KaRavai, Ayam, N'irai, N'Aku)-pacu(A, An, KaRavai, Ayam, N'irai, N'Aku)

 • pacu(A, An, kaRavai, Ayam, n'irai, n'Aku)

  7. pAlai
  'mulai mukamceytana; muL eyiRu ilagkina;
  talai muTicAnRa; taN tazai uTaiyai;
  alamaral AyamoTu yAgkaNum paTAal;
  mUppuTai mutu pati tAkkuaNagku uTaiya;
  5
  kAppum pUNTicin; kaTaiyum pOkalai;
  pEtai allai mEtaiam kuRumakaL!
  petumpaip paruvattu otugkinai, puRattu' ena,
  oN cuTar n'al il arug kaTi n'Ivi,
  tan citaivu aRital ajci in cilai
  10
  ERuTai inatta, n'ARu uyir n'avvi!
  valai kAN piNaiyin pOki, Igku Or
  tolaivu il veL vEl viTalaiyoTu, en makaL
  ic curam paTartan'tOLE. AyiTai,
  attak kaLvar A tozu aRuttena,
  15
  piRpaTu pUcalin vazivazi OTi,
  meyt talaippaTutalcellEn; it talai,
  n'innoTu vinaval kELAy! ponnoTu
  pulip pal kOtta pulampu maNit tAli,
  olik kuzaic ceyalai uTai mAN alkul,
  20
  Ay cuLaip palavin mEy kalai utirtta
  tuyt talai veN kAz peRUum
  kal kezu ciRukuTik kAnavan makaLE.
  makaTpOkkiya cevilittAy curattiTaip pincenRu, n'avvippiNAkkaNTu, colliyatu. - kayamanAr.

  14. mullai
  'arakkattu anna cen' n'ilap peru vazi,
  kAyAj cemmal tAay, pala uTan
  Iyal mUtAy varippa, pavaLamoTu
  maNi miTain'tanna kunRam kavaiiya
  5
  am kATTu Ar iTai, maTap piNai tazIi,
  tiri maruppu iralai pul arun'tu ukaLa,
  mullai viyan pulam parappi, kOvalar
  kuRum poRai marugkin n'aRum pU ayara,
  patavu mEyal arun'tu matavu n'aTai n'al An
  10
  vIgku mAN ceruttal, tIm pAl piliRRa,
  kanRu payir kurala, manRu n'iRai pukutarum
  mAlaiyum uLLAr Ayin, kAlai
  yAgku Akuvamkol? pANa!' enRa
  manaiyOL col etir collalcellEn,
  15
  cevvazi n'al yAz icaiyinen, paiyena,
  kaTavuL vAztti, paiyuL meyn' n'iRuttu,
  avar tiRam celvEn kaNTanen, yAnE
  viTu vicaik kutirai vilagku pari muTuka,
  kal porutu iragkum pal Ar n'Emik
  20
  kAr mazai muzakku icai kaTukkum,
  munai n'al Uran, punai n'eTun' tErE.
  pANan tanakkup pAgkAyinAr kETpac colliyatu. - okkUr mAcAttanAr

  35. pAlai
  InRu puRan'tan'ta emmum uLLAL,
  vAn tOy ijci n'al n'akar pulampa
  tani maNi iraTTum tALuTaik kaTikai,
  n'uzai n'uti n'eTu vEl, kuRum paTai, mazavar
  5
  munai At tan'tu, murampin vIztta
  vil Er vAzkkai vizut toTai maRavar
  val AN patukkaik kaTavuT pENmAr,
  n'aTukal pIli cUTTi, tuTippaTuttu,
  tOppik kaLLoTu turUup pali koTukkum
  10
  pOkku arug kavalaiya pulavu n'ARu aruj curam
  tuNin'tu, piRaL AyinaL Ayinum, aNin'tu aNin'tu,
  Arva n'ejcamoTu Ay n'alan aLaii, tan
  mArpu tuNaiyAkat tuyiRRukatilla
  tujcA muzavin kOvaR kOmAn
  15
  n'eTun' tErk kAri koTugkAl muntuRai,
  peNNai am pEriyARRu n'uN aRal kaTukkum
  n'eRi irug katuppin en pEtaikku,
  aRiyAt tEettu ARRiya tuNaiyE!
  makaTpOkkiya n'aRRAy teyvattiRkup parAayatu.-kuTavAyiR kIrattanAr

  49. pAlai
  'kiLiyum, pan'tum, kazagkum, veyyOL
  aLiyum, anpum, cAyalum, iyalpum,
  munn'AL pOlAL; iRIiyar, en uyir' ena,
  koTun' toTaik kuzaviyoTu vayinmarattu yAtta
  5
  kaTug kaT kaRavaiyin ciRupuRam n'Okki,
  kuRuka van'tu, kuvavun'utal n'Ivi,
  mellenat tazIiyinEnAka, en makaL
  n'annar Akattu iTaimulai viyarppa,
  pal kAl muyagkinaLmannE! annO!
  10
  viRal miku n'eTun'takai pala pArATTi,
  vaRan n'izal acaii, vAn pulan'tu varun'tiya
  maTa mAn acA inam tiragku maral cuvaikkum
  kATu uTankazital aRiyin tan'tai
  alkupatam mikutta kaTiuTai viyal n'akar,
  15
  celvuzic celvuzi meyn'n'izal pOla,
  kOtai AyamoTu Orai tazIi,
  tOTu amai aric cilampu olippa, avaL
  ATuvazi ATuvazi, akalEnmannE!
  uTanpOyina talaimakaLai n'inain'tu, cevilittAy manaiyinkaN varun'tiyatu. - vaNNappuRak kan'tarattanAr

  52. kuRijci
  'valan'ta vaLLi maran Ogku cAral,
  kiLarn'ta vEgkaic cEN n'eTum pogkarp
  pon n'Er putu malar vENTiya kuRamakaL
  innA icaiya pUcal payiRRalin,
  5
  "E kal aTukkattu iruL aLaic cilampin
  A koL vayap puli Akum aHtu" enat tam
  malai kezu cIRUr pulampa, kallenac
  cilaiyuTai iTattar pOtarum n'ATan
  n'ejcu amar viyal mArpu uTaittu ena annaikku
  10
  aRivippEmkol? aRiyalemkol?' ena
  irupAR paTTa cUzcci orupAl
  cErn'tanRu vAzi, tOzi! 'yAkkai
  in uyir kazivatuAyinum, n'in makaL
  Aymalar uNkaN pacalai
  15
  kAma n'Oy' enac ceppAtImE.
  talaimakaL vERupaTTamai aRin'ta cevilittAykku, tOzi,'aRattoTu n'iRRum' ena, talaimakaL colliyatu. - n'occin'iyamag kizAr

  54. mullai
  virun'tin mannar arugkalam teRuppa,
  vEn'tanum vempakai taNin'tanan. tIm peyaR
  kArum Arkali talaiyinRu. tErum
  Ovattanna kOpac cen' n'ilam,
  5
  vaL vAy Azi uL uRupu uruLa,
  kaTavuka. kANkuvam pAka! matavu n'aTait
  tAmpu acai kuzavi vIgkucurai maTiya,
  kanaial am kurala kAR pari payiRRi,
  paTu maNi miTaRRa paya n'irai Ayam
  10
  koTu maTi uTaiyar kOR kaik kOvalar
  konRaiam kuzalar pinRait tUgka,
  manaimanaip paTarum n'anai n'aku mAlai,
  tanakkena vAzAp piRarkku uriyALan
  paNNan ciRukuTip paTappai n'uN ilaip
  15
  pun kAz n'ellippaig kAy tinRavar
  n'Ir kuTi cuvaiyin tIviya mizaRRi,
  'mukiz n'ilAt tikaztarum mUvAt tigkaL!
  ponnuTait tAli en makan oRRi,
  varukuvaiAyin, tarukuven pAl' ena,
  20
  vilagku amark kaNNaL viral viLi payiRRi,
  titalai alkul em kAtali
  putalvaR poykkum pUgkoTi n'ilaiyE.
  vinai muTittu mILum talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu.- mARRUr kizAr makanAr koRRag koRRanAr

  64. mullai
  kaLaiyum iTanAl pAka! uLai aNi
  ulaku kaTappanna puL iyaR kali mA
  vakai amai vanappin vaLpu n'I teriya,
  taLavup piNi avizn'ta taN patap peru vazi,
  5
  aitu ilagku akal ilai n'ey kani n'On kAz
  veL vEl iLaiyar vIgku pari muTuka,
  celavu n'Am ayarn'tanam Ayin, peyala
  kaTu n'Ir varitta cen' n'ilamarugkin,
  viTu n'eRi Ir maNal, vAraNam citara,
  10
  pAmpu uRai puRRattu Irm puRam kutti,
  maNNuTaik kOTTa aNNal EeRu
  uTan n'ilai vETkaiyin maTa n'Aku tazIi,
  Urvayin peyarum pozutil, cErpu uTan,
  kanRu payir kurala, manRu n'iRai pukutarum
  15
  A pUN teN maNi aitu iyampu in icai
  pulampu koL mAlai kETToRum
  kalagkinaL uRaivOL kaiyaRu n'ilaiyE.
  vinai muRRi mILum talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - ArkkATu kizAr makanAr veLLaik kaNNattanAr

  79. pAlai
  tOT patan amaitta karug kai ATavar
  kanai poRi piRappa n'URi, vinaip paTarn'tu,
  kalluRuttu iyaRRiya val uvarp paTuvil,
  pAr uTai marugkin URal maNTiya
  5
  van pulam tumiyap pOki, kogkar
  paTu maNi Ayam n'Irkku n'imirn'tu cellum
  cEtA eTutta cen' n'ilak kurUut tukaL
  akal iru vicumpin UnRit tOnRum
  n'anan'talai azuvam, n'ammoTu tuNaippa,
  10
  'vallAgku varutum' ennAtu, alkuvara
  varun'tinai vAzi, en n'ejcE! iruj ciRai
  vaLai vAyp parun'tin vAn kaT pETai,
  ATutoRu kanaiyum av vAyk kaTun' tuTik
  koTu vil eyinar kOT curam paTara,
  15
  n'eTu viLi payiRRum n'irampA n'IL iTai,
  kal piRagku attam pOki,
  n'illAp poruT piNip pirin'ta n'IyE.
  poruLvayiR pirin'ta talaimakan iTaic curattut tan n'ejciRkuc colliyatu. - kuTavAyiR kIrattanAr

  103. pAlai
  n'izal aRu n'anan'talai, ezAl ERu kuRitta
  katirtta cenni, n'uNagku cen' n'Avin,
  vitirtta pOlum am n'uN pal poRi,
  kAmar cEval Emam cEppa;
  5
  muLi aril pulampap pOki, munAatu
  murampu aTain'tirun'ta mUri manRattu,
  atar pArttu alkum A kezu ciRukuTi,
  uRaiyun'ar pOkiya Ogku n'ilai viyal manai,
  iRai n'izal oru ciRaip pulampu ayA uyirkkum
  10
  vem munai aruj curam n'In'ti; tamvayin
  INTu vinai marugkin mINTOrman ena,
  n'aLLen yAmattu uyavuttuNai Aka
  n'ammoTu pacalai n'OnRu, tammoTu
  tAnE cenRa n'alanum
  15
  n'alkArkollO, n'Am n'ayan'ticinOrE?
  talaimakan pirivinkaN, talaimakaL tOzikkuc coRRatu.- kAvirippUmpaTTinattuc cegkaNNanAr

  113. pAlai
  n'anRu al kAlaiyum n'aTpin kOTAr,
  cenRu vazippaTUum tiripu il cUzcciyin,
  pun talai maTap piTi akavun'ar perumakan
  mA vIcu vaN makiz aHtai pORRi,
  5
  kAppuk kain'n'iRutta pal vEl kOcar
  iLag kaL kamazum n'eytal am ceRuvin
  vaLam kezu n'al n'ATu anna en tOL maNan'tu,
  azugkal mUtUr alar eTuttu araRRa,
  n'alkAtu tuRan'ta kAtalar, 'enRum
  10
  kal porUu meliyAp paraTTin n'On aTi
  akalcUl am curaip peyta valciyar
  ikan'tanar Ayinum, iTam pArttup pakaivar
  Ompinar uRaiyum kUz kezu kuRumpil
  kuvai imil viTaiya vERRu A oyyum
  15
  kanai iruj curuNaik kani kAz n'eTu vEl
  vizavu ayarn'tanna kozum pal tiRRi
  ezAap pANan n'al n'ATTu umpar,
  n'eRi cel vampalark konRa tevvar
  eRipaTai kazIiya cEyaric cil n'Ir
  20
  aRutuRai ayir maNaR paTukaraip pOki,
  cEyar' enRalin, ciRumai uRRa en
  kaiyaRu n'ejcattu evvam n'Igka,
  azAam uRaitalum uriyam parArai
  alagkal am cinaik kuTampai pullenap
  25
  pulam peyar marugkil puL ezun'tAgku,
  mey ivaN oziyap pOki, avar
  ceyvinai marugkil celIiyar, en uyirE!
  talaimakan pirivinkaN talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - kallATanAr

  131. pAlai
  'vicumpu uRa n'ivan'ta mAt tAL ikaNaip
  pacug kEz mel ilai aruku n'eRittanna,
  vaNTu paTupu iruLiya, tAz irug kUn'tal
  curumpu uNa virin'ta perun' taN kOtai
  5
  ivaLinum ciRan'tanRu, Ital n'amakku' ena
  vILai ampin vizut toTai mazavar
  n'AL A uytta n'Ama vej curattu
  n'aTai melin'tu ozin'ta cEN paTar kanRin
  kaTaimaNi ukun'Ir tuTaitta ATavar
  10
  peyarum pITum ezuti, atartoRum
  pIli cUTTiya piRagkun'ilai n'aTukal
  vEl UnRu palakai vERRu munai kaTukkum
  veruvaru takun'a kAnam, 'n'ammoTu
  varuka' ennutiAyin,
  15
  vArEn; n'ejcam! vAykka n'in vinaiyE.
  poruL kaTaikkUTTiya n'ejciRkut talaimakan colliyatu. maturai marutan iLan'AkanAr

  156. marutam
  muracuTaic celvar puravic cUTTum
  mUTTuRu kavari tUkkiyanna,
  cezuj cey n'ellin cEyarip puniRRuk katir
  mUtA tinRal ajci, kAvalar
  5
  pAkal AykoTip pakanRaiyoTu parIi,
  kAjciyin akattu, karumpu arutti, yAkkum
  tIm punal Ura! tiRavatAkak
  kuvaLai uNkaN ivaLum yAnum
  kazani Ampal muzun'eRip pain' tazai,
  10
  kAyA jAyiRRAka, talaippeya,
  'poytal ATip polika!' ena van'tu,
  n'in n'akAp pizaitta tavaRO peruma!
  kaLLum kaNNiyum kaiyuRaiyAka
  n'ilaik kOTTu veLLai n'Alcevik kiTAay
  15
  n'ilaittuRaik kaTavuTku uLappaTa Occi,
  taNi marugku aRiyAL, yAy aza,
  maNi maruL mEni pon n'iRam koLalE?
  talaimakaLai iTattu uyttuvan'ta tOzi talaimakanai varaivu kaTAyatu.-AvUr mUlagkizAr

  159. pAlai
  teN kazi viLain'ta veN kal uppin
  koLLai cARRiya koTu n'uka ozukai
  uranuTaic cuvala pakaTu pala parappi
  umaN uyirttu iRan'ta ozikal aTuppin,
  5
  vaTi uRu pakazik koTu vil ATavar
  aNagkuTai n'On cilai vaNagka vAgki,
  pal An n'eTu n'irai tazIi, kallena
  aru munai alaitta perum pukal valattar,
  kanai kuraR kaTun' tuTip pANi tUgki,
  10
  uvalaik kaNNiyar, Un puzukku ayarum
  kavalai, 'kAtalar iRan'tanar' ena, n'ani
  avalam koLLalmA, kAtal am tOzi!
  vicumpin n'al ERu cilaikkum cEN cimai
  n'aRum pUj cAraR kuRum poRaik kuNAatu
  15
  vil kezu taTak kai vel pOr vAnavan
  mijiRu mUcu kavuLa ciRu kaN yAnait
  toTiyuTait taTa maruppu oTiya n'URi,
  koTumuTi kAkkum kurUukaN n'eTu matil
  cEN viLagku ciRappin AmUr eytinum,
  20
  ANTu amain'tu uRaiyun'ar allar, n'in
  pUN tAgku Akam porun'tutal maRan'tE.
  piriviTai vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu. - AmUrk kavutaman cAtEvanAr

  168. kuRijci
  yAmam n'ummoTu kazippi, n'Oy mika,
  pani vAr kaNNEm vaikutum; iniyE;
  AnRal vENTum vAn tOy veRpa!
  pal An kunRil paTu n'izal cErn'ta
  5
  n'al An parappin kuzumUr AgkaN
  koTaik kaTan EnRa kOTA n'ejcin
  utiyan aTTil pOla oli ezun'tu,
  aruvi Arkkum peru varaic cilampin;
  InRaNi irum piTi tazIi, kaLiRu tan
  10
  tUgkun'aTaik kuzavi tuyil puRagkAppa,
  oTugku aLai pulampap pOki, kaTug kaN
  vAL vari vayap puli kal muzai uraRa,
  kAnavar maTin'ta kagkul;
  mAn atarc ciRu n'eRi varutal, n'IyE?
  iravukkuRi van'ta talaimakanai iravukkuRi vilakki, varaivu kaTAyatu. -kOTTampalattut tujciya cEramAn

  214. mullai
  akal iru vicumpakam putaiyap pAay,
  pakal uTan karan'ta, pal katir, vAnam
  irug kaLiRRu ina n'irai kuLirppa vIci,
  perum peyal azi tuLi pozital AnAtu;
  5
  vEn'tanum vem pakai muraNi En'tuilai,
  viTu katir n'eTu vEl imaikkum pAcaRai,
  aTu pukaz mEvaloTu kaNpaTai ilanE;
  amarum n'am vayinatuvE; n'amar ena
  n'am aRivu teLin'ta pommal Oti
  10
  yAgku AkuvaLkoltAnE OgkuviTaip
  paTu cuvaR koNTa paku vAyt teL maNi
  A peyar kOvalar AmpaloTu aLaii,
  paiyuL n'al yAz cevvazi vakuppa,
  Ar uyir aNagkum teL icai
  15
  mAri mAlaiyum tamiyaL kETTE?
  pAcaRaikkaN talaimakaL tan n'ejciRkuc colliyatu. - vaTama vaNNakkan pEri cAttanAr

  239. pAlai
  aLitOtAnE; evan Avatukol?
  manRum tOnRAtu; maranum mAyum
  'puli ena ulampum ceg kaN ATavar,
  jeliyoTu piTitta vAr kOl ampinar,
  5
  el Ur eRin'tu, pal At tazIiya
  viLi paTu pUcal vej curattu iraTTum
  vERu pal tEettu ARu pala n'In'ti,
  puLLit toyyil, poRi paTu cuNagkin,
  oL izai makaLir uyar piRai tozUum
  10
  pullen mAlai, yAm ivaN oziya,
  ITTu arugkuraiya poruLvayiR celinE,
  n'ITTuvir allirO, n'eTun'takaiyIr?' ena,
  kuRu n'eTum pulavi kURi, n'ammoTu
  n'erun'alum tIm pala mozin'ta
  15
  ciRu n'al orutti peru n'al UrE!
  poruLvayiR pirin'tu pOkAn'inRa talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. -eyinan'tai makan iLagkIranAr

  249. pAlai
  amma vAzi, tOzi! pal n'AL
  iv Ur ampal evanO? vaL vAr
  vici piNittu yAtta ari kOl teN kiNai
  in kural akavun'ar irappin, n'AToRum
  5
  pon kOTTuc ceRittu, polan'tAr pUTTi,
  cAn'tam putaitta En'tu tuLagku ezil imil
  ERu mun'tuRuttu, cAl patam kuvaii,
  n'eTun' tEr kaLiRRoTu curakkum koTum pUN
  pal vEl mucuNTai vEmpi anna en
  10
  n'al ezil iLa n'alam tolaiyinum, n'alkAr
  pal pUg kAnattu alku n'izal acaii,
  tOkait tUvit toTait tAr mazavar
  n'Aku A vIzttu, tiRRi tinRa
  pulavuk kaLam tuzaiiya tukaL vAyk kOTai
  15
  n'IL varaic cilampin irai vETTu ezun'ta
  vAL vari vayap puli tINTiya viLi cettu,
  vERu vERu kavalaiya ARu parin'tu, alaRi,
  uzai mAn ina n'irai OTum
  kazai mAy piRagkal malai iRan'tOrE.
  talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaimakaLatu vERupATu kaNTu ARRALAkiya tOzikkut talaimakaL colliyatu. - n'akkIranAr

  253. pAlai
  'vaikaltORum pacalai pAya, en
  meyyum perumpiRitu AkinRu, oyyena;
  annaiyum amarA mukattinaL; alarE,
  vATAp pUvin kogkar OTTi,
  5
  n'ATu pala tan'ta pacum pUT pANTiyan
  pon mali n'eTu n'akark kUTal ATiya
  in icai Arppinum peritE; Igku yAn
  cila n'AL uyyalen pOnm' enap pala n'inain'tu,
  Azal vAzi, tOzi! vaTAatu,
  10
  Ar iruL n'aTu n'AL Er A uyya,
  pakai munai aRuttup pal inam cAay,
  kaNamcAl kOvalar n'eTu viLip payir aRin'tu,
  inam talait tarUum tuLagku imil n'al ERRut
  tazUup piNar eruttam tAzap pUTTiya
  15
  am tUmpu akal amaik kamajcelap peyta
  tuRu kAz valciyar tozu aRai vauvi,
  kanRuTaip peru n'irai manRu n'iRai tarUum
  n'ErA van tOL vaTukar peru makan,
  pEr icai erumai n'al n'ATTu uLLatai
  20
  ayiri yARu iRan'tanar Ayinum, mayar iRan'tu
  uLLupatilla tAmE paNait tOL,
  kurumpai men mulai, arumpiya cuNagkin,
  n'ucuppu azittu olivarum tAz irug kUn'tal,
  mAka vicumpin tilakamoTu patitta
  25
  tigkaL anna n'in tiru mukattu,
  oN cUTTu avir kuzai malain'ta n'OkkE.
  talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaimakaTkut tOzi colliyatu. - n'akkIrar

  262. kuRijci
  mutai paTu pacug kATTu aril pavar mayakki,
  pakaTu pala pUNTa uzavuRu cej cey,
  iTu muRai n'irampi, Aku vinaik kalittu,
  pAcilai amanRa payaRu A pukkena,
  5
  vAy mozit tan'taiyaik kaN kaLain'tu, aruLAtu,
  Ur mutu kOcar n'avaitta ciRumaiyin,
  kalattum uNNAL, vAlitum uTAaL,
  cinattin koNTa paTivam mARAL,
  maRam kezu tAnaik koRRak kuRumpiyan,
  10
  ceru iyal n'al mAn titiyaRku uraittu, avar
  in uyir cekuppak kaNTu cinam mARiya
  annimijili pOla, meym malin'tu,
  AnA uvakaiyEm Ayinem pU malin'tu
  aruvi Arkkum ayam tikaz cilampin
  15
  n'uN pala tuvalai putalmicai n'anaikkum
  vaNTu paTu n'aRavin vaN makizp pEkan
  koNTal mA malai n'ARi,
  am tIm kiLavi van'tamARE.
  iravukkuRikkaN talaimakaLaip puNarn'tu n'Igkum talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - paraNar

  269. pAlai
  toTi tOL ivarka! evvamum tIrka!
  n'eRi irug katuppin kOtaiyum punaika!
  ERuTai ina n'irai peyara, peyarAtu,
  ceRi curai veL vEl mazavart tAgkiya
  5
  taRukaNALar n'al icai n'iRumAr,
  piTi maTin'tanna kuRumpoRai marugkin,
  n'aTTa pOlum n'aTAa n'eTug kal
  akal iTam kuyinRa pal peyar maNNi,
  n'aRu virai majcaL Irm puRam poliya
  10
  ampu koNTu aRutta Ar n'Ar urivaiyin
  cem pUg karan'tai punain'ta kaNNi
  vari vaNTu Arppac cUTTi, kazaR kAl
  iLaiyar patip peyarum aruj curam iRan'tOr,
  taii n'inRa taN peyal kaTai n'AL,
  15
  polagkAcu n'iraitta kOTu En'tu alkul
  n'alam kEz mAk kural kuzaiyoTu tuyalvara,
  pATu Urpu ezutarum paku vAy maNTilattu
  vayir iTaippaTTa teL viLi iyampa,
  vaNTaR pAvai uNtuRait tarIi,
  20
  tiru n'utal makaLir kuravai ayarum
  peru n'Irk kAnal tazIiya irukkai,
  vANan ciRukuTi, vaNagku katir n'ellin
  yANart taN paNaip pOtu vAy avizn'ta
  oN ceg kazun'Ir anna, n'in
  25
  kaN pani tuTaimAr van'tanar, virain'tE.
  piriviTai vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu. - maturai marutan iLan'AkanAr

  291. pAlai
  vAnam peyal vaLam karappa, kAnam
  ulaRi ilai ilavAka, pala uTan
  ERuTai Ayattu inam paci teRuppa,
  kayan aRa vaRan'ta kOTaiyoTu n'ayan aRap
  5
  peru varai n'ivan'ta marugkil, koTu varip
  puliyoTu porutu cinam ciRan'tu, valiyOTu
  uravuk kaLiRu otugkiya marugkil, parUup paral,
  ciRu pal minmini kaTuppa, evvAyum
  n'iRaivana imaikkum n'irampA n'IL iTai
  10
  eruvai iruj ciRai irIiya, viri iNart
  tAtu uN tumpi mural icai kaTuppa,
  pariyinatu uyirkkum ampinar, veruvara
  uvalai cUTiya talaiyar, kavalai
  Arttu, uTan arum poruL vavvalin, yAvatum
  15
  cAttu iTai vazagkAc cEN cimai atara
  ciRiyilai n'ellit tIm cuvait tiraL kAy
  utirvana tAam attam tavirvu inRu,
  puLLi am piNai uNIiya uLLi,
  aRu maruppu ozitta talaiya, tOl poti,
  20
  maRu maruppu iLag kOTu atirak kUum
  cuTar teRa varun'tiya aruj curam iRan'tu, Agku
  uLLinai vAziya, n'ejcE! pOtu enap
  pulam kamaz n'ARRattu irum pal kUn'tal,
  n'al ezil, mazaik kaN, n'am kAtali
  25
  mel iRaip paNaittOL viLagkum mAN kavinE.
  poruLvayiR pOkAn'inRa talaimakan iTaic curattut tan n'ejciRkuc colli yatu. - pAlai pATiya perug kaTugkO

  321. pAlai
  pacitta yAnaip pazagkaN anna
  vaRuj cunai mukan'ta kOTait teL viLi
  vicittu vAgku paRaiyin viTarakattu iyampa,
  katirk kAl am piNai uNIiya, pukal ERu
  5
  kutirk kAl iruppai veN pU uNNAtu,
  AN kural viLikkum cEN pAl viyan curaip
  paTu maNi ina n'irai uNIiya, kOvalar
  viTu n'ilam uTaitta kaluz kaN kUval,
  kanRuTai maTap piTi kaLiRoTu taTavarum
  10
  pun talai manRattu am kuTic cIRUr,
  tuNaiyoTu tuccil irukkumkollO?
  kaNaiyOr ajcAk kaTugkaN kALaiyoTu
  elli munnuRac cellumkollO?
  ev vinai ceyugkol? n'OkO yAnE!
  15
  ari peytu potin'ta teri cilampu kazIi,
  yAy aRivuRutal ajci,
  vEy uyar piRagkal malai iRan'tOLE.
  makaT pOkkiya cevili colliyatu. - kayamanAr

  342. kuRijci
  oRuppa Ovalai; n'iRuppa n'illalai;
  puNarn'tOr pOlap pORRumati! n'inakku yAn
  kiLaijan allenO? n'ejcE! tenAatu
  vel pOrk kavuriyar n'al n'ATTu uLLatai
  5
  maN koL puRRattu aruppu uzai tiRappin
  A koL mUtUrk kaLvar perumakan,
  Eval iLaiyar talaivan, mEvAr
  arug kuRumpu eRin'ta ARRaloTu, parun'tu paTap
  pal ceruk kaTan'ta cel uRaz taTak kai,
  10
  keTAa, n'al icait tennan, toTAa
  n'Ir izi marugkil kal aLaik karan'ta av
  varaiyaramakaLirin ariyaL,
  av vari alkul aNaiyAkkAlE!
  allakuRippaTTa talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - maturaik kaNakkAyanAr

  354. mullai
  mata vali yAnai maRaliya pAcaRai,
  iTi umiz muracam poru kaLattu iyampa,
  venRu koTi eTuttanan, vEn'tanum; kanRoTu
  kaRavaip pullinam puRavutoRu ukaLa,
  5
  kuzal vAy vaittanar kOvalar, val virain'tu,
  iLaiyar Ekuvanar pariya, viri uLaik
  kaTu n'aTaip puravi vazivAy OTa,
  valavan vaLpu vali uRuppa, pulavar
  pukaz kuRi koNTa polan'tAr akalattu,
  10
  taN kamaz cAn'tam n'uN tukaL aNiya,
  venRi koL uvakaiyoTu pukutal vENTin,
  yANTu uRaivatukol tAnE mANTa
  pOtu uRaz koNTa uNkaN
  tItilATTi tiru n'utaR pacappE?
  vinai muRRiya talaimakaRku uzaiyAr colliyatu. - maturait tamizk kUttan kaTuvan maLLanAr

  369. pAlai
  kaNTicin makaLE! kezIi iyaivenai:
  oN toTi ceRitta munkai Uz koLpu,
  magkaiyar pala pArATTa, cen' tArk
  kiLLaiyum tIm pAl uNNA; mayil iyal
  5
  cEyizai makaLir Ayamum ayarA;
  tAziyum malar pala aNiyA; kEz koLak
  kAz punain'tu iyaRRiya vanappu amai n'On cuvarp
  pAvaiyum pali enap peRAa; n'Oy pora,
  ivai kaNTu, inaivatantalaiyum, n'inaivilEn,
  10
  koTiyOL munniyatu uNarEn, 'toTiyOy!
  inRu n'in oli kural maNNal' enRataRku,
  eR pulan'tu azin'tanaLAki, taR takak
  kaTal am tAnai kai vaN cOzar,
  keTal aru n'al icai uRan'tai anna,
  15
  n'itiyuTai n'al n'akarp putuvatu punain'tu,
  tamar maNan ayaravum ollAL, kavarmutal
  Omai n'ITiya ulavai n'IL iTai,
  maNi aNi palakai, mAk kAz n'eTu vEl,
  tuNivuTai uLLamoTu tutain'ta munpin
  20
  aRiyAt tEettu aruj curam maTutta
  ciRiyORku otta en peru maTat takuvi,
  'ciRappum cIrum inRi, cIRUr
  n'alkUr peNTin pul vEy kurampai
  Or A yAtta oru tUN munRil
  25
  Etil vaRu manaic cilampu uTan kazIi,
  mEyinaLkol?' ena n'Oval yAnE.
  makaT pOkkiya cevili colliyatu. - n'akkIrar

  399. pAlai
  cimaiyak kurala cAn'tu arun'ti, iruLi,
  imaiyak kAnam n'ARum kUn'tal,
  n'al n'utal, arivai! in uRal Akam
  parukuvanna kAtal uLLamoTu,
  5
  tirukupu muyagkal inRi, avaN n'ITAr
  kaTaRRu aTai marugkin kaNicciyin kuzitta
  uTaikkaN n'ITu amai URal uNTa,
  pATu in teN maNi, payam kezu peru n'irai
  vATu pulam pukkena, kOTu tuvaittu akaRRi,
  10
  olku n'ilaik kaTukkai alku n'izal acaii,
  pal An kOvalar kallAtu Utum
  ciRu vetirn' tIm kuzaR pulampu koL teL viLi,
  mai il paLigkin anna tORRap
  pal kOL n'ellip paig kAy arun'ti,
  15
  melkiTu maTa marai Orkkum attam,
  kAy katir kaTukiya kavin azi piRagkal,
  vEy kaN uTain'ta cimaiya,
  vAy paTu marugkin malai iRan'tOrE.
  talaimakan pirivinkaN talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu. - eyinan'tai makanAr iLagkIranAr

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 02:24:08(இந்திய நேரம்)