தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

251-260

 • 251-260

  251. pAlai
  tUtum cenRana; tOLum ceRRum;
  Oti oN n'utal pacalaiyum mAyum;
  vIgku izai n'ekizac cAay, cellaloTu
  n'Am paTar kUrum arun' tuyar kETpin,
  5
  n'an'tan veRukkai eytinum, maRRu avaN
  tagkalar vAzi, tOzi! vel koTit
  tunai kAl anna punai tErk kOcar
  tol mUtAlattu arum paNaip potiyil,
  in icai muracam kaTippu ikuttu iragka,
  10
  tem munai citaitta jAnRai, mOkUr
  paNiyAmaiyin, pakai talaivan'ta
  mA kezu tAnai vampa mOriyar
  punai tEr n'Emi uruLiya kuRaitta
  ilagku veL aruviya aRai vAy umpar,
  15
  mAcu il veN kOTTu aNNal yAnai
  vAyuL tappiya, arug kEz, vayap puli
  mA n'ilam n'eLiyak kutti, pukaloTu
  kAppu ila vaikum tEkku amal cOlai
  n'irampA n'IL iTaip pOki,
  20
  aram pOz av vaLai n'ilai n'ekizttOrE.
  talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaimakaLatu vERupATu kaNTu,tOzi colliyatu. - mAmUlanAr

  252. kuRijci
  iTam paTupu aRiyA valam paTu vETTattu
  vAL vari n'aTugkap pukalvan'tu, ALi
  uyar n'utal yAnaip pukar mukattu oRRi,
  veN kOTu puykkum taN kamaz cOlaip
  5
  peru varai aTukkattu oru vEl En'ti,
  taniyan varutal avanum ajcAn;
  pani vAr kaNNEn Aki, n'Oy aTa,
  emiyEn iruttalai yAnum ARREn;
  yAgkuc ceyvAmkol tOzi! Igkait
  10
  tuy aviz pani malar utira vIcit
  tozil mazai pozin'ta pAnAT kagkul,
  eRi tirait tivalai tUum ciRu kOTTup
  perug kuLam kAvalan pOla,
  arug kaTi annaiyum tuyil maRan'tanaLE?
  talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzikkuc colluvALAy, talaimakaL colliyatu. - n'akkaNNaiyAr

  253. pAlai
  'vaikaltORum pacalai pAya, en
  meyyum perumpiRitu AkinRu, oyyena;
  annaiyum amarA mukattinaL; alarE,
  vATAp pUvin kogkar OTTi,
  5
  n'ATu pala tan'ta pacum pUT pANTiyan
  pon mali n'eTu n'akark kUTal ATiya
  in icai Arppinum peritE; Igku yAn
  cila n'AL uyyalen pOnm' enap pala n'inain'tu,
  Azal vAzi, tOzi! vaTAatu,
  10
  Ar iruL n'aTu n'AL Er A uyya,
  pakai munai aRuttup pal inam cAay,
  kaNamcAl kOvalar n'eTu viLip payir aRin'tu,
  inam talait tarUum tuLagku imil n'al ERRut
  tazUup piNar eruttam tAzap pUTTiya
  15
  am tUmpu akal amaik kamajcelap peyta
  tuRu kAz valciyar tozu aRai vauvi,
  kanRuTaip peru n'irai manRu n'iRai tarUum
  n'ErA van tOL vaTukar peru makan,
  pEr icai erumai n'al n'ATTu uLLatai
  20
  ayiri yARu iRan'tanar Ayinum, mayar iRan'tu
  uLLupatilla tAmE paNait tOL,
  kurumpai men mulai, arumpiya cuNagkin,
  n'ucuppu azittu olivarum tAz irug kUn'tal,
  mAka vicumpin tilakamoTu patitta
  25
  tigkaL anna n'in tiru mukattu,
  oN cUTTu avir kuzai malain'ta n'OkkE.
  talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaimakaTkut tOzi colliyatu. - n'akkIrar

  254. mullai
  'n'arai virAvuRRa n'aRu men kUn'taR
  cem mutu ceviliyar pala pArATTa,
  polan cey kiNkiNi n'alam peRu cEvaTi
  maNal mali muRRattu n'ilam vaTuk koLAa,
  5
  manai uRai puRavin ceg kAR cEval
  tuNaiyoTu kuRum paRai payiRRi, mEl cela,
  viLaiyATu Ayattu iLaiyOrk kANtoRum
  n'amvayin n'inaiyum n'al n'utal arivai
  pulampoTu vatiyum kalagku ajar akala,
  10
  vEn'tu uRu toziloTu vERu pulattu alki,
  van'tu vinai muTittanam Ayin, n'Iyum,
  paNai n'ilai munaiiya, vinai n'avil, puravi
  izai aNi n'eTun' tEr Azi uRuppa,
  n'uN koTi minnin, paim payir tumiya,
  15
  taLava mullaiyoTu talaii, taNNena
  veRi kamaz koNTa vI tatai puRavin
  n'eTi iTai pin paTak kaTavumati, enRu yAn
  colliya aLavai, n'ITAtu, vallena,
  tAr maNi mA aRivuRAa,
  20
  Ur n'aNit tan'tanai, uvakai yAm peRavE!
  vinai muRRi van'tu eytiya talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - maturai aRuvai vANikan iLavETTanAr

  255. pAlai
  ulaku kiLarn'tanna uru kezu vagkam
  pulavut tiraip perug kaTal n'Ir iTaip pOza,
  iravum ellaiyum acaivu inRu Aki,
  virai celal iyaRkai vagkUz ATTa,
  5
  kOTu uyar tiNi maNal akan tuRai, n'IkAn
  mATa oL eri marugku aRin'tu oyya,
  AL vinaip pirin'ta kAtalar n'AL pala
  kaziyAmaiyE, azi paTar akala,
  varuvarmannAl tOzi! taN paNaip
  10
  poru punal vaippin n'am Ur AgkaN,
  karuviLai muraNiya taN putal pakanRai
  peru vaLam malara alli tINTi,
  palavuk kAyp puRatta pacum pazap pAkal
  kUtaLa mUtilaik koTi n'irait tUgka,
  15
  aRan inRu alaikkum AnA vATai
  kaTi manai mATattuk kagkul vIca,
  'tirun'tuizai n'ekizn'tu perug kavin cAya,
  n'irai vaLai Urun' tOL' ena,
  uraiyoTu cellum anpinarp peRinE.
  piriviTai vERupaTTa talaimakaL, ARRAmai mItUra, tOzikkuc colliyatu. -maturai marutan iLan'AkanAr

  256. marutam
  piNagku aril vaLLai n'ITu ilaip potumpila
  maTi tuyil munaiiya vaL ukir yAmai
  n'oTi viTu kallin pOki, akantuRaip
  pakuvAy n'iRaiya, n'ugkin kaLLin
  5
  n'ukarvAr arun'tu makizpu iyagku n'aTaiyoTu
  tIm perum pazanam uzakki, ayalatu
  Ampal mel aTai oTugkum Ura!
  poyyAl; aRiven, n'in mAyam. atuvE
  kaiyakappaTTamai aRiyAy; n'erun'ai
  10
  mai ezil uNkaN maTan'taiyoTu vaiyai
  Er taru putup punal uritinin n'ukarn'tu,
  parattai Ayam karappavum, ollAtu
  kavvai AkinRAl, peritE; kANtakat
  tol pukaz n'iRain'ta pal pUg kazani,
  15
  karumpu amal paTappai, perum peyark kaLLUr,
  tiru n'utaR kuRumakaL aNi n'alam vavviya
  aRanilALan,'aRiyEn' enRa
  tiRan il vej cUL aRi kari kaTAay,
  muRi Ar perug kiLai ceRiyap paRRi,
  20
  n'IRu talaippeyta jAnRai,
  vIRu cAl avaiyattu Arppinum peritE.
  tOzi talaimakaRku vAyil maRuttatu. - maturait tamizk kUttanAr kaTuvan maLLanAr

  257. pAlai
  vEniR pAtirik kUni mA malar
  n'aRai vAy vATal n'ARum n'AL, curam,
  ari Ar cilampin cIRaTi civappa,
  emmoTu Or ARu paTIiyar, yAza n'in
  5
  pommal Oti potuLa vAri,
  arumpu aRa malarn'ta Ay pU marAattuc
  curumpu cUz alari taii, vEyn'ta n'in
  tEm pAy kUn'tal kuRum pala mocikkum
  vaNTu kaTin'tu Ompal tERRAy, aNi koLa
  10
  n'uN kOl el vaLai teLirkkum munkai
  mel iRaip paNait tOL viLagka vIci,
  valluvaimannAl n'aTaiyE kaLvar
  pakai miku kavalaic cel n'eRi kANmAr,
  micai maram cErttiya kavai muRi yAattu,
  15
  n'Ar arai marugkin n'Ir varap poLittu,
  kaLiRu cuvaittiTTa kOtuTait tataral
  kallA umaNarkkut tI mUTTu Akum,
  tunpuRu takuvana AgkaN, pun kOTTu
  aril ivar puRRattu alku irai n'acaii,
  20
  veL arA miLira vAgkum
  piLLai eNkin malaivayinAnE.
  uTan pOkAn'inRa talaimakaTkut talaimakan colliyatu. - uRaiyUr maruttuvan tAmOtaranAr

  258. kuRijci
  n'annan utiyan arug kaTip pAzi,
  tol mutir vELir Ompinar vaitta
  ponninum arumai n'anku aRin'tum, annOT
  tunnalammAtO eninum, aHtu ollAy
  5
  taN mazai tavazum tAz n'Ir n'anan'talaik
  kaTug kARRu eTukkum n'eTum perug kunRattu
  mAya iruL aLai mAy kal pOla,
  mAykatil vAziya, n'ejcE! n'ALum,
  mel iyaR kuRumakaL n'al akam n'acaii,
  10
  aravu irai tErum ajcuvaru ciRu n'eRi,
  iravin eytiyum peRAay, aruL varap
  pullen kaNNai pulampu koNTu, ulakattu
  uLLOrkku ellAm peru n'akaiyAka,
  kAmam kaimmika uRutara,
  15
  AnA aru paTar talaittan'tOyE!
  allakuRippaTTup patippeyarn'ta talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. -paraNar

  259. pAlai
  vElum viLagkina; iLaiyarum iyanRanar;
  tArum taiyina; tazaiyum toTuttana;
  n'ilam n'Ir aRRa vemmai n'Igkap
  peyal n'Ir talaii, ulavai ilai n'Ittuk
  5
  kuRu muRi InRana, maranE; n'aRu malar
  vEyn'tana pOlat tOnRi, pala uTan
  tEm paTap potuLina pozilE; kAnamum,
  n'ani n'anRu Akiya pani n'Igku vazi n'AL,
  pAl enap parattarum n'ilavin mAlaip
  10
  pOtu van'tanRu, tUtE; n'Iyum
  kalagkA manattai Aki, en col
  n'ayan'tanai koNmO n'ejcu amar takuvi!
  teRRi ulaRinum, vayalai vATinum,
  n'occi men cinai vaNar kural cAyinum,
  15
  n'inninum maTavaL n'ani n'in n'ayan'ta
  annai allal tAgki, n'in aiyar
  puli maruL cemmal n'Okki,
  valiyAy innum; tOykam, n'in mulaiyE!
  uTanpOkku n'Ern'ta tOzi talaimakaTkuc colliyatu. - kayamanAr

  260. n'eytal
  maNTilam mazuka, malai n'iRam kiLara,
  vaNTinam malar pAyn'tu Uta, mImicaik
  kaNTaR kAnal kurukinam olippa,
  tirai pATu aviya, timil tozil maRappa,
  5
  karai ATu alavan aLaivayin ceRiya,
  cekkar tOnRa, tuNai puNar anRil
  ekkarp peNNai aka maTal cEra,
  kazi malar kamaz mukam karappa, pozil manaip
  punnai n'aRu vI pon n'iRam koLAa,
  10
  ellai paippayak kazippi, el uRa,
  yAgku Akuvalkol yAnE? n'IgkAtu,
  mutu marattu uRaiyum muravu vAy mutu puL
  katumenak kuzaRum, kazutu vazagku, arai n'AL,
  n'ejcu n'ekiz paruvaral ceyta
  15
  anpilALan aRivu n'ayan'tEnE.
  iravukkuRikkaN talaimakan ciRaippuRamAka, tOziyAl col eTukkappaTTu,talaimakaL colliyatu. - mOcik karaiyanAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 00:19:45(இந்திய நேரம்)