தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Ilavam-ilavam

 • ilavam

  11. pAlai
  vAnam Urn'ta vayagku oLi maNTilam
  n'eruppu enac civan'ta uruppu avir am kATTu,
  ilai ila malarn'ta mukai il ilavam
  kali koL Ayam malipu tokupu eTutta
  5
  am cuTar n'eTug koTi poRpat tOnRi,
  kayam tukaL Akiya payam tapu kAnam
  emmoTu kazin'tanar Ayin, kammena,
  vampu virittanna pogku maNaR kAn yARRup
  paTu cinai tAzn'ta payil iNar ekkar,
  10
  mey pukuvu anna kai kavar muyakkam
  avarum peRukuvarmannE! n'ayavara,
  n'Ir vAr n'ikar malar kaTuppa, O maRan'tu
  aRu kuLam n'iRaikkun'a pOla, alkalum
  azutal mEvala Aki,
  15
  pazi tIr kaNNum paTukuvamannE!
  talaimakan poruLvayiR pirin'ta iTattu, ARRALAya talaimakaL vERupATu kaNTu ARRALAya tOzikku, talaimakaL, 'ARRuval'enpatu paTac colliyatu. - auvaiyAr

  17. pAlai
  vaLam kezu tiru n'akarp pan'tu ciRitu eRiyinum,
  iLan' tuNai AyamoTu kazagku uTan ATinum,
  'uyagkinRu, annai! en mey' enRu acaii,
  mayagku viyar poRitta n'utalaL, taNNena,
  5
  muyagkinaL vatiyummannE! iniyE,
  toTi mAN cuRRamum emmum uLLAL,
  n'eTu mozit tan'tai arug kaTi n'Ivi,
  n'otumalALan n'ejcu aRap peRRa en
  ciRu mutukkuRaivi cilampu Ar cIRaTi
  10
  vallakol, cellat tAmE kallena
  Ur ezun'tanna uru kezu celavin,
  n'Ir il attattu Ar iTai, maTutta,
  koTug kOl umaNar, pakaTu tezi teL viLi
  n'eTum perug kunRattu imiz koLa iyampum,
  15
  kaTug katir tirukiya, vEy payil, piRagkal,
  perug kaLiRu urijciya maN arai yAattu
  aruj curak kavalaiya atar paTu marugkin,
  n'IL arai ilavattu Uz kazi pal malar,
  vizavut talaikkoNTa paza viRal mUtUr,
  20
  n'ey umiz cuTarin kAl porac cilki,
  vaikuRu mInin tOnRum
  mai paTu mA malai vilagkiya curanE?
  makaTpOkkiya cevilittAy colliyatu. - kayamanAr

  185. pAlai
  el vaLai jekizac cAay, Ayizai
  n'al eziR paNait tOL irug kavin aziya,
  perug kaiyaRRa n'ejcamoTu n'at tuRan'tu,
  irumpin in uyir uTaiyOr pOla,
  5
  valittu vallinar, kAtalar; vATal
  oli kazai n'ivan'ta n'elluTai n'eTu vetir
  kali koL maLLar vil vicaiyin uTaiya,
  paitu aRa vempiya kal poru parappin
  vEnil attattu AgkaN, vAn ulan'tu
  10
  aruvi AnRa uyarcimai marugkil,
  peru vizA viLakkam pOla, pala uTan
  ilai ila malarn'ta ilavamoTu
  n'ilai uyar piRagkal malai iRan'tOrE.
  piriviTai vERupaTTa talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - pAlaipATiya perugkaTugkO

  245. pAlai
  'uyirinum ciRan'ta oN poruL tarumAr
  n'anRu puri kATciyar cenRanar, avar' ena
  manai valittu oziyum matukaiyaL Atal
  n'I n'aRku aRin'tanaiAyin, n'Igki,
  5
  mazai peyal maRan'ta kazai tiragku iyavil,
  cel cAttu eRiyum paNpu il vAzkkai
  val vil iLaiyar talaivar, el uRa,
  vari kiLar paNait tOL, vayiRu aNi titalai,
  ariyalATTiyar alku manai varaippil,
  10
  makiz n'oTai peRAarAki, n'anai kavuL
  kAna yAnai veN kOTu cuTTi,
  manRu OTu putalvan pun talai n'Ivum
  aru munaip pAkkattu alki, vaikuRa,
  n'izal paTak kavinRa n'IL arai ilavattu
  15
  azal akain'tanna alagkucinai oN pUk
  kuzal icait tumpi Arkkum AgkaN,
  kuRum poRai uNagkum tatar veL enpu
  kaTug kAl oTTakattu alku paci tIrkkum
  kal n'eTug kavalaiya kAnam n'In'ti,
  20
  am mA arivai oziya,
  cenmO n'ejcam! vAralen yAnE.
  poruL kaTaikkUTTiya n'ejcinaik kazaRi, talaimakan colli, celavu azugkiyatu. - maturai marutan iLan'AkanAr

  309. pAlai
  vaya vAL eRin'tu, villin n'Ikki,
  payam n'irai tazIiya kaTugkaN mazavar,
  ampu cEN paTuttu vanpulattu uyttena,
  teyvam cErn'ta parArai vEmpil
  5
  kozuppu A eRin'tu, kuruti tUuy,
  pulavup puzukku uNTa vAn kaN akal aRai,
  kaLiRu puRam urijciya karug kAl ilavattu
  aralai veN kAz Aliyin tAam
  kATu mika n'eTiya ennAr, kOTiyar
  10
  perum paTaik kutirai, n'al pOr, vAnavan
  tirun'tu kazaR cEvaTi n'acaiip paTarn'tAgku,
  n'Am celin, evanO tOzi! kAmpin
  vanai kazai uTain'ta kavaN vicaik kaTi iTik
  kanai cuTar amaiyattu vazagkal cellAtu,
  15
  iravup punam mEyn'ta uravuc cina vEzam
  taN peru paTAar verUum
  kunRu vilagku iyavin, avar cenRa, n'ATTE?
  piriviTai vERupaTTa talaimakaLatu vERupATu kaNTu vERupaTTa tOzikkut talaimakaL colliyatu. - karuvUrk kan'tappiLLaic cAttanAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 02:01:22(இந்திய நேரம்)