தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

MUgkil(kazai,vEy,aril,pul)-mUgkil(kazai,vEy,aril,pul)

 • mUgkil(kazai,vEy,aril,pul)

  1. pAlai
  'vaNTu paTat tatain'ta kaNNi, oN kazal,
  uruvak kutirai mazavar OTTiya
  murukan n'aR pOr n'eTu vEL Avi,
  aRukOTTu yAnaip potini AgkaN,
  5
  ciRu kArOTan payinoTu cErttiya
  kal pOl piriyalam' enRa coltAm
  maRan'tanarkollO tOzi! ciRan'ta
  vEy maruL paNait tOL n'ekiza, cEy n'ATTup
  polagkala veRukkai tarumAr n'ilam paka,
  10
  azal pOl vegkatir paitu aRat teRutalin,
  n'izal tEyn'tu ulaRiya maratta; aRai kAypu,
  aRun'Irp paij cunai Am aRap pulartalin,
  uku n'el poriyum vemmaiya; yAvarum
  vazagkun'ar inmaiyin, vauvun'ar maTiya,
  15
  curam pullenRa ARRa; alagku cinai
  n'Ar il murugkai n'aviral vAn pUc
  cUral am kaTu vaLi eTuppa, AruRRu,
  uTai tiraip pitirvin pogki, mun
  kaTal pOl tOnRala kATu iRan'tOrE?
  piriviTai ARRALAya talaimakaL tOzikkuc colliyatu-mAmUlanAr

  2. kuRijci
  kOzilai vAzaik kOL mutir perug kulai
  UzuRu tIm kani, uNNun'art taTutta
  cAraR palavin cuLaiyoTu, Uz paTu
  pARai n'eTuj cunai, viLain'ta tERal
  5
  aRiyAtu uNTa kaTuvan ayalatu
  kaRi vaLar cAn'tam ERalcellAtu,
  n'aRu vI aTukkattu makizn'tu kaNpaTukkum
  kuRiyA inpam, eLitin, n'in malaip
  pal vERu vilagkum, eytum n'ATa!
  10
  kuRitta inpam n'inakku evan ariya?
  veRutta Eer, vEy purai paNait tOL,
  n'iRuppa n'illA n'ejcamoTu n'inmATTu,
  ivaLum, inaiyaL Ayin, tan'tai
  arug kaTik kAvalar cOr patan oRRi,
  15
  kagkul varutalum uriyai; paim putal
  vEgkaiyum oL iNar virin'tana;
  n'eTu veN tigkaLum UrkoNTanRE.
  pakaRkuRikkaN ceRippu aRivuRIit tOzi varaivu kaTAyatu. - kapilar

  6. marutam
  ari pey cilampin Ampal am toTalai,
  aram pOz av vaLaip polin'ta munkai,
  izai aNi paNait tOL, aiyai tan'tai,
  mazai vaLam tarUum mA vaN tittan,
  5
  piNTa n'ellin uRan'tai AgkaN
  kazai n'ilai peRAak kAviri n'Ittam,
  kuzai mAN oL izai n'I veyyOLoTu,
  vEza veN puNai tazIi, pUziyar
  kayam n'ATu yAnaiyin mukan amarn'tAagku,
  10
  En'tu ezil Akattup pUn' tAr kuzaiya,
  n'erun'al ATinai, punalE; inRu van'tu,
  'Aka vana mulai arumpiya cuNagkin,
  mAcu il kaRpin, putalvan tAy!' ena,
  mAyap poymmozi cAyinai payiRRi, em
  15
  mutumai eLLal; aHtu amaikum tilla!
  cuTarp pUn' tAmarai n'Ir mutir pazanattu,
  am tUmpu vaLLai Ay koTi mayakki,
  vALai mEyn'ta vaL eyiRRu n'Irn'Ay,
  muL araip pirampin mUtaril ceRiyum,
  20
  pal vEl matti, kazAar anna em
  iLamai cenRu tavat tollaHtE;
  inimai evan ceyvatu, poymmozi, emakkE?
  parattaiyiR pirin'tu van'ta talaimakaRkuk kizatti kURiyatu. - paraNar

  8. kuRijci
  Iyal puRRattu Irm puRattu iRutta
  kurumpi valcip perug kai ERRai
  tUgku tOl tutiya vaL ukir katuvalin,
  pAmpu matan aziyum pAnAT kagkulum,
  5
  ariya allaman ikuLai! 'periya
  kEzal aTTa pEzvAy ERRai
  palA amal aTukkam pulAva Irkkum
  kazai n'aral cilampin AgkaN, vazaiyoTu
  vAzai Ogkiya tAz kaN acumpil,
  10
  paTu kaTug kaLiRRin varuttam coliya,
  piTi paTi muRukkiya peru marap pUcal
  viN tOy viTarakattu iyampum avar n'ATTu,
  eN arum piRagkal mAn atar mayagkAtu,
  minnu viTac ciRiya otugki, menmela,
  15
  tuLi talait talaiiya maNi Er aimpAl
  ciRupuRam putaiya vAri, kural piziyUu,
  n'eRi keTa vilagkiya, n'Iyir, ic curam,
  aRitalum aRitirO?' ennun'arp peRinE.
  talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzikkuc colluvALAyt talaimakaLcolliyatu. - perugkunRUr kizAr.

  12. kuRijci
  yAyE, kaNNinum kaTug kAtalaLE;
  en'taiyum, n'ilan uRap poRAan; 'cIRaTi civappa,
  evan, ila! kuRumakaL! iyagkuti?' ennum;
  yAmE, pirivu inRu iyain'ta tuvarA n'aTpin,
  5
  iru talaip puLLin Or uyirammE;
  Enal am kAvalar AnAtu ArttoRum,
  kiLi viLi payiRRum veLil ATu peruj cinai,
  vizuk kOT palavin pazup payam koNmAr,
  kuRavar UnRiya kurampai putaiya,
  10
  vEgkai tAaya tEm pAy tORRam
  puli cettu, verIiya pukarmuka vEzam,
  mazai paTu cilampil kazaipaTa, peyarum
  n'al varai n'ATa! n'I varin,
  melliyal Orum tAn vAzalaLE.
  pakaRkuRi vArAn'inRa talaimakan tOziyAl ceRippu aRivuRukkappaTTu, 'iravuk kuRi vArA varaival' enRARku, atuvum maRuttu, varaivu kaTAyatu. - kapilar

  15. pAlai
  em veg kAmam iyaivatu Ayin,
  meym mali perum pUN, cemmaR kOcar
  kommaiam pacug kAyk kuTumi viLain'ta
  pAkal Arkaip paRaik kaT pIlit
  5
  tOkaik kAvin tuLun'ATTu anna,
  vaRug kai vampalart tAgkum paNpin
  ceRin'ta cEric cemmal mUtUr,
  aRin'ta mAkkaTTu Akukatilla
  tOzimArum yAnum pulampa,
  10
  cUzi yAnaic cuTarp pUN n'annan
  pAzi anna kaTiyuTai viyal n'akarc
  ceRin'ta kAppu ikan'tu, avanoTu pOki,
  atta iruppai Ar kazal putup pUt
  tuytta vAya, tukaL n'ilam parakka,
  15
  konRai am cinaik kuzaRpazam kozuti,
  van kai eNkin vaya n'irai parakkum
  in tuNaip paTarn'ta koLkaiyoTu orAgku
  kunRa vEyin tiraNTa en
  men tOL ajjai cenRa ARE!
  makaTpOkkiya tAycolliyatu. - mAmUlanAr

  16. marutam
  n'AyuTai mutu n'Irk kalitta tAmarait
  tAtin alli avir itaz puraiyum,
  mAcu il agkai, maNi maruL av vAy,
  n'AvoTu n'avilA n'akaipaTu tIm col,
  5
  yAvarum vizaiyum polan'toTip putalvanai,
  tEr vazagku teruvil, tamiyOR kaNTE!
  kUr eyiRRu arivai kuRukinaL; yAvarum
  kANun'ar inmaiyin, cettanaL pENi,
  polagkalam cuman'ta pUN tAgku iLa mulai,
  10
  'varukamALa, en uyir!' enap peritu uvan'tu,
  koNTanaL n'inROT kaNTu, n'ilaic cellEn,
  'mAcu il kuRumakaL! evan pEtuRRanai?
  n'Iyum tAyai ivaRku?' ena, yAn taR
  karaiya, van'tu viraivanen kavaii
  15
  kaLavu uTampaTun'arin kavizn'tu, n'ilam kiLaiyA,
  n'ANi n'inROL n'ilai kaNTu, yAnum
  pENinen allenO makizn'a! vAnattu
  aNagku arug kaTavuL annOL n'in
  makan tAy Atal puraivatu Agku enavE?
  parattaiyar cEriyininRum van'ta talaimakan, 'yAraiyum aRiyEn' enRARkut talaimakaL colliyatu. - cAkalAcanAr

  27. pAlai
  "koTu vari irum puli tayagka, n'eTu varai
  ATu kazai iru vetir kOTaikku olkum
  kAnam kaTiya ennAr, n'Am aza,
  n'inRatu il poruT piNic cenRu ivaN tarumAr,
  5
  celpa" enpa' enpOy! n'alla
  maTavaimanRa n'IyE; vaTavayin
  vEgkaTam payan'ta veN kOTTu yAnai,
  maRap pOrp pANTiyar aRattin kAkkum
  koRkai am perum tuRai muttin anna
  10
  n'akaip polin'tu ilagkum eyiRu kezu tuvar vAy
  takaippat tagkalar Ayinum, ikappa
  yAgganam viTumO maRRE tEm paTat
  teL n'Irkku ERRa tiraL kAR kuvaLaip
  perun'takai citaittum, amaiyA, parun'tu paTa,
  15
  vEttu amark kaTan'ta venRi n'al vEl
  kurutiyoTu tuyalvan'tanna n'in
  ari vEy uNkaN amartta n'OkkE?
  celavu uNarn'tu vERupaTTa talaimakaTkut tOzi colliyatu. - maturaikkaNakkAyanAr

  39. pAlai
  'ozittatu pazitta n'ejcamoTu vazip paTarn'tu,
  uLLiyum aRitirO, em?' ena, yAza n'in
  muL eyiRRut tuvar vAy muRuval azugka,
  n'Oy mun'tuRuttu n'otumal moziyal; n'in
  5
  Ay n'alam maRappenO maRRE? cEN ikan'tu
  oli kazai picain'ta jeli cori oN poRi
  paTu jemal putaiyap potti, n'eTu n'ilai
  muLi pul mImicai vaLi cuzaRRuRAak
  kATu kavar perun' tI OTuvayin OTalin,
  10
  atar keTuttu alaRiya cAttoTu orAgku
  matar puli verIiya maiyal vEzattu
  inam talai mayagkiya n'anan' talaip perug kATTu,
  jAnRu tOnRu avir cuTar mAnRAl paTTena,
  kaL paTar Oti! n'iR paTarn'tu uLLi,
  15
  aruj celavu ARRA Ar iTai, jerErenap
  paran'tu paTu pAyal n'avvi paTTena,
  ilagku vaLai ceRiyA ikutta n'OkkamoTu,
  n'ilam kiLai n'inaivinai n'inRa n'iR kaNTu,
  'innakai'! inaiyam Akavum, emvayin
  20
  UTal yAgku van'tanRu?' ena, yAza n'in
  kOTu En'tu puruvamoTu kuvavu n'utal n'Ivi,
  n'aRug katuppu uLariya n'annar amaiyattu,
  vaRug kai kATTiya vAy al kanavin
  ERRu EkkaRRa ulamaral
  25
  pORRAy Akalin, pulattiyAl, emmE!
  poruL muRRiya talaimakan talaimakaLaik kaNTu colliyatu.- maturaic cegkaNNanAr

  47. pAlai
  azivu il uLLam vazivazic ciRappa
  vinai ivaN muTittanam Ayin, val virain'tu
  ezu ini vAziya n'ejcE! oli talai
  alagku kazai n'aralat tAkki, vilagku ezun'tu,
  5
  kaTu vaLi uruttiya koTi viTu kUr eri
  viTar mukai aTukkam pAytalin, uTan iyain'tu,
  amaik kaN viTu n'oTi kaNak kalai akaRRum
  vem munai aruj curam n'In'ti, kaimmikku,
  akan cuTar kal cErpu maRaiya, manaivayin
  10
  oN toTi makaLir veN tirik koLAalin,
  kuRu n'aTaip puRavin ceg kAR cEval
  n'eTu n'ilai viyal n'akar vIztuNaip payirum
  pulampoTu van'ta punkaN mAlai,
  'yANTu uLarkol?' enak kalizvOL eyti,
  15
  izai aNi n'eTun' tErk kai vaN ceziyan
  mazai viLaiyATum vaLam kezu ciRumalaic
  cilampin kUtaLag kamazum veRpin
  vEy purai paNait tOL, pAyum
  n'Oy acA vITa, muyagkukam palavE.
  talaimakan iTaic curattu azin'ta n'ejciRkuc colliyatu. - AlampEri cAttanAr

  65. pAlai
  unnam koLkaiyoTu uLam karan'tu uRaiyum
  annai collum uykam; ennatUum
  Iram cErA iyalpin poymmozic
  cEriam peNTir kauvaiyum ozikam;
  5
  n'ATu kaN akaRRiya utiyajcEraR
  pATic cenRa paricilar pOla
  uva ini vAzi, tOzi! avarE,
  pommal Oti! n'ammoTu orAgkuc
  celavu ayarn'tanarAl inRE malaitoRum
  10
  mAl kazai picain'ta kAl vAy kUr eri,
  mIn koL paratavar koTun' timil n'aLi cuTar
  vAn tOy puNarimicaik kaNTAgku,
  mEvarat tOnRum yAa uyar n'anan'talai
  uyaval yAnai verin'uc cenRanna
  15
  kal Urpu izitarum pul cAy ciRu n'eRi,
  kATu mIkkURum kOTu En'tu oruttal
  ARu kaTikoLLum aruj curam; 'paNait tOL,
  n'ARu aig kUn'tal, kommai vari mulai,
  n'irai itaz uNkaN, makaLirkku
  20
  ariyavAl' ena azugkiya celavE!
  vERuppaTTa talaimakaTkut talaimakan uTanpOkku valittamai tOzi colliyatu. - mAmUlanAr

  72. kuRijci
  iruL kizippatu pOl minni, vAnam
  tuLi talaikkoNTa n'aLi peyal n'aTun'AL,
  minmini moytta muravu vAyp puRRam
  pon eRi pitirin cuTara vAgki,
  5
  kurumpi keNTum perugkai ERRai
  irumpu cey kol enat tOnRum AgkaN,
  ARE aru marapinavE; yARE
  cuTTun'arp panikkum cUruTai mutalaiya;
  kazai mAy n'Ittam kal porutu iragka,
  10
  'ajcuvam tamiyam' ennAtu, majcu cuman'tu,
  ATukazai n'aralum aNagkuTaik kavAan,
  Ir uyirp piNavin vayavup paci kaLaiiya,
  irug kaLiRu aTTa peruj cina uzuvai
  n'Ama n'allarAk katirpaTa umizn'ta
  15
  mEy maNi viLakkin pulara Irkkum
  vAL n'aTan'tanna vazakku arug kavalai,
  uLLun'ar uTkum kal aTarc ciRu n'eRi,
  aruL puri n'ejcamoTu eHku tuNaiyAka
  van'tOn koTiyanum allan; tan'ta
  20
  n'I tavaRu uTaiyaiyum allai; n'invayin
  AnA arum paTar ceyta
  yAnE, tOzi! tavaRu uTaiyEnE.
  talaimakan iravuk kuRikkaN ciRaippuRattAnAka, talaimakaL tOzikkuc colliyatu; tOzi talaimakaTkuc colliyatUum Am.- erumai veLiyanAr makanAr kaTalanAr

  82. kuRijci
  ATu amaik kuyinRa avir tuLai marugkin
  kOTai av vaLi kuzalicai Aka,
  pATu in aruvip pani n'Ir in icai
  tOTu amai muzavin tutai kural Aka,
  5
  kaNak kalai ikukkum kaTug kuraR tUmpoTu,
  malaip pUj cAral vaNTu yAz Aka,
  in pal imiz icai kETTu, kali ciRan'tu,
  man'ti n'al avai maruLvana n'Okka,
  kazai vaLar aTukkattu, iyali ATu mayil
  10
  n'anavup puku viRaliyin tOnRum n'ATan
  uruva val viR paRRi, ampu terin'tu,
  ceruc cey yAnai cel n'eRi vinAay,
  pular kural EnaR puzaiyuTai oru ciRai,
  malar tAr mArpan, n'inROR kaNTOr
  15
  palartil, vAzi tOzi! avaruL,
  Ar iruT kagkul aNaiyoTu porun'ti,
  Or yAn Akuvatu evankol,
  n'Ir vAr kaNNoTu, n'ekiz tOLEnE?
  tOzikkut talaivi aRattoTu n'inRatu. - kapilar

  85. pAlai
  'n'al n'utal pacappavum, perun' tOL n'ekizavum,
  uNNA uyakkamoTu uyir celac cAay,
  innam Akavum, igku n'at tuRan'tOr
  aRavar allar avar' enap pala pulan'tu,
  5
  Azal vAzi, tOzi! 'cAral,
  InRu n'AL ulan'ta mel n'aTai maTap piTi,
  kanRu, paci kaLaiiya, paig kaN yAnai
  muRRA mUgkil muLai tarupu. UTTum
  ven vEl tiraiyan vEgkaTa n'eTu varai,
  10
  n'al n'AL pUtta n'Aku iLa vEgkai
  n'aRu vI ATiya poRi vari majjai
  n'anaip pacug kurun'tin n'ARu cinai irun'tu,
  tuNaip payirn'tu akavum tuNaitaru taN kAr,
  varutum, yAm' enat tERRiya
  15
  paruvamkAN atu; pAyinRAl mazaiyE.
  talaimakan piriya, vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu.- kATTUr kizAr makanAr kaNNanAr

  91. pAlai
  viLagkupakal utaviya pal katir jAyiRu
  vaLam kezu mA malai payam keTat teRutalin,
  aruvi AnRa peru varai marugkil
  cUrc cunai tuzaii n'Irppayam kANAtu,
  5
  pAci tinRa paig kaN yAnai
  Oy pacip piTiyoTu orutiRan oTugka,
  vEy kaN uTain'ta veyil avir n'anan'talai
  arum poruL vETkaiyin akanRanar Ayinum,
  perum pEr anpinar tOzi!-irug kEz
  10
  iralai cEkkum, paral uyar patukkaik
  kaTugkaN mazavar kaLavu uzavu ezun'ta
  n'eTug kAl Acini oTugkATTu umpar,
  vicipiNi muzavin kuTTuvan kAppa,
  paci ena aRiyAp paNai payil irukkai,
  15
  taTa maruppu erumai tAmarai munaiyin,
  muTam mutir palavin kozu n'izal vatiyum,
  kuTan'ATu peRinum taviralar
  maTamAn n'Okki! n'in mAN n'alam maRan'tE.
  piriviTai melin'ta talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu. - mAmUlanAr

  97. pAlai
  'kaLLi am kATTa puLLi am poRik kalai
  vaRan uRal am kOTu utira, valam kaTan'tu,
  pulavup puli tuRan'ta kalavuk kazi kaTu muTai,
  iravuk kuRumpu alaRa n'URi, n'irai pakuttu,
  5
  irug kal muTukkart tiRRi keNTum
  kolai vil ATavar pOla, palavuTan
  perun' talai eruvaiyoTu parun'tu van'tu iRukkum
  aruj curam iRan'ta koTiyOrkku alkalum,
  irug kazai iRumpin Ayn'tu koNTu aRutta
  10
  n'uNagku kaN ciRu kOl vaNagkuiRai makaLiroTu
  akavun'arp puran'ta anpin, kazal toTi,
  n'aRavu makiz irukkai, n'annan vENmAn
  vayalai vEli viyalUr anna, n'in
  alarmulai Akam pulampa, pala n'inain'tu,
  15
  Azal' enRi tOzi! yAza en
  kaN pani n'iRuttal eLitO kuravu malarn'tu,
  aRciram n'Igkiya arum pata vEnil
  aRal avir vAr maNal akalyARRu aTaikarai,
  tuRai aNi marutamoTu ikal koLa Ogki,
  20
  kaliz taLir aNin'ta iruj cinai mAattu
  iNar tatai putup pU n'iraitta pogkar,
  pukai purai am majcu Ura,
  n'ukar kuyil akavum kural kETpOrkkE?
  vaRpuRukkum tOzikkut talaimakaL colliyatu. - mAmUlanAr

  107. pAlai
  n'I celavu ayarak kETToRum, pala n'inain'tu,
  anpin n'ejcattu, ayAap poRai melin'ta
  en akattu iTumpai kaLaimAr, n'innoTu
  karug kal viyal aRaik kiTappi, vayiRu tinRu
  5
  irum puli tuRan'ta ERRumAn uNagkal,
  n'eRi cel vampalar uvan'tanar AgkaN,
  olikazai n'ellin ariciyoTu OrAgku
  An n'ilaip paLLi aLai peytu aTTa
  vAl n'iNam urukkiya vAal veN cORu
  10
  pukar arait tEkkin akal ilai mAn'tum
  kallA n'IL mozik kata n'Ay vaTukar
  val AN aru munai n'In'ti, allAn'tu,
  uku maN URu ajcum oru kAR paTTattu
  innA ERRattu izukki, muTam kUrn'tu,
  15
  oru tanittu ozin'ta uranuTai n'On pakaTu
  am kuzai iruppai aRai vAy vAn puzal
  pul uLaic ciRAar villin n'Ikki,
  marai kaTin'tu UTTum varaiakac cIRUr
  mAlai in tuNaiAki, kAlaip
  20
  pacu n'anai n'aRu vIp parUup paral uRaippa,
  maNa manai kamazum kAnam
  tuNai Ir Oti en tOziyum varumE.
  tOzi talaimakaL kuRippu aRin'tu van'tu, talaimakaRkuc colliyatu.- kAvirippUmpaTTinattuk kArikkaNNanAr

  109. pAlai
  pal itaz men malar uNkaN, n'al yAz
  n'arampu icaittanna in tIm kiLavi,
  n'alam n'alku orutti irun'ta UrE
  kOTu uzu kaLiRRin tozuti INTik
  5
  kATu kAlyAtta n'ITu marac cOlai
  vizai veLil ATum kazai vaLar n'anan'talai,
  veN n'unai ampin vicai iTa vIzn'tOr
  eNNu varampu aRiyA uval iTu patukkaic
  curam kezu kavalai kOTpAl paTTena,
  10
  vazagkun'ar maTin'ta attam iRan'tOr,
  kaipporuL illaiAyinum, meyk koNTu
  in uyir cekAar viTTu akal tappaRkup
  perug kaLiRRu maruppoTu vari ataL iRukkum
  aRan il vEn'tan ALum
  15
  vaRan uRu kunRam pala vilagkinavE.
  iTaic curattut talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu.- kaTun'toTaik kAvinAr

  123. pAlai
  uNNAmaiyin uyagkiya marugkin
  ATAp paTivattu AnROr pOla,
  varai ceRi ciRu n'eRi n'iraipuTan cellum
  kAna yAnai kavin azi kunRam
  5
  iRan'tu, poruL tarutalum ARRAy; ciRan'ta
  cil aig kUn'tal n'al akam porun'ti
  oziyin, vaRumai ajcuti; azitakavu
  uTaimati vAziya, n'ejcE! n'ilavu ena
  n'ey kani n'eTu vEl eHkin imaikkum
  10
  mazai maruL pal tOl mA vaN cOzar
  kazai mAy kAvirik kaTal maNTu perun' tuRai,
  iRavoTu van'tu kOtaiyoTu peyarum
  perug kaTal Otam pOla,
  onRil koLLAy, cenRu taru poruTkE.
  talaimakan iTaic curattut tan n'ejciRkuc colliyatu. - kAvirippUmpaTTinat tuk kArik kaNNanAr

  129. pAlai
  'uLLal vENTum ozin'ta pin' ena
  n'aLLen kagkul n'aTugku tuNai Ayavar
  n'in maRan'tu uRaital yAvatu? 'pul maRain'tu
  alagkal vAn kazai utirn'el n'Okki,
  5
  kalai piNai viLikkum kAnattu AgkaN,
  kal cErpu irun'ta katuvAyk kurampait
  tAzimutaR kalitta kOzilaip paruttip
  poti vayiRRu iLag kAy pETai UTTi,
  pOkil piLan'tiTTa pogkal veN kAz
  10
  n'alkUr peNTir alkaR kUTTum
  kalagkumunaic cIRUr kai talaivaippa,
  kozuppu A tinRa kUrm paTai mazavar,
  ceruppuTai aTiyar, teN cunai maNTum
  aruj curam ariyaalla; vAr kOl
  15
  tirun'tu izaip paNait tOL, tEn n'ARu katuppin,
  kuvaLai uNkaN, ivaLoTu celaRku' ena
  n'ejcu vAy avizn'tanar kAtalar
  am cil Oti Ayizai! n'amakkE.
  piriviTai vERupaTTa talaimakaTkut tOzi colliyatu. - kuTavAyil kIrattanAr

  137. pAlai
  ARu cel vampalar cERu kiLaittu uNTa
  ciRu pal kENip piTi aTi n'acaii,
  kaLiRu toTUuk kaTakkum kAnyARRu attam
  cenRu cErpu ollAr Ayinum, n'inakkE
  5
  venRu eRi muracin viRaR pOrc cOzar
  in kaTug kaLLin uRan'tai AgkaN,
  varupunal n'eritarum ikukaraip pEriyARRu
  uruva veN maNal muruku n'ARu taN poziR
  pagkuni muyakkam kazin'ta vazin'AL,
  10
  vI ilai amanRa maram payil iRumpil
  tI il aTuppin aragkam pOla,
  perum pAzkoNTanRu, n'utalE; tOLum,
  tOLA muttin teN kaTaR porun'an
  tiN tErc ceziyan poruppiR kavAan
  15
  n'al ezil n'eTu vEy puraiyum
  tol kavin tolain'tana; n'OkO yAnE.
  'talaimakan piriyum' enak karuti vERupaTTa talaimakaTkut tOzi colliyatu.- uRaiyUr
  mutukUttanAr

  143. pAlai
  ceyvinaip pirital eNNi, kaimmikak
  kATu kavin oziyak kaTug katir teRutalin,
  n'ITu cinai vaRiya Aka, ollena
  vATu pal akal ilai kOTaikku oyyum
  5
  tEkku amal aTukkattu AgkaN mEkku ezupu,
  muLi ariR piRan'ta vaLi vaLar kUr eric
  cuTar n'imir n'eTug koTi viTar mukai muzagkum
  'vem malai aruj curam n'In'ti aiya!
  cERum' enRa ciRu coRku ivaTkE,
  10
  vacai il vem pOr vAnavan maRavan
  n'acaiyin vAzn'arkku n'an kalam curakkum,
  poyyA vAyvAL, punaikazal, piTTan
  mai tavaz uyar cimaik kutiraik kavAan
  akal aRai n'eTuj cunai, tuvalaiyin malarn'ta
  15
  taN kamaz n'Ilam pOla,
  kaN pani kaluzn'tana; n'OkO yAnE.
  poruLvayiR piriyak karutiya talaimakanai, tOzi, talaimakaLatu ARRAmai kaNTu, celavu azugkuvittatu. - AlampEri cAttanAr

  152. kuRijci
  n'ejcu n'aTugku arum paTar tIra van'tu,
  kunRuzai n'aNNiya cIRUr AgkaN
  celIiya peyarvOL vaNar curi aimpAl
  n'uN kOl akavun'arp puran'ta pEr icai,
  5
  cinam kezu tAnai, tittan veLiyan,
  iragkun'Irp parappin kAnal am perun' tuRai,
  tanam taru n'an kalam citaiyat tAkkum
  ciRu veL iRavin kuppai anna
  uRu pakai tarUum moym mUcu piNTan
  10
  munai muraN uTaiyak kaTan'ta ven vEl,
  icai n'al Ikaik kaLiRu vIcu vaN makiz,
  pArattut talaivan, Ara n'annan;
  Ezil n'eTu varaip pAzic cilampil
  kaLi mayiR kalAvattanna. tOLE
  15
  val vil iLaiyar perumakan; n'aLLi
  cOlai aTukkattuc curumpu uNa virin'ta
  kaTavuT kAn'taLuLLum, pala uTan
  iRumpUtu kajaliya Aymalar n'ARi,
  vallinum, vallAr Ayinum, cenROrkkuc
  20
  cAl aviz n'eTug kuzi n'iRaiya vIcum,
  mAal yAnai Aay kAnattut
  talaiyARRu n'ilaiiya cEyuyar piRagkal
  vEy amaik kaN iTai puraii,
  cEya Ayinum, n'aTugku tuyar tarumE.
  iravukkuRi van'tu n'Igkum talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu.-paraNar

  153. pAlai
  n'OkO yAnE; n'Otakum uLLam;
  am tIm kiLavi AyamoTu kezIi,
  pan'tuvazip paTarkuvaL Ayinum, n'on'tu n'ani,
  vempumman, aLiyaLtAnE iniyE,
  5
  vankaNALan mArpuuRa vaLaii,
  in coR piNippa n'ampi, n'am kaN
  uRutaru vizumam uLLAL, oyyenat
  teRu katir ulaiiya vEnil veg kATTu,
  uRu vaLi oli kazaik kaN uRupu tINTalin,
  10
  poRi pitirpu eTutta pogku ezu kUr erip
  paitu aRu cimaiyap payam n'Igku Ar iTai
  n'al aTikku amain'taalla; mel iyal
  vallun'aLkollO tAnE elli
  Ogku varai aTukkattu uyarn'ta cenni
  15
  mInoTu polin'ta vAnin tOnRi,
  tEm pAyn'tu Arkkum teri iNark kOgkin
  kAl uRak kazanRa kaL kamaz putu malar
  kai viTu cuTarin tOnRum
  mai paTu mA malai vilagkiya curanE?
  makaT pOkkiya cevilittAy coRRatu. - cEramAn iLagkuTTuvan

  173. pAlai
  'aRam talaippiriyAtu ozukalum, ciRan'ta
  kELir kETu pala UnRalum, n'ALum
  varun'tA uLLamoTu irun'tOrkku il' enac
  ceyvinai purin'ta n'ejcinar, 'n'aRu n'utal
  5
  mai Ir Oti! arum paTar uzattal
  cil n'AL tAgkalvENTum' enRu, n'in
  n'al mAN el vaLai tiruttinar Ayin,
  varuvar vAzi, tOzi! pala puri
  vAr kayiRRu ozukai n'On cuvaR koLIi,
  10
  pakaTu tuRai ERRattu umaN viLi verIi,
  uzaimAn am piNai inan irin'tu OTa,
  kATu kavin aziya uraii, kOTai
  n'inRu tina viLin'ta, am paNai, n'eTu vEyk
  kaN viTat teRikkum maNNA muttam
  15
  kazagku uRaz tOnRala, pazag kuzit tAam
  in kaLi n'aRavin iyal tEr n'annan
  viN poru n'eTu varaik kavAan
  pon paTu marugkin malai iRan'tOrE.
  talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu. -muLLiyUrp pUtiyAr

  176. marutam
  kaTal kaNTanna kaN akan parappin
  n'ilam paka vIzn'ta vEr mutir kizagkin
  kazai kaNTanna tUmpuTait tiraL kAl,
  kaLiRRuc cevi anna pAcaTai marugkil,
  5
  kazu n'ivan'tanna kozu mukai iTai iTai
  muRuval mukattin pal malar tayagka,
  pUtta tAmaraip puL imiz pazanattu,
  vEppu n'anai anna n'eTug kaN n'IrjeNTu
  irai tEr veN kuruku ajci, ayalatu
  10
  olitta pakanRai iruj cERRu aLLal,
  titalaiyin varippa OTi, virain'tu tan
  n'Ir mali maN aLaic ceRiyum Ura!
  manai n'aku vayalai maran ivar kozug koTi
  ari malar AmpaloTu Artazai taii,
  15
  vizavu ATu makaLiroTu tazUu aNip polin'tu,
  malar Er uNkaN mAN izai munkaik
  kuRun' toTi tuTakkiya n'eTun' toTar viTuttatu
  uTanRanaL pOlum, n'in kAtali? em pOl
  pul uLaik kuTumip putalvaR payan'tu,
  20
  n'elluTai n'eTu n'akar n'in inRu uRaiya,
  enna kaTattaLO, maRRE? tan mukattu
  ezutu ezil citaiya azutanaL Egki,
  aTittena urutta tittip pal Uz
  n'oTittenac civan'ta mel viral tirukupu,
  25
  kUrn'unai mazukiya eyiRRaL
  Ur muzutum n'uvalum n'iR kANiya cenmE.
  tOzi talaimakanai vAyil maRuttatu. marutam- pATiya iLagkaTugkO

  177. pAlai
  'tol n'alam citaiyac cAay, alkalum,
  innum vArAr; ini evan ceyku?' enap
  perum pulampuRutal Ompumati ciRu kaN
  irum piTit taTak kai mAna, n'ey arun'tu
  5
  orugku piNittu iyanRa n'eRi koL aimpAl
  tEm kamaz veRi malar peymmAr, kANpin
  kazai amal cilampin vazai talai vATak
  katir katam kaRRa E kal n'eRiyiTai,
  paig koTip pAkaR ceg kani n'acaii,
  10
  kAna majjaik kamajcUl mAp peTai
  ayir yARRu aTaikarai vayirin n'aralum
  kATu iRan'tu akanROr n'ITinar Ayinum,
  vallE varuvarpOlum veN vEl
  ilai n'iRam peyara Occi, mARROr
  15
  malai maruL yAnai maNTuamar ozitta
  kazaR kAl paNNan kAviri vaTavayin
  n'izaR kayam tazIiya n'eTug kAl mAvin
  taLir Er Akam takai peRa mukain'ta
  aNagkuTai vana mulait tAaya n'in
  20
  cuNagkiTai varitta toyyilai n'inain'tE.
  piriviTai vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu. - ceyalUr iLam poncAttan koRRanAr

  185. pAlai
  el vaLai jekizac cAay, Ayizai
  n'al eziR paNait tOL irug kavin aziya,
  perug kaiyaRRa n'ejcamoTu n'at tuRan'tu,
  irumpin in uyir uTaiyOr pOla,
  5
  valittu vallinar, kAtalar; vATal
  oli kazai n'ivan'ta n'elluTai n'eTu vetir
  kali koL maLLar vil vicaiyin uTaiya,
  paitu aRa vempiya kal poru parappin
  vEnil attattu AgkaN, vAn ulan'tu
  10
  aruvi AnRa uyarcimai marugkil,
  peru vizA viLakkam pOla, pala uTan
  ilai ila malarn'ta ilavamoTu
  n'ilai uyar piRagkal malai iRan'tOrE.
  piriviTai vERupaTTa talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - pAlaipATiya perugkaTugkO

  199. pAlai
  karai pAy veN tirai kaTuppa, pala uTan,
  n'irai kAl oRRalin, kal cErpu utirum
  varai cEr marAattu Uz malar peyal cettu,
  uyagkal yAnai n'Ir n'acaikku alamara,
  5
  cilampi valan'ta vaRuj cinai vaRRal
  alagkal ulavai ari n'izal acaii,
  tiragkumaral kavviya kaiyaRu tokun'ilai,
  aram tin Ucit tiraL n'uti anna,
  tiN n'ilai eyiRRa cen'n'Ay eTuttalin,
  10
  vaLi munaip pULaiyin oyyenRu alaRiya
  keTumAn ina n'irai tarIiya, kalaiyE
  katir mAy mAlai AN kural viLikkum
  kaTal pOl kAnam piRpaTa, 'piRar pOl
  celvEm Ayin, em celavu n'anRu' ennum
  15
  Acai uLLam acaivinRu turappa,
  n'I celaRku uriyai n'ejcE! vEy pOl
  taTaiyina mannum, taNNiya, tiraNTa,
  perun' tOL arivai oziya, kuTAatu,
  irum pon vAkaip perun'tuRaic ceruvil,
  20
  polam pUN n'annan porutu kaLattu oziya,
  valam paTu koRRam tan'ta vAy vAL,
  kaLagkAyk kaNNi n'Ar muTic cEral
  izan'ta n'ATu tan'tanna
  vaLam peritu peRinum, vAralen yAnE.
  poruL kaTaikkUTTiya n'ejciRkut talaimakan colliyatu. - kallATanAr

  217. pAlai
  'peytu puRan'tan'ta pogkal veN mazai,
  eHku uRu pajcit tuyp paTTanna,
  tuvalai tUval kaziya, akal vayal
  n'ITu kazaik karumpin kaNaik kAl vAn pUk
  5
  kOTaip pULaiyin vATaiyoTu tuyalvara,
  pAcilai potuLiya putaltoRum pakanRai
  n'Il uN paccai n'iRam maRaittu aTaicciya
  tOl eRi pANTilin vAliya malara,
  kOzilai avaraik kozu mukai aviza,
  10
  Uz uRu tOnRi oN pUt taLai viTa,
  pulamtoRum kurukinam n'arala, kallena
  akanRu uRai makaLir aNi tuRan'tu n'aTugka,
  aRciram van'tanRu; amain'tanRu itu ena,
  ep poruL peRinum, piriyanminO' enac
  15
  ceppuval vAziyO, tuNaiyuTaiyIrkkE;
  n'alkAk kAtalar n'alan uNTu tuRan'ta
  pAz paTu mEni n'Okki, n'Oy pora,
  iNar iRupu uTaiyum n'ejcamoTu, puNarvu vETTu,
  eyiRu tIp piRappat tiruki,
  20
  n'aTugkutum piriyin yAm kaTu pani uzan'tE.
  pirivu uNarttiya tOzikkut talaimakaL ARRAmai mItUrac colliyatu. -kazArkkIran eyiRRiyAr

  221. pAlai
  n'anai viLai n'aRavin tERal mAn'ti,
  punai vinai n'al il taru maNal kuvaii,
  'pommal Oti em makaL maNan' ena,
  vatuvai ayarn'tanar n'amarE; atanAl,
  5
  putuvatu punain'ta cEyilai veL vEl,
  mati uTampaTTa mai aNaR kALai
  vAgku cinai malin'ta tiraL arai marAattu,
  tEm pAy mel iNar taLiroTu koNTu, n'in
  taN n'aRu mucci punaiya, avanoTu
  10
  kazai kavin pOkiya mazai uyar n'anan'talai,
  kaLiRRu irai pizaittalin, kaya vAy vEgkai
  kAy cinam ciRan'tu, kuzumalin verIi,
  irum piTi iriyum cOlai
  aruj curam cERal ayarn'tanen, yAnE.
  talaimakaRkup pOkku uTanpaTTa tOzi talaimakaTkup pOkku uTanpaTac colliyatu. - kayamanAr

  241. pAlai
  'tuni inRu iyain'ta tuvarA n'aTpin
  iniyar amma, avar' ena muniyAtu
  n'alkuvar n'alla kURinum, alkalum,
  piriyAk kAtaloTu uzaiyar Akiya
  5
  n'amarman vAzi, tOzi! uyarmicai
  mUgkil iLa muLai tiragka, kAmpin
  kazai n'aral viyal akam vempa, mazai maRan'tu
  aruvi AnRa veruvaru n'anan'talai,
  pEey veN tEr peyal cettu OTi,
  10
  tAam paTTa tani mutir perug kalai
  pulam peyarn'tu uRaital cellAtu, alagkutalai
  virun'tin veg kATTu varun'ti vaikum
  atta n'ellit tIj cuvait tiraL kAy
  vaTTak kazagkin tAay, tuyt talaic
  15
  cem muka man'ti ATum
  n'al mara marugkin malai iRan'tOrE!
  piriviTai vERupaTTa talaimakaL vaRpuRuttum tOzikkuc colliyatu. - kAvan mullaip pUtanAr

  245. pAlai
  'uyirinum ciRan'ta oN poruL tarumAr
  n'anRu puri kATciyar cenRanar, avar' ena
  manai valittu oziyum matukaiyaL Atal
  n'I n'aRku aRin'tanaiAyin, n'Igki,
  5
  mazai peyal maRan'ta kazai tiragku iyavil,
  cel cAttu eRiyum paNpu il vAzkkai
  val vil iLaiyar talaivar, el uRa,
  vari kiLar paNait tOL, vayiRu aNi titalai,
  ariyalATTiyar alku manai varaippil,
  10
  makiz n'oTai peRAarAki, n'anai kavuL
  kAna yAnai veN kOTu cuTTi,
  manRu OTu putalvan pun talai n'Ivum
  aru munaip pAkkattu alki, vaikuRa,
  n'izal paTak kavinRa n'IL arai ilavattu
  15
  azal akain'tanna alagkucinai oN pUk
  kuzal icait tumpi Arkkum AgkaN,
  kuRum poRai uNagkum tatar veL enpu
  kaTug kAl oTTakattu alku paci tIrkkum
  kal n'eTug kavalaiya kAnam n'In'ti,
  20
  am mA arivai oziya,
  cenmO n'ejcam! vAralen yAnE.
  poruL kaTaikkUTTiya n'ejcinaik kazaRi, talaimakan colli, celavu azugkiyatu. - maturai marutan iLan'AkanAr

  249. pAlai
  amma vAzi, tOzi! pal n'AL
  iv Ur ampal evanO? vaL vAr
  vici piNittu yAtta ari kOl teN kiNai
  in kural akavun'ar irappin, n'AToRum
  5
  pon kOTTuc ceRittu, polan'tAr pUTTi,
  cAn'tam putaitta En'tu tuLagku ezil imil
  ERu mun'tuRuttu, cAl patam kuvaii,
  n'eTun' tEr kaLiRRoTu curakkum koTum pUN
  pal vEl mucuNTai vEmpi anna en
  10
  n'al ezil iLa n'alam tolaiyinum, n'alkAr
  pal pUg kAnattu alku n'izal acaii,
  tOkait tUvit toTait tAr mazavar
  n'Aku A vIzttu, tiRRi tinRa
  pulavuk kaLam tuzaiiya tukaL vAyk kOTai
  15
  n'IL varaic cilampin irai vETTu ezun'ta
  vAL vari vayap puli tINTiya viLi cettu,
  vERu vERu kavalaiya ARu parin'tu, alaRi,
  uzai mAn ina n'irai OTum
  kazai mAy piRagkal malai iRan'tOrE.
  talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaimakaLatu vERupATu kaNTu ARRALAkiya tOzikkut talaimakaL colliyatu. - n'akkIranAr

  267. pAlai
  'n'ejcu n'ekiztakun'a kURi, anpu kalan'tu,
  aRAa vajcinam ceytOr, vinai purin'tu,
  tiRam vERu Akal eRRu?' enRu oRRi,
  inaital AnRicin, n'IyE; cinai pAyn'tu,
  5
  utirtta kOTai, uTku varu kaTattiTai,
  verukku aTi anna kuvi mukiz iruppai,
  maruppuk kaTain'tanna, koLLai vAn pU
  mayirk kAl eNkin Ir inam kavara,
  mai paTTanna mA muka mucuvinam
  10
  paitu aRu n'eTug kazai pAytalin, oyyena
  vetir paTu veNNel vev aRait tAay,
  ukir n'eri Ocaiyin pogkuvana poriyum
  Ogkal veRpin curam pala iRan'tOr
  tAm pazi uTaiyar allar; n'ALum
  15
  n'ayan'tOrp piNittal tERRA, vayagku vinai
  vAL Er el vaLai n'ekiztta,
  tOLE tOzi! tavaRu uTaiyavvE!
  piriviTai vERupaTTa talaimakaLatu ARRAmai kaNTu, ARRALAkiya tOzikkut talai makaL colliyatu. - pAlai pATiya perugkaTugkO

  268. kuRijci
  aRiyAy vAzi, tOzi! poRi varip
  pU n'utal yAnaiyoTu puli porak kuzain'ta
  kurutic ceg kaLam pulavu aRa, vEgkai
  uru kezu n'ARRam kuLaviyoTu vilagkum
  5
  mA malai n'ATanoTu maRu inRu Akiya
  kAmam kalan'ta kAtal uNTuenin,
  n'anRuman; atu n'I n'ATAy, kURuti;
  n'ANum n'aTpum illOrt tErin,
  yAn alatu illai, iv ulakattAnE
  10
  in uyir anna n'innoTum cUzAtu,
  muLai aNi mUgkilin, kiLaiyoTu polin'ta
  perum peyar en'tai arug kaTi n'Ivi,
  ceytu pin iragkA vinaiyoTu
  mey al perum pazi eytinen yAnE!
  kuRai vENTip pin n'inRa talaimakanukkuk kuRai n'Ern'ta tOzi,talaimakaTkuk kuRai n'ayappa, kURiyatu. - vaTama vaNNakkan pEri cAttanAr

  278. kuRijci
  kuNa kaTal mukan'ta koLLai vAnam
  paNai kezu vEn'tar pal paTait tAnait
  tOl n'iraittanaiya Aki, valan Erpu,
  kOl n'imir koTiyin vaci paTa minni,
  5
  urum uraRu atir kural talaii, pAnAL,
  peru malai mImicai muRRinaAyin,
  vAL ilagku aruvi tAay, n'ALai,
  iru vetir am kazai ociyat tINTi
  varuvatumAtO, vaN pari un'ti,
  10
  n'ani perum parappin n'am Ur muntuRai;
  pani poru mazaik kaN civappa, pAnAL
  muni paTar akala mUzkuvamkollO
  maNi maruL mEni Ayn'alam tolaiya,
  taNivu arun' tuyaram ceytOn
  15
  aNi kiLar n'eTu varai ATiya n'IrE?
  iravukkuRikkaN talaimakan ciRaippuRamAka, talaimakaTkut tOzi colliyatu. - kapilar

  309. pAlai
  vaya vAL eRin'tu, villin n'Ikki,
  payam n'irai tazIiya kaTugkaN mazavar,
  ampu cEN paTuttu vanpulattu uyttena,
  teyvam cErn'ta parArai vEmpil
  5
  kozuppu A eRin'tu, kuruti tUuy,
  pulavup puzukku uNTa vAn kaN akal aRai,
  kaLiRu puRam urijciya karug kAl ilavattu
  aralai veN kAz Aliyin tAam
  kATu mika n'eTiya ennAr, kOTiyar
  10
  perum paTaik kutirai, n'al pOr, vAnavan
  tirun'tu kazaR cEvaTi n'acaiip paTarn'tAgku,
  n'Am celin, evanO tOzi! kAmpin
  vanai kazai uTain'ta kavaN vicaik kaTi iTik
  kanai cuTar amaiyattu vazagkal cellAtu,
  15
  iravup punam mEyn'ta uravuc cina vEzam
  taN peru paTAar verUum
  kunRu vilagku iyavin, avar cenRa, n'ATTE?
  piriviTai vERupaTTa talaimakaLatu vERupATu kaNTu vERupaTTa tOzikkut talaimakaL colliyatu. - karuvUrk kan'tappiLLaic cAttanAr

  312. kuRijci
  n'ejcu uTampaTutalin onRu purin'tu aTagki,
  iravin varUum iTumpai n'Igka,
  varaiyak karutum Ayin, peritu uvan'tu,
  Ogku varai izitarum vIgku peyal n'Ittam,
  5
  kAn'taL am ciRukuTik kauvai pENAtu,
  ari matar mazaik kaN civappa, n'ALaip
  peru malai n'ATan mArpu puNai Aka,
  ATukam vammO kAtal am tOzi!
  vEy payil aTukkam putaiyak kAl vIzttu,
  10
  in icai muracin iragki, onnAr
  OTu puRam kaNTa, tAL tOy taTak kai,
  vel pOr vazuti cel camattu uyartta
  aTu pukaz eHkam pOla,
  koTi paTa minnip pAyinRAl, mazaiyE!
  talaimakan ciRaippuRamAkat tOzi colliyatu; talaimakaL colliyatUum Am. -maturai marutan iLan'AkanAr

  318. kuRijci
  kAna mAn atar yAnaiyum vazagkum;
  vAna mImicai urumum n'ani uraRum;
  aravum puliyum ajcutakavu uTaiya;
  ira vazagku ciRu n'eRi tamiyai varuti
  5
  varai izi aruvip pATToTu piracam
  muzavu cEr n'arampin immena imirum,
  paza viRal n'anan'talaip paya malai n'ATa!
  manRal vENTinum peRukuvai; onRO
  inRu talaiyAka vAral; varinE,
  10
  Em uRu tuyaramoTu yAm ivaN oziya,
  ek kaNTu peyarug kAlai, yAza n'in
  kal kezu ciRukuTi eytiya pinRai,
  Utal vENTumAl ciRitE vETToTu
  vEy payil azuvattup pirin'ta n'in
  15
  n'Ay payir kuRi n'ilai koNTa kOTE!
  iravukkuRi van'ta talaimakanai varavu vilakki varaivu kaTAyatu. - kapilar

  323. pAlai
  immen pEr alar, iv Ur, n'amvayin
  ceyvOr Ec col vATa, kAtalar
  varuvar enpatu vAyvatAka,
  aiya, ceyya, matan ila, ciRiya n'in
  5
  aTi n'ilan uRutal ajci, paiyat
  taTavaral otukkam takaikoLa iyali,
  kANiya vammO? kaRpu mEmpaTuvi!
  palavup pala taTaiiya vEy payil aTukkattu,
  yAnaic cel inam kaTuppa, vAnattu
  10
  vayagku katir mazugkap pAay, pAmpin
  pai paTa iTikkum kaTug kural ERRoTu
  Ali azi tuLi talaiik
  kAl vIzttanRu, n'in katuppu uRaz puyalE!
  pirivinkaN vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu. - paRan'ATTup perugkoRRanAr

  328. kuRijci
  vazai amal aTukkattu, valan Erpu, vayiriyar
  muzavu atirn'tanna muzakkattu EROTu,
  uravup peyal pozin'ta n'aLLen yAmattu,
  aravin pain' talai iTaRi, pAnAL
  5
  iravin van'tu, em iTaimulai muyagki,
  tuni kaN akala aLaii, kagkulin
  initin iyain'ta n'aNpu, avar munital
  teRRu Akutal n'aRku aRin'tanam Ayin,
  ilagku vaLai n'ekiza, paran'tu paTar alaippa, yAm
  10
  muyagkutoRum muyagkutoRum uyagka mukan'tu koNTu
  aTakkuvammannO tOzi! maTap piTi
  mazai tavaz cilampil kaTujcUl InRu,
  kazai tin yAkkai vizai kaLiRu taivara,
  vAzai am cilampil tujcum
  15
  cAral n'ATan cAyal mArpE!
  iravukkuRic ciRaippuRamAkat tOzi col eTuppa, talaimakaL colliyatu. -maturaip paNTa vANikan iLan'tEvanAr

  332. kuRijci
  muLai vaLar mutala mUgkil murukki,
  kiLaiyoTu mEyn'ta kEz kiLar yAnai,
  n'Ir n'acai marugkin n'iRam pArttu oTugkiya,
  poru muraN uzuvai tolaicci, kUr n'unaik
  5
  kurutic ceg kOTTu azi tuLi kazAa,
  kal mukai aTukkattu menmela iyali,
  ceRu pakai vATTiya cemmaloTu, aRu kAl
  yAz icaip paRavai imira, piTi puNarn'tu,
  vAzai am cilampil tujcum n'ATan
  10
  n'in purai takka cAyalan ena, n'I
  anpu uraittu aTagkak kURiya in col
  vAyttana vAzi, tOzi! vETTOrkku
  amiztattu anna kamaz tAr mArpin
  vaNTu iTaip paTAa muyakkamum,
  15
  taNTAk kAtalum, talai n'AL pOnmE!
  iravukkuRic ciRaippuRamAkat tOzikkut talaimakaL iyaRpaTa mozin'tatu. -kapilar

  347. pAlai
  tOLum tol kavin tolaiya, n'ALum
  n'alam kavar pacalai n'alkinRu n'aliya,
  cAl perun' tAnaic cEralAtan
  mAl kaTal OTTi, kaTampu aRuttu, iyaRRiya
  5
  paN amai muracin kaN atirn'tanna,
  kavvai tURRum vev vAyc cEri
  ampal mUtUr alar n'amakku oziya,
  cenRanar Ayinum, ceyvinai avarkkE
  vAykkatil vAzi, tOzi! vAyAtu,
  10
  mazai karan'tu oLitta kazai tiragku aTukkattu,
  oN kEz vayap puli pAyn'tena, kuvavu aTi
  veN kOTTu yAnai muzakku icai verIi,
  kanRu ozittu OTiya pun talai maTap piTi
  kai talai vaitta maiyal vituppoTu,
  15
  keTu makap peNTirin tErum
  n'eTu mara marugkin malai iRan'tOrE!
  talaimakan pirivinkaN talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - mAmUlanAr

  392. kuRijci
  tAz perun' taTak kai talaiiya, kAnattu,
  vIz piTi keTutta, veN kOTTu yAnai
  uN kuLaku maRutta uyakkattanna,
  paNpuTai yAkkaic citaivu n'anku aRIi,
  5
  pinnilai muniyAnAki, 'n'anRum,
  tAtu cey pAvai anna taiyal,
  mAtar mel iyal, maTa n'allOLvayin
  tItu inRAka, n'I puNai pukuka!' ena
  ennum taNTum Ayin, maRRu avan
  10
  azitakap peyartal n'ani innAtE
  ol ini, vAzi, tOzi! kallenak
  kaNa mazai pozin'ta kAn paTi iravil,
  tinai mEy yAnai inan irin'tu OTa,
  kal uyar kazutil cENOn eRin'ta
  15
  val vAyk kavaNin kaTu veTi ollena,
  maRap puli uraRa, vAraNam kataRa,
  n'anavuRu kaTciyin n'al mayil Ala,
  malai uTan verUum mAk kal veRpan
  piriyun'an AkalO aritE; atAanRu,
  20
  uritual paNpin piriyunan Ayin,
  vinai tavap peyarn'ta ven vEl vEn'tan
  munaikol tAnaiyoTu mun van'tu iRuppa,
  tan varampu Akiya man eyil irukkai
  ARRAmaiyin, piTitta vEl valit
  25
  tORRam pizaiyAt tol pukaz peRRa,
  vizai taka Ogkiya kazai tujcu marugkin
  kAn amar n'annan pOla,
  yAn Akuval, n'in n'alam taruvEnE.
  pinninRa talaimakaRkuk kuRai n'Ern'ta tOzi talaimakaTkuk kuRai n'ayappak kURiyatu. - mOcikIranAr

  395. pAlai
  taN kayam payan'ta vaN kAR kuvaLai
  mAri mA malar peyaRku ERRanna,
  n'IroTu n'iRain'ta pEr amar mazaik kaN
  pani vAr evvam tIra, ini varin,
  5
  n'anRuman vAzi, tOzi! teRu katir
  Iram n'aitta n'Ir aRu n'anan'talai
  azal mEyn'tu uNTa n'izal mAy iyavin,
  vaRal marattu anna kavai maruppu eziR kalai,
  aRal avirn'tanna tEr n'acaii OTi,
  10
  pulampu vazippaTTa ulamaral uLLamoTu,
  mEy piNaip payirum melin'tu azi paTar kural
  aruj curam cellun'ar AL cettu Orkkum,
  tirun'tu arai jemaiya, perum punak kunRattu,
  ATu kazai iru vetir n'aralum
  15
  kOTu kAy kaTaRRa kATu iRan'tOrE!
  piriviTait tOzikkut talaimakaL colliyatu. - eyinan'tai makanAr iLagkIranAr

  398. kuRijci
  'izai n'ilai n'ekizn'ta evvam kUra,
  paTar mali varuttamoTu pala pulan'tu acaii,
  men tOL n'ekizac cAay, konRai
  UzuRu malarin pAz paTa muRRiya
  5
  pacalai mEni n'Okki, n'utal pacan'tu,
  innEm Akiya em ivaN aruLAn,
  n'ummOn ceyta koTumaikku, immenRu,
  alamaral mazaik kaN teN pani malka,
  n'anRu puRamARi akaRal, yAza n'in
  10
  kunRu kezu n'ATaRku en enappaTumO?
  karai poru n'Ittam! urai' enak kazaRi,
  n'innoTu pulattal ajci, avar malaip
  pal malar pOrttu, n'ANu mika oTugki,
  maRain'tanai kaziyum n'iR tan'tu celutti,
  15
  n'ayan aRat tuRattal valliyOrE,
  n'otumalALar; atu kaNNOTAtu,
  azal cinai vEgkai n'izal tavirn'tu acaii,
  mAri puRan'tara n'an'ti, Ariyar
  pon paTu n'eTu varai puraiyum en'tai
  20
  pal pUg kAnattu alki, inRu, ivaN
  cErn'tanai celinE citaikuvatu uNTO?
  kuya vari irum pOttup poruta puN kUrn'tu,
  uyagku piTi tazIiya matan azi yAnai
  vAgku amaik kazaiyin n'aralum, avar
  25
  Ogku malai n'ATTin varUuvOyE!
  kAmam mikka kazi paTar kiLaviyAl, varaiviTattukkaN, talaimakaL talaimakan varaiyininRum pOn'ta ARRoTu pulan'tu, colliyatu. -immenkIranAr

  399. pAlai
  cimaiyak kurala cAn'tu arun'ti, iruLi,
  imaiyak kAnam n'ARum kUn'tal,
  n'al n'utal, arivai! in uRal Akam
  parukuvanna kAtal uLLamoTu,
  5
  tirukupu muyagkal inRi, avaN n'ITAr
  kaTaRRu aTai marugkin kaNicciyin kuzitta
  uTaikkaN n'ITu amai URal uNTa,
  pATu in teN maNi, payam kezu peru n'irai
  vATu pulam pukkena, kOTu tuvaittu akaRRi,
  10
  olku n'ilaik kaTukkai alku n'izal acaii,
  pal An kOvalar kallAtu Utum
  ciRu vetirn' tIm kuzaR pulampu koL teL viLi,
  mai il paLigkin anna tORRap
  pal kOL n'ellip paig kAy arun'ti,
  15
  melkiTu maTa marai Orkkum attam,
  kAy katir kaTukiya kavin azi piRagkal,
  vEy kaN uTain'ta cimaiya,
  vAy paTu marugkin malai iRan'tOrE.
  talaimakan pirivinkaN talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu. - eyinan'tai makanAr iLagkIranAr

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 02:05:20(இந்திய நேரம்)