தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

KALai(pakaTu, Erutu, ERu, ViTai)-kALai(pakaTu, Erutu, ERu, ViTai)

 • kALai(pakaTu, erutu, ERu, viTai)

  17. pAlai
  vaLam kezu tiru n'akarp pan'tu ciRitu eRiyinum,
  iLan' tuNai AyamoTu kazagku uTan ATinum,
  'uyagkinRu, annai! en mey' enRu acaii,
  mayagku viyar poRitta n'utalaL, taNNena,
  5
  muyagkinaL vatiyummannE! iniyE,
  toTi mAN cuRRamum emmum uLLAL,
  n'eTu mozit tan'tai arug kaTi n'Ivi,
  n'otumalALan n'ejcu aRap peRRa en
  ciRu mutukkuRaivi cilampu Ar cIRaTi
  10
  vallakol, cellat tAmE kallena
  Ur ezun'tanna uru kezu celavin,
  n'Ir il attattu Ar iTai, maTutta,
  koTug kOl umaNar, pakaTu tezi teL viLi
  n'eTum perug kunRattu imiz koLa iyampum,
  15
  kaTug katir tirukiya, vEy payil, piRagkal,
  perug kaLiRu urijciya maN arai yAattu
  aruj curak kavalaiya atar paTu marugkin,
  n'IL arai ilavattu Uz kazi pal malar,
  vizavut talaikkoNTa paza viRal mUtUr,
  20
  n'ey umiz cuTarin kAl porac cilki,
  vaikuRu mInin tOnRum
  mai paTu mA malai vilagkiya curanE?
  makaTpOkkiya cevilittAy colliyatu. - kayamanAr

  30. n'eytal
  n'eTug kayiRu valan'ta kuRug kaN av valai,
  kaTal pATu aziya, ina mIn mukan'tu,
  tuNai puNar uvakaiyar parata mAkkaL
  iLaiyarum mutiyarum kiLaiyuTan tuvanRi,
  5
  uppu oy umaNar arun' tuRaipOkkum
  ozukai n'On pakaTu oppak kuzIi,
  ayir tiNi aTaikarai olippa vAgki,
  perug kaLam tokutta uzavar pOla,
  iran'tOr vaRug kalam malka vIci,
  10
  pATu pala amaittu, koLLai cARRi,
  kOTu uyar tiNi maNal tujcum tuRaiva!
  perumai enpatu keTumO oru n'AL
  maNNA muttam arumpiya punnait
  taN n'aRug kAnal van'tu, 'n'um
  15
  vaNNam evanO?' enRanir celinE?
  pakaRkuRi van'ta talaimakaRkut tOzi colliyatu. - muTagkik kiTan'ta n'eTujcEralAtan

  37. pAlai
  maRan'tu, avaN amaiyAr Ayinum, kaRagku icaik
  kagkul Otaik kali makiz uzavar
  pogkazi mukan'ta tA il n'uN tukaL,
  magkul vAnin, mAtiram maRaippa,
  5
  vaiku pular viTiyal vai peyarttu ATTi,
  toziR cerukku anan'tar vITa, ezil takai
  vaLiyoTu cinaiiya vaN taLir mAattuk
  kiLi pOl kAya kiLait tuNar vaTittu,
  puLippatan amaitta putuk kuTa malir n'iRai
  10
  veyil verin' n'iRutta payil itazp pacug kuTai,
  kayam maNTu pakaTTin paruki, kAN vara,
  koLLoTu payaRu pAl viraii, veLLik
  kOl varain'tanna vAl aviz mitavai
  vAgku kai taTutta pinRai, Ogkiya
  15
  parutiam kuppai cuRRi, pakal cela,
  marutamara n'izal, erutoTu vatiyum
  kAmar vEnilman itu,
  mAN n'alam n'ukarum tuNai uTaiyOrkkE!
  talaimakaL tOzikku vanpuRai etir azin'tu colliyatu; pirivuNarttiya tOzi colliyatUum Am.-viRRURRu mUteyinanAr

  41. pAlai
  vaiku pular viTiyal, mai pulam parappa,
  karu n'anai avizn'ta UzuRu murukkin
  eri maruL pUj cinai inac citar Arppa,
  n'eTu n'el aTaicciya kazani Er pukuttu,
  5
  kuTumik kaTTiya paTappaiyoTu miLira,
  arikAl pOzn'ta teri pakaTTu uzavar
  Otait teL viLi pulamtoRum parappa,
  kOziNar etiriya maratta, kavini,
  kATu aNi koNTa kANtaku pozutil,
  10
  n'Am piri pulampin n'alam celac cAay,
  n'am piripu aRiyA n'alanoTu ciRan'ta
  n'al tOL n'ekiza, varun'tinaLkollO
  men ciRai vaNTin taN kamaz pUn' tuNar
  tAtu in tuvalai taLir vArn'tanna
  15
  am kaluz mAmai kiLaiiya,
  n'uN pal titti, mAayOLE?
  talaimakan poruLvayiR pirin'taviTattu, kizattiyai n'inain'tu colliyatu. - kunRiyanAr

  64. mullai
  kaLaiyum iTanAl pAka! uLai aNi
  ulaku kaTappanna puL iyaR kali mA
  vakai amai vanappin vaLpu n'I teriya,
  taLavup piNi avizn'ta taN patap peru vazi,
  5
  aitu ilagku akal ilai n'ey kani n'On kAz
  veL vEl iLaiyar vIgku pari muTuka,
  celavu n'Am ayarn'tanam Ayin, peyala
  kaTu n'Ir varitta cen' n'ilamarugkin,
  viTu n'eRi Ir maNal, vAraNam citara,
  10
  pAmpu uRai puRRattu Irm puRam kutti,
  maNNuTaik kOTTa aNNal EeRu
  uTan n'ilai vETkaiyin maTa n'Aku tazIi,
  Urvayin peyarum pozutil, cErpu uTan,
  kanRu payir kurala, manRu n'iRai pukutarum
  15
  A pUN teN maNi aitu iyampu in icai
  pulampu koL mAlai kETToRum
  kalagkinaL uRaivOL kaiyaRu n'ilaiyE.
  vinai muRRi mILum talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - ArkkATu kizAr makanAr veLLaik kaNNattanAr

  105. pAlai
  akal aRai malarn'ta arumpu mutir vEgkai
  oL ilait toTalai taii, mellena
  n'al varai n'ATan taRpArATTa
  yAgku vallun'aLkol tAnE tEm peytu,
  5
  maNi cey maNTai tIm pAl En'ti,
  InAt tAyar maTuppavum uNNAL,
  n'izaR kayattanna n'IL n'akar varaippin
  emmuTaic celvamum uLLAL, poym maruNTu,
  pan'tu puTaippanna pANip pal aTic
  10
  cil parik kutirai, pal vEl ezini
  keTal arun' tuppin viTutozil muTimAr,
  kanai eri n'aTan'ta kal kAy kAnattu
  vinai val ampin vizut toTai maRavar
  tEm pizi n'aRug kaL makizin, munai kaTan'tu,
  15
  vIgku men curaiya ERRinam tarUum
  mukai talai tiRan'ta vEniR
  pakai talaimaNan'ta pal atarc celavE?
  makaT pOkkiya tAy colliyatu. - tAyagkaNNanAr

  107. pAlai
  n'I celavu ayarak kETToRum, pala n'inain'tu,
  anpin n'ejcattu, ayAap poRai melin'ta
  en akattu iTumpai kaLaimAr, n'innoTu
  karug kal viyal aRaik kiTappi, vayiRu tinRu
  5
  irum puli tuRan'ta ERRumAn uNagkal,
  n'eRi cel vampalar uvan'tanar AgkaN,
  olikazai n'ellin ariciyoTu OrAgku
  An n'ilaip paLLi aLai peytu aTTa
  vAl n'iNam urukkiya vAal veN cORu
  10
  pukar arait tEkkin akal ilai mAn'tum
  kallA n'IL mozik kata n'Ay vaTukar
  val AN aru munai n'In'ti, allAn'tu,
  uku maN URu ajcum oru kAR paTTattu
  innA ERRattu izukki, muTam kUrn'tu,
  15
  oru tanittu ozin'ta uranuTai n'On pakaTu
  am kuzai iruppai aRai vAy vAn puzal
  pul uLaic ciRAar villin n'Ikki,
  marai kaTin'tu UTTum varaiakac cIRUr
  mAlai in tuNaiAki, kAlaip
  20
  pacu n'anai n'aRu vIp parUup paral uRaippa,
  maNa manai kamazum kAnam
  tuNai Ir Oti en tOziyum varumE.
  tOzi talaimakaL kuRippu aRin'tu van'tu, talaimakaRkuc colliyatu.- kAvirippUmpaTTinattuk kArikkaNNanAr

  113. pAlai
  n'anRu al kAlaiyum n'aTpin kOTAr,
  cenRu vazippaTUum tiripu il cUzcciyin,
  pun talai maTap piTi akavun'ar perumakan
  mA vIcu vaN makiz aHtai pORRi,
  5
  kAppuk kain'n'iRutta pal vEl kOcar
  iLag kaL kamazum n'eytal am ceRuvin
  vaLam kezu n'al n'ATu anna en tOL maNan'tu,
  azugkal mUtUr alar eTuttu araRRa,
  n'alkAtu tuRan'ta kAtalar, 'enRum
  10
  kal porUu meliyAp paraTTin n'On aTi
  akalcUl am curaip peyta valciyar
  ikan'tanar Ayinum, iTam pArttup pakaivar
  Ompinar uRaiyum kUz kezu kuRumpil
  kuvai imil viTaiya vERRu A oyyum
  15
  kanai iruj curuNaik kani kAz n'eTu vEl
  vizavu ayarn'tanna kozum pal tiRRi
  ezAap pANan n'al n'ATTu umpar,
  n'eRi cel vampalark konRa tevvar
  eRipaTai kazIiya cEyaric cil n'Ir
  20
  aRutuRai ayir maNaR paTukaraip pOki,
  cEyar' enRalin, ciRumai uRRa en
  kaiyaRu n'ejcattu evvam n'Igka,
  azAam uRaitalum uriyam parArai
  alagkal am cinaik kuTampai pullenap
  25
  pulam peyar marugkil puL ezun'tAgku,
  mey ivaN oziyap pOki, avar
  ceyvinai marugkil celIiyar, en uyirE!
  talaimakan pirivinkaN talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - kallATanAr

  140. n'eytal
  perug kaTal vETTattuc ciRukuTip paratavar
  irug kazic ceRuvin uzAatu ceyta
  veN kal uppin koLLai cARRi,
  enRUz viTara kunRam pOkum
  5
  kataz kOl umaNar kAtal maTamakaL
  cil kOl el vaLai teLirppa vIci,
  'n'ellin n'ErE veN kal uppu' enac
  cEri vilaimARu kURalin, manaiya
  viLi aRi jamali kuraippa, verIiya
  10
  matar kayal malaippin anna kaN emakku,
  itai muyal punavan pukain'izal kaTukkum
  mA mUtaLLal azun'tiya cAkATTu
  evvam tIra vAgkum tan'tai
  kai pUN pakaTTin varun'ti,
  15
  veyya uyirkkum n'Oy AkinRE.
  iyaRkaip puNarcci puNarn'tu n'Igkum talaimakan pAgkaRku uraittatu.- ammUvanAr

  159. pAlai
  teN kazi viLain'ta veN kal uppin
  koLLai cARRiya koTu n'uka ozukai
  uranuTaic cuvala pakaTu pala parappi
  umaN uyirttu iRan'ta ozikal aTuppin,
  5
  vaTi uRu pakazik koTu vil ATavar
  aNagkuTai n'On cilai vaNagka vAgki,
  pal An n'eTu n'irai tazIi, kallena
  aru munai alaitta perum pukal valattar,
  kanai kuraR kaTun' tuTip pANi tUgki,
  10
  uvalaik kaNNiyar, Un puzukku ayarum
  kavalai, 'kAtalar iRan'tanar' ena, n'ani
  avalam koLLalmA, kAtal am tOzi!
  vicumpin n'al ERu cilaikkum cEN cimai
  n'aRum pUj cAraR kuRum poRaik kuNAatu
  15
  vil kezu taTak kai vel pOr vAnavan
  mijiRu mUcu kavuLa ciRu kaN yAnait
  toTiyuTait taTa maruppu oTiya n'URi,
  koTumuTi kAkkum kurUukaN n'eTu matil
  cEN viLagku ciRappin AmUr eytinum,
  20
  ANTu amain'tu uRaiyun'ar allar, n'in
  pUN tAgku Akam porun'tutal maRan'tE.
  piriviTai vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu. - AmUrk kavutaman cAtEvanAr

  173. pAlai
  'aRam talaippiriyAtu ozukalum, ciRan'ta
  kELir kETu pala UnRalum, n'ALum
  varun'tA uLLamoTu irun'tOrkku il' enac
  ceyvinai purin'ta n'ejcinar, 'n'aRu n'utal
  5
  mai Ir Oti! arum paTar uzattal
  cil n'AL tAgkalvENTum' enRu, n'in
  n'al mAN el vaLai tiruttinar Ayin,
  varuvar vAzi, tOzi! pala puri
  vAr kayiRRu ozukai n'On cuvaR koLIi,
  10
  pakaTu tuRai ERRattu umaN viLi verIi,
  uzaimAn am piNai inan irin'tu OTa,
  kATu kavin aziya uraii, kOTai
  n'inRu tina viLin'ta, am paNai, n'eTu vEyk
  kaN viTat teRikkum maNNA muttam
  15
  kazagku uRaz tOnRala, pazag kuzit tAam
  in kaLi n'aRavin iyal tEr n'annan
  viN poru n'eTu varaik kavAan
  pon paTu marugkin malai iRan'tOrE.
  talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu. -muLLiyUrp pUtiyAr

  191. pAlai
  attap pAtirit tuyt talaip putu vI
  eri itaz alariyoTu iTai paTa viraii,
  vaN tOTTut toTutta vaNTu paTu kaNNi,
  tOl putai ciraRRu aTi, kOluTai umaNar
  5
  Ur kaNTanna Aram vAgki,
  aruj curam ivarn'ta acaivu il n'On tAL
  tirun'tu pakaTTu iyampum koTu maNi, purin'tu avar
  maTi viTu vILaiyoTu, kaTitu etir OTi,
  Omai am perug kATTu varUum vampalarkku
  10
  Emam ceppum enRUz n'IL iTai,
  arum poruL n'acaii, pirin'tu uRai valli,
  cenRu, vinai eNNutiAyin, n'anRum,
  uraitticin vAzi en n'ejcE! 'n'irai mukai
  mullai arun'tum melliya Aki,
  15
  aRal ena virin'ta uRal in cAyal
  oli irug kUn'tal tERum' ena,
  valiya kURavum vallaiyO, maRRE?
  talaimakan tan n'ejciRkuc celavu azugkiyatu. - orOTOkattuk kan'tarattanAr

  213. pAlai
  vinai n'avil yAnai viRaR pOrt toNTaiyar
  ina mazai tavazum ERRu aru n'eTug kOTTu
  Ogku veL aruvi vEgkaTattu umpar,
  koykuzai atiral vaiku pular alari
  5
  curi irum pittai curumpu paTac cUTi,
  ikal munait tarIiya ERuTaip peru n'irai
  n'anai mutir n'aRavin n'AT pali koTukkum
  vAl n'iNap pukavin vaTukar tEettu,
  n'izaR kavin izan'ta n'Ir il n'IL iTai
  10
  azal avir aruj curam n'eTiya ennAtu,
  akaRal Ayn'tanar Ayinum, pakal celap
  pal katir vAgkiya paTu cuTar amaiyattup
  peru maram konRa kAl puku viyan punattu,
  eri maruL katira tiru maNi imaikkum
  15
  velpOr vAnavan kollik kuTa varai
  vEy ozukku anna, cAy iRaip paNait tOL
  perug kavin citaiya n'Igki, AnROr
  arum peRal ulakam amiztoTu peRinum,
  cenRu, tAm n'ITalOilarE enRum
  20
  kalam peyak kavizn'ta kazal toTit taTak kai,
  valam paTu venRi vAy vAL, cOzar
  ilagku n'Irk kAviri izipunal varitta
  aRal ena n'eRin'ta kUn'tal,
  uRal in cAyaloTu onRutal maRan'tE.
  piriviTai vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRIiyatu. - tAyagkaNNanAr

  214. mullai
  akal iru vicumpakam putaiyap pAay,
  pakal uTan karan'ta, pal katir, vAnam
  irug kaLiRRu ina n'irai kuLirppa vIci,
  perum peyal azi tuLi pozital AnAtu;
  5
  vEn'tanum vem pakai muraNi En'tuilai,
  viTu katir n'eTu vEl imaikkum pAcaRai,
  aTu pukaz mEvaloTu kaNpaTai ilanE;
  amarum n'am vayinatuvE; n'amar ena
  n'am aRivu teLin'ta pommal Oti
  10
  yAgku AkuvaLkoltAnE OgkuviTaip
  paTu cuvaR koNTa paku vAyt teL maNi
  A peyar kOvalar AmpaloTu aLaii,
  paiyuL n'al yAz cevvazi vakuppa,
  Ar uyir aNagkum teL icai
  15
  mAri mAlaiyum tamiyaL kETTE?
  pAcaRaikkaN talaimakaL tan n'ejciRkuc colliyatu. - vaTama vaNNakkan pEri cAttanAr

  262. kuRijci
  mutai paTu pacug kATTu aril pavar mayakki,
  pakaTu pala pUNTa uzavuRu cej cey,
  iTu muRai n'irampi, Aku vinaik kalittu,
  pAcilai amanRa payaRu A pukkena,
  5
  vAy mozit tan'taiyaik kaN kaLain'tu, aruLAtu,
  Ur mutu kOcar n'avaitta ciRumaiyin,
  kalattum uNNAL, vAlitum uTAaL,
  cinattin koNTa paTivam mARAL,
  maRam kezu tAnaik koRRak kuRumpiyan,
  10
  ceru iyal n'al mAn titiyaRku uraittu, avar
  in uyir cekuppak kaNTu cinam mARiya
  annimijili pOla, meym malin'tu,
  AnA uvakaiyEm Ayinem pU malin'tu
  aruvi Arkkum ayam tikaz cilampin
  15
  n'uN pala tuvalai putalmicai n'anaikkum
  vaNTu paTu n'aRavin vaN makizp pEkan
  koNTal mA malai n'ARi,
  am tIm kiLavi van'tamARE.
  iravukkuRikkaN talaimakaLaip puNarn'tu n'Igkum talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - paraNar

  265. pAlai
  pukaiyin pogki, viyal vicumpu ukan'tu,
  pani Ur azaR koTi kaTuppat tOnRum
  imayac cev varai mAnumkollO?
  pal pukaz n'iRain'ta vel pOr n'an'tar
  5
  cIr miku pATalik kuzIi, kagkai
  n'Irmutal karan'ta n'itiyamkollO?
  evankol? vAzi, tOzi! vayagku oLi
  n'izaRpAl aRalin n'eRitta kUn'tal,
  kuzaR kural, pAvai iragka, n'attuRan'tu,
  10
  oN toTi n'ekizac cAay, cellaloTu
  kaN pani kaluzn'tu yAm oziya, poRai aTain'tu,
  in cilai ezil ERu keNTi, puraiya
  n'iNam poti vizut taTi n'eruppin vaittu eTuttu,
  aNagku aru marapin pEey pOla
  15
  viLar Un tinRa vETkai n'Igka,
  tukaL aRa viLain'ta tOppi paruki,
  kulAa val vil koTu n'Okku ATavar
  pulAal kaiyar, pUcA vAyar,
  orAa uruL tuTi kuTumik kurAloTu
  20
  marAaj cIRUr marugkil tUgkum
  cen' n'utal yAnai vEgkaTam tazIi,
  vem munai aruj curam iRan'tOr
  n'amminum valitAt tUkkiya poruLE!
  piriviTai vERupaTTa talaimakaL, ARRAmai mItUra, tOzikkuc colliyatu. -mAmUlanAr

  269. pAlai
  toTi tOL ivarka! evvamum tIrka!
  n'eRi irug katuppin kOtaiyum punaika!
  ERuTai ina n'irai peyara, peyarAtu,
  ceRi curai veL vEl mazavart tAgkiya
  5
  taRukaNALar n'al icai n'iRumAr,
  piTi maTin'tanna kuRumpoRai marugkin,
  n'aTTa pOlum n'aTAa n'eTug kal
  akal iTam kuyinRa pal peyar maNNi,
  n'aRu virai majcaL Irm puRam poliya
  10
  ampu koNTu aRutta Ar n'Ar urivaiyin
  cem pUg karan'tai punain'ta kaNNi
  vari vaNTu Arppac cUTTi, kazaR kAl
  iLaiyar patip peyarum aruj curam iRan'tOr,
  taii n'inRa taN peyal kaTai n'AL,
  15
  polagkAcu n'iraitta kOTu En'tu alkul
  n'alam kEz mAk kural kuzaiyoTu tuyalvara,
  pATu Urpu ezutarum paku vAy maNTilattu
  vayir iTaippaTTa teL viLi iyampa,
  vaNTaR pAvai uNtuRait tarIi,
  20
  tiru n'utal makaLir kuravai ayarum
  peru n'Irk kAnal tazIiya irukkai,
  vANan ciRukuTi, vaNagku katir n'ellin
  yANart taN paNaip pOtu vAy avizn'ta
  oN ceg kazun'Ir anna, n'in
  25
  kaN pani tuTaimAr van'tanar, virain'tE.
  piriviTai vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu. - maturai marutan iLan'AkanAr

  291. pAlai
  vAnam peyal vaLam karappa, kAnam
  ulaRi ilai ilavAka, pala uTan
  ERuTai Ayattu inam paci teRuppa,
  kayan aRa vaRan'ta kOTaiyoTu n'ayan aRap
  5
  peru varai n'ivan'ta marugkil, koTu varip
  puliyoTu porutu cinam ciRan'tu, valiyOTu
  uravuk kaLiRu otugkiya marugkil, parUup paral,
  ciRu pal minmini kaTuppa, evvAyum
  n'iRaivana imaikkum n'irampA n'IL iTai
  10
  eruvai iruj ciRai irIiya, viri iNart
  tAtu uN tumpi mural icai kaTuppa,
  pariyinatu uyirkkum ampinar, veruvara
  uvalai cUTiya talaiyar, kavalai
  Arttu, uTan arum poruL vavvalin, yAvatum
  15
  cAttu iTai vazagkAc cEN cimai atara
  ciRiyilai n'ellit tIm cuvait tiraL kAy
  utirvana tAam attam tavirvu inRu,
  puLLi am piNai uNIiya uLLi,
  aRu maruppu ozitta talaiya, tOl poti,
  20
  maRu maruppu iLag kOTu atirak kUum
  cuTar teRa varun'tiya aruj curam iRan'tu, Agku
  uLLinai vAziya, n'ejcE! pOtu enap
  pulam kamaz n'ARRattu irum pal kUn'tal,
  n'al ezil, mazaik kaN, n'am kAtali
  25
  mel iRaip paNaittOL viLagkum mAN kavinE.
  poruLvayiR pOkAn'inRa talaimakan iTaic curattut tan n'ejciRkuc colli yatu. - pAlai pATiya perug kaTugkO

  329. pAlai
  pUg kaNum n'utalum pacappa, n'Oy kUrn'tu,
  Igku yAn varun'tavum, n'Igkutal tuNin'tu,
  vAztal vallun'ar Ayin, kAtalar
  kuvin'ta kurampai am kuTic cIRUr,
  5
  paTu maNi iyampap pakal iyain'tu, umaNar
  koTu n'ukam piNitta ceg kayiRRu ozukaip
  pakaTu ayAk koLLum vem munait tukaL tokuttu,
  eRi vaLi cuzaRRum attam, ciRitu acain'tu,
  EkuvarkollO tAmE pAy koLpu,
  10
  uRu verin' oTikkum ciRu varik kuru
  n'eTu n'al yAnai n'Ir n'acaikku iTTa
  kai kaRittu uraRum mai tUgku iRumpil,
  puli pukku Inum vaRuj cunai,
  pani paTu cimaiyap pal malai iRan'tE?
  piriviTai vERupaTTa talaimakaL tOzikkuc colliyatu; pirivu uNarttiya tOzikkut talaimakaL colliyatUum Am. - uRaiyUr mutukUttanAr

  341. pAlai
  uy takai inRAl tOzi! paipaya,
  kOgkum koy kuRai uRRana; kuyilum
  tEm pAy mAattu Ogku cinai viLikkum;
  n'ATu Ar kAvirik kOTu tOy malir n'iRaik
  5
  kazai azi n'Ittam cAaya vazi n'AL,
  mazai kazin'tanna mAk kAl mayagku aRal,
  patavu mEyal arun'tu tuLagku imil n'al ERu,
  matavuTai n'Ak koTu acai vITap paruki,
  kuRug kAR kAjcik kOtai mel iNarp
  10
  pon takai n'uN tAtu uRaippa, tokku uTan,
  kuppai vAr maNal ekkart tujcum,
  yANar vEnilman, itu
  mAN n'alam n'ukarum tuNai uTaiyOrkkE?
  pirivinkaN tOzikkut talaimakaL colliyatu. - AvUr mUlagkizAr

  366. marutam
  tAz cinai marutam takai peRak kaviniya
  n'Ir cUz viyan kaLam poliya, pOrpu azittu,
  kaL Ar kaLamar pakaTu talai mARRi,
  kaTug kARRu eRiya, pOkiya turumpu uTan
  5
  kAyal ciRu taTik kaN keTap pAytalin,
  iru n'Irp parappin panit tuRaip paratavar
  tIm pozi veL uppuc citaitalin, cinaii,
  kazani uzavaroTu mARu etirn'tu, mayagki,
  iruj cERRu aLLal eRi ceruk kaNTu,
  10
  n'arai mUtALar kai piNi viTuttu,
  n'anai mutir tERal n'uLaiyarkku Iyum
  polam pUN evvi n'Izal anna,
  n'alam peRu paNait tOL, n'al n'utal arivaiyoTu,
  maNam kamaz taN pozil alki, n'erun'ai
  15
  n'I taR pizaittamai aRin'tu,
  kaluzn'ta kaNNaL, em aNagku annALE.
  parattaiyiR pirin'tu van'ta talaimakan vAyil vENTiya iTattu,tOzi colliyatu. - kuTavAyiR kIrattanAr

  367. pAlai
  ilagku cuTar maNTilam pulam talaippeyarn'tu,
  pal katir mazukiya kal cEr amaiyattu,
  alan'talai mUtERu AN kural viLippa,
  manai vaLar n'occi mA cErpu vatiya,
  5
  munai uzai irun'ta am kuTic cIRUr,
  karug kAl vEgkaic cej cuval varakin
  miku patam n'iRain'ta toku kUTTu oru ciRai,
  kuvi aTi verukin paig kaN ERRai
  Un n'acaip piNavin uyagku paci kaLaiiyar,
  10
  taLir purai koTiRRin, ceRi mayir eruttin,
  katirtta cennik kavirp pU anna
  n'eRRic cEval aRRam pArkkum
  pullen mAlaiyum, initu manRamma
  n'al aka vana mulai aTaiyap pullutoRum
  15
  uyir kuzaippanna cAyal,
  ceyir tIr, in tuNaip puNarn'ticinOrkkE.
  piriviTai vERupaTTa talaimakaL vaRpuRukkum tOzikkuc colliyatu. - paraNar

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 02:22:55(இந்திய நேரம்)